Procedura : 2015/2512(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0009/2015

Teksty złożone :

B8-0009/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0013

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 129kWORD 58k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.689v01-00
 
B8-0009/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP))


Karima Delli, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP))  
B8‑0009/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka, w szczególności jej art. 9, 10 i 11,

–       uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, w szczególności jego art. 9, 10 i 14,

–       uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS),

–       uwzględniając oświadczenie rzecznika sekretarza generalnego ONZ z dnia 6 stycznia 2015 r., w którym wezwał on Włochy oraz Indie do podjęcia próby rozwiązania konfliktu w sposób rozsądny i możliwy do zaakceptowania dla obu stron,

–       uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w nocy 15 lutego 2012 r. u wybrzeży Kerali w Indiach do włoskiego statku handlowego Enrica Lexie, płynącego z Singapuru do Dżibuti, podpłynął kuter rybacki St Antony;

B.     mając na uwadze, że na pokładzie Enrica Lexie znajdowało się sześciu żołnierzy włoskiej marynarki wojennej w celu ochrony statku przed ewentualnym atakiem piratów; mając na uwadze, że w obawie przed atakiem piratów oddano strzały w kierunku nadpływającej łodzi i dwóch indyjskich rybaków – Valentine znany też jako Jelastine i Ajeesh Pink – zginęło śmiercią tragiczną;

C.     mając na uwadze, że w dniu 19 lutego 2012 r. policja indyjska aresztowała dwóch żołnierzy marynarki wojennej, Massimiliano Latorre i Salvatore Girone, zidentyfikowanych jako tych, którzy ostrzelali kuter rybacki;

D.     mając na uwadze, że wydarzenia te wywołały napięcia dyplomatyczne ze względu na brak pewności prawa panujący wokół sprawy dwóch żołnierzy włoskiej marynarki wojennej, jeżeli chodzi o immunitet, jurysdykcję i prawo właściwe; mając na uwadze, że mimo iż od zdarzenia upłynęły już trzy lata, władze Indii nadal nie przedstawiły formalnych zarzutów;

E.     mając na uwadze, że jeden z żołnierzy, Massimiliano Latorre, opuścił Indie, aby spędzić cztery miesiące w domu po przebytym niedokrwieniu mózgu, i mając na uwadze, że Sąd Najwyższy Indii oddalił wniosek o przedłużenie jego pobytu we Włoszech w celach medycznych; mając na uwadze, że dnia 5 stycznia 2015 r. Massimiliano Latorre przebył operację serca, a kolejny wniosek o przedłużenie pobytu czeka na rozpatrzenie; mając na uwadze, że Salvatore Girone jest obecnie przetrzymywany w Ambasadzie Republiki Włoskiej w Indiach;

F.     mając na uwadze, że Republika Indii to państwo oparte na rządach prawa i poszanowaniu praw człowieka;

1.      wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu przetrzymywania żołnierzy włoskiej marynarki wojennej bez postawienia im zarzutów; podkreśla, że żołnierze powinni zostać uwolnieni lub należy im zapewnić sprawiedliwy proces w rozsądnym terminie, z poszanowaniem praw człowieka i domniemania niewinności i w oparciu o rzetelne dochodzenie, a także podkreśla, że mają oni prawo do pomocy prawnej; wzywa rząd Indii do umożliwienia przetrzymywanym kontaktu z rodzinami i opieki medycznej bez utrudnień;

2.      podkreśla, że duże opóźnienie i przetrzymywanie żołnierzy bez procesu jest nie do przyjęcia i stanowi pogwałcenie praw człowieka;

3.      ubolewa nad sposobem prowadzenia sprawy i popiera wysiłki wszystkich zainteresowanych stron podejmowane z myślą o rozwiązaniu konfliktu w sposób rozsądny i możliwy do zaakceptowania dla obu stron;

4.      zachęca wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić szybkie i zadowalające rozwiązanie tej sprawy, przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka;

5.      przypomina Komisji o znaczeniu sytuacji w zakresie praw człowieka w negocjacjach dotyczących umowy o wolnym handlu z Indiami i zachęca Komisję do poruszenia tej kwestii w prowadzonym z Indiami dialogu dotyczącym praw człowieka, a następnie rozważenia dodatkowych środków, które ułatwiłyby pozytywne rozwiązanie tej sprawy;

6.      przypomina, że prawa i bezpieczeństwo obywateli UE w krajach trzecich powinny być chronione przez przedstawicielstwo dyplomatyczne UE, które winno podejmować aktywne działania w celu obrony praw człowieka przysługujących obywatelom UE przetrzymywanym w areszcie i oczekującym na proces w jakimkolwiek kraju trzecim;

7.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, sekretarzowi generalnemu ONZ oraz rządom i parlamentom Włoch i Indii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności