Förslag till resolution - B8-0001/2015/REV1Förslag till resolution
B8-0001/2015/REV1

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kommissionens arbetsprogram 2015

12.1.2015 - (2014/2829(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 37.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen

József Szájer, Lara Comi för PPE-gruppen

Förfarande : 2014/2829(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0001/2015
Ingivna texter :
B8-0001/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0001/2015/REV

Europaparlamentets resolution om kommissionens arbetsprogram 2015

(2014/2829(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens meddelande Kommissionens arbetsprogram 2015 – En ny start (COM(2014)0910) och bilagorna 1–4 till det,

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 26–27 juni 2014 och den 18 december 2014,

–       med beaktande av uttalandet av den 16 december 2014 från kommissionens ordförande och förste vice ordförande om kommissionens arbetsprogram för 2015,

–       med beaktande av artikel 37.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     De politiska prioriteringarna bör motsvaras av tillgängliga budgetresurser.

B.     EU-politik och EU-insatser som i enlighet med subsidiaritetsprincipen genomförs i samarbete med medlemsstaterna kan och måste få ett verkligt inflytande på medborgarnas möjligheter att förutse och reagera på ett snabbt föränderligt samhälle.

C.     Europa måste följa modellen för en social marknadsekonomi som säkerställer en hållbar tillväxt, i syfte att förse nästa generation med arbete i stället för skulder.

1.      Europaparlamentet välkomnar kommissionens arbetsprogram och betonar att en betydande minskning av den administrativa bördan på medborgare och företag kan uppnås endast genom att man minskar antalet lagstiftningsförslag och i stället fokuserar på viktiga prioriteringar.

2.      Europaparlamentet ser positivt på kommissionens beslut att lägga fram sitt arbetsprogram för 2015 snarast möjligt och på så sätt visa sin beredskap att agera utan dröjsmål samt välkomnar arbetsprogrammet, som är inriktat på sysselsättning, tillväxt och investeringar och som innebär att de politiska riktlinjer som kommissionen lade fram i november 2014 omsätts i 23 konkreta förslag.

3.      Europaparlamentet hyser den fasta övertygelsen att insatserna måste koncentreras på ett fåtal huvudprioriteringar och uppmanar kommissionen att avstå från att ta initiativ som inte är absolut nödvändiga.

4.      Europaparlamentet stöder det metodskifte som består i att rensa i rabatterna för att undvika att slösa resurser på förlegade eller otillräckliga lagstiftningsförslag som inte längre motsvarar EU-medborgarnas prioriteringar och angelägenheter.

5.      Europaparlamentet begär därför att de administrativa kostnaderna minskas med 25 procent och att det görs oberoende bedömningar för att mäta den administrativa bördan och relaterade kostnader för nya förslag, inbegripet ett obligatoriskt småföretagstest. Båda dessa förslag bidrar till att avlägsna onödig byråkrati på alla nivåer – europeisk, nationell och regional – för alla ekonomiska aktörer och medborgare i deras vardag.

6.      Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att genomföra befintlig lagstiftning fullt ut, snabbt och effektivt på områden som den inre marknaden, miljölagstiftning, finans- och banksektorerna och den nyligen reviderade gemensamma jordbrukspolitiken, fiskeripolitiken och sammanhållningspolitiken.

7.      Europaparlamentet ger sitt helhjärtade stöd till åtgärder för att bekämpa skattebedrägeri och skatteflykt och betonar att skattebetalarnas pengar måste användas effektivare och att det behövs ytterligare åtgärder för att skydda unionens finansiella intressen.

8.      Europaparlamentet anser att snabba framsteg för ett ambitiöst, balanserat och heltäckande transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar vilket respekterar EU:s sociala standarder och miljö- och konsumentstandarder är avgörande för att skapa nya tillväxtmöjligheter. Parlamentet begär att det görs ytterligare framsteg i andra handelsförhandlingar och att WTO-paketet från Bali ratificeras och genomförs. Parlamentet betonar vikten av industridimensionen inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP).

9.      Europaparlamentet stöder den vid upprepade tillfällen efterfrågade översynen av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning och den föreslagna gemensamma programplaneringen med kommissionen och rådet för att göra lagstiftningsprocessen mer effektiv.

10.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen.