Procedure : 2014/2965(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0008/2015

Indgivne tekster :

B8-0008/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2015 - 11.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0011

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 125kWORD 62k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0008/2015
12.1.2015
PE545.688v01-00
 
B8-0008/2015/rev.

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Ukraine (2014/2965(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz, Afzal Khan, Tibor Szanyi, Boris Zala for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine (2014/2965(RSP))  
B8‑0008/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til konklusionerne fra Rådets møde den 18. december 2014,

–       der henviser til resultatet af det første møde i associeringsrådet mellem EU og Ukraine den 15. december 2014,

–       der henviser til den ottende rapport af 15. december 2014 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder (UNHCHR) om menneskerettighedssituationen i Ukraine og til situationsrapport nr. 22 for Ukraine af 26. december 2014 fra FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA),

–       der henviser til Rådets konklusioner af 17. november 2014,

–       der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 24. oktober 2014,

–       der henviser til den fælles erklæring fra Ukraines præsident, formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Kommissionen i anledning af starten på den midlertidige anvendelse af associeringsaftalen den 31. oktober 2014,

–       der henviser til erklæringen om de foreløbige resultater og konklusioner vedrørende det fremrykkede parlamentsvalg i Ukraine, der blev afgivet af den internationale valgobservationsmission den 27. oktober 2014, samt til OSCE/ODIHR-valgobservationsmissionens endelige rapport af 19. december 2014,

–       der henviser til sine seneste beslutninger om situationen i Ukraine,

–       der henviser til Minsk-protokollen af 5. september 2014 og til Minsk-memorandummet af 19. september 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Ukraine fortsat står over for alvorlige politiske, sikkerhedsmæssige og socioøkonomiske udfordringer; der henviser til, at konflikten i det østlige Ukraine er en alvorlig hindring for landets stabilisering, udvikling og fremgang;

B.     der henviser til, at der fortsat er kampe i det østlige Ukraine på trods af, at der blev erklæret våbenhvile den 5. september 2014 og givet et fornyet tilsagn til den våbenhvile i december; der henviser til, at antallet af dræbte ifølge FN's skøn er nået op på over 4.750, og at der som resultat af konflikten findes over 610.000 internt fordrevne personer i Ukraine og næsten 600.000 flygtninge i nabolandene, de fleste i Rusland;

C.     der henviser til, at OSCE's observatører i november, efter en delvis tilbagetrækning af illegale russiske styrker, bekræftede, at der passerede en betragtelig mængde tunge våben og tropper uden kendetegn over den russisk-ukrainske grænse; der henviser til, at fjernelse af ulovlige militære formationer og militært materiel samt militser og lejesoldater fra Ukraines territorium er et afgørende krav i Minsk-protokollen;

D.     der henviser til, at de ukrainske myndigheder afholdt et fremrykket parlamentsvalg den 26. oktober 2014 i overensstemmelse med internationale forpligtelser; der henviser til, at det såkaldte præsident- og parlamentsvalg, der i strid med den ukrainske forfatning og med bogstav og ånd i Minsk-protokollen blev afholdt i "folkerepublikkerne" Donetsk og Lugansk den 2. november 2014 derimod må betragtes som ulovligt og illegitimt; der henviser til, at afholdelsen af disse valg havde en skadelig indvirkning på freds- og forsoningsprocessen;

E.     der henviser til, at den humanitære situation fortsat er alarmerende i Donbas-området; der henviser til, at adgangen for humanitær bistand stadig er begrænset, og at internt fordrevne personer står over for betydelige problemer; der henviser til, at civilbefolkningens lidelser forværres om vinteren; der henviser til, at der er behov for mere international bistand for at undgå en humanitær nødssituation;

1.      beklager det faktum, at der fortsat sker krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og af den humanitære folkeret i det østlige Ukraine og på Krim, og at antallet af internt fordrevne personer er steget væsentligt siden bekendtgørelsen af våbenhvilen den 5. september 2014; fordømmer alle tilfælde af tvungen forsvinding, tortur og mishandling, og insisterer på, at beretningerne om anvendelse af klyngeammunition i både by- og landområder skal undersøges nøje; opfordrer Ukraines regering og alle, der er involveret i fjendtlighederne i de østlige områder Donetsk og Lugansk til at gennemføre henstillingerne fra FN's mission til overvågning af menneskerettighederne i Ukraine; glæder sig over vedtagelsen af den længe ventede lov om internt fordrevne personer, som indeholder bestemmelser om social støtte til og beskyttelse af registrerede internt fordrevne personer, samt over beslutningen om at udsende EU-eksperter via EU's civilbeskyttelsesordning til at rådgive de ukrainske myndigheder om spørgsmål vedrørende internt fordrevne personer;

2.      anmoder om yderligere humanitær hjælp og bistand til konfliktramte befolkninger; minder om, at leverancen af humanitær bistand til det østlige Ukraine skal ske i fuld overensstemmelse med den humanitære folkeret og principperne om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed og i tæt samarbejde med den ukrainske regering, FN og Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC); opfordrer Rusland til at tillade international inspektion af humanitære konvojer til Donbas for at undgå tvivl om konvojernes indhold;

3.      bekræfter sin støtte til Ukraines suverænitet, territoriale integritet, enhed og uafhængighed; fordømmer den vedvarende indstrømning af våben, udstyr og tropper fra den anden side af den russiske grænse, og understreger, at denne strøm skal standses omgående, og at - som aftalt i Minsk-protokollen - alle illegale udenlandske styrker, lejesoldater og militært udstyr skal fjernes fra det østlige Ukraine;

4.      opfordrer indtrængende alle parter til at gennemføre Minsk-protokollen fuldstændigt uden yderligere forsinkelse og dermed demonstrere, at de virkeligt går ind for nedtrapning og den største tilbageholdenhed; opfordrer Rusland til at tillade international observation af den russisk-ukrainske grænse, til at bruge sin indflydelse på separatisterne til at sikre, at de overholder våbenhvilen, og til at arbejde konstruktivt for gennemførelsen af Minsk-aftalerne; tilskynder til iværksættelse af tillidsskabende foranstaltninger, der støtter bestræbelserne på at opnå fred og forsoning; understreger i denne sammenhæng, at det er vigtig med en inklusiv politisk dialog og et økonomisk program for sanering af økonomien i Donbas;

5.      støtter de fortsatte diplomatiske bestræbelser inden for det såkaldte Normandy format og glæder sig over planerne for et møde mellem Tysklands, Frankrigs, Ukraines og Ruslands ledere i Astana den 15. januar 2015 i håbet om, at det vil føre til konkrete resultater;

6.      ser frem til drøftelserne i Det Europæiske Råd den 19. januar 2015 om EU's fremtidige forbindelser med Rusland; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og medlemsstaterne til at afstikke en kurs, der kombinerer en principfast og solid position vedrørende Ukraines suverænitet, territoriale integritet og de folkeretlige principper med en grad af strategisk fleksibilitet, der giver mulighed for at finde en forhandlingsløsning på krisen i det østlige Ukraine, og tager hensyn til de potentielle farer ved en yderligere økonomisk og politisk isolering af Rusland; gentager, at enhed og samhørighed blandt EU's medlemsstater er en forudsætning for, at nogen som helst EU-strategi over for Rusland kan blive en succes; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaternes regeringer til at afholde sig fra ensidige foranstaltninger og ensidig retorik og til at øge deres bestræbelser på at udvikle en fælles europæisk position over for Rusland;

7.      støtter den særlige OSCE-observatørmissions upartiske arbejde og roser dens rapporteringsvirksomhed; opfordrer indtrængende konfliktens parter til ikke at stille hindringer i vejen for den særlige observatørmission og opfordrer OSCE's medlemsstater til at sikre, at missionen har alt nødvendigt udstyr og personale til at udføre sit mandat samt til at øge dens overvågningsevne og kapacitet til at fremme dialog på stedet;

8.      glæder sig over den aftale om fangeudveksling, som der blev opnået enighed om i Minsk den 24. december 2014, samt over den foreløbige aftale om at indkalde til et andet møde i kontaktgruppen om at løse situationen i Donbas så hurtigt som muligt; udtrykker tilfredshed over, at der allerede har fundet en udveksling af fanger sted, og opfordrer konfliktparterne til at fremskynde udvekslingen af de tilbageværende fanger på grundlag af princippet om "alle for alle";

9.      støtter politikken om ikke at anerkende Ruslands ulovlige annektering af Krim og ser i denne forbindelse positivt på de nyligt iværksatte yderligere sanktioner på investeringer i, tjenesteydelser til og handel med Krim og Sevastopol;

10.    mener, at sanktioner bør være del af en bredere EU-strategi over for Rusland og af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik's bestræbelser på at få fornyet gang i dialogen med Moskva; minder om, at de eneste formål med disse sanktioner er at forpligte den russiske regering til at ændre sin nuværende politik og bidrage på en meningsfuld måde til en fredelig løsning på krisen i Ukraine; understreger, at det afhænger af Ruslands egen holdning og situationen i Ukraine, om EU's restriktive foranstaltninger opretholdes, udvides eller tilbagekaldes;

11.    glæder sig over den velordnede måde, i overensstemmelse med internationale normer, som det fremrykkede parlamentsvalg i Ukraine den 26. oktober 2014 blev afholdt på, trods udfordrende sikkerhedsmæssige og politiske omstændigheder, og over dannelsen af en bred pro-europæisk koalition med et forfatningsmæssigt flertal i det ukrainske parlament, Verkhovna Rada; tilskynder kraftigt den nye regering og det nye parlament i Ukraine til uden ophør at vedtage og gennemføre de stærkt påkrævede politiske og socioøkonomiske reformer med henblik på at opbygge en demokratisk og velstående stat, der er baseret på retsstatslighed;

12.    beklager, at ikke alle dele af Ukraines territorium og befolkning er repræsenteret i Verkhovna Rada som følge af den nuværende situation i landet; minder om, at Ukraines regering og parlament skal sikre beskyttelse af rettigheder og behov for de borgere, der ikke har nogen repræsentation i statens beslutningstagning, også for så vidt angår deres sproglige, religiøse og sociale rettigheder;

13.    fordømmer afholdelsen af "præsident- og parlamentsvalg" i de separatistiske dele af de ukrainske regioner Donetsk og Lugansk den 2. november 2014, som var i strid med ukrainsk lov og bestemmelserne i Minsk-protokollen, samt Ruslands billigelse af disse valg; noterer sig, at dette skridt fik den ukrainske præsident til at afbryde al statslig finansiering til de separatistiske dele af regionerne Donetsk og Lugansk og til at anmode Ukraines nye parlament om at tilbagekalde loven om deres "særstatus"; er dybt bekymret over disse skridts indvirkning på freds- og forsoningsprocessen;

14.    opfordrer til genoptagelse af en ægte og inklusiv national dialog, der også kan føre til en løsning på udbetalingen af sociale ydelser og pensioner og den ukrainske regerings ydelse af humanitær bistand til befolkningen i konfliktområdet; opfordrer til gennemførelse af et amnesti- og nedrustningsprogram; beklager, at der ikke findes nogen udtrykkelig henvisning til behovet for forsoning i regeringens nyligt vedtagne handlingsprogram;

15.    mener, at det, for at der skal være en reel mulighed for forsoning, er af afgørende betydning, at alle større voldelige sammenstød undersøges på upartisk og effektiv måde, herunder sammenstødene på Majdan, i Odessa, Mariola og Romerske; er helt enig i vurderingen fra FN's mission til overvågning af menneskerettighederne i Ukraine om, at undersøgelserne bør gennemføres under nøje overholdelse af internationale normer og standarder, og at gerningsmændene skal retsforfølges på en retfærdig og neutral måde;

16.    mener, at civilsamfundsorganisationer kan spille en vigtig rolle med hensyn til at lette mellemfolkelige kontakter og gensidig forståelse i Ukraine samt med hensyn til at fremme demokratiske ændringer og respekt for menneskerettighederne; opfordrer indtrængende EU til at øge sin støtte til civilsamfundet;

17.    gentager sin støtte til den internationale undersøgelse af omstændighederne vedrørende den tragiske nedskydning af Malaysia Airlines' fly MH17 og gentager sin opfordring til, at de ansvarlige for nedskydningen retsforfølges; beklager de hindringer, man står overfor i denne proces, og opfordrer indtrængende alle parter til at udvise ægte samarbejdsvilje; udtrykker sit ønske om at blive holdt informeret om de fremskridt, der gøres med denne undersøgelse;

18.    noterer sig, at der er blevet vedtaget en lov, der ophæver Ukraines status som "neutral stat"; anerkender Ukraines ret til frit at træffe sine egne valg, men støtter imidlertid præsident Porosjenkos standpunkt om, at Ukraine nu først og fremmest har brug for at fokusere på politiske, økonomiske og sociale reformer, og at tiltrædelse af NATO er et spørgsmål, som folket bør tage stilling til ved en folkeafstemning over hele Ukraine på et senere tidspunkt; understreger, at en tættere tilknytning af Ukraine til EU er anderledes end spørgsmålet om tiltrædelse af NATO;

19.    gentager sin overbevisning om, at en varig politisk løsning kræver, at der omgående sættes gang i de politiske og økonomiske reformer i Ukraine; understreger betydningen af at gøre noget ved spørgsmålet om retsstatslighed og retsvæsenets uafhængighed og at tilvejebringe konkrete resultater i bekæmpelsen af korruption samt at arbejde videre med forfatningsreform og decentralisering; glæder sig over, at deltagerne i koalitionsaftalen er forpligtet til at træffe en række vigtige foranstaltninger på disse områder; bemærker imidlertid, at der ikke findes nogen præcis tidsfrist for vedtagelse og gennemførelse af disse foranstaltninger;

20.    deler Venedig-kommissionens opfattelse af, at det er væsentligt at forberede en forfatningsreform på en inklusiv måde, der sikrer omfattende høring af offentligheden, hvis en sådan reform skal blive en succes; mener, at bestemmelserne om politisk decentralisering bør udarbejdes sammen med de interesserede parter på regionalt og lokalt niveau;

21.    udtrykker bekymring over vedtagelsen i august 2014 af en antiterrorlovgivning, der kan få indflydelse på opfyldelsen af de internationale retsstandarder på menneskerettighedsområdet; understreger, at selv om en sådan straffelovgivning, der generelt vedrører efterforskning forud for retssagen, varetægtsfængsling og retshåndhævende myndigheders anvendelse af magt, er blevet vedtaget for at tage hensyn til situationen i det østlige Ukraine, udelukker landets komplicerede sikkerhedssituation ikke Ukraine fra at opfylde sine internationale retlige forpligtelser; opfordrer derfor de ukrainske myndigheder til at give tilsagn om at tilslutte sig og overholde den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret og understreger, at et sådant tilsagn er af afgørende betydning for at opbygge et virkeligt frit og demokratisk samfund;

22.    tilskynder Ukraines regering til at genoverveje forbuddet mod dobbelt statsborgerskab og de alvorlige straffe for overtrædelse i lyset af det store antal ukrainske immigranter og flygtninge i nabolandene;

23.    er bekymret over tilstanden i den ukrainske økonomi, med en inflationsrate på ca. 19,8 % og en devaluering af den nationale valuta på 58,9 % i perioden januar-oktober 2014, og indvirkningen heraf på de mest sårbare samfundslag; understreger behovet for at gennemføre strukturelle og økonomiske reformer, samtidig med at der tages hensyn til de sociale aspekter, og opfordrer regeringen i Ukraine til fuldt ud at inddrage arbejdsmarkedets parter i reformprocessen;

24.    går ind for at kæde finansiel bistand sammen med fremskridt på reformdagsordenen og navnlig med hensyn til bekæmpelsen af korruption; støtter indkaldelse af en donorkonference, så snart den nye ukrainske regering har forelagt en national reformstrategi og begynder at gennemføre den; fremhæver særligt gennemførelsen af den samlede lovpakke til bekæmpelse af korruption, der blev vedtaget den 14. oktober 2014, og ser frem til yderligere skridt til reform af retsvæsenet, herunder en retsreformstrategi, som skal udarbejdes i nøje samråd med Venedig-kommissionen.

25.    opfordrer til godkendelse af en opdateret udgave af associeringsdagsordenen EU-Ukraine, der kan fungere som køreplan for gennemførelsen af associeringsaftalen;

26.    tilskynder de ukrainske myndigheder til at gå videre med gennemførelsen af alle benchmarks under anden fase af handlingsplanen for visumliberalisering og til at øge det retlige samarbejde med EU med henblik på at opnå visumfri indrejse til Schengen-området snarest muligt; insisterer i denne forbindelse på, at det er nødvendigt for Ukraine at vedtage en lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, der er i fuld overensstemmelse med europæiske standarder, bl.a. for så vidt angår udtrykkeligt forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering;

27.    noterer sig med tilfredshed, at der for nyligt blev undertegnet en SOMA-aftale (Status of Mission Agreement) mellem EU og Ukraine, som gav mulighed for at iværksætte EU's rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine), som vil bistå de ukrainske myndigheder med at reformere landets politi- og retshåndhævelsessektor;

28.    roser Kommissionen for dens mæglingsbestræbelser, der har ført til, at der den 30. oktober 2014 blev undertegnet en aftale om Ukraines udestående energigæld til Rusland og en aftale om en midlertidig løsning, der giver mulighed for, at gasforsyningen kan fortsætte vinteren over; beklager imidlertid, at Rusland fortsætter med at anvende energi som et udenrigspolitisk instrument; noterer sig i denne forbindelse de uregelmæssige kulleverancer fra Rusland til Ukraine fra og med den 24. november 2014; understreger igen, at det er vigtigt, at EU-medlemsstaterne taler med én stemme i energianliggender; understreger, at det er vigtigt for Ukraine at komme videre med reformer af energisektoren og modernisering af landets gastransportsystem;

29.    glæder sig over den midlertidige anvendelse af vigtige dele i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine fra og med 1. november 2014 og udvidelsen af EU's autonome handelspræferencer for Ukraine indtil slutningen af 2015; opfordrer indtrængende alle EU-medlemsstaterne til at ratificere associeringsaftalen hurtigst muligt; minder om, at associeringsaftalen ikke er det endelige mål i samarbejdet mellem EU og Ukraine;

30.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's medlemsstater, Ukraines præsident, regering og parlament og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik