Procedura : 2014/2965(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0008/2015

Teksty złożone :

B8-0008/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/01/2015 - 11.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0011

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 150kWORD 87k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0008/2015
12.1.2015
PE545.688v01-00
 
B8-0008/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz, Afzal Khan, Tibor Szanyi, Boris Zala w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP))  
B8‑0008/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając wyniki pierwszego posiedzenia Rady Stowarzyszenia między Unią Europejską a Ukrainą z dnia 15 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając 8. sprawozdanie biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) na temat sytuacji w zakresie praw człowieka na Ukrainie z dnia 15 grudnia 2014 r. oraz sprawozdanie nr 22 Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) na temat sytuacji na Ukrainie z dnia 26 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając konkluzje Rady z dnia 17 listopada 2014 r.,

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 24 października 2014 r.,

–       uwzględniając wspólne oświadczenie prezydenta Ukrainy oraz przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej z okazji rozpoczęcia tymczasowego stosowania układu o stowarzyszeniu z dnia 31 października 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenie o wstępnych ustaleniach oraz wnioskach z przedterminowych wyborów parlamentarnych na Ukrainie wydane przez międzynarodową misję obserwacji wyborów w dniu 27 października 2014 r., a także sprawozdanie końcowe misji obserwacji wyborów OBWE/ODIHR z dnia 19 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając swoje ostatnie rezolucje w sprawie sytuacji na Ukrainie,

–       uwzględniając protokół z Mińska z dnia 5 września 2014 r. i jego memorandum z dnia 19 września 2014 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że Ukraina nadal boryka się z poważnymi wyzwaniami politycznymi, społeczno-gospodarczymi oraz w dziedzinie bezpieczeństwa; mając na uwadze, że konflikt na wschodniej Ukrainie poważnie zagraża stabilizacji, rozwojowi i dobrobytowi tego kraju;

B.     mając na uwadze, że pomimo ogłoszenia zawieszenia broni w dniu 5 września 2014 r. i ponownego zobowiązania się do zawieszenia broni w grudniu, nadal trwają walki na wschodzie Ukrainy, chociaż na mniejszą skalę niż wcześniej; mając na uwadze, że według szacunków ONZ liczba ofiar wzrosła do ponad 4 750, a w wyniku konfliktu ponad 610 000 zostało przesiedlonych wewnętrznie, a prawie 600 000 uciekło do państw ościennych, większość z nich do Rosji;

C.     mając na uwadze, że po częściowym wycofaniu nielegalnych sił rosyjskich obserwatorzy OBWE ponownie potwierdzili przerzucanie przez granicę rosyjsko-ukraińską znacznej ilości broni ciężkiej oraz oddziałów wojskowych bez insygniów; mając na uwadze, że wycofanie nielegalnych formacji wojskowych i sprzętu wojskowego oraz bojowników i najemników z terytorium Ukrainy stanowi kluczowy zapis protokołu z Mińska;

D.     mając na uwadze, że władze ukraińskie przeprowadziły w dniu 26 października 2014 r. przedterminowe wybory parlamentarne zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami; mając na uwadze, że „wybory prezydenckie i parlamentarneˮ, które odbyły się w donieckiej i ługańskiej „Republice Ludowej” w dniu 2 listopada 2014 r. z pogwałceniem ukraińskiej konstytucji oraz treści i ducha protokołu z Mińska, należy uznawać za nielegalne i bezzasadne; mając na uwadze, że przeprowadzenie tych wyborów miało negatywny wpływ na proces pokojowy i proces pojednania;

E.     mając na uwadze, że sytuacja humanitarna w regionie Donbasu jest nadal niepokojąca; mając na uwadze, że dostęp do pomocy humanitarnej jest wciąż ograniczony, a osoby przesiedlone wewnętrznie borykają się z poważnymi problemami; mając na uwadze, że cierpienie ludności cywilnej nasila się w okresie zimowym; mając na uwadze, że potrzebna jest większa pomoc międzynarodowa, by uniknąć kryzysu humanitarnego;

1.      ubolewa nad faktem, że wciąż dochodzi do łamania międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego na wschodniej Ukrainie oraz na Krymie, i że liczba osób przesiedlonych wewnętrznie wzrosła znacząco od czasu ogłoszenia zawieszenia broni w dniu 5 września; potępia wszystkie przypadki wymuszonych zaginięć, tortur i złego traktowanie oraz nalega, by doniesienia o stosowaniu amunicji kasetowej zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich, zostały dokładnie zbadane; wzywa rząd Ukrainy i wszystkich biorących udział w działaniach wojennych we wschodnich regionach Doniecka i Ługańska do wdrożenia zaleceń misji obserwacyjnej ONZ ds. praw człowieka na Ukrainie; przyjmuje z zadowoleniem wprowadzenie w życie długo oczekiwanej ustawy w sprawie osób wewnętrznie przesiedlonych, która zawiera przepisy dotyczące wsparcia socjalnego i ochrony zarejestrowanych osób wewnętrznie przesiedlonych, a także decyzję o wysłaniu ekspertów UE w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności celem doradzania władzom ukraińskim w kwestiach związanych z osobami wewnętrznie przesiedlonymi;

2.      apeluje o dalszą pomoc humanitarną i wsparcie dla ludności dotkniętej tym konfliktem; przypomina, że niesienie pomocy humanitarnej wschodniej Ukrainie musi się odbywać przy pełnym poszanowaniu międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zasad człowieczeństwa, neutralności, bezstronności i niezależności, a także w ścisłej współpracy z rządem Ukrainy, ONZ i Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża; wzywa Rosję do umożliwienia międzynarodowej kontroli konwojów humanitarnych dla Donbasu w celu rozwiania wątpliwości co do ich ładunków;

3.      potwierdza swe poparcie dla suwerenności, integralności terytorialnej, jedności i niepodległości Ukrainy; potępia ciągły napływ broni, sprzętu i oddziałów przez rosyjską granicę i podkreśla, że należy temu natychmiast położyć kres, i że zgodnie z ustaleniami protokołu z Mińska wszelkie nielegalne zagraniczne oddziały wojskowe, najemnicy i sprzęt wojskowy muszą zostać wycofane ze wschodniej Ukrainy;

4.      wzywa wszystkie partie do niezwłocznego pełnego wdrożenia protokołu z Mińska, a tym samym wykazania, że rzeczywiście zależy im na deeskalacji i jak największej powściągliwości; wzywa Rosję do umożliwienia międzynarodowego monitorowania granicy rosyjsko-ukraińskiej, do wykorzystania swego wpływu na separatystów w celu dopilnowania, by przestrzegali zawieszenia broni, a także do konstruktywnego działania na rzecz wdrożenia uzgodnień z Mińska; zachęca do przyjęcia środków budowy zaufania wspierających starania na rzecz pokoju i pojednania; w tym kontekście podkreśla znaczenie politycznego dialogu niewykluczającego nikogo oraz program odbudowy gospodarki Donbasu;

5.      wspiera toczące się wysiłki dyplomatyczne w ramach formuły z Normandii i przyjmuje z zadowoleniem plany spotkania przywódców Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji w Astanie w dniu 15 stycznia 2015 r., wyrażając nadzieję, że doprowadzi ono do namacalnych rezultatów;

6.      oczekuje debaty Rady Europejskiej na temat przyszłości stosunków UE z Rosją, która odbędzie się w dniu 19 stycznia; zwraca się do wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej Komisji i do państw członkowskich o zobrazowanie podejścia, które łączy opierające się na zasadach i zdecydowane stanowisko w sprawie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz zasady prawa międzynarodowego z pewną strategiczną elastycznością pozwalającą na poszukiwanie w ramach negocjacji rozwiązania kryzysu na wschodniej Ukrainie, i które uwzględnia potencjalne zagrożenia związane z dalszą izolacją gospodarczą i polityczną Rosji; ponownie podkreśla, że jedność i spójność państw członkowskich UE stanowi niezbędny warunek powodzenia wszelkich strategii unijnych wobec Rosji; w tym kontekście wzywa rządy państw członkowskich do powstrzymania się od jednostronnych działań i retoryki, a także do nasilenia wysiłków na rzecz wypracowania wspólnego europejskiego stanowiska wobec Rosji;

7.      wspiera bezstronną pracę specjalnej misji obserwacyjnej OBWE i pochwala jej działania sprawozdawcze; wzywa strony konfliktu do niestwarzania przeszkód dla prac specjalnej misji obserwacyjnej i apeluje do członków OBWE o dopilnowanie, by misja ta miała do dyspozycji wszelki niezbędny sprzęt i personel do wykonywania swego mandatu, jak również w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i możliwości ułatwiania prowadzenia dialogu na miejscu;

8.      z zadowoleniem przyjmuje porozumienie dotyczące wymiany jeńców, osiągnięte w dniu 24 grudnia 2014 r., a także wstępne ustalenia dotyczące zwołania kolejnego posiedzenia grupy kontaktowej w sprawie jak najszybszego rozwiązania sytuacji w Donbasie; wyraża zadowolenie, że wymiana jeńców już miała miejsce i wzywa wszystkie strony konfliktu do przyspieszenia wymiany pozostałych jeńców na zasadzie „wszyscy za wszystkichˮ;

9.      popiera politykę nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję i, w tym kontekście, z zadowoleniem odnosi się do niedawno przyjętych dodatkowych sankcji dotyczących inwestowania, usług i handlu z Krymem i Sewastopolem;

10.    uważa, że sankcje powinny być częścią szerszego podejścia UE wobec Rosji i starań wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej Komisji o wznowienie dialogu z Moskwą; przypomina, że wyłącznym celem tych sankcji jest skłonienie rosyjskiego rządu do zmiany swej obecnej polityki i przyczynienia się w znaczący sposób do pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego; podkreśla, że utrzymanie, nasilenie lub możliwość uchylenia przez UE restrykcyjnych środków zależy od postawy samej Rosji oraz sytuacji na Ukrainie;

11.    z zadowoleniem przyjmuje dobrze zorganizowane przeprowadzenie, zgodnie z międzynarodowymi standardami, przedterminowych wyborów parlamentarnych na Ukrainie w dniu 26 października, mimo trudnej sytuacji bezpieczeństwa i trudnych warunków politycznych, a także utworzenie szerokiej proeuropejskiej koalicji z konstytucyjną większością w Radzie Najwyższej Ukrainy; usilnie zachęca nowy rząd i parlament Ukrainy do niezwłocznego przyjęcia i wdrożenia niezbędnych reform politycznych i społeczno-gospodarczych w celu budowania demokratycznego i prosperującego państwa opartego na rządach prawa;

12.    ubolewa, że w wyniku obecnej sytuacji w kraju nie wszystkie części terytorium i nie wszystkie grupy ludności Ukrainy są reprezentowane w Werchownej Radzie; przypomina, że rząd i parlament Ukrainy powinny zapewnić ochronę praw i potrzeb tych obywateli, którzy nie mają swoich przedstawicieli w procesie podejmowania decyzji państwowych, w tym jeżeli chodzi o ich prawa językowe, religijne i społeczne;

13.    potępia zorganizowanie w dniu 2 listopada 2014 r. „wyborów prezydenckich i parlamentarnych” w separatystycznych częściach ukraińskich regionów Doniecka i Ługańska, co stanowi naruszenie prawa ukraińskiego i postanowień protokołu z Mińska, oraz ich zatwierdzenie przez Rosję; zauważa, że ten krok skłonił prezydenta Ukrainy do wstrzymania finansowania z państwowych środków separatystycznych części regionów donieckiego i ługańskiego oraz do zwrócenia się do nowego parlamentu kraju o odwołanie ustawy o ich „specjalnym statusie”; jest głęboko zaniepokojony wpływem, jakie te działania mają na proces pokojowy i proces pojednania;

14.    wzywa do ponownego nawiązania prawdziwego i obejmującego wszystkie strony dialogu narodowego, który mógłby również umożliwić rozwiązanie problemu wypłacania świadczeń socjalnych, emerytur i rent oraz udzielanie przez rząd Ukrainy pomocy humanitarnej ludności na obszarach objętych konfliktem; zachęca do realizacji programu amnestii i rozbrojenia; ubolewa nad faktem, że program działań przyjęty niedawno przez rząd nie zawiera żadnego wyraźnego odniesienia do konieczności pojednania;

15.    uważa, że aby pojednanie miało szansę powodzenia, ogromne znaczenie ma przeprowadzenie bezstronnego i skutecznego dochodzenia w sprawie wszystkich poważnych aktów przemocy, w tym tych, do których doszło na Majdanie, w Odessie, Mariupolu i na ulicy Rymarskiej; w pełni podziela opinię misji obserwacyjnej ONZ ds. praw człowieka na Ukrainie, według której dochodzenia powinny być przeprowadzone w pełnej zgodności z międzynarodowymi normami i standardami, a sprawcy muszą zostać postawieni przed sądem w sprawiedliwy i nieselektywny sposób;

16.    uważa, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą odegrać istotną rolę w ułatwianiu kontaktów międzyludzkich i wzajemnego zrozumienia na Ukrainie, a także w promowaniu demokratycznych zmian i poszanowania praw człowieka; wzywa UE do większego wspierania społeczeństwa obywatelskiego;

17.    ponawia poparcie dla międzynarodowego dochodzenia w sprawie okoliczności tragicznego zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych (lot MH17) i ponawia apel o stawienie winnych przed sądem; ubolewa nad przeszkodami, jakie napotyka ten proces, i wzywa wszystkie strony do wykazania prawdziwej woli współpracy; pragnie być na bieżąco informowany o postępach dochodzenia;

18.    zauważa przyjęcie ustawy, która znosi „neutralny status” państwa; uznając prawo Ukrainy do swobodnego podejmowania własnych decyzji, popiera stanowisko prezydenta Poroszenki, według którego Ukraina musi się pilnie skupić na reformach politycznych, gospodarczych i społecznych oraz że przystąpienie do NATO jest kwestią, która należy poddać ocenie ludności w ogólnoukraińskim referendum, które miałoby się odbyć na późniejszych etapie; podkreśla, że zacieśnienie stosunków Ukrainy z UE i przystąpienie do NATO są dwoma odrębnymi kwestiami;

19.    ponownie wyraża przekonanie, że aby osiągnąć trwałe rozwiązanie polityczne, należy pilnie przyspieszyć reformy polityczne i gospodarcze na Ukrainie; podkreśla, że ogromne znaczenia ma zajęcie się kwestiami praworządności i niezawisłości systemu sądowniczego oraz osiągnięcie wymiernych wyników w walce z korupcją, a także przystąpienie do reformy konstytucyjnej i decentralizacji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że porozumienie koalicyjne zobowiązuje umawiające się strony do przyjęcia szeregu istotnych środków w tych dziedzinach; zauważa jednak, że nie istnieje dokładny harmonogram ich przyjęcia i realizacji;

20.    podziela opinię Komisji Weneckiej, według której aby reforma konstytucyjna się powiodła, należy ją przygotować przy uwzględnieniu wszystkich stron, zapewniając szerokie konsultacje społeczne; uważa, że przepisy dotyczące decentralizacji politycznej należy opracować we współpracy z zainteresowanymi regionalnymi i lokalnymi podmiotami;

21.    wyraża zaniepokojenie przyjęcie w sierpniu 2014 r. ustawy antyterrorystycznej, która może mieć wpływ na spełnienie międzynarodowych norm prawnych dotyczących praw człowieka; podkreśla, że chociaż takie przepisy karne – które ogólnie ujmując dotyczą dochodzenia przedprocesowego, aresztu prewencyjnego i użycia siły przez organy ścigania – zostały przyjęte w celu zaradzenia sytuacji we wschodniej Ukrainie, to delikatna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa kraju nie wyklucza spełnienia przez Ukrainę międzynarodowych zobowiązań prawnych; apeluje zatem do władz Ukrainy, aby zobowiązały się do przestrzegania i stosowania międzynarodowego prawa w zakresie praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, oraz podkreśla, że takie zobowiązanie ma ogromne znaczenie dla stworzenia prawdziwie wolnego i demokratycznego społeczeństwa;

22.    zachęca rząd Ukrainy do ponownego rozważenia zakazu posiadania podwójnego obywatelstwa i surowych kar za nieprzestrzegania przepisów, biorąc pod uwagę dużą liczbę ukraińskich imigrantów i uchodźców w państwach ościennych;

23.    jest zaniepokojony stanem gospodarki na Ukrainie, gdzie stopa inflacji wynosi około 19,8%, a dewaluacja waluty krajowej w okresie od stycznia do października 2014 r. wyniosła 58,9 %, oraz wpływem tej sytuacji na najsłabsze grupy społeczne; podkreśla konieczność przeprowadzenia reform gospodarczych i strukturalnych, z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów społecznych, oraz wzywa rząd Ukrainy do pełnego włączenia partnerów społecznych w proces reform;

24.    popiera powiązanie pomocy finansowej na rzecz postępów w realizacji programu reform, w szczególności w dziedzinie walki z korupcją; popiera zwołanie konferencji darczyńców, jak tylko nowy rząd Ukrainy przedstawi strategię reform krajowych oraz rozpocznie ich realizację; kładzie szczególny nacisk na wdrożenie wszechstronnego pakietu antykorupcyjnego przyjętego w dniu 14 października 2014 r. i oczekuje dalszych działań w zakresie reformy sądownictwa, w tym strategii reformy wymiaru sprawiedliwości, która powinna być opracowana w ścisłym porozumieniu z Komisją Wenecką;

25.    wzywa do zatwierdzenia zaktualizowanej wersji programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina, który może służyć jako plan działania w zakresie wdrażania układu o stowarzyszeniu;

26.    zachęca władze Ukrainy do poczynienia postępów w realizacji wszystkich benchmarków w ramach fazy drugiej planu działania dotyczącego liberalizacji systemu wizowego oraz do nasilenia współpracy sądowej z UE w celu możliwie najszybszego osiągnięcia bezwizowego wjazdu do strefy Schengen; w tym kontekście podkreśla przyjęcia przez Ukrainę ustawodawstwa antydyskryminacyjnego, w pełni zgodnego ze standardami europejskimi, w tym w odniesieniu do wyraźnego zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną;

27.    z zadowoleniem przyjmuje niedawne podpisanie Umowy o Statusie Misji (SOMA) między UE a Ukrainą, co umożliwiło rozpoczęcie w dniu 1 grudnia 2014 r. misji doradczej UE na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine), która będzie wspierać władze ukraińskie w reformie policji i organów ścigania;

28.    wyraża uznanie dla Komisji za jej wysiłki mediacyjne, które doprowadziły do podpisania w dniu 30 października 2014 r. porozumienia w sprawie nierozstrzygniętych kwestii zadłużenia za energię elektryczną między Ukrainą a Rosją oraz porozumienia w sprawie tymczasowego rozwiązania umożliwiającego dalsze dostawy gazu w okresie zimowym; ubolewa jednakże nad faktem, że Rosja nadal wykorzystuje energię jako instrument polityki zagranicznej; odnotowuje w tym kontekście nieregularne dostawy węgla z Rosji na Ukrainę od dnia 24 listopada 2014 r.; ponownie podkreśla, jak ważne jest, aby państwa członkowskie UE przemawiały jednym głosem w sprawach energetyki; podkreśla, że ważne jest, aby Ukraina poczyniła postępy w zakresie reform sektora energetycznego oraz modernizacji systemu przesyłu gazu;

29.    z zadowoleniem przyjmuje tymczasowe stosowanie istotnych części układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą od dnia 1 listopada 2014 r., a także przedłużenie obowiązywania autonomicznych preferencji handlowych dla Ukrainy do końca 2015 r. wzywa do możliwie najszybszej ratyfikacji układu o stowarzyszeniu przez wszystkie państwa członkowskie UE; przypomina, że układ o stowarzyszeniu z Ukrainą nie jest ostatecznym celem współpracy między UE a Ukrainą;

30.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwom członkowskim UE, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Ukrainy oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności