Menetlus : 2015/2512(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0015/2015

Esitatud tekstid :

B8-0015/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 129kWORD 55k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE547.438v01-00
 
B8-0015/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


kahe Itaalia mereväelase (marò) juhtumi kohta (2015/2512(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon kahe Itaalia mereväelase (marò) juhtumi kohta (2015/2512(RSP))  
B8‑0015/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, eriti selle artiklit 14,

–       võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning selle lisaprotokolle,

–       võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni,

–       võttes arvesse märkusi, mille president Barroso tegi 29. jaanuaril 2014. aastal pärast kohtumist Itaalia peaministri Enrico Lettaga ja pärast Itaalia valitsuse visiiti komisjoni,

–       võttes arvesse kõiki nii komisjoni kui ka komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldusi Itaalia mereväelaste (marò) Massimiliano Latorre ja Salvatore Girone juhtumi kohta,

–       võttes arvesse ÜRO pressiesindaja Stéphane Dujarrici 6. jaanuari 2015. aasta avaldust,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et 15. veebruaril 2012. aastal leidis India lõunaosas Kerala ranniku lähedal aset vahejuhtum, mille käigus sai surma kaks kohalikku kalurit ja Kerala politsei vahistas kaks Itaalia mereväelast (Massimiliano Latorre ja Salvatore Girone);

B.     arvestades, et kõnealused kaks Itaalia sõdurit olid teenistuses Itaalia naftatankeril Enrica Lexie ja täitsid oma teenistusülesandeid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1970 (2011) ja 1973 (2011) kohase piraatlusvastase missiooni osana;

C.     arvestades, et see lahvatas rahvusvahelise vahejuhtumi, mida iseloomustab täielik kindlusetus kahe itaallase tuleviku osas, võttes arvesse asjaolu, et pärast peaaegu kolme aastat ei ole tulistamistega seoses ametlikke süüdistusi formuleeritud;

D.     arvestades, et 12. septembril 2014. aastal lubas India hr Latorrel pärast vangistuses rabanduse saamist neljaks kuuks ravi saamise eesmärgil Itaaliasse tagasi pöörduda; arvestades, et 6. jaanuaril 2015. aastal viidi hr Latorrel läbi südameoperatsioon tema seisundi parandamiseks, ning arvestades, et sellest hoolimata vajab ta endiselt arstiabi; arvestades, et hr Girone on praegu endiselt Indias;

E.     arvestades, et 16. detsembril 2014. aastal keeldus New Delhis asuv ülemkohus rahuldamast kõnealuse kahe mereväelase taotlusi nende ajutise vabaduse tingimuste lõdvendamiseks; arvestades, et hr Latorre palus oma ravi eesmärgil Itaalias viibimise aja pikendamist ja hr Girone palus, et tal võimaldataks veeta jõuluaeg oma perega;

F.     arvestades, et menetluses esinenud uskumatute viivituste ja asjaoluga, et kõnealusele kahele Itaalia sõjaväelasele ei ole esitatud mingit süüdistust, rikutakse inimõigusi ja õigust õiglasele kohtumenetlusele;

G.     arvestades, et see küsimus mõjutab ka ülemaailmset piraatlusvastast võitlust, millele EL on kindlalt pühendunud;

H.     arvestades, et 15. oktoobril 2014. aastal mõistis tolleaegne liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Catherine Ashton hukka India ametivõimude käitumise ning ergutas India valitsust leidma kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni ja rahvusvahelise õigusega kiire ja rahuldava lahenduse;

I.      arvestades, et 16. detsembril 2014. aastal rõhutas liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini, et see juhtum võib mõjutada ELi ja India vahelisi suhteid;

J.      arvestades, et 10. mail 2012. aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni merepiraatluse kohta, milles on esitatud, et „rahvusvahelise õiguse kohaselt kohaldatakse merel kõikidel juhtudel, piraatlusevastase võitluse meetmed kaasa arvatud, asjaomaste laevade ning laevadele võetud sõjaväepersonali suhtes lipuriigi õigust”, ning märgitud, et „teised ametiasutused peale lipuriigi asutuste ei saa anda korraldust laeva arestimiseks või kinnipidamiseks, isegi kui tegemist on uurimise eesmärgil rakendatava meetmega”;

K.     arvestades, et Itaalia valitsus on tugevalt kritiseerinud India ametvõimude käitumist ja nendepoolse koostöö puudumist, ning arvestades, et 17. detsembril 2014. aastal teatas Itaalia välisminister Paolo Gentiloni, et Itaalia suursaadik Indias kutsutakse kiirkorras konsulteerimise eesmärgil tagasi;

L.     arvestades, et ELi kodakondsus on otseselt antud igale ELi kodanikule Euroopa Liidu toimimise lepinguga, ning arvestades, et EL on otseselt huvitatud oma kodanike toetamisest niisugustes rahvusvahelistes vaidlustes nagu see juhtum, millesse on kaasatud kaks Itaalia ja ELi kodanikku Massimiliano Latorre ja Salvatore Girone;

M.    arvestades, et ELil on keskne roll inimõiguste austamises nii Euroopas kui ka rahvusvahelisel tasandil;

1.      mõistab hukka India ametivõimude tegevuse Itaalia mereväelaste juhtumi käsitlemisel ning on veendunud, et kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti kohaselt, mille on allkirjastanud ka India, rikutakse asjaoluga, et kõnealusele kahele sõdurile ei ole esitatud mingit süüdistust, ja menetluses esinenud uskumatute viivitustega inimõigusi ja õigust õiglasele kohtumenetlusele;

2.      väljendab sügavat muret õiguskindlusetuse pärast, mis ümbritseb Itaalia mereväelaste juhtumit; on veendunud, et pärast kolme aastat ei ole vastuvõetav, et sõdurid ootavad endiselt teavet oma saatuse kohta;

 

3.      peab sügavalt kahetsusväärseks ülemkohtu otsust lükata tagasi hr Latorre ja hr Girone taotlused nende ajutise vabaduse tingimuste lõdvendamiseks; juhib tähelepanu hr Latorre tervislikule seisundile ja tema vajadusele saada arstiabi riigis, kus teda opereeriti;

4.      toetab Itaalia valitsuse jõupingutusi leida juhtumile lahendus, kuid on veendunud, et ka ELil on kohustus sekkuda, et kaitsta oma kodanike õigusi;

5.      võtab teadmiseks ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni mure kestva vaidluse pärast Indiaga ning selle pärast, millist mõju avaldab see rahu ja rahvusvahelise julgeoleku tagamiseks tehtavatele ühistele jõupingutustele; kutsub ÜROd üles tegema kõik endast oleneva, et hõlbustada olukorrale lahenduse leidmist;

6.      kutsub India ametivõime üles laskma võimalikult kiiresti kõnealusel kahel mereväelasel alaliselt Itaaliasse tagasi pöörduda, kohaldades lipuriigi õiguse sätet kooskõlas rahvusvahelise õigusega, nagu Euroopa Parlament nõudis juba varem oma 10. mai 2012. aasta resolutsioonis;

7.      nõuab tungivalt, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident võtaks kõik vajalikud meetmed, et hõlbustada diplomaatilisele vahejuhtumile lahenduse leidmist ning eelkõige kaitsta kõnealust kahte Itaalia mereväelast;

8.      palub komisjonil ja nõukogul võtta kõnelause kahe mereväelase juhtumit arvesse Indiaga kaubanduslepingute üle peetavatel läbirääkimistel ning hinnata võimalust peatada käimasolevad vabakaubanduslepingualased läbirääkimised ja võtta lisameetmeid, kaasa arvatud kaubandussanktsioonide kohaldamine;

9.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Itaalia valitsusele ja parlamendile, ÜRO peasekretärile ning India valitsusele ja parlamendile.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika