Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0362/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0362/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją

11.12.2014 - (2014/2907(RSP))

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8‑0037/2014 ir B8‑0038/2014
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Claude Moraes Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu


Procedūra : 2014/2907(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0362/2014
Pateikti tekstai :
B8-0362/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0362/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją

(2014/2907(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 1951 m. Ženevos konvenciją ir jos papildomą protokolą,

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 9 d. rezoliuciją dėl ES ir valstybių narių priemonių siekiant spręsti klausimą dėl pabėgėlių srauto, kurį lėmė konfliktas Sirijoje[1],

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų[2],

–       atsižvelgdamas į Europos Parlamento Pirmininko kalbą, kurią jis pasakė per savo 2014 m. spalio 2 ir 3 d. vizitą Lampedūzoje, kuriuo buvo siekiama pažymėti 2013 m. spalio 3 d. įvykusios tragedijos metines,

–       atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimus dėl jo delegacijų vizitų į Lampedūzą 2011 m. lapkričio mėn., į Jordaniją pabėgėlių iš Sirijos padėties įvertinimo klausimu 2013 m. vasario mėn., taip pat į Bulgariją prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių, ypač iš Sirijos, padėties įvertinimo klausimu 2014 m. sausio mėn.,

–       atsižvelgdamas į diskusijas, vykusias per jo 2013 m. spalio 9 d. plenarinius posėdžius, dėl ES migracijos politikos Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant įvykiams Lampedūzoje,

–       atsižvelgdamas į diskusijas, surengtas nuo šios kadencijos pradžios: Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete 2014 m. liepos 22 d. dėl Viduržemio jūros regiono specialios paskirties darbo grupės komunikato įgyvendinimo; taip pat 2014 m. rugsėjo 4 d. dėl Agentūros FRONTEX veiklos Viduržemio jūros regione ir dėl Viduržemio jūros regiono specialios paskirties darbo grupės; taip pat 2014 m. rugsėjo 24 d. dėl Komisijos Penktosios metinės imigracijos ir prieglobsčio ataskaitos (2013 m.)[3] ir dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) Metinės prieglobsčio padėties Europos Sąjungoje ataskaitos (2013 m.),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos komunikatą dėl Viduržemio jūros regiono darbo grupės veiklos[4],

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 22 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl Viduržemio jūros regiono specialios paskirties darbo grupės komunikato įgyvendinimo[5],

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 26–27 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose ji apibrėžė artimiausiems metams skirtas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės teisėkūros ir veiksmų planavimo strategines gaires[6],

–       atsižvelgdamas į kitos kadencijos Europos Komisijos politines gaires, kurias per 2014 m. liepos 15 d. Parlamento plenarinį posėdį pristatė Komisijos Pirmininkas J–C. Juncker,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl Europos imigracijos politikos[7],

–       atsižvelgdamas į Komisijos nario, atsakingo už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą, D. Avramopouloso įsipareigojimus, prisiimtus per jo 2014 m. rugsėjo 30 d. klausymą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 10 d. Tarybos išvadas „Veiksmai siekiant geriau valdyti migracijos srautus“,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio mėn. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pranešimą „Žmonių žūtis Viduržemio jūroje“,

–       atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo migrantų žmogaus teisių klausimais metinius pranešimus, ypač į 2013 m. balandžio mėn, paskelbtą pranešimą dėl ES išorės sienų valdymo ir jo poveikio migrantų žmogaus teisėms, taip pat į 2014 m. balandžio mėn. paskelbtą pranešimą dėl migrantų darbinio išnaudojimo,

–       atsižvelgdamas į Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus kreipimąsi per jo 2014 m. lapkričio 25 d. vizitą Parlamente,

–       atsižvelgdamas į Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, pateiktus Tarybai ir Komisijai, dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (O-000078/2014 – B8 0037/2014 ir O-000079/2014 – B8 0038/2014),

–       atsižvelgdamas į diskusijas dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją, surengtas Parlamente 2014 m. lapkričio 24 d.,

–       atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi, kaip teigia Tarptautinė migracijos organizacija, per pirmus devynis 2014 m. mėnesius Viduržemio jūroje žuvo mažiausiai 3 072 žmonės[8], ir tai dar kartą pabrėžia poreikį padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išgelbėtos į pavojų patekusių žmonių gyvybės, ir poreikį, kad valstybės narės vykdytų savo tarptautinius gelbėjimo jūroje įsipareigojimus;

B.     kadangi, kaip pranešama, apie 500 migrantų buvo nužudyta po to, kai, kaip manoma, į juos iš Egipto į ES plukdantį laivą atsitrenkė ir tyčia jį paskandino prekiautojai žmonėmis; kadangi gabentojai ir prekiautojai žmonėmis išnaudoja nelegalią migraciją ir kadangi šie tinklai kelia rimtą grėsmę migrantų gyvybėms ir Europos Sąjungai yra didelė problema;

C.     kadangi vykdant Italijos pradėtą patruliavimo, gelbėjimo ir stebėjimo operaciją „Mare Nostrum“, kuria siekiama pagerinti humanitarinę gelbėjimo veiklą Viduržemio jūroje, per 364 dienas išgelbėta 150 810 migrantų[9]; kadangi Italijos vyriausybė paskelbė, jog ketina palaipsniui užbaigti savo operaciją „Mare Nostrum“;

D.     kadangi FRONTEX koordinuojama bendra operacija „Triton“ visu pajėgumu pradėjo veikti 2014 m. lapkričio mėn., ir neaišku, kaip valstybės narės prisidės ateityje;

1.      pripažįsta, kad svarbu nustatyti holistinį požiūrį į migraciją;

2.      dar kartą pakartoja, jog ES turi prisiimti teisingą savo atsakomybės ir solidarumo su valstybėmis narėmis, į kurias atvyksta didžiausias migrantų ir prieglobsčio prašytojų skaičius, dalį arba absoliučiąja, arba proporcine išraiška (pagal SESV 80 straipsnį); primena iš SESV 78 ir 79 straipsnių kylančius įsipareigojimus;

3.      apgailestauja dėl tragiškų žūčių Viduržemio jūroje; primygtinai ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares padaryti visa, kas įmanoma, kad būtų išvengta kitų žūčių jūroje; suvokia, jog būtina užtikrinti, kad paieškos ir gelbėjimo įpareigojimai būtų veiksmingai įgyvendinami, taigi kad jie būtų tinkamai finansuojami vidutinės trukmės laikotarpiu ir ilguoju laikotarpiu;

4.      mano, jog būtina svarstyti sienų politikos stiprinimo ir saugumo klausimus, taip pat svarstyti, kaip ateityje pagerinti FRONTEX ir Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) vaidmenį; ragina valstybes nares toliau būti solidarias ir įsipareigojusias ir pakankamai prisidėti prie šių agentūrų biudžetų ir operacijų;

5.      primena, jog valstybės narės turėtų taikyti dideles baudžiamąsias sankcijas, nukreiptas prieš prekiavimą žmonėmis ir neteisėtą migrantų gabenimą, tiek į ES, tiek visoje ES, taip pat pažeidžiamus migrantus Europos Sąjungoje išnaudojantiems asmenims ar grupėms, parengti plataus masto informacijos kampanijas siekiant informuoti apie tai, su kokiais pavojais susiduria tie, kurie savo gyvybes patiki gabentojams, ir tie, kurie yra prekiavimo žmonėmis aukos;

6.      mano, jog reikėtų išnagrinėti papildomus legalios migracijos būdus;

7.      mano, jog reikia panagrinėti, kokių ateityje būtų galima imtis iniciatyvų, kurios būtų paremtos gerais perkėlimo pavyzdžiais, įskaitant savanoriško perkėlimo programą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, 17 straipsnyje; primena, jog ES finansuoja paramą perkėlimo programas įgyvendinti norinčioms valstybėms narėms;

8.      pabrėžia poreikį išnagrinėti visą bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, įskaitant į pietus nuo Sacharos esančias šalis, Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų šalis, strategiją humanitarinės, finansinės ir politinės pagalbos aspektais, prireikus apimant ir teisėsaugos sritį; be to, siekia, kad norint kovoti su pagrindinėmis migracijos priežastimis, regioninės apsaugos, perkėlimo ir grąžinimų politikos, įskaitant ir kilmės, ir tranzito šalių migracijos valdymo susitarimus, vaidmuo būtų aiškesnis; pabrėžia, jog reikia, kad trečiosios šalys laikytųsi tarptautinės teisės nuostatų dėl gyvybės gelbėjimo jūroje ir užtikrintų pabėgėlių apsaugą ir pagarbą pagrindinėms teisėms;

9.      ragina svarstyti galimybę bendradarbiaujant su trečiosiomis kilmės ir tranzito šalimis greitai nagrinėti tų asmenų, kurie neatitinka prieglobsčio ir apsaugos ES sąlygų, bylas ir juos grąžinti, siekiant užtikrinti, kad kuo geriau būtų panaudoti ištekliai tiems asmenims, kuriems apsauga reikalinga; pabrėžia poreikį skatinti savanoriško grįžimo politiką visiems migrantams užtikrinant teisių apsaugą ir saugias bei teisėtas galimybes naudotis ES prieglobsčio sistema;

10.    mano, jog turėtų būti atlikta analizė, kaip šiomis aplinkybėmis naudojamos vidaus reikalams skirtos lėšos, įskaitant neatidėliotinai pagalbai skirtas lėšas, visų pirma veiksmams migracijos ir prieglobsčio, sienų kontrolės, kovos su neteisėtu žmonių gabenimu ir prekyba jais bei grąžinimo srityse, taip pat su ES užsienio ir vystymosi politika susijusių lėšų analizė;

11.    išreiškia susirūpinimą dėl to, kaip užtikrinti veiksmingą bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimą – prireikus įskaitant ankstyvojo perspėjimo, pasirengimo ir krizių valdymo mechanizmo paleidimą (Reglamento (ES) Nr. 604/2013 33 straipsnis) arba pažeidimo procedūrų naudojimą tais atvejais, kai ES teisės aktai netinkamai įgyvendinami – ir kaip užtikrinti veiksmingus bendrus priėmimo standartus, procedūras ir kvalifikaciją visoje ES, apsaugant labiausiai pažeidžiamus ir skatinant pabėgėlių socialinę įtrauktį;

12.    nurodo savo atsakingam komitetui įvertinti įvairią aktualią politiką ir papildomus išteklius, kuriuos naudojant būtų galima atlikti klausymus ir sudaryti ad hoc delegacijas, parengti rekomendacijų rinkinį ir pranešti apie tai per plenarinį posėdį iki 2015 m. pabaigos pristatant strateginės iniciatyvos pranešimą;

13.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.