Πρόταση ψηφίσματος - B8-0016/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0016/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την περίπτωση των δύο ιταλών πεζοναυτών («marò»)

12.1.2015 - (2015/2512(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin, Afzal Khan εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0006/2015

Διαδικασία : 2015/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0016/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0016/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0016/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την περίπτωση των δύο ιταλών πεζοναυτών («marò»)

(2015/2512(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών και των πρωτοκόλλων αυτής,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

 

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), και ειδικότερα το άρθρο 97 αυτής,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σχετικά με την περίπτωση των δύο ιταλών πεζοναυτών («marò») Massimiliano La Torre και Salvatore Girone,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon της 6ης Ιανουαρίου 2015, με την οποία καλεί τις δύο χώρες – την Ιταλία και την Ινδία – να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μία λογική και αμοιβαία αποδεκτή λύση,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τη νύχτα της 15ης Φεβρουαρίου 2012 το ιταλικό εμπορικό πλοίο Enrica Lexie, καθ' οδόν από τη Σιγκαπούρη προς το Τζιμπουτί, συνάντησε το αλιευτικό σκάφο St Antony, στα ανοικτά των ακτών της Κεράλα, Ινδία·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι έξι ιταλοί πεζοναύτες («marò») επέβαιναν στο πλοίο Enrica Lexie για να το προστατεύσουν από ενδεχόμενες πειρατικές επιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, φοβούμενοι επίθεση από πειρατές, πυροβόλησαν κατά του προσεγγίζοντος πλοίου, και ότι δύο ινδοί αλιείς, ο Ajesh Pinky και ο Selestian Valentine, σκοτώθηκαν με τραγικό τρόπο·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Φεβρουαρίου 2012, μέλη της αστυνομίας της Ινδίας επιβιβάστηκαν στο πλοίο, κατέσχεσαν τα όπλα των πεζοναυτών και συνέλαβαν δύο πεζοναύτες, ως υπεύθυνους για τα πυρά κατά του αλιευτικού σκάφους·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω γεγονότα έχουν προκαλέσει διπλωματικές εντάσεις, δεδομένης της νομικής αβεβαιότητας που περιβάλλει την υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών· ότι ακόμα και μετά από τρία έτη δεν έχουν ακόμα απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες από τις ινδικές αρχές·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στρατιώτες, ο Massimiliano Latorre, εγκατέλειψε την Ινδία για να παραμείνει τέσσερις μήνες στο σπίτι του μετά από εγκεφαλικό ισχαιμικό επεισόδιο·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε περιπτώσεις σύγκρουσης ή άλλων ναυτικών συμβάντων στην ανοιχτή θάλασσα, ποινική ή πειθαρχική διαδικασία κατά του πλοιάρχου ή οιουδήποτε άλλου προσώπου σε υπηρεσία στο πλοίο μπορεί να κινηθεί μόνο είτε από το κράτος σημαίας είτε από το κράτος του οποίου υπήκοος είναι το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων γεγονότων στο πλαίσιο του παγκόσμιου αγώνα κατά της πειρατείας·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Οκτωβρίου 2014 η Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ, Catherine Ashton, άσκησε κριτική κατά της στάσης των ινδικών αρχών, ενθαρρύνοντας την κυβέρνηση να εξεύρει μια γρήγορη και ικανοποιητική λύση σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και το διεθνές δίκαιο·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Δεκεμβρίου 2014 η νέα Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ, Federica Mogherini, εξέφρασε την απογοήτευσή της για την έλλειψη επιείκειας στο αίτημα του Massimiliano Latorre όσον αφορά την παράταση της παραμονής του στην Ιταλία για ιατρική περίθαλψη·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο πεζοναύτες είναι ευρωπαίοι υπήκοοι και ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2012 ευρίσκοντο επί του ιταλικού εμπορικού πλοίου, καθ' οδόν, στα ανοιχτά των ακτών της Πολιτείας Κεράλα (Ινδία) και ότι ασκούσαν τα καθήκοντά τους ως τμήμα των διεθνών δράσεων για την καταπολέμηση της πειρατείας·

1.      εκφράζει την ιδιαίτερη λύπη του για τον τραγικό θάνατο των δύο ινδών αλιέων και εκφράζει σχετικά τα συλλυπητήριά του·

2.      υπογραμμίζει ότι οι συνέπειες του συμβάντος στις 15 Φεβρουαρίου 2012 θα πρέπει εν τούτοις να αντιμετωπίζονται αυστηρά εντός του κράτους δικαίου, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων και νομικών δικαιωμάτων των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτό·

3.      εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την κράτηση, χωρίς απαγγελία κατηγορίας, των ιταλών πεζοναυτών· υπογραμμίζει ότι οι πεζοναύτες θα πρέπει να ελευθερωθούν· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η μεγάλη καθυστέρηση και οι περιορισμοί στην ελευθερία κίνησης των πεζοναυτών είναι απαράδεκτοι και ότι αποτελούν σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

4.      εκφράζει τη λύπη του για τον τρόπο χειρισμού του θέματος και υποστηρίζει τις προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων μερών να εργαστούν προς μία λογική και αμοιβαία αποδεκτή λύση·

5.      υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, οι ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες κατά του εναγόμενου θα πρέπει να ασκούνται ενώπιον των αρχών του κράτους σημαίας το οποίο στην παρούσα περίπτωση είναι επίσης το κράτος του οποίου οι κατηγορούμενοι είναι υπήκοοι· υπενθυμίζει επίσης ότι δεν υπάρχουν άλλες εθνικές αρχές οι οποίες έχουν το δικαίωμα να ασκούν δικαιοδοσία ή να λαμβάνουν μέτρα για τη διεξαγωγή της έρευνας·

6.      ενθαρρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να προστατέψει τους δύο ιταλούς πεζοναύτες προκειμένου να επιτευχθεί μία γρήγορη και ικανοποιητική λύση στην υπόθεση·

7.      υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη σημασία υπογράμμισης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των σχέσεων με την Ινδία, και την καλεί κατά συνέπεια να εξετάσει περαιτέρω μέτρα για να διευκολύνει τη θετική διευθέτηση της υπόθεσης·

8.      υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα και η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ σε τρίτες χώρες θα πρέπει να διαφυλάσσονται από τη διπλωματική εκπροσώπηση της ΕΕ, η οποία θα πρέπει να εργάζεται ενεργά για την υπεράσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ που κρατούνται και πρόκειται να προσαχθούν σε δίκη σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα·

9.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στα κράτη μέλη, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στον Πρόεδρο και την κυβέρνηση της Ινδίας.