Prijedlog rezolucije - B8-0362/2014Prijedlog rezolucije
B8-0362/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji

11.12.2014 - (2014/2907(RSP))

podnesenog nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0037/2014 i B8-0038/2014
u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Claude Moraes u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove


Postupak : 2014/2907(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0362/2014
Podneseni tekstovi :
B8-0362/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0362/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji

(2014/2907(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–       uzimajući u obzir Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–       uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju iz 1951. i njezine dodatne protokole,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. listopada 2013. o mjerama EU-a i država članica za rješavanje pitanja priljeva izbjeglica nastalog kao posljedica sukoba u Siriji[1],

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. listopada 2013. o migracijskim tokovima u Sredozemlju, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse[2],

–       uzimajući u obzir govor koji je predsjednik Europskog parlamenta održao prilikom posjeta Lampedusi 2. i 3. listopada 2014. povodom obilježavanja godišnjice tragedije koja se dogodila 3. listopada 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješća svog Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove o posjetima njegovih izaslanstava Lampedusi u studenom 2011., Jordanu u veljači 2013. u cilju procjene položaja izbjeglica iz Sirije i Bugarskoj u siječnju 2014. u cilju procjene položaja tražitelja azila i izbjeglica, posebice iz Sirije,

–       uzimajući u obzir rasprave s plenarne sjednice održane 9. listopada 2013. o migracijskim politikama EU-a na Sredozemlju, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse,

–       uzimajući u obzir rasprave održane od početka trenutnog saziva u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove od 22. srpnja 2014. o provedbi komunikacije o radu Radne skupine za Sredozemlje, od 4. rujna 2014. o aktivnostima Frontexa na Sredozemlju i o radnoj skupini za Sredozemlje, od 24. rujna 2014. o Petom godišnjem izvješću Komisije o imigraciji i azilu (2013.)[3] i o godišnjem izvješću Europskog potpornog ureda za azil (EASO) o stanju u području azila u Europskoj uniji (2013.),

–       uzimajući u obzir komunikaciju Komisije o radu Radne skupine za Sredozemlje od 4. prosinca 2013.[4],

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 20. prosinca 2013.,

–       uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 22. svibnja 2014. o provedbi komunikacije o radu Radne skupine za Sredozemlje[5];

–       uzimajući u obzir zaključke koje je Europsko vijeće usvojilo na sastancima 26. i 27. lipnja 2014. u kojima je utvrdilo strateške smjernice za zakonodavno i operativno planiranje za naredne godine na području slobode, sigurnosti i pravde[6],

–       uzimajući u obzir političke smjernice za sljedeću Europsku komisiju, koje je predsjednik Juncker predstavio na plenarnoj sjednici Parlamenta 15. srpnja 2014.,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o europskoj imigracijskoj politici od 11. rujna 2014.[7],

–       uzimajući u obzir obveze koje je preuzeo povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Avramopoulos na saslušanju u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 30. rujna 2014.,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća o poduzimanju mjera za bolje upravljanje migracijskim tokovima usvojenima 10. listopada 2014.,

–       uzimajući u obzir izvješće Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PACE) iz travnja 2012. pod naslovom „Izgubljeni životi u Sredozemnom moru”,

–       uzimajući u obzir godišnja izvješća posebnog izvjestitelja UN-a za ljudska prava migranata, a posebno izvješće objavljeno u travnju 2013. o upravljanju vanjskim granicama EU-a i utjecaju koje to ima na ljudska prava migranata te izvješće objavljeno u travnju 2013. o iskorištavanju migranata za rad,

–       uzimajući u obzir obraćanje Njegove Svetosti pape Franje tijekom njegova posjeta Parlamentu 25. studenog 2014.,

–       uzimajući u obzir pitanja za usmeni odgovor upućena Vijeću i Komisiji o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (O-000078/2014 – B8 0037/2014 i O-000079/2014 – B8 0038/2014),

–       uzimajući u obzir raspravu o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji održanu u Parlamentu 25. studenog 2014.,

–       uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–         uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su u prvih devet mjeseci 2014. godine prema Međunarodnoj organizaciji za migracije[8] najmanje 3 072 osobe poginule na Sredozemnom moru, čime se ponovno ističe potreba da se poduzmu svi mogući koraci kako bi se spasili životi ljudi u opasnosti te potreba da države članice poštuju međunarodne obveze spašavanja na moru;

B.     budući da je navodno oko 500 migranata ubijeno nakon što su trgovci ljudima po svemu sudeći izazvali sudar broda kojim su prevozili migrante iz Egipta u EU i namjerno ga potopili; budući da krijumčari i trgovci ljudima iskorištavaju nezakonitu migraciju i budući da te mreže ozbiljno ugrožavaju živote migranata i predstavljaju izazov za EU;

C.     budući da je operacijom „Mare Nostrum” za ophodnju, spašavanje i nadzor koju je Italija pokrenula u cilju unapređenja humanitarnih akcija za spašavanje života na području Sredozemlja spašeno 150 810 migranata tijekom razdoblja od 364 dana[9]; budući da je talijanska vlada najavila namjeru da postupno ugasi operaciju „Mare Nostrum”;

D.     budući da je zajednička operacija „Triton”, koju koordinira Frontex, u potpunosti započela 1. studenog 2014., no nije jasno koliko će joj države članice u budućnosti doprinositi;

1.      uviđa važnost razvoja cjelovitog pristupa migraciji;

2.      ponovo navodi potrebu da EU preuzme svoj dio odgovornosti i solidarnosti naspram država članica koje prihvaćaju najveći broj izbjeglica i tražitelja azila, bilo u apsolutnom ili proporcionalnom omjeru (u skladu s člankom 80. UFEU-a); podsjeća na obveze koje proizlaze iz članaka 78. i 79. UFEU-a;

3.      žali zbog tragičnog gubitka ljudskih života na Sredozemlju; poziva Europsku uniju i države članice da učine sve što je moguće kako bi spriječile daljnji gubitak života na moru; svjestan je da je potrebno pobrinuti se da se obveze koje se odnose na potrage i spašavanje učinkovito ispunjavaju i da se stoga na odgovarajući način srednjoročno i dugoročno financiraju;

4.      smatra da je nužno razmisliti o jačanju granične politike i nadzora te o načinima poboljšanja buduće uloge Frontexa i EASO-a; poziva države članice da i dalje iskazuju solidarnost i predanost davanjem dostatnih doprinosa proračunima i operacijama tih agencija;

5.      podsjeća da bi države članice trebale nametnuti stroge kaznene sankcije za trgovanje i krijumčarenje ljudima u Uniju i preko područja Unije, a također i za pojedince ili skupine koji iskorištavaju ranjive migrante u EU-u, te pokrenuti sveobuhvatne informativne kampanje za podizanje razine svijesti o vrstama rizika s kojima se suočavaju osobe koje svoj život stavljaju u ruke krijumčara ljudima i osobe koje su žrtve trgovine ljudima;

6.      smatra da bi trebalo istražiti dodatne načine zakonite migracije;

7.      smatra da je potrebno istražiti dodatne inicijative kojima se nastavljaju dobri primjeri preseljenja, uključujući program dobrovoljnog preseljenja utvrđen člankom 17. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju; podsjeća da se sredstvima EU-a pruža pomoć onim državama članicama koje su voljne provesti programe preseljenja;

8.      naglašava potrebu da se preispita cjelokupna strategija o suradnji s trećim zemljama, uključujući subsaharsku Afriku, sjevernu Afriku i Bliski istok, po pitanju humanitarne, financijske i političke pomoći, uključujući ako je potrebno i na području provođenja zakona; nadalje, traži pojašnjenje uloge regionalnih politika zaštite, preseljenja i povratka, uključujući sporazume o upravljanju migracijama i zemalja podrijetla i tranzitnih zemalja kako bi se rješavao izvor problema migracija; naglašava potrebu da treće zemlje poštuju međunarodno pravo u pogledu spašavanja života na moru i pobrinu se za zaštitu izbjeglica i poštovanje temeljnih ljudskih prava;

9.      poziva da se razmotri mogućnost brze obrade, u suradnji s trećim tranzitnim zemljama i zemljama podrijetla, i povratka za one koji ne zadovoljavaju uvjete za azil i zaštitu
EU-a kako bi se zajamčila najbolja upotreba resursa u korist onih kojima je potrebna zaštita; naglašava da je potrebno poticati politike dobrovoljnog povratka uz istovremeno jamstvo zaštite ljudskih prava za sve migrante i brigu za siguran i zakonit pristup sustavu EU-a za azil;

10.    smatra da bi u tu svrhu trebalo provesti analizu o trošenju sredstava iz fondova za unutarnje poslove EU-a, uključujući sredstva za hitne slučajeve, pogotovo za mjere na područjima migracije i azila, kontrole granica, borbe protiv krijumčarenja i trgovine ljudima te povratka, kao i analizu sredstava namijenjenih vanjskoj i razvojnoj politici EU-a;

11.    zabrinut je zbog načina na koji bi se jamčila učinkovita provedba Zajedničkog europskog sustava azila, uključujući, kada je potrebno i ako je nužno, pokretanje mehanizma za rano upozoravanje, pripravnost i upravljanje kriznim situacijama (članak 33. Uredbe (EU) br. 604/2013) ili upotreba postupaka zbog povrede prava ako zakonodavstvo EU-a nije na pravilan način provedeno, i načina na koji bi se jamčili učinkoviti zajednički standardi prihvata, postupaka i kvalifikacije u cijelom EU-u kojima se štite oni najranjiviji te potiče socijalna uključenost izbjeglica;

12.    nalaže svojem nadležnom odboru da s pomoću dodatnih sredstava, kojima bi se na primjer potpomoglo održavanje saslušanja i osnivanje ad hoc izaslanstava, procijeni razne politike koje su u pitanju, da sastavi niz preporuka i da prije kraja 2015. na plenarnoj sjednici podnese izvješće u obliku izvješća o strateškoj inicijativi;

13.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.