Förfarande : 2014/2964(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0359/2014

Ingivna texter :

B8-0359/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 50k
10.12.2014
PE545.608v01-00
 
B8-0359/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om erkännande av Palestina som stat (2014/2964(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Bas Belder för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om erkännande av Palestina som stat (2014/2964(RSP))  
B8‑0359/201

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 17 november 2014 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     EU har upprepade gånger bekräftat sitt stöd för tvåstatslösningen, där staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet, samt har efterlyst ett återupptagande av de direkta fredssamtalen mellan Israel och den palestinska myndigheten.

1.      Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över de ökade spänningarna och det tilltagande våldet i regionen och fördömer den senaste tidens alla terrorattacker. Parlamentet framför sina kondoleanser till offrens familjer, däribland de anhöriga till dem som omkom i en attack mot en synagoga i Jerusalem den 18 november 2014.

2.      Europaparlamentet vidhåller att en tvåstatslösning är det enda resultat som kan leda till en hållbar långsiktig fred och stabilitet, och noterar med oro att en ensidig självständighetsförklaring inte kommer att leda fram till en hållbar lösning. Parlamentet upprepar att det krävs en diplomatisk strategi inom ramen för Mellanösternkvartetten – med direkta förhandlingar mellan israeler och palestinier – för att en fredlig lösning i konflikten ska kunna nås och Palestina erkännas som stat.

3.      Europaparlamentet understryker att ett nödvändigt inslag i en balanserad lösning är palestiniernas erkännande av Israels rätt att existera och att värna om sina legitima säkerhetsintressen. Parlamentet påminner om att EU vill se Gaza under ledning av den palestinska myndigheten, med tillämpning av lag och ordning och styrt av demokratiska värderingar och principer, och insisterar på att alla väpnade grupper som inte kontrolleras av den palestinska myndigheten i Gaza måste avväpna sig.

4.      Europaparlamentet uttrycker ännu en gång sin medkänsla med de israeler och palestinier som är frustrerade över den politiskt spända situation som de dagligen tvingas uthärda, och erkänner att de allra flesta israeler och palestinier helst bara vill leva sitt vardagsliv i fred och säkerhet.

5.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalförsamlings ordförande, regeringarna och parlamenten i FN:s säkerhetsråds medlemsstater, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy