Menettely : 2015/2512(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0009/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0009/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 115kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.689v01-00
 
B8-0009/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


kahden italialaisen merisotilaan tapauksesta (2015/2512(RSP))


Karima Delli, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma kahden italialaisen merisotilaan tapauksesta (2015/2512(RSP))  
B8‑0009/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti sen 9, 10 ja 11 artiklan,

–       ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja erityisesti sen 9, 10 ja 14 artiklan,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS),

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin tiedottajan 6. tammikuuta 2015 antaman julkilausuman, jossa tämä pyysi Italiaa ja Intiaa pyrkimään kohtuulliseen ja molemminpuolisesti hyväksyttävään ratkaisuun,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 14. tammikuuta 2015 antaman julkilausuman kahden italialaisen merisotilaan tapauksesta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Singaporesta Djiboutiin matkalla ollutta italialaista kauppa-alusta Enrica Lexietä lähestyi kalastusalus St Antony Keralan (Intia) rannikolla vuoden 2012 helmikuun 15. päivän vastaisena yönä;

B.     ottaa huomioon, että Enrica Lexiellä oli kuusi italialaista merisotilasta suojaamassa alusta mahdollisilta merirosvojen hyökkäyksiltä; ottaa huomioon, että merirosvojen hyökkäystä pelättäessä lähestyvää alusta kohti ammuttiin laukauksia, ja kaksi intialaista kalastajaa, Valentine (Jelastine) ja Ajeesh Pink sai traagisesti surmansa;

C.     ottaa huomioon, että 19. helmikuuta 2012 Intian poliisivoimat pidättivät kyseiset kaksi merisotilasta, Massimiliano Latorren ja Salvatore Gironen, joiden oli todettu ampuneen kohti kalastusvenettä;

D.     ottaa huomioon, että edellä mainitut tapahtumat ovat aiheuttaneet diplomaattisia jännitteitä, koska kahden italialaisen merisotilaan tapaukseen liittyy koskemattomuutta, lainkäyttövaltaa ja sovellettavaa lainsäädäntöä koskevaa oikeudellista epävarmuutta; ottaa huomioon, etteivät Intian viranomaiset ole vielä kolme vuotta myöhemminkään nostaneet virallisia syytteitä;

E.     ottaa huomioon, että toinen merisotilaista, Massimiliano Latorre, lähti aivoverenkiertohäiriöstä kärsittyään Intiasta neljäksi kuukaudeksi Italiaan, ja että Intian korkein oikeus päätti olla pidentämättä hänen oleskeluaikaansa Italiassa lääketieteellisen hoidon saamiseksi; ottaa huomioon, että Latorrelle tehtiin 5. tammikuuta 2015 sydänkirurginen toimenpide ja että jatkoajan saamiseksi Italiassa oleskelulle on esitetty toinen pyyntö, joka on parhaillaan käsiteltävänä; ottaa huomioon, että Salvatore Girone on tällä hetkellä pidätettynä Italian suurlähetystössä Intiassa;

F.     ottaa huomioon, että Intian tasavalta on oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen perustuva valtio;

1.      ilmaisee syvän huolensa italialaisten merisotilaiden pidättämisestä ilman syytteitä; painottaa, että merisotilaat on vapautettava tai heille on suotava kohtuullisen ajan kuluessa puolueeton oikeudenkäynti, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja pidetään kiinni syyttömyysolettamasta ja joka perustuu uskottavaan tutkintaan, ja että heidän on saatava oikeudellista apua; kehottaa Intian hallitusta sallimaan pidätettyjen pääsyn perheidensä luokse ja antamaan heidän hankkia esteittä lääketieteellistä hoitoa;

2.      korostaa, ettei asian pitkällistä viivästymistä ja merisotilaiden vangitsemista ilman oikeudenkäyntiä voida hyväksyä ja että kyseinen tilanne loukkaa heidän ihmisoikeuksiaan;

3.      pitää valitettavana tapaa, jolla kyseistä asiaa on käsitelty, ja tukee kaikkien asianomaisten osapuolten ponnisteluja kohtuullisen ja molemminpuolisesti hyväksyttävän ratkaisun aikaansaamiseksi;

4.      kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että edellä mainittu asia ratkaistaan nopeasti ja tyydyttävällä tavalla sekä ihmisoikeuksia kunnioittaen;

5.      muistuttaa komissiota ihmisoikeustilanteen merkityksestä neuvoteltaessa vapaakauppasopimuksesta Intian kanssa, ja kehottaa komissiota ottamaan edellä mainitun tapauksen esille Intian kanssa käymässään ihmisoikeusvuoropuhelussa ja harkitsemaan muihin toimenpiteisiin ryhtymistä edistääkseen myönteisen lopputuloksen aikaansaamista kyseisessä tapauksessa;

6.      muistuttaa, että EU:n diplomaattiedustustojen olisi taattava unionin kansalaisten oikeudet ja turvallisuus kolmansissa maissa ja että niiden olisi puolustettava aktiivisesti kolmansissa maissa pidätettyinä olevien ja oikeudenkäyntiä odottavien unionin kansalaisten ihmisoikeuksia;

7.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, YK:n pääsihteerille sekä Italian ja Intian hallituksille ja parlamenteille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö