Procedure : 2015/2512(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0009/2015

Indgivne tekster :

B8-0009/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0013

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 117kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.689v01-00
 
B8-0009/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om sagen om de to italienske marinesoldater (2015/2512(RSP))


Karima Delli, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om sagen om de to italienske marinesoldater (2015/2512(RSP))  
B8‑0009/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til traktaten om Den Europæiske Union,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, navnlig artikel 9, 10 og 11,

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, navnlig artikel 9, 10 og 14,

–       der henviser til De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS),

–       der henviser til udtalelsen fra talsmanden for FN's generalsekretær af 6. januar 2015, som opfordrer Italien og Indien til at forsøge at finde en rimelig løsning, der er acceptabel for begge parter,

–       der henviser til erklæringen af 14. januar 2015 fra Kommissionens næstformand/EU's højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitikken om sagen om de to italienske marinesoldater,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at det italienske handelsskib, Enrica Lexie, på vejen mellem Singapore og Djibouti om natten den 15. februar 2012 stødte på fiskerfartøjet St Anthony ud for kysten ved Kerala, Indien;

B.     der henviser til, at der var seks italienske marinesoldater om bord på Enrica Lexie for at beskytte skibet mod potentielle angreb fra pirater; der henviser til, at der blev affyret skud mod skibet, der nærmede sig, da et piratangreb frygtedes, og to indiske fiskere, Valentine alias Jelastine og Ajeesh Pink, blev på tragisk vis dræbt;

C.     der henviser til, at d. 19. februar 2012 arresterede den indiske politistyrke de to marinesoldater, Massimiliano Latorre og Salvatore Girone, som var blevet identificeret som de ansvarlige for at åbne ild mod fiskekutteren;

D.     der henviser til, at hændelsen har medført diplomatiske spændinger på grund af den juridiske usikkerhed, som omgiver sagen om de to italienske marinesoldater i forbindelse med immunitet, kompetence og lovvalg; der henviser til, at selv efter tre år har de indiske myndigheder stadig ikke fremsat officielle sigtelser;

E.     der henviser til, at en af marinesoldaterne, Massimiliano Latorre, forlod Indien for at tilbringe fire måneder hjemme, efter han var blevet ramt af cerebral iskæmi; der henviser til, at Indiens højesteret har besluttet at nægte en forlængelse af opholdet i Italien for at få medicinsk behandling; der henviser til, at han den 5. januar 2015 gennemgik en hjerteoperation, og at der i øjeblikket verserer et andet anbringende om en forlængelse; der henviser til, at Salvatore Girone for tiden er tilbageholdt på den italienske ambassade i Indien;

F.     der henviser til, at Republikken Indien er en stat baseret på retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne;

1.      udtrykker stor bekymring over tilbageholdelsen uden sigtelse af italienske marinesoldater; understreger, at marinesoldaterne skal frigives eller gives en retfærdig rettergang inden for en rimelig tid, som respekterer menneskerettighederne og uskyldsformodningen og er baseret på en troværdig undersøgelse, og at de har ret til bistand fra en advokat; opfordrer den indiske regering til uhindret at tillade de indsatte adgang til deres familier og til lægebehandling;

2.      understreger, at den store forsinkelse og tilbageholdelse uden rettergang af marinesoldaterne er uacceptabel og udgør en krænkelse af deres menneskerettigheder;

3.      beklager den måde, hvorpå spørgsmålet er blevet håndteret, og støtter alle de involverede parters indsats for at arbejde hen imod en rimelig og gensidig acceptabel løsning;

4.      opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sagen bliver løst på en hurtig og tilfredsstillende måde, og at menneskerettighederne respekteres;

5.      minder Kommissionen om betydningen af menneskerettighedssituationen i forhandlingerne om frihandelsaftalen med Indien og opfordrer den til at tage denne sag op i sin menneskerettighedsdialog med Indien og efterfølgende overveje yderligere foranstaltninger for at fremme en positiv afgørelse i sagen;

6.      minder om, at EU-borgernes rettigheder og sikkerhed i tredjelande bør sikres af EU’s diplomatiske repræsentation, som skal arbejde aktivt for at forsvare menneskerettighederne for EU-borgere, der tilbageholdes og står over for en retssag i et tredjeland;

7.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, FN's generalsekretær, Italiens og Indiens regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik