Návrh uznesenia - B8-0007/2015Návrh uznesenia
B8-0007/2015

  NÁVRH UZNESENIA o pracovnom programe Komisie na rok 2015

  12.1.2015 - (2014/2829(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia Komisie
  v súlade s článkom 37 ods. 3 rokovacieho poriadku a rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

  Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE

  Postup : 2014/2829(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0007/2015
  Predkladané texty :
  B8-0007/2015
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8‑0007/2015

  Uznesenie Európskeho parlamentu o pracovnom programe Komisie na rok 2015

  (2014/2829(RSP))

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Pracovný program Komisie na rok 2015 – Nový začiatok (COM(2014)0910),

  –       so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Investičný plán pre Európu (COM(2014)0903),

  –       so zreteľom na existujúcu rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Parlamentom a Komisiou, a najmä na prílohu 4 k tejto dohode,

  –       so zreteľom na článok 37 ods. 3 rokovacieho poriadku,

  A.     keďže Komisia sa správne domnieva, že výsledok posledných európskych volieb je výzvou na zmenu od občanov a že je potrebný „nový začiatok“;

  B.     keďže oznámenie o pracovnom programe Komisie na rok 2015 je štruktúrované ako skutočne „politický program“ okolo niekoľkých konkrétne zameraných politických cieľov a keďže to pomáha dať tvorbe európskej politiky zmysel a prispieva k výraznejšie politickému charakteru činnosti Komisie;

  C.     keďže tento program tiež jasne poukazuje na silné neoliberálne zameranie tejto Komisie v mnohých kľúčových oblastiach politiky, ako je obchod, zamestnanosť a poľnohospodárstvo, hoci poskytuje niektoré cenné prvé kroky v naliehavých a dôležitých oblastiach (register lobistických skupín, zdaňovanie, efektívne využívanie zdrojov atď.);

  D.     keďže štruktúra, názvy a znenie priorít ignorujú katastrofálne následky úsporných politík a jasne znižujú význam sociálnych a environmentálnych otázok ako oblastí menšieho záujmu, pričom sa všetky podriaďujú hypotetickému návratu rastu a neprihliada sa na škody spôsobované spoločnosti a občanom v dôsledku zvyšujúcej sa nerovnosti a environmentálnej krízy;

  E.     keďže týmto takmer výlučným zameraním na zastarané politiky a hospodárstva sa zatláčajú do úzadia odkazy na sociálnu spravodlivosť a nerovnosť, verejné zdravie, vzdelávanie, kultúru a veľa oblastí, ktoré sú takisto rozhodujúce pre oživenie hospodárskej činnosti, pretože sú jadrom a základom európskych spoločností;

  F.     keďže Komisia je strážkyňa zmlúv EÚ, v ktorých sú zakotvené zásady týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja, sociálnej spravodlivosti a solidarity a základné právo európskych občanov na čisté životné prostredie a vysokú úroveň ochrany životného prostredia;

  G.     keďže prvý podpredseda Timmermans vyvolal vo svojich verejných vyhláseniach, a to aj pri jeho vypočutí v Parlamente, viac neistoty než uistenia, pokiaľ ide o ducha programu Komisie týkajúceho sa lepšej tvorby práva, najmä v súvislosti so základnými environmentálnymi a sociálnymi právnymi predpismi;

  H.     keďže záujem o zníženie zaťaženia, ktoré je zbytočné alebo zastarané, je všeobecne prijímaný; keďže z niekoľkých odporúčaní však jasne vyplýva „účel deregulácie“, čo ohrozuje dôležité európske práva a/alebo normy;

  I.      keďže k znižovaniu celkových nákladov na reguláciu pre podniky nemôže dochádzať na úkor ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, ktorú tieto predpisy zaručujú európskym občanom, pracovníkom a spotrebiteľom;

  Nové iniciatívy

  1.      pripája sa k obavám Komisie týkajúcim sa súčasného zúfalého stavu Únie a naliehavej potreby riadnych investícií s cieľom prelomiť terajšiu situáciu stagnácie; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Komisia vo svojom „novom začiatku“ vyjadruje najmä priority Európy pred krízou a rozhoduje sa zachovať konvenčný rámec hospodárskych politík, ktoré viedli ku kríze, pričom plne neuznáva to, čo Európa v 21. storočí skutočne potrebuje a čo Európania naozaj žiadajú;

  2.      naliehavo vyzýva Komisiu, aby stanovila udržateľnosť ako základ každej solídnej hospodárskej politiky orientovanej na budúcnosť a na riešenie kríz a aby zabezpečila, že túto problematiku obsahovo naplní v tomto a budúcich pracovných programoch prostredníctvom špecializovaného oddielu so zameraním na komplexné a rýchle vykonávanie siedmeho environmentálneho akčného programu a na prípravy na novú stratégiu EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj; domnieva sa, že nadchádzajúci plán investícií musí reagovať na tieto priority; trvá na tom, že verejné investície sa musia zameriavať na energetickú transformáciu, ekologicky inovačné MSP, výskum a vzdelávanie; je proti presmerovaniu už naplánovaných finančných prostriedkov z programov EÚ, napr. prostriedkov programu Horizont 2020 – Výskum a inovácia, na projekty nižšej kvality alebo neudržateľné projekty;

  3.      víta zámer Komisie predložiť legislatívne opatrenia nadväzujúce na klimaticko-energetický balík na obdobie do roku 2030 a vyzýva Komisiu, aby všetky potrebné legislatívne návrhy (ETS, rozhodnutie o spoločnom úsilí, smernica o kvalite palív) predložila ako balík čo najskôr v roku 2015;

  4.      teší sa, že sa bude podieľať na „stratégii pre obnovený a integrovaný prístup k jednotnému trhu s tovarom a so službami“, zameranej najmä na odvetvia, v ktorých je hospodársky potenciál najväčší; žiada však Komisiu, aby túto stratégiu vypracovala na základe vysokej úrovne bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany a ochrany spotrebiteľa a zabezpečila včasnú transpozíciu a správnu implementáciu existujúcich právnych predpisov pred unáhleným navrhnutím nových alebo revidovaných právnych predpisov;

  5.      víta osobitnú pozornosť venovanú ekologickým pracovným miestam, ekologickej inovácii, environmentálnym priemyselným odvetviam, balíku opatrení v oblasti mobility pracovnej sily a balíku opatrení týkajúcich sa zamestnateľnosti spolu s opatreniami nadväzujúcimi na záruku pre mladých ľudí, požaduje však aj konkrétne opatrenia; je znepokojený tým, že ohlasovaná „priorita“ pre tvorbu pracovných miest nepatrí do oblasti zodpovednosti GR pre zamestnanosť, ale pripravujú ju aktéri Komisie, ktorí nemajú náležité výsledky v oblasti zamestnanosti a vytvárania pracovných miest, hoci tvorba pracovných miest je skutočne základom politík zamestnanosti; preto vyjadruje pochybnosti v súvislosti so záväzkom Komisie k vytváraniu kvalitných pracovných miest, ktoré skutočne „prospievajú občanom“, a namiesto toho sa obáva vyvíjaniu investičných aktivít bez potenciálu zamestnanosti;

  6.      vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že neexistujú konkrétne návrhy na riešenie naliehavých sociálnych problémov spôsobených úspornými politikami, najmä v krajinách zapojených do programu trojky;

  7.      víta návrh na rozsiahlejšiu a spravodlivejšiu HMÚ; očakáva však ešte rozsiahlejšie a spravodlivejšie návrhy, ktoré plne zohľadňujú komplexný súbor zodpovedajúcich odporúčaní prijatých Parlamentom, riešia rastúcu nerovnosť a napokon urobia európske environmentálne a sociálne ciele rovnako záväznými ako rozpočtové obmedzenia;

  8.      víta prvý krok k zlepšeniu daňovej spravodlivosti proti pretrvávajúcemu agresívnemu daňovému plánovaniu, ktoré Európu pripravuje o jej legitímne a potrebné rozpočtové zdroje, prostredníctvom zavedenia povinnosti pre členské štáty, aby si vymieňali informácie o daňových stanoviskách; zdôrazňuje však, že je potrebné urýchlene zmeniť existujúce smernice týkajúce sa práva obchodných spoločností v záujme rozšírenia a zvýšenia daňovej transparentnosti pre veľké spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby na tento účel predložila návrhy;

  9.      víta návrh predložiť európsky program migrácie a vypracovať nový prístup k legálnej migrácii, ale dôrazne namieta proti pochybnej a zavádzajúcej tendencii spájať otázky migrácie s bezpečnostnou problematikou; naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa zamerala nielen na migráciu pracovnej sily a potreby európskeho trhu práce, ale aby prostredníctvom ustanovenia účinných spôsobov legálneho vstupu utečencov vypracovala aj prístup založený na ľudských právach k ľuďom, ktorí hľadajú ochranu pred vojnou a prenasledovaním v EÚ; nabáda Komisiu, aby podporovala rozdelenie zaťaženia a solidaritu medzi členskými štátmi;

  10.    víta zámer Komisie demokratizovať proces rozhodovania, pokiaľ ide o žiadosti týkajúce sa geneticky modifikovaných organizmov; zdôrazňuje, že toto prehodnotenie by zjavne malo zahŕňať tak žiadosti o využitie v potravinách/krmivách, ako aj žiadosti o pestovanie;

  11.    dôrazne podporuje iniciatívu týkajúcu sa povinného registra transparentnosti, vyjadruje však vážne obavy v súvislosti so skutočnosťou, že by sa to zakladalo na medziinštitucionálnej dohode, keďže takýto register nie je záväzný pre lobistov, a teda nie je povinný; opakuje preto svoju požiadavku predložiť legislatívny návrh; vyzýva Komisiu, aby ďalej posilňovala svoju činnosť v oblasti boja proti korupcii a aby sa konkrétnejšie zameriavala na boj proti zneužívaniu prostriedkov EÚ a daňovým podvodom v Únii;

  12.    víta iniciatívu Komisie týkajúcu sa transparentnosti, ktorá zahŕňa zverejňovanie kontaktov medzi komisármi, kabinetmi, generálnymi riaditeľmi a lobistami; vyjadruje však znepokojenie nad veľkým počtom výnimiek zo zverejňovania; navrhuje, aby Komisia začala uverejňovať údaje o týchto stretnutiach na centralizovanom mieste, a nie na 89 rôznych webových stránkach;

  Návrhy Európskej komisie týkajúce sa stiahnutia návrhov a programu REFIT

  13.    vyjadruje vážne obavy, pokiaľ ide o program REFIT vo všeobecnosti, keďže práca na zjednodušovaní regulačného rámca sa stala zámienkou na zníženie úrovne ambícií v otázkach, ktoré majú rozhodujúci význam pre bezpečnosť a dobré životné podmienky pracovníkov a spotrebiteľov, alebo v otázkach ochrany životného prostredia;

  14.    domnieva sa, že posúdenie vplyvu by sa malo zameriavať nielen na nákladovú a cenovú konkurencieschopnosť a potenciálne porazené subjekty na trhu, ale aj na verejný prospech, inovácie, potenciálnych víťazov na trhu a základné práva;

  15.    berie na vedomie stiahnutie legislatívneho návrhu o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny; vyzýva Komisiu, aby využila príležitosť klesajúcich cien ropy a predložila nový návrh, keďže takéto právne predpisy predstavujú dôležitý nástroj Spoločenstva na dokončenie súboru nástrojov EÚ v oblasti zmeny klímy, ako aj potenciálny kľúčový nástroj na umožnenie ambicióznej energetickej únie a poskytli by na členským štátom viac rozpočtových zdrojov;

  16.    namieta proti zámeru Komisie zmeniť návrh revidovanej smernice o národných emisných stropoch v rámci legislatívnych opatrení nadväzujúcich na klimaticko-energetický balík do roku 2030 a proti neistote zapríčinenej protichodnými vyhláseniami týkajúcimi sa postupu, ktorý sa má dodržiavať; pripomína, že revízia smernice o národných emisných stropoch sa mala uskutočniť už pred viac ako desiatimi rokmi a že akékoľvek ďalšie oneskorenie by len oslabilo úroveň ochrany občanov a životného prostredia;

  17.    žiada, aby sa hodnotenia smernice o kvalite palív a nariadenia o znižovaní emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel ukončili čo najskôr, aby tak Komisia v roku 2015 mohla predložiť návrhy na ich zmenu; nabáda Komisiu, aby lepšie začlenila ciele EÚ v oblasti ochrany klímy a spotreby energie do svojej dopravnej politiky;

  18.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby nestiahla návrhy na zmenu šiestich právnych predpisov o odpade (tzv. obehové hospodárstvo), ale aby namiesto toho podporila zvýšenie úrovne ambícií v rámci prebiehajúceho legislatívneho postupu a aby ho v prípade potreby doplnila o ďalšie iniciatívy;

  19.    vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa pri vypracúvaní a vykonávaní pracovného programu bude rešpektovať základné právo európskych občanov na čisté životné prostredie a vysokú úroveň ochrany životného prostredia a že sa bude dodržiavať záväzok Európskej rady zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity do roku 2020, najmä vzhľadom na hodnotenie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch;

  20.    vyzýva Komisiu, aby nevykonávala samostatné posúdenie kumulatívnych nákladov právnych predpisov a politík EÚ najviac relevantných pre európsky chemický priemysel, ale aby namiesto toho toto hľadisko začlenila do všeobecnej kontroly vhodnosti najdôležitejších právnych predpisov o chemických látkach, na ktoré sa nevzťahuje REACH, s cieľom zabezpečiť vyvážený prístup, ktorý zohľadní aj prínosy právnych predpisov o chemických látkach; žiada Komisiu, aby pri príprave svojej revízie bielej knihy o spoločnej dopravnej politike zhodnotila svoju prácu na cieľoch bielej knihy z roku 2011 a na 40 iniciatívach;

  21.    očakáva, že Komisia stiahne návrhy o klonovaní z decembra 2013 a predloží nové návrhy, ktoré primerane odrážajú pozíciu Parlamentu, pričom ich právny základ stanoví uplatňovanie riadneho legislatívneho postupu;

  22.    dôrazne kritizuje oznámenie Komisie, že stiahne svoj návrh na revíziu smernice 92/85 o tehotných pracovníčkach a materskej dovolenke, a jej zámer ustúpiť požiadavkám podnikov, a tak oslabiť existujúce právne predpisy v oblasti rodovej rovnosti, zdravia, bezpečnosti a v pracovnoprávnej oblasti, ktoré zaručujú vysoké sociálne štandardy a štandardy v oblasti rovnosti;

  23.    požaduje, aby bo stiahnutý návrh týkajúci sa obchodného tajomstva, o ktorom sa v súčasnosti rokuje vo výbore JURI, pretože jeho potenciálny negatívny vplyv na konkurencieschopnosť, najmä vo vzťahu k MSP, nebol analyzovaný; ďalej sa domnieva, že súčasný návrh vytvára právnu neistotu, pokiaľ ide o právo na prístup k informáciám a právo na mobilitu pracovnej sily, a že jeho medzery a nejasnosti by mohli byť zneužité na prílišnú ochranu obchodných informácií v rozpore so všeobecným záujmom;

  24.    domnieva sa, že „komplexné preskúmanie stratégie obchodnej politiky EÚ“ by sa nemalo obmedzovať na „príspevok k zamestnanosti, rastu a investíciám“, ale malo by sa zameriavať aj na súdržnosť EÚ, pokiaľ ide o jej rozvojové ciele, ciele v oblasti klímy, priority v oblasti životného prostredia a štandardy ľudských práv; okrem toho vyzýva Komisiu, aby zmenila svoje postupy smerom k úplnému demokratickému zverejňovaniu dokumentácie na podporu procesu rokovaní;

  25.    víta prístup založený na stimuloch pre krajiny ESP na základe zásluh a diferenciácie a v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vytvorila mechanizmy vykonávania zásady „viac za viac“, čo znamená tiež „menej za menej“ pre tie krajiny, ktoré neprejavujú vôľu zaviesť konštruktívnu spoluprácu s EÚ, a aby jasne vymedzila príslušné referenčné štandardy, ukazovatele a kritériá;

  Chýbajúce iniciatívy

  26.    berie na vedomie, že ide len o pracovný program Komisie na rok 2015; vyjadruje však značné obavy v súvislosti so skutočnosťou, že niektoré kľúčové oblasti a dôležité iniciatívy by v rámci tohto programu v jeho súčasnej podobe ostali nepovšimnuté; vyzýva preto Komisiu, aby opätovne zvážila a začlenila tieto návrhy:

  –  „právo na sociálne veto“ alebo akýkoľvek mechanizmus, ktorý by umožnil zabrániť tomu, aby nadobudli účinnosť právne predpisy EÚ, ktoré by spôsobili škodu najchudobnejším občanom, zvyšovanie nerovnosti alebo obmedzovanie sociálnych práv;

  –  revíziu smernice o pracovnom čase s cieľom zrušiť výnimku týkajúcu sa „priemerného 48-hodinového pracovného týždňa“;

  –  návrh smernice o prístupe k verejným informáciám v členských štátoch;

  –  návrh nariadenia o bezpečnosti produktov a služieb informačných technológií na trhu EÚ;

  –  úpravu pravidiel verejného obstarávania EÚ tak, aby sa zdrojové kódy každého produktu alebo služby informačných technológií poskytli príslušným orgánom;

  –  revíziu smernice o audite, aby sa audítorským spoločnostiam zabránilo v poskytovaní daňového poradenstva;

  –  revíziu smernice o účtovníctve s cieľom rozšíriť daňové povinnosti spoločností v jednotlivých krajinách do všetkých odvetví a okrem toho stanoviť spoločnostiam povinnosť zverejňovať daňové stanoviská, ktoré im poskytli členské štáty a tretie krajiny;

  –  nový legislatívny návrh o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia s cieľom zabezpečiť vykonávanie Aarhuského dohovoru v Únii;

  –  legislatívny návrh o environmentálnych inšpekciách ako dôležitom nástroji, ktorým sa prispieva k úplnému vykonávaniu právnych predpisov v oblasti životného prostredia v Únii;

  –  oznámenie nazvané „budovanie trvalo udržateľného európskeho potravinového systému“, ktoré schválili komisári GR AGRI, ENVI a SANCO v apríli 2014;

  –  vedecky podložené horizontálne kritériá pre endokrinné disruptory, čím by sa bez ďalšieho odkladu splnili oneskorené právne záväzky Komisie;

  –  nový rámcový právny predpis o dobrých životných podmienkach zvierat, ktorým sa stanovia minimálne normy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok pre všetky kategórie zvierat;

  –  legislatívny návrh týkajúci sa rozličných typov dovolenky (otcovskej dovolenky, dovolenky v prípade osvojenia, dovolenky na účel starostlivosti, synovskej/dcérskej dovolenky) s cieľom pomáhať pri zosúladení pracovného, rodinného a súkromného života, čím by sa zároveň by mohlo uvoľniť blokovanie návrhu o materskej dovolenke v Rade;

  –  revíziu platných právnych predpisov v oblasti rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu vzhľadom na to, že sú neúčinné a nevykonateľné a že napriek nespočetným kampaniam, cieľom a opatreniam za uplynulé roky zostáva rozdiel v odmeňovaní žien a mužov stále priepastný;

  –  komplexnú európsku reakciu na problémy súvisiace so základnými právami LGBTI osôb, a to vo forme stratégie alebo plánu EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, ako opakovane žiadal Parlament a členské štáty;

  –  revíziu nariadenia o európskej iniciatíve občanov s cieľom uľahčiť technické požiadavky a zjednotiť elektronické systémy zberu podpisov, zosúladiť mechanizmus overovania podkladových materiálov vo všetkých členských štátoch a umožniť obyvateľom v krajinách EÚ, v ktorých nie sú štátnymi príslušníkmi, používať svoj podpis v hostiteľskej krajine;

  Niekoľko poznámok k metodike

  27.    očakáva, že, pokiaľ ide o financovanie navrhovaného investičného plánu, budú sa naň vzťahovať rovnaké vysoké štandardy ako tie, ktoré sa vzťahujú na finančné prostriedky EÚ, najmä v súvislosti s kontrolou kvality, orientáciou na výkonnosť, účinnosťou a dodržiavaním právnych predpisov; ďalej požaduje najmä dodržiavanie kritérií stanovených v nariadení o NPE (1316/2013/ES) a nariadení o TEN-T (1315/2013/ES) pri výbere projektov spolufinancovania v oblasti dopravnej infraštruktúry;

  28.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby jasne vyjadrila svoj zámer rešpektovať rovnaké postavenie oboch inštitúcií, ktoré sú spoluzákonodarcami, najmä vtedy, keď Parlament prispieva k zmierneniu legislatívnej záťaže, ako napríklad v prípade návrhu týkajúceho sa rastlinného rozmnožovacieho materiálu (COM(2013)0262; 2013/0137(COD); a varuje Komisiu, aby nevyužívala prípadné zdržovacie opatrenia Rady na obchádzanie pozície Parlamentu;

  29.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie o monitorovanie transpozície – a presadzovania – právnych predpisov EÚ členskými štátmi, predovšetkým v kontexte obmedzeného legislatívneho programu; požaduje účinnejšie a systematickejšie zapájanie národných parlamentov;

  30.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.