Procedura : 2015/2512(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0016/2015

Teksty złożone :

B8-0016/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0013

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 137kWORD 62k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE547.439v01-00
 
B8-0016/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512 (RSP))


Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin, Afzal Khan w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512 (RSP))  
B8‑0016/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–       uwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz towarzyszące jej protokoły,

–       uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych,

–       uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS), w szczególności jej art. 97,

–       uwzględniając oświadczenia wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodniczącej Komisji w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej Massimiliano Latorre i Salvatore Girone,

–       uwzględniając oświadczenie rzecznika sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona z dnia 6 stycznia 2015 r., w którym wezwał on oba kraje – Włochy oraz Indie – do podjęcia próby rozwiązania konfliktu w sposób rozsądny i możliwy do zaakceptowania dla obu stron,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w nocy 15 lutego 2012 r. u wybrzeży Kerali w Indiach włoski statek handlowy Enrica Lexie, płynący z Singapuru do Dżibuti, napotkał trawler rybacki St Antony;

B.     mając na uwadze, że na pokładzie Enrica Lexie znajdowało się sześciu strzelców marynarki wojennej w celu ochrony statku przed ewentualnym atakiem piratów; mając na uwadze, że w obawie przed atakiem piratów oddano strzały ostrzegawcze w kierunku nadpływającej łodzi i dwóch indyjskich rybaków – Ajesh Pinky oraz Selestian Valentine – zginęło śmiercią tragiczną;

C.     mając na uwadze, że w dniu 19 lutego 2012 r. policja indyjska weszła na pokład statku, skonfiskowała broń strzelców oraz aresztowała dwóch żołnierzy marynarki wojennej, zidentyfikowanych jako tych, którzy ostrzelali kuter rybacki;

D.     mając na uwadze, że wydarzenia te wywołały napięcia dyplomatyczne ze względu na brak pewności prawa panujący wokół sprawy dwóch żołnierzy włoskiej marynarki wojennej; mając na uwadze, że mimo iż od zdarzenia upłynęły już trzy lata, władze Indii nadal nie przedstawiły zarzutów;

E.     mając na uwadze, że jeden z żołnierzy, Massimiliano Latorre, opuścił Indie, aby spędzić cztery miesiące w domu po przebytym niedokrwieniu mózgu;

F.     mając na uwadze, że zgodnie z prawem międzynarodowym w przypadkach kolizji lub innych incydentów na morzu pełnym z udziałem floty wojskowej, postępowanie karne lub dyscyplinarne wobec kapitana lub innego członka załogi statku może zostać wszczęte albo przez państwo bandery statku albo przez państwo, którego dana osoba jest obywatelem, również w kontekście światowej walki z piractwem;

G.     mając na uwadze, że w dniu 15 października 2014 r. wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton krytycznie odniosła się do działań władz Indii i zachęciła do szybkiego i zadowalającego rozwiązania konfliktu w zgodzie z UNCLOS i prawem międzynarodowym;

H.     mając na uwadze, że w dniu 16 grudnia 2014 r. nowa wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini wyraziła rozczarowanie nieokazaniem łaski w odpowiedzi na prośbę Massimiliano Latorrego o przedłużenie jego pobytu we Włoszech w celach medycznych;

I.      mając na uwadze, że ci dwaj żołnierze piechoty morskiej to obywatele Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, że w dniu 15 lutego 2012 r. znajdowali się oni na pokładzie włoskiego statku handlowego, płynącego po morzu pełnym u wybrzeży stanu Kerala, i wykonywali swoje obowiązki w ramach międzynarodowych działań antypirackich;

1.      wyraża wielki smutek z powodu tragicznej śmierci dwóch indyjskich rybaków i składa z tego powodu kondolencje;

2.      podkreśla, że skutki wydarzeń z dnia 15 lutego 2012 r. powinny jednak być traktowane ściśle zgodnie z literą prawa, przy pełnym poszanowaniu praw człowieka i praw przysługujących osobom rzekomo zamieszanym w tę sprawę;

3.      wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu przetrzymywania żołnierzy włoskiej marynarki wojennej bez postawienia im zarzutów; podkreśla, że żołnierze muszą zostać uwolnieni; podkreśla, że duże opóźnienie i ograniczanie swobody przemieszczania się żołnierzy jest nie do przyjęcia i stanowi poważne pogwałcenie praw człowieka;

4.      ubolewa nad sposobem prowadzenia sprawy i popiera wysiłki wszystkich zainteresowanych stron podejmowane z myślą o pilnym rozwiązaniu konfliktu w sposób rozsądny i możliwy do zaakceptowania dla obu stron;

5.      przypomina, że zgodnie z międzynarodowym prawem morskim postępowanie karne lub dyscyplinarne wobec oskarżonego może zostać wszczęte przed władzami państwa bandery statku – w tym przypadku jest to również państwo, którego oskarżeni są obywatelami; przypomina również, że władze innego kraju nie są w żadnym przypadku uprawnione do sprawowania jurysdykcji czy prowadzenia czynności dochodzeniowych;

6.      zachęca wysoką przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony dwóch żołnierzy włoskiej marynarki wojennej i znalezienia szybkiego i zadowalającego rozwiązania tej sprawy;

7.      przypomina Komisji, jak ważne jest podkreślanie znaczenia sytuacji w zakresie praw człowieka w stosunkach z Indiami, i w konsekwencji przypomina Komisji o rozważeniu dodatkowych środków, które ułatwią pozytywne rozwiązanie tej sprawy;

8.      przypomina, że prawa i bezpieczeństwo obywateli UE w krajach trzecich powinny być chronione przez przedstawicielstwo dyplomatyczne UE, które winno podejmować aktywne działania w celu obrony podstawowych praw człowieka przysługujących obywatelom UE przetrzymywanym w areszcie w jakimkolwiek kraju trzecim;

9.      zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwom członkowskim UE, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz prezydentowi i rządowi Indii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności