Διαδικασία : 2015/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0006/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0006/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 144kWORD 63k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.686v01-00
 
B8-0006/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών («marò») (2015/2512(RSP))


Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Elisabetta Gardini εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών («marò») (2015/2512(RSP))  
B8‑0006/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και τα πρόσθετα Πρωτόκολλά της,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας,

–       έχοντας υπόψη το σύνολο των δηλώσεων της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την υπόθεση των ιταλών πεζοναυτών Massimiliano Latorre και Salvatore Girone,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με τη θαλάσσια πειρατεία(1),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2012 έλαβε χώρα στα ανοιχτά των ακτών της Ινδίας ένα επεισόδιο στο οποίο σκοτώθηκαν δύο τοπικοί αλιείς και λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο Ιταλοί αξιωματικοί, οι Massimiliano Latorre και Salvatore Girone, θεωρήθηκαν ένοχοι και ως εκ τούτου συνελήφθησαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο αξιωματικοί επέβαιναν στο ιταλικό πετρελαιοφόρο «Enrica Lexie» στο πλαίσιο αποστολής για την καταπολέμηση της πειρατείας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιστατικό αυτό προκάλεσε μία υπόθεση διεθνούς ενδιαφέροντος, η οποία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από παντελή αβεβαιότητα όσον αφορά το μέλλον των δύο ιταλών πεζοναυτών, δεδομένου ότι, αν και έχουν παρέλθει τρία σχεδόν χρόνια, δεν έχουν απαγγελθεί εις βάρος τους κατηγορίες για τους πυροβολισμούς·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 2014, οι ινδικές αρχές επέτρεψαν στον Massimiliano Latorre να επιστρέψει για διάστημα τεσσάρων μηνών στην Ιταλία προκειμένου να τύχει ιατρικής περίθαλψης μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια της κράτησής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Ιανουαρίου 2015, ο Massimiliano Latorre υπεβλήθη για θεραπευτικούς λόγους σε εγχείριση καρδιάς αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται ιατρική φροντίδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Salvatore Girone εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ινδία·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Δεκεμβρίου 2014, το Ανώτατο Δικαστήριο στο Νέο Δελχί απέρριψε τα αιτήματα των δύο πεζοναυτών για την χαλάρωση των όρων της προσωρινής ελευθέρωσής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Massimiliano Latorre ζήτησε να παραταθεί η παραμονή του στην Ιταλία για λόγους υγείας και ο Salvatore Girone ζήτησε άδεια για να περάσει την περίοδο των Χριστουγέννων με την οικογένειά του·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η απίστευτη καθυστέρηση της διαδικασίας και η έλλειψη απαγγελίας κατηγοριών εις βάρος των δύο ιταλών αξιωματικών συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιταλική κυβέρνηση έχει επικρίνει δριμύτατα τη στάση των ινδικών αρχών και ότι, στις 17 Δεκεμβρίου 2014, ο ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Paolo Gentiloni, ανακοίνωσε ότι ο ιταλός πρεσβευτής στην Ινδία ανεκλήθη επειγόντως για διαβουλεύσεις·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Οκτωβρίου 2014, η πρώην Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), Catherine Ashton, καταδίκασε τη στάση των ινδικών αρχών και κάλεσε την ινδική κυβέρνηση να εξεύρει μία ταχεία και ικανοποιητική λύση, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και το διεθνές δίκαιο·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Δεκεμβρίου 2014, η ΑΕ/ΥΕ, Federica Mogherini, τόνισε ότι η υπόθεση θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 10 Μαΐου 2012, ψήφισμα σχετικά με τη θαλάσσια πειρατεία, η παράγραφος 30 του οποίου ορίζει ότι «βάσει του διεθνούς δικαίου, πάντα στην ανοικτή θάλασσα, και όταν πρόκειται για δράση στο πλαίσιο του αγώνα κατά της πειρατείας, τόσο τα πλοία όσο και το στρατιωτικό προσωπικό που είναι ανεπτυγμένο σε αυτά υπάγονται στην εθνική δικαιοδοσία του κράτους σημαίας» και ότι «καμία άλλη αρχή πλην εκείνων του κράτους σημαίας δεν μπορεί να διατάξει οποιαδήποτε σύλληψη ή κράτηση πλοίου, ακόμη και ως μέτρο για τη διενέργεια έρευνας»·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο πεζοναύτες είναι πολίτες της ΕΕ και ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2012 ασκούσαν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πειρατείας·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει κομβικό ρόλο όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου τόσο στο εσωτερικό της Ευρώπης όσο και σε διεθνές επίπεδο·

1.      αποδοκιμάζει τη στάση που τήρησαν οι ινδικές αρχές στη διαχείριση της υπόθεσης των ιταλών πεζοναυτών και πιστεύει ότι η μη απαγγελία κατηγοριών εις βάρος των δύο αξιωματικών και η αδιανόητη καθυστέρηση της διαδικασίας συνιστούν παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

2.      εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τη νομική αβεβαιότητα που επικρατεί στην υπόθεση των ιταλών πεζοναυτών οι οποίοι, τρία χρόνια μετά, εξακολουθούν να αναμένουν να ληφθεί απόφαση για την τύχη τους·

3.      υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η ιταλική κυβέρνηση για να δοθεί λύση στην υπόθεση αυτή, πιστεύει, ωστόσο, ότι και η ΕΕ έχει υποχρέωση να παρέμβει προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών της·

4.      ζητεί μετ‘ επιτάσεως την οριστική επιστροφή των δύο πεζοναυτών στην Ιταλία και, όπως έχει ήδη ζητήσει με το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012, την εφαρμογή του δικαίου του κράτους σημαίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

5.      καλεί μετ’ επιτάσεως την ΑΕ/ΥΕ, Federica Mogherini, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δύο ιταλών πεζοναυτών και να επιδιώξει η υπόθεση αυτή να περατωθεί με ικανοποιητικό τρόπο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος·

6.      καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεών τους με την Ινδία, να αποδώσουν ύψιστη σημασία στην υπόθεση των πεζοναυτών και, ενδεχομένως, να εξετάσουν τη λήψη περιοριστικών μέτρων με στόχο να καταστήσουν δυνατή την επίτευξη μιας λύσης·

7.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ινδίας.

(1)

ΕΕ C 261 E, 10.9.2013, σ. 34.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου