Procedură : 2014/2923(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0381/2014

Texte depuse :

B8-0381/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/12/2014 - 8.5

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0109

RECOMANDARE DE DECIZIE
PDF 121kWORD 59k
15.12.2014
PE545.632v01-00
 
B8-0381/2014

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură

de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției


(C(2014)07674 –  2014/2923(DEA))


Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Gunnar Hökmark

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA))  
B8‑0381/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2014)07674),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 18 noiembrie 2014 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 16 decembrie 2014,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012(1), în special articolul 103 alineatele (7) și (8) și articolul 115 alineatul (5),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere acordul din cadrul Consiliului privind Regulamentul de punere în aplicare de stabilire a condițiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la Fondul unic de rezoluție (COM(2014)0710),

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, conform articolului 130 din Directiva 2014/59/UE (Directiva BRRD), statele membre trebuie să aplice măsurile naționale necesare pentru a se conforma acestei directive începând cu 1 ianuarie 2015;

B.  întrucât, pentru a pune în aplicare directiva, statele membre trebuie să se asigure că respectivele contribuții sunt percepute cel puțin anual de la instituțiile de credit și firmele de investiții („instituțiile”) autorizate pe teritoriul lor [articolul 103 alineatul (1) din Directiva BRRD];

C.  întrucât contribuțiile respective trebuie adaptate la profilul de risc al instituțiilor în conformitate cu criteriile indicate într-un act delegat al Comisiei;

D.  întrucât la articolul 103 alineatul (7) din Directiva BRRD Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate pentru a specifica noțiunea de ajustare a contribuțiilor proporțional cu profilul de risc al instituțiilor, ținând seama de anumite criterii enumerate la articolul respectiv;

E.  întrucât, la 21 octombrie 2014, pentru a se putea folosi de această competență, Comisia a adoptat Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției;

F.  întrucât regulamentul delegat poate intra în vigoare la sfârșitul perioadei de examinare rezervate Parlamentului și Consiliului numai în cazul în care nu a fost formulată nicio obiecțiune de către Parlament sau de către Consiliu sau dacă, înainte de expirarea respectivei perioade, Parlamentul și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni; întrucât perioada de examinare a fost stabilită, conform articolului 115 alineatul (5) din Directiva BRRD, ca trei luni de la data notificării, adică până la 21.1.2015, putând fi prelungită pentru încă trei luni;

G.  întrucât implementarea eficientă și promptă a cadrului BRRD până la 1 ianuarie 2015 înseamnă ca autoritățile de rezoluție naționale să înceapă calcularea și colectarea contribuțiilor la mecanismele de finanțare a rezoluției cât se poate de repede și în orice caz până la 1 ianuarie 2015; întrucât calcularea și colectarea trebuie să aibă loc în conformitate cu regulamentul delegat menționat anterior;

H.  întrucât regulamentul delegat ar trebui, prin urmare, să intre în vigoare în 2014, înainte de expirarea perioadei de examinare menționate la considerentul F;

I.  întrucât acordul din cadrul Consiliului privind Regulamentul de punere în aplicare de stabilire a condițiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la Fondul unic de rezoluție la care s-a ajuns după ce Parlamentul s-a implicat în mod neoficial este în conformitate cu regulamentul delegat de mai sus,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 173, 12.6.2014, p. 190.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate