Procedūra : 2014/2965(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0008/2015

Pateikti tekstai :

B8-0008/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2015 - 11.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0011

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 146kWORD 86k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0008/2015
12.1.2015
PE545.688v01-00
 
B8-0008/2015/rev.

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz, Afzal Khan, Tibor Szanyi, Boris Zala S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP))  
B8‑0008/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 15 d. įvykusio pirmojo ES ir Ukrainos Asociacijos tarybos posėdžio rezultatus,

–       atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro 2014 m. gruodžio 15 d. 8-ąją žmogaus teisių padėties Ukrainoje ataskaitą ir į Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro 2014 m. gruodžio 26 d. padėties Ukrainoje ataskaitą Nr. 22,

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. lapkričio 17 d. išvadas,

–       atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2014 m. spalio 24 d. išvadas,

–       atsižvelgdamas į bendrą Ukrainos prezidento, Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Europos Komisijos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. pareiškimą, paskelbtą asociacijos susitarimo laikino taikymo pradžios proga,

–       atsižvelgdamas į pareiškimą dėl preliminarių rezultatų ir išvadų, susijusių su išankstiniais parlamento rinkimais Ukrainoje, kurį 2014 m. spalio 27 d. paskelbė tarptautinė rinkimų stebėjimo misija, taip pat į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro 2014 m. gruodžio 19 d. galutinę ataskaitą,

–       atsižvelgdamas į savo naujausias rezoliucijas dėl padėties Ukrainoje,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 5 d. Minsko protokolą ir 2014 m. rugsėjo 19 d. Minsko memorandumą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Ukraina toliau susiduria su rimtais politiniais, saugumo, taip pat socialiniais ir ekonominiais iššūkiais; kadangi konfliktas Rytų Ukrainoje yra rimta šalies stabilizacijos, vystymosi ir klestėjimo kliūtis;

B.     kadangi, nors 2014 m. rugsėjo 5 d. paskelbta apie ugnies nutraukimą, o gruodį iš naujo įsipareigota jo laikytis, Rytų Ukrainoje tęsiasi kovos, net jei jos ir mažesnio masto nei anksčiau; kadangi, remiantis JT skaičiavimais, žuvusiųjų skaičius perkopė 4 750, dėl konflikto Ukrainos viduje perkeltų asmenų skaičius viršija 610 000, o į kaimynines šalis (daugiausia į Rusiją) pabėgusių asmenų skaičius siekia beveik 600 000;

C.     kadangi iš dalies atitraukus neteisėtas Rusijos pajėgas ESBO stebėtojai lapkritį dar kartą patvirtino, kad per Rusijos ir Ukrainos sieną dideliais kiekiais vežama sunkioji ginkluotė ir kad ją kerta uniformas be skiriamųjų ženklų vilkintys kariai; kadangi neteisėtų karinių darinių, karinės techninės įrangos, taip pat kovotojų ir samdinių atitraukimas iš Ukrainos teritorijos yra esminė Minsko protokolo nuostata;

D.     kadangi Ukrainos valdžios institucijos 2014 m. spalio 26 d. surengė išankstinius parlamento rinkimus vadovaudamosi tarptautiniais įsipareigojimais; kadangi, kitaip nei minėtieji rinkimai, „prezidento ir parlamento rinkimai“, pažeidžiant Ukrainos konstituciją, taip pat Minsko protokolo formą ir turinį 2014 m. lapkričio 2 d. surengti Donecko ir Luhansko „liaudies respublikose“, laikytini nelegaliais ir neteisėtais; kadangi tai, kad buvo surengti šie rinkimai, neigiamai paveikė taikos ir susitaikymo procesą;

E.     kadangi humanitarinė padėtis Donbaso regione toliau kelia susirūpinimą; kadangi galimybės teikti humanitarinę pagalbą tebėra ribotos, o šalies viduje perkelti asmenys patiria didžiules problemas; kadangi žiemą civiliai gyventojai kenčia dar labiau; kadangi, norint išvengti ekstremalios humanitarinės situacijos, būtina didesnė tarptautinė pagalba;

1.      apgailestauja, kad Rytų Ukrainoje ir Kryme toliau pažeidžiama tarptautinė žmogaus teisių teisė ir tarptautinė humanitarinė teisė ir kad nuo rugsėjo 5 d., kai buvo paskelbta apie ugnies nutraukimą, šalies viduje perkeltų asmenų skaičius stipriai išaugo; smerkia visus priverstinio dingimo, kankinimo ir netinkamo elgesio atvejus ir primygtinai ragina atidžiai ištirti informaciją apie kasetinių bombų naudojimą tiek miesto, tiek kaimo vietovėse; ragina Ukrainos vyriausybę ir visus karo veiksmų rytiniuose Donecko ir Luhansko regionuose dalyvius įgyvendinti JT žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje pateiktas rekomendacijas; teigiamai vertina tai, kad vykdomas ilgai lauktas įstatymas dėl šalies viduje perkeltų asmenų, kuris apima socialinės paramos registruotiems šalies viduje perkeltiems asmenims ir jų apsaugos nuostatas, taip pat sprendimą atsiųsti ES ekspertus vadovaujantis Sąjungos civilinės saugos mechanizmu, kurie patartų Ukrainos valdžios institucijoms šalies viduje perkeltų asmenų klausimais;

2.      ragina toliau teikti humanitarinę pagalbą ir paramą per konfliktą nukentėjusiems gyventojams; primena, kad humanitarinė pagalba į Rytų Ukrainą turi būti pristatoma visapusiškai laikantis tarptautinės humanitarinės teisės, taip pat humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomybės principų bei glaudžiai derinant veiksmus su Ukrainos vyriausybe, JT ir Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komitetu (TRKK); ragina Rusiją leisti vykdyti tarptautinę į Donbasą vykstančių humanitarinės pagalbos vilkstinių patikrą siekiant išsklaidyti abejones dėl jomis vežamų krovinių;

3.      pakartoja, kad remia Ukrainos suverenumą, teritorinį vientisumą, vienybę ir nepriklausomybę; smerkia nuolatinį ginklų, įrangos ir karių srautą per Rusijos sieną ir pabrėžia, kad jis turi būti nedelsiant sustabdytas ir kad, kaip susitarta Minsko protokolu, bet kokios neteisėtos užsienio pajėgos, samdiniai ir karinė įranga turi būti atitraukti iš Rytų Ukrainos;

4.      ragina visas šalis nebedelsiant visapusiškai įgyvendinti Minsko protokolą ir parodyti savo tikrą įsipareigojimą deeskaluoti padėtį bei kuo didesnį santūrumą; ragina Rusiją leisti vykdyti tarptautinę Rusijos ir Ukrainos sienos stebėseną, pasinaudoti savo įtaka separatistų atžvilgiu siekiant užtikrinti, kad jie laikytųsi ugnies nutraukimo, ir konstruktyviai dirbti siekiant įgyvendinti Minsko susitarimus; ragina priimti pasitikėjimo ugdymo priemones, kuriomis būtų remiamos taikos ir susitaikymo pastangos; šiame kontekste atkreipia ypatingą dėmesį į įtraukaus politinio dialogo ir ekonominės Donbaso ūkio atkūrimo programos svarbą;

5.      remia nuolatines diplomatines vadinamojo Normandijos formato pastangas ir teigiamai vertina planus sausio 15 d. Astanoje surengti Vokietijos, Prancūzijos, Ukrainos ir Rusijos vadovų susitikimą bei tikisi, kad jis duos apčiuopiamų rezultatų;

6.      nekantriai laukia sausio 19 d. vyksiančios Europos Vadovų Tarybos diskusijos dėl ES ir Rusijos santykių ateities; ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, taip pat valstybes nares parengti metodą – principingos ir griežtos pozicijos dėl Ukrainos suvereniteto, teritorinio vientisumo ir tarptautinės teisės principų ir tam tikro strateginio lankstumo, kuris leistų derėtis dėl krizės Rytų Ukrainoje sureguliavimo, derinį – pagal kurį būtų atsižvelgta į galimą Rusijos tolesnės ekonominės ir politinės izoliacijos pavojų; pakartoja, kad ES valstybių narių vienybė ir sanglauda yra bet kokios ES strategijos Rusijos atžvilgiu sėkmės prielaida; šiame kontekste ragina valstybių narių vyriausybes susilaikyti nuo vienašalių veiksmų ir pareiškimų ir stiprinti pastangas suformuluoti bendrą Europos Sąjungos poziciją Rusijos atžvilgiu;

7.      remia nešališką ESBO specialiosios stebėsenos misijos darbą ir puikiai vertina jos atskaitomybės veiklą; ragina konflikto šalis netrikdyti Specialiosios stebėsenos misijos darbo ir ragina ESBO nares užtikrinti, kad misija disponuotų visa būtina įranga ir personalu, kurie reikalingi jos įgaliojimams vykdyti, taip pat didinti jos stebėsenos gebėjimus ir pajėgumus siekiant palengvinti dialogą vietoje;

8.      teigiamai vertina 2014 m. gruodžio 24 d. Minske pasiektą susitarimą dėl apsikeitimo kaliniais, taip pat preliminarų susitarimą sušaukti dar vieną kontaktinės grupės posėdį siekiant kuo greičiau sureguliuoti padėtį Donbase; reiškia pasitenkinimą, kad apsikeitimas kaliniais jau įvyko, ir ragina konflikto šalis pagreitinti apsikeitimą likusiais kaliniais pagal principą „visi už visus“;

9.      remia Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos nepripažinimo politiką ir šiame kontekste teigiamai vertina neseniai patvirtintas papildomas sankcijas investicijų, paslaugų ir prekybos su Krymu ir Sevastopoliu srityse;

10.    mano, kad sankcijos turėtų būti dalis platesnio ES požiūrio į Rusiją ir vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininkės pastangų pradėti naują dialogą su Maskva; primena, kad vienintelis šių sankcijų tikslas – įpareigoti Rusijos vyriausybę pakeisti savo dabartinę politiką ir reikšmingai prisidėti prie taikaus Ukrainos krizės sureguliavimo; pabrėžia, kad ES ribojamųjų priemonių taikymas, stiprinimas arba atšaukimas priklauso nuo pačios Rusijos požiūrio ir padėties Ukrainoje;

11.    teigiamai vertina tvarkingai, laikantis tarptautinių standartų surengtus išankstinius parlamento rinkimus, kurie Ukrainoje įvyko spalio 26 d. nepaisant sudėtingų saugumo ir politinių aplinkybių, taip pat tai, kad sukurta plati proeuropietiška koalicija, užsitikrinusi konstitucinę daugumą Aukščiausioje Radoje; primygtinai ragina naująją Ukrainos vyriausybę ir parlamentą nedelsiant parengti ir įgyvendinti labai reikalingas politines, taip pat socialines ir ekonomines reformas siekiant kurti demokratišką, klestinčią, teisinės valstybės principu besivadovaujančią valstybę;

12.    apgailestauja, kad dėl dabartinės padėties šalyje Aukščiausioje Radoje atstovaujama ne visoms Ukrainos teritorijos dalims ir ne visiems gyventojams; primena, kad Ukrainos vyriausybė ir parlamentas turi užtikrinti šių piliečių, kuriems neatstovaujama valstybės sprendimų priėmimo procese, teisių ir poreikių apsaugą, be kita ko, atsižvelgiant į jų kalbines, religines ir socialines teises;

13.    smerkia tai, kad 2014 m. lapkričio 2 d. buvo surengti vadinamieji prezidento ir parlamento rinkimai separatistų kontroliuojamuose vietovėse Ukrainos Donecko ir Luhansko srityse, nes jais buvo pažeista Ukrainos teisė ir Minsko protokolo nuostatos, ir smerkia tai, kad šiems rinkimams pritarė Rusija; pažymi, kad šie veiksmai paskatino Ukrainos prezidentą nutraukti visą valstybės finansavimą, teikiamą separatistų kontroliuojamoms vietovėms Donecko ir Luhansko srityse, ir paprašyti naujo parlamento atšaukti įstatymą dėl jų ypatingo statuso; yra labai susirūpinęs dėl šių veiksmų poveikio taikos ir susitaikymo procesui;

14.    ragina atnaujinti tikrą ir įtraukų nacionalinį dialogą, kuris taip pat sudarytų sąlygas išspręsti socialinių išmokų ir pensijų mokėjimo ir humanitarinės pagalbos, kurią teiktų Ukrainos vyriausybė konflikto zonų gyventojams, teikimo klausimus; skatina įgyvendinti amnestijos ir nusiginklavimo programą; apgailestauja dėl to, kad vyriausybės neseniai priimtoje veiksmų programoje nėra aiškios nuorodos į susitaikymo poreikį;

15.    laikosi nuomonės, kad, norint iš tikrųjų sudaryti galimybę susitaikyti, labai svarbu nešališkai ir veiksmingai ištirti visus svarbesnius smurto atvejus, įskaitant Maidano, Odesos, Mariupolio ir Rymarskos atvejus; visiškai pritaria JT žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje pateiktam vertinimui, kad tyrimai turėtų būti atlikti visapusiškai laikantis tarptautinių normų ir standartų ir kad atsakingi asmenys turi būti teisingai ir neselektyviai patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

16.    laikosi nuomonės, kad pilietinės visuomenės organizacijos gali atlikti svarbų vaidmenį palengvindamos žmonių tarpusavio ryšius ir supratimą Ukrainoje, taip pat skatindamos demokratinius pokyčius ir pagarbą žmogaus teisėms; ragina ES teikti daugiau paramos pilietinei visuomenei;

17.    pakartoja, kad remia tarptautinį tyrimą dėl Malaizijos oro linijų lėktuvo, skridusio reisu MH17, tragiško numušimo aplinkybių, ir pakartoja savo raginimą patraukti baudžiamojon atsakomybėn atsakingus asmenis; apgailestauja dėl kliūčių šiame procese ir primygtinai ragina visas susijusias šalis parodyti tikrą norą bendradarbiauti; pareiškia, kad nori būti informuojamas apie šio tyrimo pažangą;

18.    atkreipia dėmesį į priimtą įstatymą, kuriuo panaikinamas neutralios valstybės statusas; pripažindamas Ukrainos teisę laisvai pasirinkti, remia Prezidento P. Porošenkos poziciją, kad dabar Ukraina turi nedelsdama dėmesį skirti politinėms, ekonominėms ir socialinėms reformoms ir kad stojimas į NATO – tai klausimas, dėl kurio vėlesniu laikotarpiu turėtų nuspręsti gyventojai visos Ukrainos referendume; pabrėžia, kad glaudesni ES ir Ukrainos santykiai nepriklauso nuo narystės NATO klausimo;

19.    pakartoja savo įsitikinimą, kad siekiant ilgalaikio politinio sprendimo reikia nedelsiant aktyviau vykdyti politines ir ekonomines Ukrainos reformas; pabrėžia, kad svarbu spręsti teisinės valstybės ir teisminių institucijų nepriklausomumo klausimus ir užtikrinti apčiuopiamus rezultatus kovojant su korupcija, taip pat toliau vykdyti konstitucinę reformą ir decentralizaciją; teigiamai vertina tai, kad koalicijos susitarimu jį pasirašiusios šalys įpareigojamos priimti įvairias svarbias šių sričių priemones; tačiau pažymi, kad dar nesudarytas tikslus jų priėmimo ir įgyvendinimo tvarkaraštis;

20.    laikosi tos pačios nuomonės kaip Venecijos komisija, kad norint, jog konstitucinė reforma būtų sėkminga, nepaprastai svarbu šią reformą parengti įtraukiai ir užtikrinti plataus masto viešas konsultacijas; mano, kad politinės decentralizacijos nuostatos turėtų būti parengtos bendradarbiaujant su regioniniais ir vietos suinteresuotaisiais subjektais;

21.    reiškia susirūpinimą dėl 2014 m. rugpjūčio mėn. priimtų kovos su terorizmu teisės aktų, kurie gali turėti poveikį tarptautinių žmogaus teisių teisinių standartų įgyvendinimui; pabrėžia, kad, nors tokie baudžiamosios teisės įstatymai, apskritai susiję su ikiteisminiu tyrimu, prevenciniu sulaikymu ir teisėsaugos institucijų jėgos naudojimu, buvo priimti siekiant reaguoti į padėtį Rytų Ukrainoje, dėl keblios šalies saugumo padėties neturėtų būti užkirstas kelias Ukrainos tarptautinių teisinių įsipareigojimų vykdymui; todėl ragina Ukrainos valdžios institucijas įsipareigoti laikytis tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės ir užtikrinti atitiktį šios teisės nuostatoms ir pabrėžia, kad toks įsipareigojimas yra nepaprastai svarbus siekiant sukurti iš tikrųjų laisvą ir demokratinę visuomenę;

22.    skatina Ukrainos vyriausybę iš naujo apsvarstyti dvigubos pilietybės draudimą ir griežtas baudas už jo nesilaikymą, atsižvelgiant į didelį Ukrainos imigrantų ir pabėgėlių skaičių kaimyninėse šalyse;

23.    reiškia susirūpinimą dėl Ukrainos ekonomikos padėties, nes 2014 m. sausio – spalio mėn. laikotarpiu infliacijos lygis siekė apie 19,8 proc. ir nacionalinė valiuta nuvertėjo 58,9 proc., ir dėl to, kokį poveikį tai darys pažeidžiamoms visuomenės grupėms; pabrėžia poreikį vykdyti struktūrines ir ekonomines reformas skiriant dėmesį socialiniams aspektams ir ragina Ukrainos vyriausybę visapusiškai įtraukti socialinius partnerius į reformų procesą;

24.    remia tai, kad finansinė parama yra susieta su pažanga įgyvendinant reformų darbotvarkę, ypač kovojant su korupcija; remia tai, kad paramos teikėjų konferencija būtų sušaukta iš karto, kai tik nauja Ukrainos vyriausybė pateiks nacionalinę reformų strategiją ir pradės ją įgyvendinti; ypač pabrėžia, kad reikia įgyvendinti išsamų kovos su korupcija teisės aktų rinkinį, kuris patvirtintas 2014 m. spalio 14 d., ir laukia tolesnių teismų sistemos reformos veiksmų, įskaitant teisės reformos strategiją, kurią reikia parengti glaudžiai konsultuojantis su Venecijos komisija;

25.    ragina patvirtinti atnaujintą ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkę, kuria būtų galima vadovautis kaip planu įgyvendinant asociacijos susitarimą;

26.    skatina Ukrainos valdžios institucijas daryti pažangą įgyvendinant visus kriterijus pagal vizų tvarkos liberalizavimo veiksmų plano antrą etapą ir intensyvinti teisminį bendradarbiavimą su ES, kad būtų kuo greičiau pasiektas bevizio keliavimo į Šengeno erdvę tikslas; atsižvelgdamas į tai primygtinai pabrėžia, kad Ukraina turi priimti kovos su diskriminacija teisės aktus, kurie visapusiškai atitiktų Europos standartus, įskaitant aiškų diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos draudimą;

27.    su pasitenkinimu pažymi, kad neseniai buvo pasirašytas ES ir Ukrainos susitarimas dėl misijos statuso, kuriuo buvo sudarytos sąlygos 2014 m. gruodžio 1 d. pradėti ES patariamąją misiją civilinio saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine), kuri padės Ukrainos valdžios institucijoms reformuoti šalies policijos ir teisėsaugos sektorius;

28.    giria Komisiją už jos pastangas palengvinti susitarimo dėl neišspręstų skolos už energiją klausimų tarp Ukrainos ir Rusijos ir susitarimo dėl laikino sprendimo toliau tiekti dujas žiemos laikotarpiu pasirašymą – dėl to jie buvo pasirašyti 2014 m. spalio 30 d.; tačiau apgailestauja dėl to, kad Rusija ir toliau naudoja energiją kaip užsienio politikos priemonę; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad nuo 2014 m. lapkričio 24 d. anglių tiekimas iš Rusijos į Ukrainą tapo nereguliarus; dar kartą pabrėžia, jog labai svarbu, kad ES valstybės narės laikytųsi vieningos pozicijos energetikos klausimais; pabrėžia, jog svarbu, kad Ukraina darytų pažangą įgyvendindama energetikos sektoriaus reformas ir modernizuodama savo dujų transportavimo sistemą;

29.    palankiai vertina tai, kad nuo 2014 m. lapkričio 1 d. pradėtos laikinai taikyti svarbios ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo dalys ir kad iki 2015 m. pabaigos buvo pratęstas autonominių prekybos lengvatų, skirtų Ukrainai, taikymas; ragina visas ES valstybes nares nedelsiant ratifikuoti asociacijos susitarimą; primena, kad asociacijos susitarimas su Ukraina nėra galutinis ES ir Ukrainos bendradarbiavimo tikslas;

30.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES valstybėms narėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui ir Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika