Procedure : 2014/2829(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0001/2015

Ingediende teksten :

B8-0001/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/01/2015 - 11.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 117kWORD 51k
12.1.2015
PE545.680v01-00
 
B8-0001/2015/REV

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 37, lid 3, van het Reglement en het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie


over het werkprogramma van de Commissie voor 2015 (2014/2829(RSP))


József Szájer, Lara Comi namens de PPE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over het werkprogramma van de Commissie voor 2015 (2014/2829(RSP))  
B8‑0001/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien de mededeling van de Commissie "Het werkprogramma van de Commissie voor 2015 - Een nieuwe start" (COM(2014)0910) en de bijlagen 1 tot en met 4 daarbij,

–       gezien de conclusies van de Europese Raad van 26-27 juni 2014 en van 18 december 2014,

–       gezien de verklaring van 16 december 2014 van de voorzitter en eerste vicevoorzitter van de Commissie over het werkprogramma van de Commissie voor 2015,

–       gezien artikel 37, lid 3, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de politieke prioriteiten in overeenstemming moeten zijn met de beschikbare financiële middelen;

B.     overwegende dat Europese beleidsmaatregelen en acties, uitgevoerd in samenwerking met de lidstaten en in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, een werkelijke invloed kunnen en moeten hebben door burgers te helpen zich voor te bereiden en te reageren op een snel veranderende samenleving;

C.     overwegende dat Europa zich moet inzetten voor het model van de sociale markteconomie, dat zorgt voor duurzame groei om de volgende generatie banen te verschaffen, in plaats van met schulden op te zadelen;

1.      verwelkomt het werkprogramma van de Commissie (CWP) en benadrukt dat een aanzienlijke vermindering van de administratieve last voor burgers en bedrijven alleen verwezenlijkt kan worden door het aantal wetsvoorstellen te verminderen en in plaats daarvan de nadruk te leggen op belangrijke prioriteiten;

2.      verwelkomt het besluit van de Commissie om haar werkprogramma voor 2015 zo vroeg mogelijk te presenteren, waarmee zij blijk geeft van haar bereidheid om snel te handelen, en verwelkomt het op banen, groei en investeringen gerichte CWP, waarin de politieke richtsnoeren die de Commissie in november 2014 presenteerde worden omgezet in 23 concrete voorstellen;

3.      is er vast van overtuigd dat de inspanningen gericht moeten zijn op een klein aantal hoofdprioriteiten en roept de Commissie op om af te zien van initiatieven die niet van essentieel belang zijn;

4.      steunt het feit dat een andere aanpak wordt gehanteerd, met als doel schoon te schip te maken teneinde geen middelen te verspillen aan verouderde of ontoereikende wetsvoorstellen die niet langer tegemoetkomen aan de prioriteiten en wensen van de EU-burgers;

5.      roept daarom op tot het verlagen van de kosten van de bureaucratische lasten met 25%, en tot het uitvoeren van onafhankelijke beoordelingen om de administratieve lasten en daaraan verbonden kosten van nieuwe voorstellen vast te stellen, onder meer in de vorm van een verplichte kmo-test, en is van mening dat beide maatregelen kunnen bijdragen aan het verminderen van administratieve rompslomp op Europees, nationaal en regionaal niveau, voor alle economische actoren en voor de burgers in hun dagelijks leven;

6.      dringt aan op een volledige, snelle en doeltreffende doorvoering van bestaande wetgeving, met name op terreinen als de interne markt, het milieu, de financiële sector en de banksector, alsmede van het recentelijk herziene gemeenschappelijk landbouwbeleid, het gemeenschappelijk visserijbeleid en het cohesiebeleid;

7.      spreekt zijn krachtige steun uit voor de maatregelen ter bestrijding van belastingfraude en -ontwijking en benadrukt dat het geld van de belastingbetaler op efficiëntere wijze moet worden gebruikt en dat er verdere maatregelen moeten worden genomen om de financiële belangen van de Unie te beschermen;

8.      is van mening dat snelle vooruitgang met een ambitieus, evenwichtig en omvattend TTIP, waarin de sociale, milieu- en consumentennormen van de EU worden geëerbiedigd, van essentieel belang is voor het bieden van nieuwe mogelijkheden voor groei; roept op tot het boeken van verdere vooruitgang bij andere handelsbesprekingen en tot de ratificatie en tenuitvoerlegging van het Bali WTO-pakket; onderstreept het belang van de industriële dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB);

9.      steunt de herziening van het Interinstitutioneel Akkoord inzake beter wetgeven, waartoe herhaaldelijk is opgeroepen, alsmede de voorgestelde gezamenlijke programmering met de Commissie en de Raad om de doeltreffendheid van het wetgevingsproces te verbeteren;

10.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid