Návrh usnesení - B8-0007/2015Návrh usnesení
B8-0007/2015

NÁVRH USNESENÍ o pracovním programu Komise na rok 2015

12.1.2015 - (2014/2829 (RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 37 odst. 3 jednacího řádu a rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE

Postup : 2014/2829(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0007/2015
Předložené texty :
B8-0007/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0007/2015

Usnesení Evropského parlamentu o pracovním programu Komise na rok 2015

(2014/2829 (RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na sdělení Komise s názvem „Pracovní program Komise na rok 2015 – nový začátek“ (COM(2014)0910),

–       s ohledem na sdělení Komise s názvem „Investiční plán pro Evropu“ (COM(2014)0903),

–       s ohledem na stávající rámcovou dohodu o vztazích mezi Parlamentem a Komisí, zejména na přílohu 4 této dohody,

–       s ohledem na čl. 37 odst. 3 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Komise má důvodně za to, že poslední evropské volby dokládají touhu občanů po změně a potřebu „nového začátku“;

B.     vzhledem k tomu, že sdělení o pracovním programu Komise na rok 2015 je jako správný „politický program“ členěno kolem několika vytyčených politických cílů a vzhledem k tomu, že to umožňuje porozumět tvorbě evropských politik a přispívá k více politickému výkladu činností Komise;

C.     vzhledem k tomu, že program také jasně ukazuje silnou neoliberální předpojatost Komise vůči mnoha klíčovým oblastem politiky, jako je obchod, zaměstnanost a zemědělství, přestože nabízí určité cenné první kroky v naléhavých a významných oblastech (rejstřík lobbistů, zdanění, účinné využívání zdrojů atd.);

D.     vzhledem k tomu, že členění, okruhy a znění priorit neberou v potaz katastrofální důsledky úsporných opatření a zjevně snižují význam sociálních a environmentálních otázek jako nedůležitých problémů, jež jsou všechny podřízeny hypotetické obnově růstu, a není vnímána škoda způsobená společnosti a občanům kvůli rostoucí nerovnosti a environmentální krizi;

E.     vzhledem k tomu, že toto téměř výlučné zaměření na zastaralé politiky a ekonomické směry potlačuje zmínky o sociální spravedlnosti a nerovnosti, veřejném zdraví, vzdělávání, kultuře a mnoha oblastech, které hrají stejně významnou roli při obnově hospodářské činnosti, jelikož představují ústřední prioritu evropských společenství;

F.     vzhledem k tomu, že Komise střeží dodržování Smluv EU, ve kterých jsou zakotveny zásady udržitelného rozvoje, sociální spravedlnosti a solidarity a základní právo evropských občanů na čisté životní prostředí a vysokou úroveň jeho ochrany;

G.     vzhledem k tomu, že veřejná prohlášení prvního místopředsedy Timmermanse, včetně těch na parlamentním slyšení, nevedla k ujištění, ale k ještě větší nejistotě, pokud jde o podstatu programu Komise na zlepšování právní úpravy, především co se týče základních environmentálních a sociálních právních předpisů;

H.     vzhledem k tomu, že existuje shoda na tom, že je třeba snížit zatížení, které je zbytečné nebo zastaralé; avšak vzhledem k tomu, že několik doporučení jasně ukazuje „deregulační účel“, který oslabuje důležitá evropská práva nebo normy;

I.      vzhledem k tomu, že ke snižování celkových nákladů na regulaci podniků nemůže docházet na úkor ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, již tato nařízení stanovují pro evropské občany, pracovníky a spotřebitele;

Nové iniciativy

1.      sdílí znepokojení Komise ohledně dnešního otřesného stavu Unie a souhlasí s tím, že je nutno značně investovat, aby se podařilo prolomit současnou stagnaci; vyjadřuje však politování nad tím, že „nový začátek“ Komise odráží především priority Evropy v době před krizí a že se Komise rozhodla pro zachování ortodoxního rámce hospodářských politik, jenž vedl ke krizi, a plně nepochopila potřeby Evropy 21. století a skutečné požadavky Evropanů;

2.      naléhavě vyzývá Komisi, aby kladla důraz na udržitelnost, jež je základem všech rozumných hospodářských politik zaměřených na budoucnost a řešení krize, a zajistila, že se tímto tématem bude v tomto i v budoucích pracovních programech zabývat v samostatném oddílu zaměřeném na úplné a rychlé provádění sedmého programu pro životní prostředí a příprav na novou strategii EU pro udržitelný rozvoj; domnívá se, že nadcházející investiční plán musí jít s těmito prioritami ruku v ruce; trvá na tom, že veřejné investice se musí zaměřit na přechod k jiným zdrojům energie, ekologicky inovativní malé a střední podniky, výzkum a vzdělávání; nesouhlasí s přesměrováním již naplánovaných prostředků v rámci programů EU, jako jsou fondy programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace, na méně kvalitní nebo neudržitelné projekty;

3.      vítá záměr Komise předložit legislativní opatření navazující na klimaticko-energetický balíček do roku 2030, vyzývá Komisi, aby předložila veškeré potřebné legislativní návrhy (systém obchodování s emisemi, rozhodnutí o „sdílení úsilí“, směrnice o jakosti paliv) v rámci jednoho balíčku, co nejdříve to bude v roce 2015 možné;

4.      je připraven přispět ke „strategii, jejímž cílem je nový a integrovaný přístup k jednotnému trhu zboží a služeb“, především co se týče zaměření na odvětví, která prokazují největší hospodářský potenciál; žádá však Komisi, aby tuto strategii vybudovala na základě vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany spotřebitele a aby zajistila včasné provedení a řádné uplatňování stávajících právních předpisů předtím, než začne předčasně navrhovat předpisy nové nebo revidované;

5.      vítá zvláštní pozornost, která je věnována zeleným pracovním místům, ekologické inovaci, ekoprůmyslu, balíčku opatření v oblasti mobility pracovních sil a balíčku v oblasti zaměstnatelnosti, který navazuje na systém záruk pro mladé lidi, ale zároveň požaduje konkrétní opatření; je znepokojen tím, že proklamovaná „priorita“ vytváření pracovních příležitostí nespadá do oblasti působnosti GŘ pro zaměstnanost, ale zabývají se jí útvary Komise, které s oblastí zaměstnanosti a vytvářením pracovních příležitostí nemají žádné zkušenosti, přestože je vytváření pracovních příležitostí základním stavebním kamenem politik zaměstnanosti; dále vyjadřuje pochybnosti ohledně závazku Komise vytvářet kvalitní pracovní příležitosti, které by byly opravdovým přínosem pro občany, a obává se, že se spíše jedná o investiční aktivitu bez potenciálu pro vytvoření nových pracovních míst;

6.      vyjadřuje politování nad tím, že chybí konkrétní návrhy, jak řešit společensky naléhavé problémy vyplývající z úsporných opatření, především v zemích programu Trojky;

7.      vítá návrh na prohloubení hospodářské a měnové unie, která by byla spravedlivější; očekává však ještě spravedlivější návrhy, které by šly více do hloubky a braly plně v úvahu komplexní soubor odpovídajících doporučení přijatých Parlamentem, jež by se zabývaly rostoucí nerovností a které by postupně vedly k tomu, že se evropské environmentální a sociální cíle stanou stejně závaznými jako rozpočtová omezení;

8.      vítá první krok k posílení daňové spravedlnosti vůči přetrvávajícímu agresivnímu daňovému plánování, které Evropu ochuzuje o legitimní a nezbytné rozpočtové prostředky, a který spočívá v povinnosti členských států vyměňovat si informace o daňových výměrech; zdůrazňuje však potřebu urychlené změny stávajících směrnic v oblasti práva společností, které by rozšířily a posílily daňovou transparentnost u velkých společností, a vyzývá Komisi, aby za tímto účelem předložila konkrétní návrh;

9.      vítá návrh, jehož cílem je stanovit evropský program v oblasti migrace a rozvíjet nový přístup k legální migraci, ale zásadně nesouhlasí s pochybnou a zavádějící tendencí spojovat migraci s bezpečnostními otázkami; vyzývá Komisi, aby se nezaměřovala pouze na migraci pracovních sil a potřeby evropských trhů práce, ale aby také vytvořila přístup založený na lidských právech pro osoby, které v EU hledají ochranu před válkou a pronásledováním, tím, že uprchlíkům poskytne účinnou legální možnost vstupu; vybízí Komisi, aby mezi členskými státy podporovala sdílení zátěže a solidaritu;

10.    vítá záměr Komise demokratizovat rozhodovací proces v souvislosti se žádostmi o povolení GMO; zdůrazňuje, že tento přezkum by se samozřejmě týkal jak žádostí o použití GMO v potravinách/krmivech tak o vlastní pěstování;

11.    plně podporuje iniciativu s cílem vytvořit povinný rejstřík transparentnosti, vyjadřuje však hluboké znepokojení nad tím, že by se zakládal na interinstitucionální dohodě – takový rejstřík by nebyl závazný pro lobbisty, a tudíž by byl nepovinný; z tohoto důvodu znovu připomíná svůj požadavek na legislativní návrh; vyzývá Komisi, aby dále posílila svou činnost v oblasti boje proti korupci a aby se především zaměřila na řešení zneužívání finančních prostředků EU a daňových podvodů v Unii;

12.    oceňuje iniciativu Komise v oblasti transparentnosti, která zahrnuje zveřejňování styků mezi komisaři, kabinety, generálními řediteli a lobbisty; vyjadřuje však své znepokojení nad vysokým počtem výjimek ze zveřejňování; navrhuje, aby Komise místo používání 89 různých webových stránek začala tato setkání zveřejňovat na jednom místě;

Návrhy Evropské komise na stažení a REFIT (program pro účelnost a účinnost právních předpisů)

13.     vyjadřuje závažné obavy, pokud jde o program REFIT obecně, že se zjednodušování právních předpisů stalo záminkou pro snižování ambicióznosti v oblastech, které jsou klíčové pro bezpečnost a dobré podmínky zaměstnanců a spotřebitelů nebo pro ochranu životního prostředí;

14.    domnívá se, že posouzení dopadu by se neměla zaměřovat jen na nákladovou a cenovou konkurenceschopnost a potenciální tržní neúspěchy, ale také na veřejné přínosy, inovaci, potenciální tržní úspěchy a základní práva;

15.    bere na vědomí stažení legislativního návrhu, kterým se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny; vyzývá Komisi, aby využila příležitost, kterou poskytují klesající ceny ropy, a předložila nový návrh, protože takovýto právní předpis poskytuje významný nástroj Společenství pro doplnění souboru opatření EU v oblasti klimatických změn i potenciální klíčový nástroj k dosažení ambiciózní energetické Unie, a poskytl by členským státům více rozpočtových prostředků;

16.    protestuje proti úmyslu Komise upravit návrh revidované směrnice o národních emisních stropech v rámci legislativních opatření navazujících na klimaticko-energetický balíček do roku 2030 a proti nejistotě, která vznikla kvůli protichůdným prohlášením ohledně následného postupu; připomíná, že přezkum směrnice o národních emisních stropech měl proběhnout již před více než deseti lety a že každé další zdržení by pouze oslabilo úroveň ochrany občanů a životního prostředí;

17.    vyzývá k tomu, aby vyhodnocení směrnice o jakosti paliv a nařízení ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel byla uzavřena co nejdříve, aby Komise v roce 2015 mohla předložit návrhy na jejich úpravu; vyzývá Komisi, aby lépe začlenila cíle EU v oblasti ochrany klimatu a spotřeby energie do své dopravní politiky;

18.    naléhavě vyzývá Komisi, aby nestahovala úpravu šesti právních předpisů o odpadech („oběhové hospodářství“), ale aby namísto toho podpořila zvýšení úrovně ambicí v rámci probíhajícího legislativního procesu a případně jej doplnila dalšími iniciativami;

19.    vyzývá Komisi, aby zajistila, že při přípravě a provádění pracovního programu bude dodržováno základní právo evropských občanů na čisté životní prostředí a vysokou úroveň ochrany životního prostředí a aby byl dodržen závazek Evropské rady ohledně zastavení a zvrácení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2020, zejména v souvislosti s hodnocením směrnice o ptácích a směrnice o přírodních stanovištích;

20.    vyzývá Komisi, aby neprováděla samostatné posuzování kumulativních nákladů právních předpisů a politik EU nejvíce relevantních pro evropský chemický průmysl, ale aby namísto toho tento aspekt začlenila do obecné kontroly účelnosti nejvíce relevantních právních předpisů o chemických látkách, na něž se nevztahuje směrnice REACH, čímž by se zajistil vyvážený přístup, který také zohlední přínosy právních předpisů o chemických látkách; žádá Komisi, aby při přípravě přezkumu společné bílé knihy o dopravě vyhodnotila svou práci na cílech bílé knihy z roku 2011 a 40 iniciativách;

21.    očekává, že Komise stáhne své návrhy v oblasti klonování z prosince 2013 a předloží nové návrhy, které budou přiměřeně odrážet postoj Parlamentu a jejichž právní základ stanoví uplatňování řádného legislativního postupu;

22.    rozhodně kritizuje skutečnost, že Komise oznámila stažení svého návrhu na přezkum směrnice 92/85 o těhotných pracujících a mateřské dovolené, a úmysl ustoupit žádostem podniků a oslabit stávající právní předpisy v oblasti rovnosti pohlaví, zdraví, bezpečnosti a práce, které zaručují vysoké sociální standardy i standardy pro rovnost pohlaví;

23.    žádá, aby byl stažen návrh týkající se obchodních tajemství, který je v současnosti projednáván v parlamentním Výboru pro právní záležitosti, vzhledem k tomu, že nebyl analyzován jeho případný negativní dopad na konkurenceschopnost a zejména na malé a střední podniky; dále se domnívá, že stávající návrh vytváří právní nejistotu, pokud jde o práva na přístup k informacím a mobilitu pracovníků, a že jeho mezery a neurčitost by mohly být zneužity k přílišné ochraně obchodních informací, jež by odporovala veřejnému zájmu;

24.    domnívá se, že „komplexní přezkum strategie EU v oblasti obchodní politiky“ by se neměl omezovat na „příspěvek k pracovním místům, růstu a investicím“, ale měl by se také zaměřovat na soudržnost EU, pokud jde o její cíle v oblasti rozvoje, klimatické cíle, environmentální priority a normy v oblasti lidských práv; dále naléhavě vyzývá Komisi, aby změnila své postupy a demokraticky v úplnosti zveřejňovala podklady pro vyjednávání;

25.    vítá postup založený na pobídkách vůči zemím evropské politiky sousedství, který zohledňuje zásluhy a rozlišuje mezi jednotlivými zeměmi, a v této souvislosti vyzývá Komisi, aby zřídila mechanismy pro uplatňování zásady „více za více“, která také znamená „méně za méně“, pokud jde o země, jež neprojevují zájem o konstruktivní spolupráci s EU, a aby jasně definovala příslušná měřítka, ukazatele a kritéria;

Chybějící iniciativy

26.    bere na vědomí, že se jedná pouze o pracovní program Komise na rok 2015; vyjadřuje však značné znepokojení ohledně skutečnosti, že program ve své stávající podobě opomíjí některé klíčové oblasti a důležité iniciativy; vyzývá proto Komisi, aby opět zvážila následující návrhy a začlenila je do programu:

–  právo na „sociální veto“ nebo jakýkoli jiný mechanismus, který by zabránil tomu, aby nevstoupily v platnost právní předpisy EU, jež by uškodily nejchudším občanům, zvýšily nerovnost nebo omezily sociální práva;

–  přezkum směrnice o pracovní době s cílem zrušit výjimku na „průměrný 48 hodinový pracovní týden“;

–  návrh směrnice o přístupu k veřejným informacím v členských státech;

–  návrh nařízení o bezpečnosti produktů a služeb informačních technologií na trhu EU;

–  úprava předpisů EU pro veřejné zakázky tak, aby byly zdrojové kódy každého produktu nebo služby informačních technologií poskytnuty příslušným orgánům;

–  přezkum směrnice o auditu tak, aby se auditorským společnostem zabránilo v poskytování daňového poradenství;

–  přezkum směrnice o účetnictví tak, aby se daňové povinnosti podniků v jednotlivých zemích rozšířily na všechna odvětví a aby společnosti byly povinny zveřejňovat daňové výměry, které jim stanovily členské státy a třetí země;

–  nový legislativní návrh týkající se přístupu ke spravedlnosti v environmentální oblasti s cílem zajistit v Unii provádění Aarhuské úmluvy;

–  legislativní návrh o environmentálních inspekcích jakožto významný nástroj, který přispěje k plnému provádění environmentálních právních předpisů v Unii;

–  sdělení nazvané „vytvoření udržitelného evropského potravinového systému“, jak se na tom dohodli komisaři GŘ AGRI, ENVI a SANCO v dubnu 2014;

–  vědecky podložená horizontální kritéria pro endokrinní disruptory, čímž budou bez dalšího odkladu opožděně splněny právní povinnosti Komise;

–  nový rámcový právní předpis pro dobré životní podmínky zvířat, který stanoví minimální normy EU pro dobré životní podmínky všech druhů zvířat;

–  legislativní návrh týkající se různých druhů dovolené (otcovské, dovolené v případě osvojení, dovolené pro pečovatele a dovolené za účelem péče o závislé rodinné příslušníky), které by umožnily lépe sladit pracovní, rodinný a soukromý život, což může zároveň přispět k odblokování návrhu o mateřské dovolené v Radě;

–  přezkum stávajících právních předpisů o rovném odměňování mužů a žen, vzhledem k tomu, že jsou neúčinné a neprosaditelné a že přes bezpočet kampaní, cílů a opatření v posledních letech zůstává rozdíl v odměňování žen a mužů stále velmi významný;

–  celoevropské komplexní řešení problémů lesbických žen, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů v oblasti základních práv, jež by mohlo mít podobu strategie nebo plánu EU pro boj s homofobií a diskriminací na základě sexuální orientace a genderové identity, jak o to opakovaně žádá Parlament a členské státy;

–  přezkum nařízení o evropské občanské iniciativě s cílem zmírnit technické požadavky a sjednotit online systémy pro shromažďování podpisů k harmonizaci mechanismu pro ověřování nosičů v jednotlivých členských státech a umožnění rezidentům EU ze třetích zemí používat v hostitelské zemi elektronický podpis;

Několik poznámek k metodice

27.    očekává, že pokud jde o financování navrhovaného investičního plánu, budou se na něj vztahovat tytéž vysoké standardy jako na fondy EU, zejména co se týče řízení kvality, orientace na výkonnost, účinnosti a dodržování právních předpisů; dále zejména žádá, aby kritéria stanovená v nařízeních o nástroji pro řízení rizik (1316/2013/ES) a TEN-T (1315/2013/ES) byla dodržována při výběru spolufinancovaných projektů v oblasti dopravní infrastruktury;

28.    naléhavě vyzývá Komisi, aby jasně uvedla svůj záměr dodržovat rovné postavení obou spoluzákonodárných orgánů – zejména v případech, kdy Parlament přispívá ke snižování legislativní zátěže, jako v případě návrhu o rozmnožovacím materiálu rostlin (COM(2013)0262; 2013/0137/COD); varuje Komisi, aby nevyužívala případných zdržovacích manévrů Rady k obcházení postoje Parlamentu;

29.    naléhavě vyzývá Komisi, aby zintenzivnila své úsilí při sledování provádění – a vymáhání – právních předpisů EU ze strany členských států, zejména pokud jde o omezený legislativní program; vyzývá k účinnějšímu a systematičtějšímu zapojování vnitrostátních parlamentů;

30.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.