Menetlus : 2014/2965(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0008/2015

Esitatud tekstid :

B8-0008/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/01/2015 - 11.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0011

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 136kWORD 68k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0008/2015
12.1.2015
PE545.688v01-00
 
B8-0008/2015/rev.

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Ukrainas (2014/2965(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz, Afzal Khan, Tibor Szanyi, Boris Zala fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ukrainas (2014/2965(RSP))  
B8‑0008/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 18. detsembri 2014. aasta kohtumise järeldusi,

–       võttes arvesse 15. detsembril 2014 toimunud ELi ja Ukraina assotsiatsiooninõukogu esimese kohtumise tulemusi;

–       võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo (OHCHR) 15. detsembri 2014. aasta 8. aruannet inimõiguste olukorra kohta Ukrainas ning ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) 26. detsembri 2014. aasta aruannet nr 22 olukorra kohta Ukrainas,

–       võttes arvesse nõukogu 17. novembri 2014. aasta järeldusi,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 24. oktoobri 2014. aasta kohtumise järeldusi,

–       võttes arvesse Ukraina, Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjoni presidentide 31. oktoobri 2014. aasta ühisavaldust assotsieerimislepingu ajutise kohaldamise alguse puhul,

–       võttes arvesse rahvusvahelise valimiste vaatlusmissiooni 27. oktoobri 2014. aasta avaldust Ukraina ennetähtaegsete parlamendivalimiste esialgsete tähelepanekute ja järelduste kohta ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Demokraatlike Institutsioonide ja Inimõiguste Büroo (OSCE/ODIHR) valimiste vaatlusmissiooni 19. detsembri 2014. aasta lõpparuannet,

–       võttes arvesse oma viimaseid resolutsioone olukorra kohta Ukrainas,

–       võttes arvesse 5. septembri 2014. aasta Minski protokolli ja 19. septembri 2014. aasta Minski memorandumit,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Ukrainas on endiselt tõsised poliitilised, julgeoleku- ja sotsiaal-majanduslikud probleemid; arvestades, et konflikt Ida-Ukrainas takistab tõsiselt riigi stabiilsust, arengut ja jõukuse saavutamist;

B.     arvestades, et hoolimata 5. septembril 2014 väljakuulutatud relvarahust ning detsembris kinnitatud kohustusest sellest kinni pidada, jätkub Ukraina idaosas sõjategevus, kuigi varasemast väiksemas ulatuses; arvestades, et ÜRO hinnangul on konfliktis hukkunud juba üle 4750 inimese ning lisaks rohkem kui 610 000 sisepõgenikule asub ligi 600 000 põgenikku ka naaberriikides, peamiselt Venemaal;

C.     arvestades, et pärast ebaseaduslike Vene vägede osalist väljaviimist kinnitasid OSCE vaatlejad novembris taas, et Vene-Ukraina piiri ületas märkimisväärsel hulgal raskerelvastust ning eraldusmärkideta sõjaväelasi; arvestades, et ebaseaduslike relvaüksuste ja sõjaväetehnika, samuti võitlejate ja palgasõdurite väljaviimine Ukraina territooriumilt on üks Minski protokolli põhipunkte;

D.     arvestades, et kooskõlas oma rahvusvaheliste kohustustega korraldasid Ukraina võimud 26. oktoobril 2014 ennetähtaegsed parlamendivalimised; arvestades, et Donetski ja Luhanski „rahvavabariikides” 2. novembril 2014. aastal toimunud nn presidendi- ja parlamendivalimisi, millega rikuti Ukraina põhiseadust ning Minski protokolli sätteid ja mõtet, tuleb seevastu lugeda ebaseaduslikuks ja seadusevastaseks; arvestades, et nende valimiste korraldamine avaldas kahjulikku mõju rahu- ja lepitusprotsessile;

E.     arvestades, et humanitaarolukord Donbassi piirkonnas on endiselt murettekitav; arvestades, et humanitaarabi juurdepääs on endiselt piiratud ning sisepõgenikel on märkimisväärseid probleeme; arvestades, et tsiviilelanikkonna kannatused talve jooksul süvenevad; arvestades, et humanitaarkatastroofi vältimiseks on vaja suurendada rahvusvahelist abi;

1.      taunib asjaolu, et Ukraina idaosas ja Krimmis jätkuvad inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised ning et alates relvarahu väljakuulutamisest 5. septembril on märkimisväärselt kasvanud sisepõgenike arv; mõistab hukka kõik isikute sunniviisilise kadumise, piinamise ja väärkohtlemise juhtumid ning nõuab, et põhjalikult uuritaks kobarlahingumoona väidetavat kasutamist nii linna- kui maapiirkondades; kutsub Ukraina valitsust ning kõiki Donetski ja Luhanski idapiirkondades toimuva vaenutegevuse osapooli rakendama ÜRO Ukraina inimõiguste järelevalvemissiooni soovitusi; tervitab kauaoodatud sisepõgenike seaduse vastuvõtmist, mis sisaldab sätteid registreeritud sisepõgenike sotsiaalse toetuse ja kaitse kohta, ning otsust rakendada Euroopa kodanikukaitse mehhanismi raames ELi eksperte Ukraina ametivõimude nõustamiseks sisepõgenike küsimustes;

2.      nõuab täiendavat humanitaarabi ja toetust konfliktist mõjutatud elanikkonnale; tuletab meelde, et humanitaarabi viimine Ida-Ukrainasse peab toimuma täielikus vastavuses rahvusvahelise humanitaarõiguse ning humaansuse, neutraalsuse, erapooletuse ja sõltumatuse põhimõtetega, tihedas koostöös Ukraina valitsuse, ÜRO ja Rahvusvahelise Punase Risti Komiteega; kutsub Venemaad üles võimaldama Donbassi suunduvate humanitaarkonvoide rahvusvahelist kontrollimist, et vältida kahtlusi nende lasti suhtes;

3.      kinnitab oma toetust Ukraina suveräänsusele, territoriaalsele terviklikkusele, ühtsusele ja iseseisvusele; mõistab hukka relvade, varustuse ja vägede pideva sissevoolu üle Vene piiri ja rõhutab, et see tuleb viivitamata peatada ning et vastavalt Minski protokollis kokkulepitule tuleb Ida-Ukrainast välja viia kõik ebaseaduslikud välismaised relvajõud, palgasõdurid ja sõjavarustus;

4.      nõuab, et kõik osapooled rakendaksid viivitamatult ja täies ulatuses Minski protokolli ning demonstreeriksid seega oma tõelist pühendumust konflikti deeskaleerimisele ja maksimaalsele hoidumisele vägivallast; kutsub Venemaad üles võimaldama Vene-Ukraina piiri rahvusvahelist seiret, kasutama oma mõjuvõimu separatistide üle, tagamaks nende kinnipidamist relvarahust, ning tegema konstruktiivset koostööd Minski kokkulepete rakendamiseks; julgustab võtma usaldust süvendavaid meetmeid, mis toetaksid rahu ja lepitustööd; rõhutab sellega seoses kaasava poliitilise dialoogi ning majandusprogrammi tähtsust Donbassi majanduse taastamiseks;

5.      toetab Normandia formaadi raames tehtavaid diplomaatilisi jõupingutusi ja tervitab kavatsusi korraldada Saksamaa, Prantsusmaa, Ukraina ja Venemaa liidrite kohtumine Astanas 15. jaanuaril 2015, lootes et see toob kaasa konkreetseid tulemusi;

6.      ootab Euroopa Ülemkogu 19. jaanuari kohtumisel toimuvat arutelu ELi ja Venemaa vaheliste suhete tuleviku üle; palub kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil ning liikmesriikidel töötada välja selline lähenemisviis, mis ühendab põhimõttekindla ja vankumatu seisukoha Ukraina suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja rahvusvahelise õiguse põhimõtete osas teatava strateegilise paindlikkusega, mis võimaldaks leida Ida-Ukraina kriisile läbirääkimistel põhineva lahenduse, ning võtab arvesse Venemaa majandusliku ja poliitilise isolatsiooniga kaasnevaid võimalikke ohte; rõhutab veel kord, et liikmesriikidevaheline ühtsus ja ühtekuuluvus on eeltingimus ELi mistahes Venemaa-strateegia edukusele; kutsub seoses sellega liikmesriikide valitsusi üles hoiduma ühepoolsetest sammudest ja retoorikast ning suurendama jõupingutusi ühise Euroopa seisukoha kujundamiseks suhetes Venemaaga;

7.      toetab OSCE erakorralise vaatlusmissiooni erapooletut tegevust ja tunnustab selle aruandlustegevust; nõuab, et konflikti osapooled ei teeks takistusi erakorralise vaatlusmissiooni tegevusele ning kutsub OSCE liikmeid üles tagama, et missioonil oleks oma volituste täitmiseks piisav varustus ja personal, ning suurendama selle vaatlusvõimekust ja suutlikkust edendada dialoogi kohapeal;

8.      väljendab heameelt, et 24. detsembril 2014 saavutati Minskis kokkulepe vangide vahetamiseks ning esialgne kokkulepe kutsuda esimesel võimalusel kokku Donbassi olukorra lahendamise kontaktgrupi järgmine koosolek; väljendab rahulolu, et vangide vahetus on juba toimunud, ning kutsub konflikti osapooli üles kiirendama ülejäänud vangide vahetamise protsessi põhimõttel „kõik kõigi vastu”;

9.      toetab Krimmi õigusvastase anneksiooni mittetunnustamise poliitikat Venemaa suhtes ning märgib sellega seoses positiivselt ära täiendavad sanktsioonid investeeringutele, teenustele ja kaubavahetusele Krimmi ja Sevastoopoliga;

10.    on veendunud, et sanktsioonid peaksid moodustama ühe osa ELi laiemast lähenemisviisist Venemaale ning kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi püüdlustest taaskäivitada dialoog Moskvaga; tuletab meelde, et sanktsioonide ainus eesmärk on kohustada Venemaa valitsust muutma oma praegust poliitikat ning andma oma tõelise panuse Ukraina kriisi rahumeelsesse lahendamisse; rõhutab asjaolu, et ELi piiravate meetmete säilitamine, tugevdamine või tühistamine sõltuvad Venemaa enda suhtumisest ja olukorrast Ukrainas;

11.    väljendab heameelt rahvusvahelistele standarditele vastavate ennetähtaegsete parlamendivalimiste korrektse läbiviimise üle Ukrainas 26. oktoobril, vaatamata raskele poliitilisele ja julgeolekuolukorrale, ning põhiseadusliku enamusega laiapõhjalise, Euroopale orienteeritud koalitsiooni moodustamise üle Ülemraadas; soovitab tungivalt Ukraina uuel valitsusel ja parlamendil võtta viivitamata vastu ja rakendada kauaoodatud poliitilised ja sotsiaal-majanduslikud reformid, et ehitada üles õigusriigi põhimõtetele rajatud demokraatlik ja jõukas riik;

12.    väljendab kahetsust, et riigis valitseva olukorra tõttu ei ole Ukraina kogu territoorium ja elanikkond Ülemraadas esindatud; tuletab meelde, et Ukraina valitsus ja parlament peavad tagama ka nende kodanike õiguste ja vajaduste kaitse, kellel puudub esindatus riiklike otsuste tegemisel, sh juhul, kui asi puudutab nende keelelisi, usulisi ja sotsiaalseid õigusi;

13.    mõistab hukka nn presidendi- ja parlamendivalimiste korraldamise Ukraina Donetski ja Luhanski regioonide separatistlikes osades 2. novembril 2014. aastal, mis rikkusid Ukraina seadusi ja Minski protokolli sätteid, samuti asjaolu, et Venemaa nende tulemusi tunnustas; märgib, et selline tegevus sundis Ukraina presidenti lõpetama Donetski ja Luhanski regioonide separatistlike osade igasuguse riikliku rahastamise ning paluma riigi uuelt parlamendilt nimetatud piirkondade eristaatuse tühistamist; väljendab sügavat muret selliste sammude mõju pärast rahu- ja lepitusprotsessile;

14.    nõuab tõelise ja kaasava riigisisese dialoogi taasalustamist, mis võiks ühtlasi tuua kaasa lahenduse sotsiaaltoetuste ja pensionite maksmisele ning humanitaarabi osutamisele konfliktipiirkonna elanikele Ukraina valitsuse poolt; julgustab rakendama amnestia- ja desarmeerimisprogrammi; väljendab kahetsust, et valitsuse hiljuti vastuvõetud tegevuskavas puuduvad konkreetsed viited lepitusprotsessi vajalikkusele;

15.    on seisukohal, et lepitusprotsessile tõelise võimaluse andmiseks on äärmiselt vajalik viia läbi erapooletu ja tõhus uurimine kõigi peamiste vägivaldsete sündmuste suhtes, sh Maidan, Odessa, Mariupol ja Rymarska; nõustub täielikult ÜRO Ukraina inimõiguste järelevalvemissiooni hinnanguga, et uurimine tuleks läbi viia täielikus vastavuses rahvusvaheliste normide ja standarditega ning et kuritegude toimepanijate üle tuleb ausalt ja ilma valikuta kohut mõista;

16.    on veendunud, et kodanikuühiskonna organisatsioonid võivad etendada olulist rolli inimestevaheliste kontaktide ja vastastikuse mõistmise hõlbustamisel Ukrainas, samuti demokraatlike muutuste ja inimõiguste austamise edendamisel; nõuab tungivalt, et EL suurendaks oma toetust kodanikuühiskonnale;

17.    kinnitab oma toetust Malaysian Airlines᾽i lennu MH17 traagilise allatulistamise asjaolude rahvusvahelisele uurimisele ning oma nõudmist, et selle teo eest vastutajad tuleb kohtu alla anda; väljendab kahetsust selles protsessis ilmnenud takistuste pärast ja nõuab, et kõik osapooled ilmutaksid tõelist tahet koostööks; väljendab oma soovi olla teavitatud selle uurimise käigus tehtud edusammudest;

18.    võtab teadmiseks seaduse vastuvõtmise, millega kaotatakse riigi neutraalne staatus; tunnustades Ukraina õigust teha vabalt ise oma valikuid, toetab president Porošenko seisukohta, et Ukraina peab praegu esmajärjekorras keskenduma poliitilistele, majanduslikele ja sotsiaalsetele reformidele ning et liitumine NATOga on küsimus, mis tuleb anda otsustamiseks rahvale hiljem korraldataval üleukrainalisel referendumil; rõhutab, et Ukraina ja ELi vahelised tihedamad suhted ei ole seotud NATOga liitumise teemaga;

19.    kinnitab oma veendumust, et kestev poliitiline lahendus nõuab kiireloomulisi poliitilisi ja majanduslikke reforme Ukrainas; rõhutab õigusriigi ja kohtunike sõltumatuse probleemide lahendamise olulisust, samuti konkreetsete tulemuste saavutamist võitluses korruptsiooniga ning edusamme põhiseadusliku reformi ja detsentraliseerimise valdkonnas; väljendab heameelt asjaolu üle, et koalitsioonileping kohustab sellele allakirjutanuid võtma nimetatud valdkondades tervet rida meetmeid; märgib siiski, et nende vastuvõtmiseks ja rakendamiseks ei ole määratud tähtaegu;

20.    jagab Veneetsia komisjoni arvamust, et põhiseadusliku reformi õnnestumiseks on hädavajalik, et reform valmistataks ette kaasaval viisil, tagades laialdase konsulteerimise avalikkusega; on veendunud, et poliitilise detsentraliseerimise tingimused tuleb välja töötada koostöös piirkondlike ja kohalike sidusrühmadega;

21.    väljendab muret seoses terrorismivastaste seadusaktide vastuvõtmisega augustis 2014, mis võivad kahjustada rahvusvaheliste inimõigustega seotud õigusnormide järgimist; rõhutab, et kuigi sellised kriminaalõiguslikud aktid, mis üldiselt käsitlevad kohtueelset uurimist, tõkendina vahi alla võtmist ja jõu kasutamist õiguskaitseorganite poolt, võeti vastu, pidades silmas olukorda Ida-Ukrainas, ei takista riigi tundlik julgeolekuolukord Ukrainat siiski oma rahvusvahelisi juriidilisi kohustusi täitmast; kutsub seetõttu Ukraina ametivõime üles võtma endale kohustuse järgida ja täita inimõigusi käsitlevaid rahvusvahelisi õigusakte ja rahvusvahelist humanitaarõigust ning rõhutab, et selline kohustus on tõeliselt vaba ja demokraatliku ühiskonna ülesehitamisel hädavajalik;

22.    julgustab Ukraina valitsust kaaluma topeltkodakondsuse keelustamist ja rangete karistuste kehtestamist selle rikkumisele, arvestades Ukraina sisserändajate ja põgenike suurt arvu naaberriikides;

23.    väljendab muret Ukraina majanduse olukorra pärast, mida iseloomustab ligi 19,8-protsendiline inflatsioonimäär ja riigi omavaluuta väärtuse vähenemine 58,9% jaanuarist oktoobrini 2014, ning selle mõju pärast ühiskonna kõige haavatavamatele osadele; rõhutab vajadust viia läbi struktuursed ja majanduslikud reformid, unustamata samas sotsiaalseid aspekte, ning kutsub Ukraina valitsust üles kaasama sellesse reformiprotsessi täiel määral ka tööturu osapooled;

24.    toetab finantsabi seostamist edusammudega reformikavas ning eeskätt korruptsioonivastases võitluses; toetab rahastajate konverentsi kokkukutsumist kohe peale seda, kui uus Ukraina valitsus on esitanud oma riikliku reformistrateegia ja hakanud seda ellu viima; rõhutab eriti 14. oktoobril 2014. aastal vastuvõetud ulatusliku korruptsioonivastaste õigusaktide paketi rakendamist ning ootab edasisi samme kohtureformis, sh õigusreformi strateegiat, mis tuleb ette valmistada tihedas koostöös Veneetsia komisjoniga;

25.    nõuab ELi-Ukraina assotsieerimiskava ajakohastatud versiooni heakskiitmist, mis toimiks assotsieerimislepingu rakendamise teekaardina;

26.    julgustab Ukraina ametivõime jätkama viisanõude kaotamise tegevuskava teise etapi kõigi nõuete rakendamist ning suurendama õigusalast koostööd ELiga, et seada niipea kui võimalik sisse viisavaba reisimine Schengeni piirkonda; rõhutab seoses sellega, et Ukrainal on tarvis vastu võtta diskrimineerimisvastased õigusaktid, mis vastaksid täielikult Euroopa standarditele, sh seoses sõnaselge keeluga diskrimineerida kedagi tema seksuaalse sättumuse alusel;

27.    märgib rahuloluga, et ELi ja Ukraina vahel kirjutati hiljuti alla missiooni staatuse leping (SOMA), mis võimaldas 1. detsembril 2014 käivitada Euroopa Liidu nõuandemissiooni Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine), mis hakkab abistama Ukraina ametivõime riigi politsei ja õiguskaitseorganite reformimisel;

28.    tunnustab komisjoni vahenduspüüdlusi, mis viisid 30. oktoobril 2014 Ukraina ja Venemaa vahelise tasumata energiavõla küsimusi käsitleva lepingu ja talvekuudel gaasivarustuse jätkumist võimaldavat ajutist lahendust käsitleva lepingu allkirjastamiseni; väljendab siiski kahetsust, et Venemaa kasutab jätkuvalt energiat välispoliitilise vahendina; märgib seoses sellega Venemaalt Ukrainasse suunduvate söetarnete ebaregulaarsust alates 24. novembrist 2014; rõhutab seoses sellega veelkord, kui oluline on, et ELi liikmesriigid kõneleksid energiaküsimustes ühel häälel; rõhutab energiasektori reformide jätkumise ja gaasitranspordi süsteemi kaasajastamise olulisust Ukraina jaoks;

29.    tervitab ELi-Ukraina assotsieerimislepingu oluliste sätete ajutist kohaldamist alates 1. novembrist 2014 ning ELi ühepoolsete kaubandussoodustuste laiendamist Ukrainale kuni 2015. aasta lõpuni; nõuab, et kõik ELi liikmesriigid ratifitseeriksid assotsieerimislepingu niipea kui võimalik; kordab, et assotsieerimislepingu sõlmimine ei ole ELi ja Ukraina koostöö lõppeesmärk;

30.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, ELi liikmesriikidele, Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile ning Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika