Forslag til beslutning - B8-0001/2015/REV1Forslag til beslutning
B8-0001/2015/REV1

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kommissionens arbejdsprogram for 2015

12.1.2015 - (2014/2829(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
forretningsordenens artikel 37, stk. 3, og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

József Szájer, Lara Comi for PPE-Gruppen

Procedure : 2014/2829(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0001/2015
Indgivne tekster :
B8-0001/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0001/2015/REV

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens arbejdsprogram for 2015

(2014/2829(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse "Kommissionens arbejdsprogram 2015. En ny start" (COM(2014)0910) og dens bilag 1-4,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 26.-27. juni 2014 og 18. december 2014,

–       der henviser til erklæringen af 16. december 2014 fra Kommissionens formand og førstenæstformand om Kommissionens arbejdsprogram for 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 37, stk. 3,

A.     der henviser til, at politiske prioriteringer bør matches med de til rådighed værende finansielle ressourcer;

B.     der henviser til, at EU-politik og -foranstaltninger, der gennemføres hånd i hånd med medlemsstaterne i overensstemmelse med nærhedsprincippet kan og skal have en reel virkning med hensyn til at hjælpe borgerne med at forudse og reagere på et samfund i hastig forandring;

C.     der henviser til, at Europa skal gå 100 % ind for modellen for social markedsøkonomi og sikre en bæredygtig vækst for at tilvejebringe jobs til den næste generation og ikke gæld;

1.      ser med tilfredshed på Kommissionens arbejdsprogram (arbejdsprogrammet) og understreger, at man kun kan opnå en væsentlig reduktion af den administrative byrde for borgere og virksomheder ved at mindske antallet af lovforslag og i stedet fokusere på de vigtigste prioriteter;

2.      glæder sig over Kommissionens beslutning om at forelægge sit arbejdsprogram for 2015 så tidligt som muligt, hvilket viser, at den er parat til at handle hurtigt, og glæder sig over det beskæftigelses-, vækst- og investeringsorienterede arbejdsprogram, som er en konvertering af de politiske retningslinjer, Kommissionen fremlagde i november 2014, til 23 konkrete forslag;

3.      er af den faste overbevisning, at indsatsen skal koncentreres om nogle få nøgleprioriteter, og opfordrer Kommissionen til at afholde sig fra at tage initiativer, der ikke er absolut nødvendige;

4.      støtter, at der skiftes metode med henblik på at gøre rent bord for at undgå at spilde ressourcer på utidssvarende eller uhensigtsmæssige lovforslag, som ikke længere kan opfylde EU-borgernes prioriteringer og imødegå deres problemer;

5.      opfordrer derfor til, at omkostningerne ved bureaukratiske byrder reduceres med 25 % og til, at der indføres uafhængige vurderinger med sigte på at måle den administrative byrde og de dertil hørende omkostninger ved nye forslag, inklusive en obligatorisk SMV-test, idet begge disse foranstaltninger bidrager til at fjerne bureaukrati på alle niveauer – europæisk, nationalt og regionalt – og for alle økonomiske aktører og borgere i deres dagligdag;

6.      fastholder, at det er nødvendigt fuldstændigt, hurtigt og effektivt at gennemføre den eksisterende lovgivning på områder, såsom det indre marked, miljølovgivningen, finans- og banksektoren og den nyligt reviderede fælles landbrugspolitik, fælles fiskeripolitik og samhørighedspolitik;

7.      støtter kraftigt tiltagene til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse og understreger, at det er nødvendigt at anvende skatteydernes penge mere effektivt og at tage yderligere skridt for at beskytte Unionens finansielle interesser;

8.      mener, at hurtige fremskridt med en ambitiøs, velafbalanceret og omfattende TTIP, som lever op til EU's sociale, miljømæssige og forbrugermæssige standarder, er afgørende for at tilvejebringe nye vækstmuligheder; opfordrer til, at der gøres yderligere fremskridt med andre handelsforhandlinger, og til ratifikation og gennemførelse af WTO-pakken fra Bali; fremhæver betydningen af den industrielle dimension af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP);

9.      støtter den revision af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, som der gentagne gange er opfordret til, og den foreslåede fælles programmering med Kommissionen og Rådet med henblik på at forbedre lovgivningsprocessen;

10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen.