Menetlus : 2015/2512(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0009/2015

Esitatud tekstid :

B8-0009/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 115kWORD 51k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.689v01-00
 
B8-0009/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


kahe Itaalia merejalaväelase juhtumi kohta (2015/2512(RSP))


Karima Delli, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon kahe Itaalia merejalaväelase juhtumi kohta (2015/2512(RSP))  
B8‑0009/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

–       võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ning eelkõige selle artikleid 9, 10 ja 11,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning eelkõige selle artikleid 9, 10 ja 14,

–       võttes arvesse ÜRO mereõiguse konventsiooni (UNCLOS),

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri pressiesindaja 6. jaanuari 2015. aasta avaldust, milles ta kutsus mõlemat riiki, Itaaliat ja Indiat, üles otsima mõistlikku ja mõlemale riigile vastuvõetavat lahendust,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 14. jaanuari 2015. aasta avaldust kahe Itaalia merejalaväelase juhtumi kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et 15. veebruari 2012. aasta öösel lähenes Itaalia kaubalaevale Enrica Lexi, mis oli teel Singapurist Djiboutisse, Indias Kerala ranniku lähedal kalalaev St Antony;

B.     arvestades, et Enrica Lexie pardal oli kuus merejalaväelast, et kaitsta laeva piraatide võimalike rünnakute eest; arvestades, et piraatide rünnakut kartes avati läheneva laeva suunas tuli, mille tagajärjel hukkusid kahjuks kaks India kalurit – Valentine ehk Jelastine ja Ajeesh Pink;

C.     arvestades, et 19. veebruaril 2012. aastal võttis India politsei vahi alla kaks merejalaväelast, Massimiliano Latorre ja Salvatore Girone, kes olid vastutavad kalalaeva pihta tule avamise eest;

D.     arvestades, et need sündmused on kahe Itaalia merejalaväelase diplomaatilist puutumatust, juhtumi kohtualluvust ja selle suhtes kohaldatavaid õigusnorme ümbritseva õigusliku selguse puudumise tõttu põhjustanud diplomaatilisi pingeid; arvestades, et isegi pärast kolme aasta möödumist pole India ametiasutused ikka veel ametlikku süüdistust esitanud;

E.     arvestades, et üks merejalaväelastest, Massimiliano Latorre, lahkus Indiast, et pärast ajuisheemia põdemist veeta neli kuud kodus, ning arvestades, et India ülemkohus otsustas lükata tagasi taotluse pikendada Itaalias viibimist ravi eesmärgil; arvestades, et 5. jaanuaril 2015. aastal tehti talle südameoperatsioon ning praegu on üks teine pikendustaotlus veel otsustamisel; arvestades, et Salvatore Gironet peetakse hetkel kinni Itaalia saatkonnas Indias;

F.     arvestades, et India Vabariik on riik, mis tugineb õigusriigi põhimõttele ja inimõiguste austamisele;

1.      väljendab sügavat muret Itaalia merejalaväelaste ilma süüdistuseta kinnipidamise üle; rõhutab, et merejalaväelased tuleb kas vabastada või neile tuleb mõistliku aja jooksul tagada õiglane kohtumenetlus, milles austatakse inimõigusi, süütuse presumptsiooni ja nende õigust õigusabile ning mis põhineb usaldusväärsel uurimisel; palub India valitsusel lubada kinnipeetavatele takistusteta juurdepääs arstiabile ja pereliikmetele;

2.      rõhutab, et pikaajaline viivitamine ja merejalaväelaste kohtuprotsessita kinnipidamine on vastuvõetamatu ning kujutab endast nende inimõiguste rikkumist;

3.      väljendab kahetsust viisi üle, kuidas seda juhtumit on käsitletud, ning toetab kõigi asjaomaste osapoolte jõupingutusi mõistliku ja vastastikku vastuvõetava lahenduse otsimisel;

4.      julgustab komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat võtma vajalikke meetmeid, et leida juhtumile kiire ja rahuldav lahendus ning tagada inimõiguste austamine;

5.      tuletab Euroopa Komisjonile meelde inimõiguste olukorra tähtust Indiaga vabakaubanduslepingu läbirääkimiste pidamisel ning julgustab komisjoni tõstatama seda juhtumit Indiaga peetava inimõigustealase dialoogi raames ning sellest lähtuvalt kaaluma täiendavaid meetmeid, et juhtumi positiivsele lahendamisele kaasa aidata;

6.      tuletab meelde, et ELi kodanike õigused ja julgeoleku kolmandates riikides peaks tagama ELi diplomaatiline esindus, mis peaks aktiivselt töötama kolmandas riigis kinnipeetavate ja kohtumõistmist ootavate ELi kodanike inimõiguste kaitsmiseks;

7.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, ÜRO peasekretärile ning Itaalia ja India valitsusele ja parlamendile.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika