Procedura : 2015/2512(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0010/2015

Teksty złożone :

B8-0010/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0013

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 129kWORD 56k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.690v01-00
 
B8-0010/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP))


Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP))  
B8‑0010/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–       uwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz towarzyszące jej dodatkowe protokoły,

–       uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza,

–       uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–       uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini z dnia 16 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając wszystkie oświadczenia Komisji oraz wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej Massimiliano Latorre i Salvatore Girone,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w dniu 15 lutego 2012 r. na domniemanym obszarze wód międzynarodowych zastrzelono dwóch lokalnych rybaków, a dwóch oficerów włoskiej marynarki wojennej, Massimiliano Latorre i Salvatore Girone, służących na włoskim tankowcu Enrica Lexie, zostało aresztowanych;

B.     mając na uwadze, że w dniu 12 września 2014 r. Indie pozwoliły Massimilianowi Latorre powrócić do Włoch na okres czterech miesięcy w celu leczenia po udarze przebytym w więzieniu; mając na uwadze, że w dniu 6 stycznia 2015 r. Massimiliano Latorre przebył operację serca i wymaga dalszej opieki lekarskiej; mając na uwadze, że Salvatore Girone nadal przebywa w Indiach;

C.     mając na uwadze, że minister spraw zagranicznych Republiki Włoskiej Paolo Gentiloni poinformował o wezwaniu ambasadora Włoch w Indiach w trybie pilnym na konsultacje;

D.     mając na uwadze, że dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej prowadziło operację antypiracką na Oceanie Indyjskim, na obszarze szczególnie narażonym na ryzyko działań piratów;

E.     mając na uwadze wiarygodność oficerów włoskiej marynarki wojennej w świetle tego, że podczas ich aresztu dobrowolnie powrócili do Indii po otrzymaniu zezwolenia na wyjazd do Włoch, oddając się tym samym ponownie w ręce władz Indii;

F.     mając na uwadze uznany fakt, że działalność piratów powoduje ogromny stres i ogromne napięcie w całej załodze wojskowej i we wszystkich jednostkach ochrony;

1.      ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie losem dwóch oficerów włoskiej marynarki wojennej – obywateli UE – przetrzymywanych w Indiach od lutego 2012 r.;

2.      ze względu na to, iż lokalizacja włoskiego tankowca czyni określenie jurysdykcji problematycznym, wzywa oba państwa do wyrażenia zgody na przekazanie sprawy do Stałego Trybunału Rozjemczego powołanego przez pierwszą haską konferencję pokojową i w związku z tym apeluje o rozstrzygnięcie tej sprawy przez właściwy sąd w trybie pilnym;

3.      podkreśla, że sprawa ta powinna zostać rozstrzygnięta z pełnym poszanowaniem prawa międzynarodowego, w tym Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza;

4.      wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem pewności prawa panującym wokół sprawy dotyczącej dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej, którzy trzy lata po zdarzeniu nadal czekają na wyrok;

5.      ubolewa nad opóźnieniem rozpatrywania sprawy dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej przez władze Indii;

6.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz władzom Indii i Republiki Włoskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności