Návrh usnesení - B8-0362/2014Návrh usnesení
B8-0362/2014

NÁVRH USNESENÍ o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci

11.12.2014 - (2014/2907(RSP))

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8‑0037/2014 a B8‑0038/2014
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Claude Moraes za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci


Postup : 2014/2907(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0362/2014
Předložené texty :
B8-0362/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0362/2014

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci

(2014/2907(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1951 a na její dodatkový protokol,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2013 o opatřeních EU a členských států k řešení přílivu uprchlíků v důsledku konfliktu v Sýrii[1],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy[2],

–       s ohledem na projev předsedy Evropského parlamentu, který pronesl v průběhu návštěvy Lampedusy ve dnech 2. a 3. října 2014 u příležitosti výročí tragédie z 3. října 2013,

–       s ohledem na zprávy Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o návštěvách jeho delegací na Lampeduse v listopadu 2011, v Jordánsku v únoru 2013 (s cílem vyhodnotit situaci uprchlíků ze Sýrie) a v Bulharsku v lednu 2014 (s cílem vyhodnotit situaci žadatelů o azyl a uprchlíků, především ze Sýrie),

–       s ohledem na rozpravy na plenárním zasedání konaném dne 9. října 2013 o politikách EU v oblasti migrace, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy,

–       s ohledem na rozpravy, které se konaly od počátku tohoto volebního období: ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci dne 22. července 2014 (ohledně provádění sdělení o práci pracovní skupiny pro Středomoří), dne 4. září 2014 (ohledně činnosti agentury Frontex ve Středomoří a o pracovní skupině pro Středomoří), dne 24. září 2014 (o páté výroční zprávě Komise o přistěhovalectví a azylu (2013)[3] a o výroční zprávě Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) o situaci v oblasti azylu v Evropské unii (2013)),

–       s ohledem na sdělení Komise o práci pracovní skupiny pro Středomoří ze dne 4. prosince 2013[4],

–       s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 20. prosince 2013,

–       s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 22. května 2014 o provádění sdělení o práci pracovní skupiny pro Středomoří[5],

–       s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 26.–27. června 2014, v nichž vymezila strategické směry pro legislativní a operativní plánování pro nadcházející roky v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva[6],

–       s ohledem na politické směry pro příští Evropskou komisi, které předseda Juncker představil na plenárním zasedání Parlamentu dne 15. července 2014,

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. září 2014 k tématu Evropské politiky v oblasti přistěhovalectví[7],

–       s ohledem na závazky, které přijal komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Avramopoulos na slyšení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci konaném dne 30. září 2014,

–       s ohledem na závěry Rady o přijetí opatření pro lepší řízení migračních toků přijaté dne 10. října 2014,

–       s ohledem na zprávu Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) z dubna 2012 nazvanou „Ztráty na životech ve Středozemním moři“,

–       s ohledem na výroční zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva migrantů, zejména zprávu o správě vnějších hranic Evropské unie a jejím dopadu na lidská práva migrantů, která byla zveřejněna v dubnu 2013, a zprávu o pracovním vykořisťování migrantů, která byla zveřejněna v dubnu 2014,

–       s ohledem na projev Jeho Svatosti papeže Františka, který pronesl v průběhu své návštěvy Parlamentu dne 25. listopadu 2014,

–       s ohledem na otázky k ústnímu zodpovězení Radě a Komisi o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci (O-000078/2014 – B8-0037/2014 a O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–       s ohledem na rozpravu o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci, která se konala v Parlamentu dne 25. listopadu 2014,

–       s ohledem na návrh usnesení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že v průběhu prvních devíti měsíců roku 2014 zahynulo podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ve Středozemním moři nejméně 3 072 osob[8], což opět ukazuje, že je třeba učinit vše, co je v našich silách, aby byly zachráněny lidské životy v ohrožení, a že členské státy musí dodržovat své mezinárodní povinnosti, pokud jde o záchranu životů na moři;

B.     vzhledem k tomu, že podle některých zpráv bylo přibližně 500 migrantů zavražděno poté, co byla loď, na níž se plavili z Egypta do EU, zřejmě proražena a úmyslně potopena obchodníky s lidmi; vzhledem k tomu, že převaděči a obchodníci s lidmi zneužívají nezákonnou migraci a že tyto sítě představují závažné riziko pro životy migrantů a výzvu pro EU;

C.     vzhledem k tomu, že Itálie zahájila operaci „Mare Nostrum“ zaměřenou na hlídkování, záchranné akce a ostrahu s cílem zdokonalit humanitární záchranné akce ve Středomoří a že tato operaci za 364 dní zachránila 150 810 migrantů[9]; vzhledem k tomu, že italská vláda oznámila, že operaci „Mare Nostrum“ hodlá postupně ukončit;

D.     vzhledem k tomu, že společná operace „Triton“, již koordinuje agentura Frontex, se stala plně funkční dne 1. listopadu 2014 a že není jasné, jak do ní budou členské státy do budoucna přispívat;

1.      uznává, že je důležité vypracovat ucelený přístup k migraci;

2.      opakuje, že je třeba, aby EU (v souladu s článkem 80 SFEU) přijala spravedlivý díl odpovědnosti a solidarity vůči těm členským státům, které přijímají nejvyšší počet uprchlíků a žadatelů o azyl, ať už v absolutních, nebo poměrných hodnotách; připomíná povinnosti vyplývající z článků 78 a 79 SFEU;

3.      vyjadřuje lítost nad tragickými ztrátami na životech ve Středozemí; naléhavě vybízí Evropskou unii a členské státy, aby učinily vše, co je v jejich silách, s cílem předejít dalším ztrátám životů na moři; je si vědom toho, že je třeba zajistit, aby byly povinnosti v oblasti pátrání a záchrany osob účinně prováděny, a byly tedy řádně financovány ve střednědobém a dlouhodobém horizontu;

4.      považuje za nezbytné uvažovat o posílení politik v oblasti ostrahy hranic a bezpečnosti a o tom, jak do budoucna zdokonalit úlohu agentury Frontex a úřadu EASO; vyzývá členské státy, aby i nadále projevovaly solidaritu a odhodlání tím, že budou dostatečně přispívat do rozpočtů a k operacím těchto agentur;

5.      připomíná, že členské státy by měly prosazovat přísné trestní postihy v oblasti obchodování s lidmi a převaděčství, a to jak do, tak i přes EU, a také postihy proti osobám či skupinám, které vykořisťují zranitelné migranty v EU, a měly by zahájit rozsáhlé informační kampaně s cílem posílit povědomí o rizicích, jimž se vystavují ti, kteří svěří své životy do rukou převaděčů, a jimž čelí ti, kdo jsou oběťmi obchodování s lidmi;

6.      je přesvědčen, že by měly být prozkoumány nové cesty pro legální migraci;

7.      je přesvědčen, že je třeba prozkoumat budoucí iniciativy, které by následovaly dobré příklady znovuusídlení, včetně programů dobrovolného znovuusídlení uvedených v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond; připomíná, že EU nabízí finanční podporu těm členským státům, které jsou ochotny uplatnit programy znovuusídlení;

8.      zdůrazňuje, že je třeba přezkoumat celkovou strategii spolupráce se třetími zeměmi, včetně zemí subsaharské Afriky, severní Afriky a Blízkého východu, pokud se jedná o humanitární, finanční a politickou pomoc, a to i v oblasti prosazování práva, je-li to vhodné; přeje si také, aby bylo upřesněno, jakou úlohu hrají regionální programy ochrany, znovuusídlení a navracení, včetně dohod o řízení migračních toků se zeměmi původu i tranzitními zeměmi, s cílem řešit základní příčiny migrace; zdůrazňuje, že třetí země musí dodržovat mezinárodní právo ukládající záchranu životů na moři a zajistit ochranu uprchlíků a dodržování základních práv;

9.      naléhavě vyzývá k tomu, aby byla zvážena možnost urychleného zpracovávání žádostí – ve spolupráci s tranzitními třetími zeměmi i třetími zeměmi původu – a navracení těch osob, které nemají právo na azyl a ochranu v EU, čímž se zajistí, že budou zdroje využívány především ve prospěch těch, kdo ochranu potřebují; zdůrazňuje, že je třeba podporovat politiky dobrovolného návratu při současném zaručení ochrany práv všech migrantů a zajištění bezpečného a legálního přístupu k systému udělování azylu v EU;

10.    je přesvědčen, že by měla být vypracována analýza toho, jak jsou v tomto směru vynakládány prostředky na vnitřní věci včetně fondů na mimořádné události, a to zejména u činnosti v oblasti migrace a azylu, ostrahy hranic, boje proti převaděčství a obchodu s lidmi a navracení migrantů, a jak jsou v tomto směru využívány fondy na zahraniční a rozvojovou politiku EU;

11.    je znepokojen otázkou, jak by bylo možné zaručit účinné uplatňování společného evropského azylového systému – a to včetně, v případě, kdy je to nezbytné a vhodné, spouštění mechanismu pro včasné varování, připravenost a řešení krizí (článek 33 nařízení (EU) č. 604/2013) nebo využívání řízení pro nesplnění povinnosti v případě, že nejsou právní předpisy EU řádně provedeny – a jak by šlo zaručit zavedení účinných společných standardů pro přijímání, postupy a způsobilost napříč EU, ochránit nejzranitelnější osoby a podpořit začleňování uprchlíků do společnosti;

12.    pověřuje svůj příslušný výbor, aby vyhodnotil různé politiky, jichž se tyto otázky týkají, na což poskytuje dodatečné zdroje, umožňující např. pořádat slyšení a ad hoc delegace, aby vypracoval soubor doporučení a aby do konce roku 2015 předložil plénu zprávu v podobě strategické zprávy z vlastního podnětu;

13.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.