Процедура : 2014/2829(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0001/2015

Внесени текстове :

B8-0001/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2015 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 127kWORD 57k
12.1.2015
PE545.680v01-00
 
B8-0001/2015/REV

за приключване на разисквания по изявления на Комисията

съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия


относно работната програма на Комисията за 2015 г. (2014/2829(RSP))


Йожеф Сайер, Лара Коми от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно работната програма на Комисията за 2015 г. (2014/2829(RSP))  
B8‑0001/2015/REV

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2015 г. – Ново начало“ (COM(2014)0910) и приложения 1 – 4 към него,

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 26 и 27 юни 2014 г. и от 18 декември 2014 г.,

–       като взе предвид изявлението от 16 декември 2014 г. на председателя и на първия заместник-председател на Комисията относно работната програма на Комисията за 2015 г.,

–       като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

А.     като има предвид, че политическите приоритети следва да бъдат съгласувани с наличните финансови средства;

Б.     като има предвид, че политиката и действията на ЕС, осъществявани заедно с държавите членки в съответствие с принципа на субсидиарност, могат и трябва да имат реално въздействие, като помагат на гражданите, така че те да бъдат подготвени за бързо променящото се общество и да реагират при тези обстоятелства;

В.     като има предвид, че Европа трябва да се придържа към модела на социалната пазарна икономика, който гарантира устойчив растеж, така че да се осигурят за новото поколение работни места, а не дългове;

1.      приветства работната програма на Комисията и подчертава, че значително намаляване на административната тежест за гражданите и дружествата може да бъде постигнато единствено чрез намаляване на броя на законодателните предложения и насочване на вниманието вместо това към основните приоритети;

2.      приветства решението на Комисията да представи своята работна програма за 2015 г. на възможно най-ранен етап, което показва нейната готовност за бързи действия; приветства също факта, че програмата е ориентирана към работните места, растежа и инвестициите, което е материалното изражение, чрез 23 конкретни предложения, на политическите насоки, представени от Комисията през ноември 2014 г.;

3.      изразява твърдо убеждение, че усилията трябва да се съсредоточат върху няколко основни приоритета и призовава Комисията да се въздържа от предприемането на инициативи, които не са с първостепенно значение;

4.      подкрепя промяната на метода, насочена към подготовка за действие, така че да се избегне разхищаването на ресурси за неактуални или неподходящи законодателни предложения, които вече не са в състояние да отговорят на приоритетите на гражданите на ЕС и на въпросите, които пораждат у тях загриженост;

5.      призовава следователно за намаляване с 25% на разходите, свързани с бюрократичната тежест, и за изготвянето на независими оценки с цел измерване на административната тежест на новите предложения и свързаните с тях разходи, в т.ч. задължителен тест за МСП, като тези две мерки ще спомогнат за премахването на бюрокрацията на всички равнища – европейско, национално и регионално, както и за всички икономически субекти и за гражданите в тяхното ежедневие;

6.      настоява, че е необходимо действащото законодателство да се прилага изцяло, бързо и ефективно в области като единния пазар, правото в областта на околната среда, финансовия и банковия сектор и наскоро преразгледаните обща селскостопанска политика, обща политика в областта на рибарството и политика на сближаване;

7.      подкрепя решително мерките за борба срещу данъчните измами и отклонението от данъчно облагане и подчертава необходимостта от по-ефикасно използване на парите на данъкоплатците и от по-нататъшни действия в защита на финансовите интереси на Съюза;

8.      счита, че бързото постигане на напредък по договарянето на амбициозно, балансирано и всеобхватно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), зачитащо социалните и потребителските стандарти и стандартите в областта на околната среда на ЕС, е от първостепенно значение за осигуряването на нови възможности за растеж; призовава за постигането на още по-голям напредък по другите търговски преговори и за ратификацията и изпълнението на пакета на СТО, договорен в Бали; подчертава значението на промишленото измерение на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО);

9.      подкрепя преразглеждането на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, за което многократно беше отправян призив, както и предложението за съвместно планиране с Комисията и Съвета с цел повишаване на ефикасността на законодателния процес;

10.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност