Procedure : 2015/2512(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0006/2015

Indgivne tekster :

B8-0006/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0013

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 124kWORD 55k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.686v01-00
 
B8-0006/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om sagen om de to italienske marinesoldater (2015/2512(RSP))


Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om sagen om de to italienske marinesoldater (2015/2512(RSP))  
B8‑0006/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og tillægsprotokollerne hertil,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne,

–       der henviser til De Forenede Nationers havretskonvention,

–       der henviser til alle udtalelser fra både Kommissionen og dens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om sagen om de italienske marinesoldater Massimiliano Latorre og Salvatore Girone,

–       der henviser til sin beslutning af 10. maj 2012 om pirateri(1),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at der den 15. februar 2012 indtraf en hændelse ud for Indiens kyst, hvor to lokale fiskere blev slået ihjel, og to italienske flådeofficerer, Massimiliano Latorre og Salvatore Girone, blev anset for ansvarlige og efterfølgende arresteret; der henviser til, at de to officerer befandt sig på den italienske olietanker Enrica Lexie under operationerne mod pirateri;

B.     der henviser til, at der opstod en international sag, der stadig gør de to italieneres fremtid fuldstændig usikker, idet der snart tre år senere endnu ikke er rejst formelle sigtelser i forbindelse med skyderiet;

C.     der henviser til, at Indien den 12. september 2014 gav Massimiliano Latorre tilladelse til at vende tilbage til Italien i fire måneder med henblik på medicinsk behandling, efter han havde fået et slagtilfælde, mens han var tilbageholdt; der henviser til, at Massimiliano Latorre den 6. januar 2015 gennemgik en hjerteoperation for at behandle hans sygdom, men at han stadig har behov for lægebehandling; der henviser til, at Salvatore Girone stadig befinder sig i Indien;

D.     der henviser til, at højesteretten i New Delhi den 16. december 2014 afviste de to marinesoldaters anmodning om at lempe betingelserne for deres midlertidige løsladelse; der henviser til, at Massimiliano Latorre anmodede om at få forlænget sit ophold i Italien med henblik på lægebehandling, og at Salvatore Girone bad om lov til at tilbringe julen sammen med sin familie;

E.     der henviser til, at de utrolige forsinkelser i processen, og at der ikke findes nogen sigtelse mod de to italienske officerer, udgør menneskerettighedskrænkelser;

F.     der henviser til, at den italienske regering i stærke vendinger har kritiseret de indiske myndigheders adfærd, og til, at den italienske udenrigsminister, Paolo Gentiloni, den 17. december 2014 bekendtgjorde øjeblikkelig hjemkaldelse af den italienske ambassadør til Indien med henblik på drøftelser;

G.     der henviser til, at den daværende næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, fordømte de indiske myndigheders adfærd og opfordrede den indiske regering til at finde en hurtig og hensigtsmæssig løsning i overensstemmelse med FN's havretskonvention og folkeretten;

H.     der henviser til, at næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, understregede, at sagen kan få indflydelse på forbindelserne mellem EU og Indien;

I.      der henviser til, at Parlamentet den 10. maj 2012 vedtog en beslutning om pirateri, hvori det i punkt 30 fastslås, at "det er ufravigeligt på åbent hav i henhold til folkeretten, herunder ved aktioner til bekæmpelse af pirateri, at anvende flagstatens nationale jurisdiktion på de pågældende skibe og på militært personale, der er påmønstret", og det bemærkes, at "ingen andre myndigheder end flagstatens kan beordre anholdelser eller tilbageholdelse af skibet, end ikke med henblik på en undersøgelse";

J.      der henviser til, at de to marinesoldater er EU-borgere, og at den 15. februar 2012 udførte de deres opgaver mod pirateri;

K.     der henviser til, at EU spiller en central rolle i sikringen af respekt for menneskerettighederne både i Europa og på internationalt plan;

1.      beklager de indiske myndigheders adfærd i forvaltningen af sagen med de italienske marinesoldater og mener, at fraværet af nogen sigtelse mod de to soldater og den utrolige forsinkelser i processen udgør krænkelser af menneskerettighederne;

2.      udtrykker stor bekymring over den juridiske usikkerhed, der omgiver sagen med de italienske marinesoldater, der efter tre år stadig venter på en afgørelse af deres skæbne;

3.      støtter den italienske regerings bestræbelser på at finde en løsning på sagen, men mener, at EU også har pligt til at gribe ind for at beskytte sine borgere;

4.      anmoder kraftigt om, at de to marinesoldater bliver endeligt udleveret til Italien og om anvendelsen af flagstatens nationale jurisdiktion i overensstemmelse med folkeretten, som tidligere krævet i sin beslutning af 10. maj 2012;

5.      opfordrer indtrængende næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Federica Mogherini, til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte de to italienske marinesoldater og at søge en tilfredsstillende afgørelse på sagen som en hastesag;

6.      opfordrer Kommissionen og Rådet til at give sagen om marinesoldaterne den allerstørste betydning i deres bilaterale forbindelser med Indien og om nødvendigt overveje restriktive foranstaltninger med henblik på at fremme en løsning;

7.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og Indiens regering og parlament.

(1)

EUT C 261 E af 10.9.2013, s. 34.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik