Projekt rezolucji - B8-0006/2015Projekt rezolucji
B8-0006/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej

12.1.2015 - (2015/2512(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0006/2015

Procedura : 2015/2512(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0006/2015
Teksty złożone :
B8-0006/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0006/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej

(2015/2512(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–       uwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz towarzyszące jej dodatkowe protokoły,

–       uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–       uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza,

–       uwzględniając wszystkie oświadczenia Komisji oraz wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej Massimiliano Latorre i Salvatore Girone,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie piractwa morskiego[1],

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w dniu 15 lutego 2012 r. doszło do incydentu na morzu u wybrzeży Indii, w wyniku którego zastrzelono dwóch lokalnych rybaków, oraz mając na uwadze, że dwóch oficerów włoskiej marynarki wojennej, Massimiliano Latorre i Salvatore Girone, uznano winnymi i następnie aresztowano; mając na uwadze, że dwóch żołnierzy znajdowało się na pokładzie włoskiego tankowca Enrica Lexie w ramach operacji antypirackiej;

B.     mając na uwadze, że incydent ten urósł do rangi międzynarodowej i odznacza się wciąż całkowitym brakiem pewności co do losu dwóch obywateli Włoch, biorąc pod uwagę fakt, że prawie trzy lata od zdarzenia nadal nie postawiono formalnych zarzutów w związku ze strzelaniną;

C.     mając na uwadze, że w dniu 12 września 2014 r. Indie pozwoliły Massimilianowi Latorre powrócić do Włoch na okres czterech miesięcy w celu leczenia po udarze przebytym w więzieniu; mając na uwadze, że w dniu 6 stycznia 2015 r. Massimiliano Latorre przebył operację serca w ramach leczenia dolegliwości neurologicznych, lecz wymaga dalszej opieki lekarskiej; mając na uwadze, że Salvatore Girone nadal przebywa w Indiach;

D.     mając na uwadze, że w dniu 16 grudnia 2014 r. Sąd Najwyższy w New Delhi oddalił wnioski dwóch żołnierzy o złagodzenie warunków ich tymczasowego zwolnienia; mając na uwadze, że Massimiliano Latorre zwrócił się o przedłużenie jego pobytu we Włoszech w celach zdrowotnych, a Salvatore Girone zwrócił się o zgodę na spędzenie Świąt Bożego Narodzenia z rodziną;

E.     mając na uwadze, że ogromne opóźnienia w postępowaniu oraz brak jakichkolwiek zarzutów wobec dwóch oficerów włoskiej marynarki wojennej stanowią pogwałcenie praw człowieka;

F.     mając na uwadze, że rząd włoski zdecydowanie potępił działania władz indyjskich, oraz mając na uwadze, że w dniu 17 grudnia 2014 r. minister spraw zagranicznych Republiki Włoskiej Paolo Gentiloni poinformował o wezwaniu ambasadora Włoch w Indiach w trybie pilnym na konsultacje;

G.     mając na uwadze, że w dniu 15 października 2014 r. wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton potępiła działania władz indyjskich, zachęcając rząd Indii do szybkiego i zadowalającego rozwiązania konfliktu w zgodzie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza i prawem międzynarodowym;

H.     mając na uwadze, że w dniu 16 grudnia 2014 r. wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini podkreśliła, że sprawa ta może mieć wpływ na stosunki pomiędzy UE i Indiami;

I.      mając na uwadze, że w dniu 10 maja 2012 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie piractwa morskiego, w której w ust. 30 stwierdzono, że „zgodnie z prawem międzynarodowym na pełnym morzu w każdym przypadku, także w działaniach podejmowanych w celu zwalczania piractwa, do danych statków i rozmieszczonego na pokładzie uzbrojonego personelu stosuje się jurysdykcję państwa bandery”;

J.      mając na uwadze, że ci dwaj żołnierze piechoty morskiej to obywatele Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, że w dniu 15 lutego 2012 r. prowadzili oni działania w ramach operacji antypirackiej;

K.     mając na uwadze centralną rolę UE w zakresie poszanowania praw człowieka zarówno na terytorium Europy, jak i na szczeblu międzynarodowym;

1.      ubolewa nad sposobem prowadzenia tej sprawy dotyczącej dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej przez władze Indii i uważa, że brak jakichkolwiek zarzutów wobec obu żołnierzy oraz ogromne opóźnienia w postępowaniu stanowią pogwałcenie praw człowieka;

2.      wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem pewności prawa panującym wokół sprawy dotyczącej dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej, którzy trzy lata po zdarzeniu nadal czekają na wyrok;

3.      popiera wysiłki rządu włoskiego podejmowane z myślą o rozwiązaniu tej sprawy, lecz uważa, że również UE ma obowiązek zainterweniowania w obronie praw swoich obywateli;

4.      zdecydowanie domaga się stałego powrotu dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej do Włoch oraz zastosowania krajowej jurysdykcji państwa bandery zgodnie z prawem międzynarodowym, o co Parlament apelował już w swojej rezolucji z dnia 10 maja 2012 r.;

5.      wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federicę Mogherini do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej oraz pilnego znalezienia zadowalającego rozwiązania tej sprawy;

6.      wzywa Komisję i Radę o absolutnie priorytetowe potraktowanie sprawy dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej w dwustronnych stosunkach z Indiami i – jeżeli to konieczne – o rozważenie środków ograniczających z myślą o znalezieniu rozwiązania tej sprawy;

7.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Indii.