Procedură : 2014/2829(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0001/2015

Texte depuse :

B8-0001/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 120kWORD 57k
12.1.2015
PE545.680v01-00
 
B8-0001/2015/REV

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul de procedură și cu Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană


referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2015 (2014/2829(RSP))


József Szájer, Lara Comi în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2015 (2014/2829(RSP))  
B8‑0001/2015/REV

Parlamentul European,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Programul de lucru al Comisiei pentru 2015 - Un nou început” (COM(2014)0910) și anexele 1-4 la aceasta,

–       având în vedere concluziile Consiliului European din 26-27 iunie 2014 și 18 decembrie 2014,

–       având în vedere declarația Președintelui Comisiei și a prim-vicepreședintelui Comisiei din 16 decembrie 2014 privind programul de lucru al Comisiei pentru 2015,

–       având în vedere articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât prioritățile politice ar trebui adaptate în funcție de resursele financiare disponibile;

B.     întrucât politica și acțiunile Uniunii desfășurate în strânsă colaborare cu statele membre în conformitate cu principiul subsidiarității pot și trebuie să influențeze cu adevărat capacitatea cetățenilor de a anticipa și de a reacționa la o societate care se schimbă rapid;

C.     întrucât Europa trebuie să-și asume angajamentul de a respecta modelul economiei sociale de piață care asigură creșterea durabilă pentru a lăsa moștenire generației viitoare locuri de muncă, și nu datorii,

1.      salută programul de lucru al Comisiei (PLC) și subliniază faptul că singura modalitate de a reduce în mod substanțial sarcinile administrative ale cetățenilor și întreprinderilor este reducerea numărului de propuneri legislative și redirecționarea atenției asupra priorităților majore;

2.      salută decizia Comisiei de a-și prezenta programul de lucru pentru 2015 cât mai devreme posibil, demonstrându-și astfel disponibilitatea de a acționa rapid, precum și faptul că printre obiectivele principale ale programului, prezentate sub forma a 23 de propuneri concrete bazate pe orientările politice prezentate de Comisie în noiembrie 2014, se numără locurile de muncă, creșterea economică și investițiile;

3.      este convins că eforturile trebuie concentrate asupra câtorva priorități-cheie și invită Comisia să nu demareze inițiative neesențiale;

4.      sprijină schimbarea metodei de lucru ce pregătește terenul pentru a evita risipirea resurselor cu propuneri legislative depășite sau neadecvate, care nu mai sunt compatibile cu prioritățile și preocupările cetățenilor UE;

5.      solicită, în consecință, reducerea costului sarcinilor birocratice cu 25 % și introducerea unor evaluări independente care să măsoare povara administrativă și costurile implicate de noile propuneri, inclusiv un test IMM obligatoriu, ambele măsuri contribuind la eliminarea birocrației la toate nivelurile – european, național și regional –, îmbunătățind viața de zi cu zi a tuturor actorilor economici și a cetățenilor;

6.      insistă asupra necesității de a pune în aplicare pe deplin, cu rapiditate și în mod eficace legislația existentă în domenii precum piața unică, legislația de mediu, sectoarele financiar și bancar și politica agricolă comună, politica comună în domeniul pescuitului și politica de coeziune, revizuite recent;

7.      sprijină cu fermitate măsurile de combatere a fraudei și evaziunii fiscale și subliniază necesitatea de a utiliza în mod mai eficient banii contribuabililor și de a lua măsuri suplimentare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii;

8.      consideră că este esențial să se realizeze rapid progrese privind un TTIP ambițios, echilibrat și cuprinzător care să respecte standardele sociale și cele în materie de mediu și de protecția consumatorilor ale UE pentru a crea noi oportunități de creștere economică; solicită realizarea de progrese noi în ceea ce privește alte negocieri comerciale și ratificarea și implementarea pachetului de la Bali al OMC; subliniază importanța componentei industriale a politicii de securitate și apărare comună (PSAC);

9.      sprijină revizuirea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare solicitată în repetate rânduri, precum și propunerea de programare comună cu Comisia și Consiliul în vederea îmbunătățirii eficacității procesului legislativ;

10.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate