Menettely : 2014/2829(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0001/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0001/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 114kWORD 50k
12.1.2015
PE545.680v01-00
 
B8-0001/2015/REV

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen mukaisesti


komission vuoden 2015 työohjelmasta (2014/2829(RSP))


József Szájer, Lara Comi PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vuoden 2015 työohjelmasta (2014/2829(RSP))  
B8‑0001/2015/REV

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission tiedonannon ”Komission työohjelma 2015 Uusi alku” (COM(2014)0910) ja sen liitteet 1–4,

–       ottaa huomioon 26. ja 27. kesäkuuta 2014 ja 18. joulukuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon 16. joulukuuta 2014 annetun komission puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan julkilausuman komission työohjelmasta 2015,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan,

A.     katsoo, että poliittiset painopisteet olisi asetettava käytettävissä olevien varojen mukaisesti;

B.     katsoo, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa toteutetuilla EU:n politiikalla ja toimilla voidaan ja pitää auttaa kansalaisia varautumaan ja reagoimaan nopeasti muuttuvaan yhteiskuntaan;

C.     toteaa, että unionin on sitouduttava sosiaalisen markkinatalouden malliin ja varmistettava näin kestävä kasvu, jotta tuleville sukupolville voidaan tarjota velkojen sijasta työtä;

1.      pitää komission työohjelmaa myönteisenä ja korostaa, että kansalaisten ja yritysten hallinnollisia rasitteita voidaan keventää merkittävästi ainoastaan vähentämällä lainsäädäntöehdotusten määrää ja keskittymällä tärkeimpiin painopisteisiin;

2.      pitää tervetulleena sitä, että komissio päätti esittää vuoden 2015 työohjelmansa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa osoittaen valmiuttaan nopeaan toimintaan; pitää myönteisenä myös sitä, että työohjelmassa korostetaan työllisyyttä, kasvua ja investointeja esittämällä 23 konkreettista ehdotusta komission marraskuussa 2014 esittämien poliittisten suuntaviivojen pohjalta;

3.      on vakaasti sitä mieltä, että on keskityttävä muutamiin keskeisiin painopisteisiin, ja kehottaa komissiota pidättymään aloitteista, jotka eivät ole olennaisia;

4.      kannattaa työskentelytapojen muuttamista siten, että tehdään tilaa todella tärkeille asioille, jotta resursseja ei tuhlattaisi vanhentuneisiin tai epätarkoituksenmukaisiin lainsäädäntöehdotuksiin, jotka eivät enää vastaa asetettuja painopisteitä ja kansalaisten huolenaiheita;

5.      kehottaa vähentämään hallinnollisten rasitteiden kustannuksia 25 prosentilla ja tekemään riippumattomia arviointeja uusien ehdotusten hallinnollisten rasitteiden ja niihin liittyvien kustannusten määrittämiseksi ja katsoo, että pk-yritystestin olisi sisällyttävä tähän pakollisena; korostaa, että kummallakin tavalla voidaan auttaa vähentämään byrokratiaa kaikilla tasoilla eli unionin ja jäsenvaltioiden tasolla sekä alueellisella tasolla, mikä vaikuttaisi kaikkiin talouden toimijoihin ja myös kansalaisten arkeen;

6.      pitää erittäin tärkeänä sitä, että voimassaoleva lainsäädäntö pannaan täytäntöön kattavasti, nopeasti ja tehokkaasti sellaisilla aloilla kuin sisämarkkinat, ympäristölainsäädäntö ja rahoitus- ja pankkitoiminta sekä yhteinen maatalouspolitiikka, yhteinen kalastuspolitiikka ja koheesiopolitiikka, joita kaikkia kolmea on uudistettu äskettäin;

7.      kannattaa voimakkaasti toimia, joilla pyritään torjumaan veropetoksia ja veronkiertoa, ja korostaa, että veronmaksajien rahoja on käytettävä tehokkaammin ja pyrittävä turvaamaan unionin taloudelliset edut entistä paremmin;

8.      katsoo, että uuden kasvun mahdollisuuksien luomisen edellytyksenä on nopea edistyminen sellaisen kunnianhimoisen, tasapainoisen ja kattavan transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden aikaansaamisessa, jossa otetaan huomioon EU:n sosiaali-, ympäristö- ja kuluttajansuojavaatimukset; kiirehtii myös muita kaupan alan neuvotteluja ja Balin WTO-paketin ratifiointia ja täytäntöönpanoa; korostaa yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan teollisen ulottuvuuden merkitystä;

9.      kannattaa paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten sopimuksen tarkistamista, jota on vaadittukin toistuvasti, sekä ehdotettua yhteistä ohjelmasuunnittelua komission ja neuvoston kanssa, jotta voidaan tehostaa lainsäädäntötyötä;

10.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö