Procedūra : 2014/2829(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0001/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0001/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/01/2015 - 11.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 135kWORD 56k
12.1.2015
PE545.680v01-00
 
B8-0001/2015/REV

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 37. panta 3. punktu un Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām


par Komisijas 2015. gada darba programmu (2014/2829(RSP))


József Szájer, Lara Comi PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas 2015. gada darba programmu (2014/2829(RSP))  
B8‑0001/2015/REV

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Komisijas 2015. gada darba programma. Jauns sākums” (COM(2014)0910) un tā 1.–4. pielikumu,

–       ņemot vērā Eiropadomes 2014. gada 26. un 27. jūnija secinājumus un 2014. gada 18. decembra secinājumus,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja pirmā vietnieka 2014. gada 16. decembra paziņojumu par Komisijas darba programmu 2015. gadam,

–       ņemot vērā Reglamenta 37. panta 3. punktu,

A.  tā kā politiskās prioritātes ir jāsaskaņo ar pieejamajiem finanšu resursiem;

B.     tā kā ES politika un rīcība, ievērojot subsidiaritātes principu un sadarbojoties ar dalībvalstīm, var un tai ir arī jāspēj reāli ietekmēt pilsoņu dzīvi, palīdzot viņiem sagatavoties straujajām pārmaiņām sabiedrības dzīvē un reaģēt uz tām;

C.     tā kā Eiropai ir jāievēro saistības attiecībā uz sociālās tirgus ekonomikas modeli, kas nodrošina ilgtspējīgu izaugsmi, lai nākamajām paaudzēm veidotu darba vietas, nevis parādus,

1.      atzinīgi vērtē Komisijas darba programmu (CWP) un uzsver, ka ievērojami samazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem var tikai samazinot leģislatīvo aktu priekšlikumu skaitu, lielāko uzmanību veltot galvenajām prioritātēm;

2.      atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu pēc iespējas ātrāk iesniegt savu darba programmu 2015. gadam, tādējādi apliecinot gatavību veikt savlaicīgus pasākumus, un atzinīgi vērtē uz darba vietu izveidi, izaugsmi un ieguldījumiem orientēto CWP, kas 23 konkrētos priekšlikumos atspoguļo Komisijas 2014. gada novembrī iesniegtās politiskās pamatnostādnes;

3.      pauž stingru pārliecību par to, ka darbs ir jākoncentrē uz dažām galvenajām prioritātēm, un aicina Komisiju nepieņemt nebūtiskas iniciatīvas;

4.      atbalsta metodes maiņu ar mērķi atbrīvoties no nevajadzīgā, lai līdzekļi netiktu izšķērdēti novecojušiem vai neatbilstīgiem leģislatīvo aktu priekšlikumiem, kuri vairs neatbilst ES pilsoņu prioritātēm un bažām;

5.      tādēļ prasa birokrātiskā sloga radītās izmaksas samazināt par 25 % un ieviest neatkarīgus novērtējumus, lai noteiktu jauno priekšlikumu administratīvo slogu un saistītās izmaksas, tostarp veicot obligātu MVU pārbaudi, jo abi šie pasākumi palīdzēs novērst birokrātismu visos līmeņos, proti, Eiropas, valsts un reģionālajā līmenī, visu ekonomikas dalībnieku un pilsoņu interesēs viņu ikdienas dzīvē;

6.      neatlaidīgi prasa pilnībā, ātri un efektīvi īstenot esošos tiesību aktus tādās jomās kā vienotais tirgus, vides tiesības, finanšu un banku sektors un nesen pārskatītā KLP, KZP un kohēzijas politika;

7.      stingri atbalsta pasākumus, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un uzsver nepieciešamību efektīvāk izmantot nodokļu maksātāju naudu, kā arī veikt turpmākus pasākumus Savienības finanšu interešu aizsardzībai;

8.      uzskata, ka strauja virzība saistībā ar vērienīgu, līdzsvarotu un visaptverošu transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerību, kurā tiek ievēroti ES sociālie, vides un patērētāju tiesību aizsardzības standarti, ir priekšnoteikums jaunu izaugsmes iespēju nodrošināšanai; prasa nodrošināt turpmāku virzību citās tirdzniecības sarunās un ratificēt un īstenot Bali PTO aktu kopumu; uzsver kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) industriālā komponenta nozīmīgumu;

9.      atbalsta atkārtoti prasīto Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu pārskatīšanu un ierosināto kopīgo plānošanu ar Komisiju un Padomi, lai uzlabotu likumdošanas procesa efektivitāti;

10.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika