Projekt rezolucji - B8-0001/2015/REV1Projekt rezolucji
B8-0001/2015/REV1

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie programu prac Komisji na rok 2015

12.1.2015 - 2014/2829(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 37 ust. 3 Regulaminu i z porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

József Szájer, Lara Comi w imieniu grupy PPE

Procedura : 2014/2829(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0001/2015
Teksty złożone :
B8-0001/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0001/2015/REV

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie programu prac Komisji na rok 2015

(2014/2829(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając komunikat Komisji pt. „Program prac Komisji na 2015 r. – Nowy początek” (COM(2014)0910) i załączniki 1–4 do niego,

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z posiedzeń w dniach 26–27 czerwca 2014 r. i 18 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenie z dnia 16 grudnia 2014 r. złożone przez przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji w sprawie programu prac Komisji na 2015 r.,

–       uwzględniając art. 37 ust. 3 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że priorytetom politycznym powinny odpowiadać dostępne zasoby finansowe;

B.     mając na uwadze, że polityka i działania UE realizowane wspólnie z państwami członkowskimi w myśl zasady pomocniczości mogą i muszą mieć rzeczywisty wpływ na rozwinięcie u obywateli umiejętności przewidywania zmian i reagowania na nie w szybko zmieniającym się społeczeństwie;

C.     mając na uwadze, że Europa musi być wierna modelowi społecznej gospodarki rynkowej gwarantującemu zrównoważony wzrost, aby pozostawić przyszłemu pokoleniu miejsca pracy, a nie długi do spłacenia;

1.      z zadowoleniem przyjmuje program prac Komisji (PPK) i podkreśla, że administracyjne ciężary ponoszone przez obywateli i przedsiębiorców da się istotnie zmniejszyć tylko wówczas, gdy zostanie zmniejszona liczba wniosków ustawodawczych, a w zamian prace skupią się na głównych priorytetach;

2.      z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o jak najszybszym przedstawieniu programu prac na 2015 r., co pokazuje gotowość Komisji do szybkiego działania, oraz z zadowoleniem przyjmuje PPK nakierowany na zatrudnienie, wzrost i inwestycje, który przekłada na 23 konkretne propozycje wytycznych politycznych przedstawione przez Komisję w listopadzie 2014 r.;

3.      jest głęboko przekonany, że należy skupić wysiłki na niewielu kluczowych priorytetach, oraz wzywa Komisję, by nie podejmowała inicjatyw, które nie mają zasadniczego charakteru;

4.      popiera zmianę metody zmierzającą do nowego początku, żeby uniknąć marnotrawienia zasobów na przestarzałe lub nieodpowiednie wnioski ustawodawcze, które nie są już w stanie wyjść naprzeciw priorytetom i problemom obywateli UE;

5.      w związku z tym wzywa do zmniejszenia kosztu obciążeń administracyjnych o 25% oraz do przeprowadzania niezależnych ocen mających na celu dokonanie pomiarów obciążeń administracyjnych i związanych z nimi kosztów, z jakimi wiążą się nowe wnioski, w tym obowiązkowych testów MŚP, przy czym oba środki pomogą usunąć biurokrację na wszystkich szczeblach – europejskim, krajowym i regionalnym – i w odniesieniu do wszystkich podmiotów gospodarczych oraz obywateli w ich życiu codziennym;

6.      podkreśla potrzebę pełnego, szybkiego i skutecznego stosowania obowiązujących przepisów w dziedzinach takich jak jednolity rynek, prawo ochrony środowiska, sektor finansowy i bankowy oraz niedawno zreformowana WPR, WPRyb i polityka spójności;

7.      stanowczo popiera środki przeciwdziałania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania oraz podkreśla potrzebę skuteczniejszego korzystania z pieniędzy podatników i dalszych działań w celu ochrony interesów finansowych Unii;

8.      jest zdania, że szybkie postępy w opracowaniu ambitnej, zrównoważonej i kompleksowej umowy TTIP, która będzie zgodna z socjalnymi, środowiskowymi i konsumenckimi normami UE, stanowią kluczowy warunek dla stworzenia nowych możliwości wzrostu; wzywa do osiągania dalszych postępów w innych negocjacjach handlowych oraz do ratyfikacji i wdrożenia pakietu WTO z Bali; podkreśla znaczenie przemysłowego wymiaru wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);

9.      popiera przegląd Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa, do którego wzywano wielokrotnie, oraz zaproponowane wspólne planowanie razem z Komisją i Radą mające na celu poprawę skuteczności procesu legislacyjnego;

10.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji.