Предложение за резолюция - B8-0006/2015Предложение за резолюция
B8-0006/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно случая с двамата италиански морски пехотинци

12.1.2015 - (2015/2512(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Лара Коми, Кристиан Дан Преда, Барбара Матера, Рафаеле Фито, Антонио Таяни, Салваторе Чику, Михаел Галер, Яцек Сариуш-Волски, Андрей Пленкович, Ивана Малетич, Елизабета Гардини от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0006/2015

Процедура : 2015/2512(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0006/2015
Внесени текстове :
B8-0006/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0006/2015

Резолюция на Европейския парламент относно случая с двамата италиански морски пехотинци

(2015/2512(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и допълнителните протоколи към нея,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–       като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право,

–       като взе предвид всички изявления на Комисията и нейния заместник-председател/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно случая с италианските морски пехотинци Масимилиано Латоре и Салваторе Джироне,

–       като взе предвид своята резолюция от 10 май 2012 г. относно морското пиратство[1],

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че на 15 февруари 2012 г. във водите край бреговете на Индия възникна инцидент, при който бяха убити двама местни рибари, и като има предвид, че двама италиански военноморски офицери Масимилиано Латоре и Салваторе Джироне бяха счетени за отговорни и впоследствие задържани; като има предвид, че двамата военноморски офицери са се намирали на италианския петролен танкер „Енрика Лекси“ по време на операция за борба с пиратството;

Б.     като има предвид, че възникна международен инцидент, който все още се характеризира с абсолютна несигурност по отношение на бъдещето на двамата италиански граждани, предвид факта, че почти три години по-късно не са повдигнати официални обвинения във връзка със стрелбата;

В.     като има предвид, че на 12 септември 2014 г. Индия разреши на г-н Латоре да се завърне в Италия за четири месеца за медицинско лечение, след като той получи инсулт в затвора; като има предвид, че на 6 януари 2015 г. г-н Латоре претърпя сърдечна операция с цел лечение на състоянието му, но като има предвид, че той все още се нуждае от медицински грижи; като има предвид, че г-н Джироне понастоящем все още се намира в Индия;

Г.     като има предвид, че на 16 декември 2014 г. Върховният съд в Делхи отхвърли исканията на двамата морски пехотинци за облекчаване на условията за временно освобождаване; като има предвид, че г-н Латоре помоли за удължаване на престоя му в Италия с цел здравно лечение, а г-н Джироне поиска да му бъде разрешено да прекара коледните празници със семейството си;

Д.     като има предвид, че невероятното проточване на съдебния процес и липсата на каквото и да е обвинение срещу двамата италиански военни офицери е равнозначно на нарушение на правата на човека;

Е.     като има предвид, че италианското правителство остро разкритикува действията на индийските органи и като има предвид, че на 17 декември 2014 г. италианският министър на външните работи, Паоло Джентилони, обяви спешното призоваване на италианския посланик в Индия за провеждане на консултации;

Ж.    като има предвид, че на 15 октомври 2014 г. тогавашният заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Катрин Аштън осъди поведението на индийските власти, като насърчи индийското правителство да намери бързо и задоволително решение в съответствие с Конвенцията на ООН по морско право и международното право;

З.      като има предвид, че на 16 декември 2014 г. ЗП/ВП Федерика Могерини подчерта, че делото може да окаже въздействие върху отношенията между ЕС и Индия;

И.     като има предвид, че на 10 май 2012 г. Европейският парламент прие резолюция относно морското пиратство, в параграф 30 от която се заявява, че „в съответствие с международното право в открито море във всички случаи, включително при действията, предприети в борбата срещу пиратството, по отношение на съответните кораби, както и на военния персонал, намиращ се на борда, се прилага националната юрисдикция на държавата на флага“ и се отбелязва, че „заповед за арестуване или за задържане на кораба, дори като мярка за провеждането на разследване, може да бъде издадена само от властите на държавата на флага, но не и от други власти“;

Й.     като има предвид, че двамата морски пехотинци са граждани на ЕС и като има предвид, че на 15 февруари 2012 г. те са изпълнявали своите задължения в операция за борба с пиратството;

К.     като има предвид, че ЕС изпълнява основна роля за зачитането на правата на човека както на територията на Европа, така и на международно равнище;

1.      изразява съжаление във връзка с поведението на индийските органи при управлението на случая с двамата италиански морски пехотинци и вярва, че липсата на каквото и да е обвинение срещу двамата италиански войници и невероятното проточване на съдебния процес е равнозначно на нарушение на правата на човека;

2.      изразява дълбока загриженост във връзка с правната несигурност около случая с италианските морски пехотинци, които, три години по-късно, все още очакват да узнаят съдбата си;

3.      подкрепя усилията на италианското правителство за намиране на решение на случая, но счита, че ЕС има също така задължението да се намеси, за да защити правата на гражданите си;

4.      призовава настоятелно за окончателното връщане на двамата италиански морски пехотинци в Италия и за прилагане на националната юрисдикция на държавата на флага в съответствие с международното право, за което призова и преди това в своята резолюция от 10 май 2012 г.;

5.      настоятелно призовава ЗП/ВП Федерика Могерини да предприеме всички необходими действия за защита на двамата италиански морски пехотинци и за спешно търсене на задоволителното разрешаване на случая;

6.      призовава Комисията и Съвета да разгледат случая с двамата италиански морски пехотинци от изключително значение в двустранните си отношения с Индия и, ако е необходимо, да се помисли за ограничителни мерки с оглед спомагане за намиране на решение;

7.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата на държавите членки и на правителството и парламента на Индия.