Förfarande : 2015/2512(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0009/2015

Ingivna texter :

B8-0009/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 117kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.689v01-00
 
B8-0009/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP))


Karima Delli, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP))  
B8‑0009/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, särskilt artiklarna 9, 10 och 11,

–       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, särskilt artiklarna 9, 10 och 14,

–       med beaktande av FN:s havsrättskonvention (Unclos),

–       med beaktande av uttalandet från talespersonen för FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon av den 6 januari 2015, där både Italien och Indien uppmanades att försöka nå en rimlig lösning som är godtagbar för båda parter,

–       med beaktande av uttalandet av den 14 januari 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om fallet med de två italienska marinofficerarna,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Natten till den 15 februari 2012 mötte det italienska handelsfartyget Enrica Lexie, som var på väg från Singapore till Djibouti, fiskebåten St Anthony utanför Keralas kust, Indien.

B.     Sex italienska marinofficerare fanns ombord på Enrica Lexie för att skydda fartyget mot eventuella piratattacker. Av rädsla för en piratattack sköt man mot den annalkande båten och två indiska fiskare, Valestine alias Jelastine och Ajesh Pinky, miste tragiskt nog livet.

C.     Den 19 februari 2012 grep den indiska polisen de två marinofficerare, Massimiliano Latorre och Salvatore Girone, som hade identifierats som de som bar ansvaret för eldgivningen mot fiskebåten.

D.     Dessa händelser har medfört diplomatiska spänningar på grund av den rättsosäkerhet som omger fallet med de två italienska marinofficerarna vad gäller immunitet, jurisdiktion och tillämplig lagstiftning. De indiska myndigheterna har tre år senare fortfarande inte väckt formellt åtal.

E.     En av officerarna, Massimiliano Latorre, har lämnat Indien för att tillbringa fyra månader i Italien efter att han drabbats av cerebral ischemi, och Indiens högsta domstol har beslutat att inte bevilja en förlängning av hans vistelse i Italien för läkarvård. Den 5 januari 2015 genomgick han en hjärtoperation, och en ny begäran om förlängning är under behandling. Salvatore Girone är för närvarande under arrest på den italienska ambassaden i Indien.

F.     Republiken Indien är en stat som bygger på rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter.

1.      Europaparlamentet finner det mycket oroväckande att de italienska marinofficerarna är häktade utan åtal. Parlamentet betonar att soldaterna måste friges eller, inom en rimlig tid, beviljas en rättvis rättegång som måste respektera mänskliga rättigheter och principen om oskuldspresumtion och bygga på en trovärdig utredning, och att de har rätt att få tillgång till advokat. Parlamentet uppmanar den indiska regeringen att ge de gripna officerarna möjlighet att obehindrat träffa sina anhöriga och få läkarvård.

2.      Europaparlamentet betonar att den utdragna hanteringen och häktningen utan åtal av marinofficerarna är oacceptabla och utgör ett brott mot deras mänskliga rättigheter.

3.      Europaparlamentet beklagar det sätt på vilket ärendet har hanterats, och stöder alla berörda parters insatser för att nå en rimlig lösning som är godtagbar för alla.

4.      Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att fallet får en snabb och tillfredsställande lösning och att de mänskliga rättigheterna respekteras.

5.      Europaparlamentet påminner kommissionen om att människorättssituationen måste få en framträdande plats i förhandlingarna om frihandelsavtalet med Indien, och uppmanar den att ta upp detta fall i sin människorättsdialog med Indien och att överväga ytterligare åtgärder för att medverka till att fallet får en positiv lösning.

6.      Europaparlamentet påminner om att unionsmedborgares rättigheter och säkerhet i tredjeländer bör skyddas av EU:s diplomatiska representation, som bör arbeta aktivt för att försvara de mänskliga rättigheterna för de unionsmedborgare som sitter fängslade och kommer att ställas inför rätta i tredjeländer.

7.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, FN:s generalsekreterare samt Italiens och Indiens regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy