Návrh uznesenia - B8-0006/2015Návrh uznesenia
B8-0006/2015

  NÁVRH UZNESENIA o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty

  12.1.2015 - (2015/2512(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0006/2015

  Postup : 2015/2512(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0006/2015
  Predkladané texty :
  B8-0006/2015
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8‑0006/2015

  Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty

  (2015/2512(RSP))

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

  –       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

  –       so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a dodatkové protokoly k nemu,

  –       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

  –       so zreteľom na Dohovor OSN o morskom práve,

  –       so zreteľom na všetky vyhlásenia tak Komisie, ako aj podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o prípade príslušníkov talianskej pechoty (marò) Massimiliana Latorreho a Salvatoreho Gironeho,

  –       so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2012 o námornom pirátstve[1],

  –       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.     keďže 15. februára 2012 došlo vo vodách pri pobreží Indie k incidentu, pri ktorom zahynuli dvaja miestni rybári, a keďže za zodpovedných boli označení dvaja talianski námorní dôstojníci, Massimiliano Latorre a Salvatore Girone, ktorí boli následne zatknutí; keďže títo dvaja dôstojníci boli na palube talianskeho ropného tankera Enrica Lexie počas ich operácií proti pirátom;

  B.     keďže vznikol medzinárodný incident, ktorý stále charakterizuje úplná neistota, pokiaľ ide o budúcnosť dvoch Talianov, pretože aj po takmer troch rokov neboli podané žiadne oficiálne žaloby v súvislosti so streľbou;

  C.     keďže 12. septembra 2014 India umožnila pánovi Latorremu návrat do Talianska na štyri mesiace kvôli zdravotníckej starostlivosti po mozgovej mŕtvici, ktorú utrpel vo väzbe; keďže 6. januára 2015 sa pán Latorre v rámci liečby podrobil operácii srdca, ale jeho stav si naďalej vyžaduje zdravotnícku starostlivosť; keďže pán Girone je v súčasnosti stále v Indii;

  D.     keďže 16. decembra 2014 najvyšší súd v Naí Dillí odmietol žiadosti oboch príslušníkov námornej pechoty o zmiernenie podmienok na ich dočasné prepustenie; keďže pán Latorre požiadal o predĺženie pobytu v Taliansku z dôvodu zdravotnej starostlivosti a pán Girone požiadal o možnosť stráviť Vianoce so svojou rodinou;

  E.     keďže neuveriteľné prieťahy vo vyšetrovaní bez podania žaloby proti obom talianskym vojenským dôstojníkom sú porušením ľudských práv;

  F.     keďže talianska vláda dôrazne kritizovala postup indických orgánov a keďže 17. decembra 2014 taliansky minister zahraničných vecí Paolo Gentiloni náhle povolal talianskeho veľvyslanca v Indii na konzultácie;

  G.     keďže 15. októbra 2014 vtedajšia podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Catherine Ashton odsúdila postup indických orgánov a vyzvala indickú vládu, aby našla rýchle a uspokojivé riešenie v súlade s Dohovorom OSN o morskom práve a s medzinárodným právom;

  H.     keďže 16. decembra 2014 PK/VP Federica Mogherini zdôraznila, že prípad môže ovplyvniť vzťahy medzi EÚ a Indiou;

  I.      keďže 10. mája 2012 Parlament prijal uznesenie o námornom pirátstve, v ktorého odseku 30 sa stanovuje, že „v súlade s medzinárodným právom sa na otvorenom mori vo všetkých prípadoch vrátane opatrení prijatých v záujme boja proti pirátstvu na dotknuté lode, ako aj na vojenský personál nasadený na palube uplatňuje vnútroštátna jurisdikcia vlajkového štátu“ a konštatuje sa, že „zaistenie alebo zadržanie lode, dokonca aj ako opatrenie v rámci vyšetrovania, môžu nariadiť výlučne orgány vlajkového štátu“;

  J.      keďže obaja príslušníci námornej pechoty sú občanmi EÚ a keďže 15. februára 2012 vykonávali svoje funkcie v rámci boja proti pirátstvu;

  K.     keďže EÚ hrá najdôležitejšiu úlohu, pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv tak v Európe, ako aj na medzinárodnej úrovni;

  1.      vyjadruje poľutovanie nad postupom indických orgánov pri riešení prípadu dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty a je presvedčený, že v dôsledku nepodania žaloby proti obom vojakom a neuveriteľným prieťahom vo vyšetrovaní dochádza k porušovaniu ľudských práv;

  2.      vyjadruje vážne obavy v súvislosti s právnou neistotou, ktorá prípad príslušníkov talianskej námornej pechoty sprevádza, a ktorí ani po troch rokoch nevedia, aký osud ich postihne;

  3.      podporuje snahy talianskej vlády na nájdenie riešenia tohto prípadu, ale je presvedčený, že aj EÚ má povinnosť postaviť sa na ochranu práv svojich občanov;

  4.      dôrazne žiada konečný návrat oboch príslušníkov talianskej námornej pechoty do Talianska a uplatnenie vnútroštátnej jurisdikcie vlajkového štátu v súlade s medzinárodným právom, ako to už bolo žiadané v uznesení z 10. mája 2012;

  5.      naliehavo vyzýva PK/VP Federicu Mogheriniovú, aby podnikla všetky potrebné kroky na ochranu oboch príslušníkov talianskej námornej pechoty a bezodkladne hľadala uspokojivé riešenie prípadu;

  6.      vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci svojich dvojstranných vzťahov s Indiou pristupovali k prípadu príslušníkov talianskej námornej pechoty s čo najväčšou dôležitosťou, a ak to bude potrebné zvážili reštriktívne opatrenia s cieľom napomôcť dosiahnutiu riešenia;

  7.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov a vláde a parlamentu Indie.