Projekt rezolucji - B8-0015/2015Projekt rezolucji
B8-0015/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej

12.1.2015 - (2015/2512(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0006/2015

Procedura : 2015/2512(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0015/2015
Teksty złożone :
B8-0015/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0015/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej

(2015/2512(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, w szczególności jego art. 14,

–       uwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz towarzyszące jej dodatkowe protokoły,

–       uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–       uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza,

–       uwzględniając wypowiedź przewodniczącego Barroso z dnia 29 stycznia 2014 r. w następstwie spotkania z premierem Włoch Enrico Lettą i wizyty rządu włoskiego w Komisji,

–       uwzględniając wszystkie oświadczenia Komisji oraz wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej Massimiliano Latorre i Salvatore Girone,

–       uwzględniając oświadczenie rzecznika ONZ Stéphane’a Dujarrica z dnia 6 stycznia 2015 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w dniu 15 lutego 2012 r. doszło do incydentu u wybrzeżu stanu Kerala w południowych Indiach, w wyniku którego zastrzelono dwóch lokalnych rybaków, a dwóch oficerów włoskiej marynarki wojennej, Massimiliano Latorre i Salvatore Girone, zostało aresztowanych przez policję z Kerali;

B.     mając na uwadze, że dwaj żołnierze włoscy byli na pokładzie włoskiego tankowca Enrica Lexie na służbie i prowadzili oni działania w ramach operacji antypirackiej usankcjonowanej przez rezolucje nr 1970 (2011) i nr 1973 (2011) Rady Bezpieczeństwa ONZ;

C.     mając na uwadze, że doprowadziło to do incydentu o skali międzynarodowej, który odznacza się całkowitym brakiem pewności co do losu dwóch obywateli Włoch, biorąc pod uwagę fakt, że prawie trzy lata od zdarzenia nadal nie postawiono formalnych zarzutów w związku ze strzelaniną;

D.     mając na uwadze, że w dniu 12 września 2014 r. Indie pozwoliły Massimilianowi Latorre powrócić do Włoch na okres czterech miesięcy w celu leczenia po udarze przebytym w więzieniu; mając na uwadze, że w dniu 6 stycznia 2015 r. Massimiliano Latorre przebył operację serca w ramach leczenia dolegliwości neurologicznych, lecz wymaga dalszej opieki lekarskiej; mając na uwadze, że Salvatore Girone nadal przebywa w Indiach;

E.     mając na uwadze, że w dniu 16 grudnia 2014 r. Sąd Najwyższy w New Delhi oddalił wnioski dwóch żołnierzy o złagodzenie warunków ich tymczasowego zwolnienia; mając na uwadze, że Massimiliano Latorre zwrócił się o przedłużenie pobytu we Włoszech w celach zdrowotnych, a Salvatore Girone zwrócił się o zgodę na spędzenie Świąt Bożego Narodzenia z rodziną;

F.     mając na uwadze, że ogromne opóźnienia w postępowaniu oraz brak jakichkolwiek zarzutów wobec dwóch oficerów włoskiej marynarki wojennej stanowią pogwałcenie praw człowieka i prawa do sprawiedliwego procesu;

G.     mając na uwadze, że kwestia ta ma również wpływ na światową walkę z piractwem, w którą UE jest aktywnie zaangażowana;

H.     mając na uwadze, że w dniu 15 października 2014 r. wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton potępiła działania władz Indii, zachęcając rząd Indii do szybkiego i zadowalającego rozwiązania konfliktu w zgodzie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza i prawem międzynarodowym;

I.      mając na uwadze, że w dniu 16 grudnia 2014 r. wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini podkreśliła, że sprawa ta może mieć wpływ na stosunki pomiędzy UE i Indiami;

J.      mając na uwadze, że w dniu 10 maja 2012 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie piractwa morskiego, w której stwierdzono, że „zgodnie z prawem międzynarodowym na pełnym morzu w każdym przypadku, także w działaniach podejmowanych w celu zwalczania piractwa, do danych statków i rozmieszczonego na pokładzie uzbrojonego personelu stosuje się jurysdykcję państwa bandery”;

K.     mając na uwadze, że rząd włoski zdecydowanie potępił działania władz indyjskich i brak współpracy z ich strony, oraz mając na uwadze, że w dniu 17 grudnia 2014 r. minister spraw zagranicznych Republiki Włoskiej Paolo Gentiloni poinformował o wezwaniu ambasadora Włoch w Indiach w trybie pilnym na konsultacje;

L.     mając na uwadze, że obywatelstwo UE jest nadawane bezpośrednio każdemu obywatelowi UE na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, że UE ma bezpośredni interes we wspieraniu swoich obywateli w sporach międzynarodowych, takich jak ten dotyczący dwóch obywateli Włoch i UE – Massimiliano Latorre i Salvatore Girone;

M.    mając na uwadze centralną rolę UE w zakresie poszanowania praw człowieka zarówno na terytorium Europy, jak i na szczeblu międzynarodowym;

1.      ubolewa nad sposobem prowadzenia tej sprawy dotyczącej dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej przez władze Indii i uważa, że brak jakichkolwiek zarzutów wobec obu żołnierzy oraz ogromne opóźnienia w postępowaniu stanowią pogwałcenie praw człowieka i prawa do sprawiedliwego procesu zgodnie z Międzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycznych, których Indie są sygnatariuszem;

2.      wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem pewności prawa panującym wokół sprawy dotyczącej dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej; uważa, że nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której trzy lata od zdarzenia żołnierze nadal czekają na postawienie zarzutów;

3.      głęboko ubolewa nad decyzją Sądu Najwyższego o oddaleniu wniosków Massimiliano Latorre i Salvatore Girone o złagodzenie warunków ich tymczasowego zwolnienia; zwraca uwagę na stan zdrowotny Massimiliano Latorre oraz potrzebną mu opiekę medyczną w kraju, w którym był operowany;

4.      popiera wysiłki rządu włoskiego podejmowane z myślą o rozwiązaniu tej sprawy, lecz uważa, że również UE ma obowiązek zainterweniowania w obronie praw swoich obywateli;

5.      odnotowuje niepokój wyrażony przez sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona z powodu trwającego sporu z Indiami i jego konsekwencji dla wspólnych działań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; zwraca się do ONZ o poczynienie wszystkiego co w jej mocy, aby ułatwić rozwiązanie tej sytuacji;

6.      zwraca się do władz Indii o zezwolenie dwóm żołnierzom włoskiej piechoty morskiej na stały powrót do Włoch najszybciej jak to możliwe, w oparciu o zasadę krajowej jurysdykcji państwa bandery zgodnie z prawem międzynarodowym, o co Parlament apelował już w swojej rezolucji z dnia 10 maja 2012 r.;

7.      wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby ułatwić rozwiązanie tego dyplomatycznego incydentu i przede wszystkim zapewnić ochronę dwóm żołnierzom włoskiej piechoty morskiej;

8.      zwraca się do Komisji i Rady o uwzględnienie sprawy dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej w negocjacjach umów o wolnym handlu z Indiami i o ocenę możliwości zawieszenia trwających negocjacji dotyczących umowy o wolnym handlu i przyjęcia dalszych środków, w tym zastosowania sankcji handlowych;

9.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządowi i parlamentowi Włoch, sekretarzowi generalnemu ONZ oraz rządowi i parlamentowi Indii.