Διαδικασία : 2014/2829(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0001/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0001/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 125kWORD 190k
12.1.2015
PE545.680v01-00
 
B8-0001/2015/αναθ.

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 3, του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


σχετικά με το Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP))


József Szájer, Lara Comi εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP))  
B8‑0001/2015/αναθ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2015 – Νέο Ξεκίνημα" (COM(2014)0910) και τα Παραρτήματα 1 έως 4 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26-27 Ιουνίου 2014 και της 18 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την από 16 Δεκεμβρίου 2014 δήλωση του Προέδρου και του Α΄ Αντιπροέδρου της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  εκτιμώντας ότι οι πολιτικές προτεραιότητες πρέπει να αντιστοιχιστούν στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους·

Β.  εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές και δράσεις, προωθούμενες σε συνεργασία με τα κράτη μέλη βάσει της αρχής της επικουρικότητας, μπορούν και οφείλουν να ασκούν πραγματική επίδραση, βοηθώντας τους πολίτες να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας ταχέως μεταβαλλομένης κοινωνίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στο μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς που εξασφαλίζει βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση, ώστε να προσφέρει στην επόμενη γενιά θέσεις εργασίας και όχι χρέη·

1.  επικροτεί το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής (CWP/ΠΕΕ) και τονίζει ότι μεγάλη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μείωση του αριθμού των νομοθετικών προτάσεων και με την εστίαση στις βασικές προτεραιότητες·

2.  επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να παρουσιάσει το συντομότερο το πρόγραμμα εργασίας της για το 2015, δείχνοντας την ετοιμότητά της να ενεργήσει άμεσα, και χαιρετίζει αυτό το πρόγραμμα εργασίας που επικεντρώνεται στις θέσεις εργασίας, στην οικονομική μεγέθυνση και στις επενδύσεις υλοποιώντας με 23 συγκεκριμένες προτάσεις τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Νοέμβριο 2014·

3.  πιστεύει ότι οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν σε λίγες βασικές προτεραιότητες και καλεί την Επιτροπή να αποφύγει την ανάληψη πρωτοβουλιών μη ουσιώδους σημασίας·

4.  στηρίζει την αλλαγή μεθόδου με σκοπό το "ξεκαθάρισμα" για να αποφευχθεί η κατασπατάληση πόρων σε παρωχημένες ή ανεπαρκείς νομοθετικές προτάσεις μη ανταποκρινόμενες πλέον στις προτεραιότητες και ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ·

5.  ζητεί κατά συνέπεια να μειωθεί το κόστος του γραφειοκρατικού φόρτου κατά 25 % και να δρομολογηθούν ανεξάρτητες αξιολογήσεις για τη μέτρηση του διοικητικού φόρτου και του αντίστοιχου κόστους των νέων προτάσεων, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ένα «τεστ ΜΜΕ», δεδομένου ότι και τα δύο αυτά μέτρα συμβάλλουν στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα — ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό — και για όλους τους οικονομικούς φορείς και τους πολίτες στην καθημερινή ζωή τους·

6.  τονίζει την ανάγκη πλήρους, γρήγορης και αποτελεσματικής εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας, σε πεδία όπως η ενιαία αγορά, η περιβαλλοντική νομοθεσία, ο οικονομικός και ο τραπεζικός τομέας και η πρόσφατα αναθεωρημένη ΚΓΠ, η ΚΑλΠ και η πολιτική της συνοχής·

7.  στηρίζει θερμά τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροαπάτης και της φοροδιαφυγής και τονίζει την ανάγκη αποδοτικότερης χρήσης των χρημάτων των φορολογουμένων και λήψης περαιτέρω μέτρων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

8.  εκτιμά ότι η ταχεία πρόοδος όσον αφορά μια φιλόδοξη, ισόρροπη και συνολική διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση που θα σέβεται τα κοινωνικά, οικολογικά και καταναλωτικά πρότυπα της ΕΕ έχει βασική σημασία για νέες ευκαιρίες οικονομικής μεγέθυνσης· ζητεί περαιτέρω πρόοδο σε άλλες εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθώς και επικύρωση και εφαρμογή της δέσμης μέτρων "Μπαλί" του ΠΟΕ· τονίζει τη σημασία που έχει η βιομηχανική διάσταση της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)·

9.  στηρίζει την αναθεώρηση της διοργανικής συμφωνίας περί βελτίωσης της νομοθεσίας, που έχει ζητηθεί επανειλημμένα, και τον κοινό προγραμματισμό με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της νομοθετικής διαδικασίας·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου