Postup : 2014/2965(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0008/2015

Predkladané texty :

B8-0008/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0011

NÁVRH UZNESENIA
PDF 146kWORD 85k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0008/2015
12.1.2015
PE545.688v01-00
 
B8-0008/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii na Ukrajine (2014/2965(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz, Afzal Khan, Tibor Szanyi, Boris Zala v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine (2014/2965(RSP))  
B8‑0008/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na závery Európskej rady z 18. decembra 2014,

–       so zreteľom na výsledok prvého zasadnutia Rady pre pridruženie medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré sa uskutočnilo 15. decembra 2014,

–       so zreteľom na ôsmu správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) o ľudskoprávnej situácii na Ukrajine z 15. decembra 2014 a správu Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) o situácii na Ukrajine č. 22 z 26. decembra 2014,

–       so zreteľom na závery Rady z 17. novembra 2014,

–       so zreteľom na závery Európskej rady z 24. októbra 2014,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie prezidenta Ukrajiny a predsedov Európskej rady a Európskej komisie pri príležitosti začiatku predbežného uplatňovaniu dohody o pridružení 31. októbra 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie o predbežných zisteniach a záveroch o predčasných parlamentných voľbách na Ukrajine, ktoré 27. októbra 2014 vydala medzinárodná volebná pozorovateľská misia a 19. decembra 2014 aj Volebná pozorovateľská misia OBSE/ODIHR,

–       so zreteľom na svoje uznesenie o situácii na Ukrajine,

–       so zreteľom na protokol z Minska z 5. septembra 2014 a memorandum z Minska z 19. septembra 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Ukrajina naďalej čelí vážnym politickým, bezpečnostným a spoločensko-hospodárskym výzvam; keďže konflikt vo východnej Ukrajine predstavuje vážnu prekážku stabilizácie, rozvoja a prosperity krajiny;

B.     keďže napriek vyhláseniu prímeria 5. septembra 2014 a obnoveniu tohto záväzku v decembri boje na východe Ukrajiny pokračujú, hoci v menšej miere než predtým; keďže podľa odhadov OSN počet obetí narástol na 4 750 a v dôsledku konfliktu bolo na území Ukrajiny v rámci krajiny vysídlených viac ako 610 000 osôb a 600 000 utečencov bolo vysídlených do okolitých krajín, väčšina z nich do Ruska;

C.     keďže po čiastočnom ústupe protizákonných ruských síl pozorovatelia OBSE v novembri potvrdili presun významného množstva ťažkých zbraní a jednotiek bez označenia cez rusko-ukrajinskú hranicu; keďže odsun protizákonných vojenských formácií a vojenskej techniky, a tiež militantov a žoldnierov z územia Ukrajiny je kľúčovým ustanovením protokolu z Minska;

D.     keďže predčasné parlamentné voľby, ktoré ukrajinské orgány konali 26. októbra 2014 boli uskutočnené v súlade s medzinárodnými záväzkami; keďže naopak, „prezidentské a parlamentné voľby“, ktoré sa konali v tzv. Doneckej ľudovej republike“ a Luhanskej ľudovej republike 2. novembra 2014 v rozpore s ukrajinskou ústavou a so znením a duchom protokolu z Minska, sa musia považovať za protizákonné a neplatné; keďže konanie týchto volieb malo nepriaznivý vplyv na mierový a zmierovací proces;

E.     keďže humanitárna situácia v regióne Donbas je aj naďalej znepokojujúca; keďže prístup pre humanitárnych pracovníkov je aj naďalej obmedzený a osoby vysídlené v rámci krajiny čelia vážnym problémom; keďže utrpenie civilného obyvateľstva sa cez zimu zhoršuje; keďže aby sa predišlo núdzovej humanitárnej situácii, je potrebná ďalšia medzinárodná podpora;

1.      odsudzuje skutočnosť, že porušovanie medzinárodných ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva vo východnej Ukrajine a na Kryme pretrváva a že počet osôb vysídlených v rámci krajiny sa od vyhlásenia prímeria 5. septembra podstatne zvýšil; odsudzuje všetky prípady nedobrovoľného zmiznutia, mučenia a zlého zaobchádzania a trvá na tom, aby správy o využívaní kazetovej munície v mestských aj vo vidieckych oblastiach musia byť podrobne vyšetrené; vyzýva vládu Ukrajiny a všetkých, ktorí sa zúčastňujú na prejavoch nepriateľstva v doneckej a luhanskej oblasti na východe, aby konali na základe odporúčaní misie OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine; víta uzákonenie dlho očakávaného zákona o osobách vysídlených v rámci krajiny, ktorý zahŕňa ustanovenia o sociálnej podpore a ochrane registrovaných osôb vysídlených v rámci krajiny, ako aj rozhodnutie prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany umiestniť na Ukrajine odborníkov EÚ ako poradcov ukrajinských orgánov pre otázky osôb vysídlených v rámci krajiny;

2.      vyzýva na ďalšiu humanitárnu pomoc a podporu pre obyvateľstvo ohrozené konfliktom; pripomína, že humanitárna pomoc východnej Ukrajine sa musí poskytovať v úplnom súlade s medzinárodným humanitárnym právom a zásadami ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti a v úzkej koordinácii s vládou Ukrajiny, OSN a Medzinárodným výborom Červeného kríža (MVČK); vyzýva Rusko, aby umožnilo medzinárodnú inšpekciu humanitárnych konvojov pre Donbas s cieľom odstrániť pochybnosti o ich náklade;

3.      opätovne vyjadruje podporu suverenite, územnej celistvosti, jednote a nezávislosti Ukrajiny; odsudzuje pretrvávajúci prísun zbraní, vybavenia a jednotiek spoza ruských hraníc a zdôrazňuje, že tento prísun sa musí okamžite zastaviť a v súlade s tým, čo bolo dohodnuté v protokole z Minsku sa z východnej Ukrajiny musia odstrániť všetky nezákonné zahraničné sily, žoldnieri a vojenská technika;

4.      vyzýva všetky stany, aby v plnej miere bezodkladne implementovali protokol z Minska a tým preukázali skutočné odhodlanie znížiť napätie a maximálnu zdržanlivosť. vyzýva Rusko, aby umožnilo medzinárodné monitorovanie rusko-ukrajinskej hranice, využilo svoj vplyv na separatistov aby zabezpečilo, že budú dodržiavať prímerie, a aby konštruktívne pracovalo v prospech implementácie ustanovení z Minska; vyzýva na prijatie opatrení na budovanie dôvery, ktoré podporia mierový a zmierovací proces; v tejto súvislosti podčiarkuje dôležitosť inkluzívneho politického dialógu a hospodárskeho programu na obnovenie hospodárstva Donbasu;

5.      podporuje pokračujúce diplomatické úsilie vo formáte z Normandie a víta plány stretnutia vedúcich predstaviteľov Nemecka, Francúzska, Ukrajiny a Ruska, ktoré sa má uskutočniť 15. januára 2015 v Astane a dúfa, že povedie ku konkrétnym výsledkom;

6.      so záujmom očakáva diskusiu Európskej rady o budúcnosti vzťahoch EÚ s Ruskom, ktorá sa uskutoční 19. januára; nabáda VP/PK a členské štáty, aby načrtli prístup, ktorý bude spájať zásadovú a silnú pozíciu pokiaľ ide o suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny a zásady medzinárodného práva s určitým stupňom statickej flexibility, ktorá umožní usilovať sa o diplomatické riešenie krízy vo východnej Ukrajine a zoberie do úvahy možné nebezpečenstvá ďalšej hospodárskej a politickej izolácie Ruska; opakuje, že jednota a súdržnosť medi členskými štátmi EÚ sú predpokladom úspechu každej stratégie EÚ voči Rusku; v tejto súvislosti vyzýva vlády členských štátov, aby sa vyhýbali jednostranným krokom a vyhláseniam a aby zintenzívnili snahu o vytvorenie spoločnej európskej pozície voči Rusku;

7.      podporuje nezávislú prácu osobitnej monitorovacej misie OBSE a chváli jej spravodajské aktivity; vyzýva strany konfliktu, aby osobitnej monitorovacej misii pri jej práci nevytvárali prekážky a vyzýva členov OBSE, aby zabezpečili, že misia bude mať všetko nevyhnutné vybavenie a personál na vykonávanie svojho mandátu, a tiež rozšíriť svoje monitorovacie schopnosti a možnosti, čím by umožnila viesť dialóg na mieste;

8.      víta dohodu o výmene zajatcov, ktorá bola dosiahnutá v Minsku 24. decembra 2014, ako aj predbežnú dohodu o ďalšom stretnutí kontaktnej skupiny, aby bolo možné situáciu v Donbase vyriešiť čo najskôr; vyjadruje uspokojenie s tým, že výmena zajatcov sa už uskutočnila a vyzýva strany konfliktu, aby urýchlili výmenu zvyšných zajatcov podľa zásady „všetci za všetkých“;

9.      podporuje politiku neuznania protizákonnej anexie Krymu Ruskom a v tejto súvislosti s potešením berie na vedomie nedávne prijatie ďalších sankcií týkajúcich sa investičných služieb a obchodu s Krymom a Sevastopolom;

10.    domnieva sa, že sankcie by mali byť súčasťou širšieho prístupu EÚ voči Rusku a úsilia VP/PK o obnovenie dialógu s Moskvou; pripomína, že jediným cieľom sankcií je presvedčiť ruskú vládu, aby zmenila svoju súčasnú politiku a zmysluplne prispela k mierovému riešeniu ukrajinskej krízy; zdôrazňuje, že zachovávanie, posilňovanie alebo zvrátenie reštriktívnych opatrení EÚ závisí od vlastného postoja Ruska a od situácie na Ukrajine;

11.    víta, predčasné parlamentné voľby, ktoré sa na Ukrajine konali 26. októbra, prebehli napriek problematickým bezpečnostným a politickým okolnostiam riadne a v súlade s medzinárodnými normami a že v Najvyššej rade bola vytvorená široká proeurópska koalícia s ústavnou väčšinou; dôrazne nabáda novú vládu a parlament Ukrajiny, aby bezodkladne schválili a implementovali mimoriadne potrebné politické a sociálno-ekonomické reformy s cieľom budovať demokratický a prosperujúci štát založený na princípe právneho štátu;

12.    s poľutovaním konštatuje, že v dôsledku súčasnej situácie v krajine v Najvyššej rade nie sú zastúpené všetky časti územia a obyvateľstva Ukrajiny; pripomína, že vláda a parlament Ukrajiny musia zabezpečiť ochranu práv a potrieb tých občanov, ktorí nie sú zastúpení v rozhodovacom procese štátu vrátane prípadov, ktoré sa týkajú ich jazykových, náboženských a sociálnych práv;

13.    odsudzuje konanie „„prezidentských a parlamentných voľby“, ktoré sa konali v separatistických častiach ukrajinskej doneckej a luhanskej oblasti 2. novembra 2014 v rozpore s ukrajinskou ústavou a protokolom z Minska, a tiež ich schválenie Ruskom; pripomína, že tento krok viedol ukrajinského prezidenta k úplnému prerušeniu štátnej podpory pre separatistické časti doneckej a luhanskej oblasti a k tomu, že vyzval nový parlament krajiny, aby zrušil zákon o ich „osobitnom statuse“; je hlboko znepokojený dopadom týchto krokov na mierový a zmierovací proces;

14.    požaduje obnovenie úprimného a inkluzívneho národného dialógu, ktorý by tiež mohol viesť k riešeniu pokiaľ ide možnosť, aby Ukrajinská vláda vyplácala sociálne príspevky a dôchodky a poskytovala humanitárnu podporu obyvateľstvu v zóne konfliktu; nabáda na zavedenie programov amnestií a odzbrojenia; s poľutovaním konštatuje, že v nedávno prijatom programe vládnych opatrení sa nikde konkrétne neuvádza potreba zmierenia;

15.    zastáva názor, že aby bolo možné dať zmiereniu skutočnú šancu, je mimoriadne dôležité nestranne a účinne vyšetriť všetky hlavné momenty násilností vrátane tých, ktoré sa odohrali na Majdane, v Odese, Mariupole a Rymarskej; v plnej miere súhlasí s hodnotením misie OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine, podľa ktorého by vyšetrovanie malo byť vykonané v úplnej zhode s medzinárodnými normami a štandardmi a že páchatelia musia byť postavení pred súd férovo a bez rozdielu;

16.    domnieva sa, že pri sprostredkovaní kontaktov medzi ľuďmi a vzájomného pochopenia na Ukrajine aj pri podpore demokratických zmien a dodržiavania ľudských práv môžu zohrávať dôležitú úlohu organizácie občianskej spoločnosti; naliehavo vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoju podporu pre občiansku spoločnosť;

17.    opätovne zdôrazňuje svoju podporu pre medzinárodné vyšetrovanie okolností tragického zostrelenia letu MH17 spoločnosti Malaysia Airlines a opakuje svoju výzvu, aby zodpovední boli postavení pred súd; s poľutovaním konštatuje, že tento proces sa stretáva s prekážkami a nalieha na všetky strany, aby preukázali skutočnú ochotu spolupracovať; vyjadruje želanie byť informovaný o postupe vo vyšetrovaní;

18.    berie na vedomie prijatie zákona, ktorým sa ruší postavenie „neutrálneho štátu”; uznávajúc právo Ukrajiny na slobodný výber podporuje pozíciu prezidenta Porošenka, že Ukrajina sa teraz musí nutne sústrediť na politické, hospodárske a sociálne reformy a že vstup do NATO je otázka, na ktorú by sa bolo treba v neskoršom štádiu spýtať občanov v celoukrajinskom referende; zdôrazňuje, že užší vzťah Ukrajiny s EÚ je vzdialený otázke vstupu do NATO;

19.    opätovne zdôrazňuje svoje presvedčenie, že trvalé politické riešenie si vyžaduje rýchly začiatok politických a hospodárskych reforiem na Ukrajine; zdôrazňuje dôležitosť toho, aby sa pozornosť venovala otázkam právneho štátu, nezávislosti súdnictva a dosiahnutia konkrétnych výsledkov v boji proti korupcii, ako aj pokračovaniu ústavnej reformy a decentralizácie; víta skutočnosť, že koaličná zmluva signatárov zaväzuje k tomu, aby v tomto smere prijali niekoľko dôležitých opatrení; napriek tomu poznamenáva, že na ich prijatie a implementáciu neexistuje žiadny presný časový harmonogram;

20.    stotožňuje sa s názorom Benátskej komisie, že aby ústavná reforma bola úspešná, je nevyhnutné, aby bola pripravená inkluzívnym spôsobom a zabezpečila tak rozsiahle verejné konzultácie; domnieva sa, že opatrenia pre politickú decentralizáciu by mali byť vypracované v spolupráci s regionálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami;

21.    vyjadruje znepokojenie nad tým, že v auguste 2014 bola schválená protiteroristická legislatíva, ktorá môže ovplyvniť napĺňanie medzinárodnoprávnych noriem v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje, že ani po schválení takýchto trestnoprávnych zákonov, ktoré sa vo všeobecnosti týkajú vyšetrovania pred súdnym konaním, preventívneho zadržania a využívania sily orgánmi presadzovania práva a ktoré boli schválené s cieľom riešiť situácie vo východnej Ukrajine, chúlostivá bezpečnostná situácia krajiny nevylučuje, aby Ukrajina dodržiavala svoje medzinárodnoprávne záväzky; preto vyzýva ukrajinské orgány, aby sa zaviazali dodržiavať medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a medzinárodné humanitárne právo a zdôrazňuje, že takýto záväzok je nevyhnutný pre budovanie skutočne slobodnej a demokratickej spoločnosti;

22.    vyzýva vládu Ukrajiny, aby prehodnotila zákaz dvojitého občianstva a prísne tresty za jeho nedodržiavanie, keďže veľké množstvo ukrajinských migrantov predstavujú utečenci v okolitých krajinách;

23.    je znepokojený stavom ukrajinského hospodárstva s mierou inflácie 19,8 % a 58,9 % devalváciou národnej meny v období od januára do októbra 2014 a jeho vplyvom na najzraniteľnejšie časti spoločnosti; podčiarkuje potrebu vykonať štrukturálne a hospodárske reformy a zároveň venovať pozornosť sociálnym aspektom a vyzýva vládu Ukrajiny, aby do procesu reformy v plnej miere zapojila sociálnych partnerov;

24.    podporuje prepojenie finančnej podpory s postupom v agende reforiem a predovšetkým v boji proti korupcii; podporuje zvolanie konferencie darcov ihneď po tom, ako nová ukrajinská vláda predloží národnú stratégiu reforiem a začne ju napĺňať; zdôrazňuje najmä implementáciu komplexného právneho balíka pre boj proti korupcii, ktorý bol schválený 14. októbra 2014 a so záujmom očakáva ďalšie kroky týkajúce sa reformy súdnictva vrátene stratégie pre reformu súdnictva, ktorú bude nutné pripraviť s podporou Benátskej komisie;

25.    požaduje schválenie aktualizovanej verzie programu pridruženia medzi EÚ a Ukrajinou, ktorý môže slúžiť ako program pre implementáciu dohody o pridružení;

26.    vyzýva ukrajinské orgány, aby pokračovali v implementácii všetkých kritérií na základe druhej fázy akčného plánu pre liberalizáciu vízového režimu a rozšírili spoluprácu s EÚ v oblasti súdnictva, aby bolo možné čo najskôr dosiahnuť bezvízové cestovanie do schengenského priestoru; v tejto súvislosti trvá na tom, aby Ukrajina prijala protidiskriminačnú legislatívu, ktorá je v úplnej zhode s európskymi normami, okrem iného aj pokiaľ ide o výslovný zákaz diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie;

27.    s uspokojením konštatuje nedávne podpísanie dohody o štatúte misie (SOMA) medzi EÚ a Ukrajinou, ktorá bola podpísaná 1. decembra 2014 a umožnila začiatok fungovania poradnej misie Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine), ktorá bude ukrajinské úrady podporovať pri reformách polície a sektoru presadzovania práva v krajine;

28.    vyzdvihuje Komisiu za snahy o sprostredkovanie, ktoré viedli k tomu, že 30. októbra 2014 bola podpísaná dohoda o nevyplatených dlhoch za energiu medzi Ukrajinou a Ruskom a dohody o dočasnom riešení, ktorá umožňuje pokračovanie dodávok plynu počas zimy; s poľutovaním však konštatuje, že Rusko aj naďalej využíva energiu ako nástroj zahraničnej politiky; v tej súvislosti pripomína nepravidelné dodávky uhlia z Ruska na Ukrajinu dňa 24. novembra 2014; opäť zdôrazňuje dôležitosť toho, aby členské štáty EÚ v energetických otázkach vystupovali jednotne; podčiarkuje dôležitosť posunu v reformách sektora energetiky a modernizácie systému prepravy plynu pre Ukrajinu;

29.    víta predbežné vykonávanie dôležitých častí dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 1. novembra 2014 a predĺženie platnosti autonómnych obchodných preferencií EÚ pre Ukrajinu do konca roka 2015; naliehavo vyzýva na ratifikáciu dohody o pridružení všetkými členskými štátmi EÚ v čo najskoršom termíne; opätovne zdôrazňuje, že dohoda o pridružení nepredstavuje konečný cieľ v spolupráci medzi EÚ a Ukrajinou;

30.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členským štátom EÚ, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia