Procedure : 2014/2965(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0018/2015

Indgivne tekster :

B8-0018/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2015 - 11.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0011

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 141kWORD 73k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0008/2015
12.1.2015
PE547.441v01-00
 
B8-0018/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Ukraine (2014/2965(RSP))


Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Peter Eriksson, Ernest Maragall, Helga Trüpel, Davor Škrlec, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine (2014/2965(RSP))  
B8‑0018/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine, navnlig til sin beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Ukraine(1), af 13. marts 2014 om Ruslands invasion af Ukraine(2), af 17. april 2014 om russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine(3) og af 17. juli 2014 om Ukraine(4), samt af 18. september 2014 om situationen i Ukraine og forholdet mellem EU og Rusland (5),

–       der henviser til undertegnelsen af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine den 27. juni 2014, som omfatter en vidtgående og bred frihandelsaftale, og til Europa-Parlamentets og det ukrainske parlaments (Verhovna Radas) samtidige ratificering af denne den 16. september 2014,

–       der henviser til konklusionerne fra Udenrigsrådets ekstraordinære møde om Ukraine den 3. marts 2014 og til konklusionerne fra Udenrigsrådets møder den 17. marts 2014, 14. april 2014, 12. maj 2014, 23. juni 2014, 15. august 2014 og 17. november 2014,

–       der henviser til stats- og regeringschefernes erklæring om Ukraine på Det Europæiske Råds møder den 6. marts 2014 og 27. maj 2014,

–       der henviser til konklusioner fra Det Europæiske Råds møder om Ukraine den 21. marts 2014, 27. juni 2014, 16. juli 2014, 30. august 2014 og 18. december 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at der blev afholdt et protestmøde under overskriften "Mindenatten" på Majdan-pladsen i Kiev den 30. november 2014 for at markere årsdagen for uropolitiet Berkuts brutale opløsning af en forsamling af studerende, der var mødt op for at støtte den europæiske integration af Ukraine mod den beslutning, den daværende regering havde truffet om ikke at underskrive associeringsaftalen mellem EU og Ukraine; der henviser til, at denne studenterdemonstration udløste udbredt mobilisering af det ukrainske samfund til fordel for dybtgående og radikale demokratiske reformer, som førte til præsident Janukovitjs fald;

B.     der henviser til, at det tidlige parlamentsvalg, der fandt sted den 26. oktober 2014, blev gennemført på en fredelig og ordentlig måde på trods af den igangværende konflikt i de østlige regioner og Ruslands annektering af Krim; der henviser til, at mere end 50 % af medlemmerne af det nye Verhovna Rada er nye, og at mange af dem er et direkte udtryk for Euro-Majdan-bevægelsen; der henviser til, at det nye parlament og den nye regering skal opfylde de løfter, der er affødt af de forhåbninger, der næredes af det ukrainske folk, som fredeligt gik på gaden i flere måneder og modstod presset og den voldelige undertrykkelse fra det tidligere regimes side;

C.     der henviser til, at Verhovna Rada den 2. december stemte for dannelsen af en ny regering støttet af en koalition af fem politiske grupper ved navn "Europæisk Ukraine";

D.     der henviser til, at den aftale om en våbenhvile i det østlige Ukraine, som blev indgået af den trilaterale kontaktgruppe den 5. september 2014 i Minsk, efterfulgt af et memorandum af 19. september om gennemførelsen af en 12-punkts fredsplan, konstant er blevet krænket, først og fremmest af pro-russiske militser, hvilket har gjort krisen til en konflikt med lavere intensitet, som risikerer langsomt at glide over i en fastlåst konflikt; der henviser til, at antallet af overtrædelser er blevet drastisk reduceret siden den 9. december takket være præsident Porosjenkos initiativ med en opfordring til en våbenhvile; der henviser til, at de vigtigste punkter i memorandummet ikke er blevet gennemført, navnlig for så vidt angår afgrænsningen af frontlinjen, tilbagetrækningen af tunge våben i en afstand af 15 km på hver side og OSCE's særlige observatørmissions kontrol med den ukrainsk-russiske grænse; der henviser til, at den seneste nye runde af forhandlinger mellem parterne, der fandt sted i Minsk den 24. december 2014, ikke formåede at opnå konkrete resultater med undtagelse af den yderligere udveksling af gidsler;

E.     der henviser til, at Rusland har øget sin militære og logistiske støtte til de separatistiske militser gennem en støt strøm af våben, ammunition, pansrede køretøjer og materiel samt lejesoldater og maskerede soldater på trods af opfordringer fra EU's side om at gøre alt for at nedtrappe situationen; der henviser til, at Den Russiske Føderation siden krisen brød ud har samlet tropper og militært udstyr på det østlige Ukraines område; der henviser til, at der ifølge troværdige kilder er mellem 6.000 og 8 000 russiske tropper udstationeret på Ukraines område;

F.     der henviser til, at mere end 4 500 mennesker har mistet livet under konflikten, herunder 1 300 efter våbenhvileaftalen; der henviser til, at situationen i det konfliktramte område er yderst foruroligende både ud fra et humanitært og sundhedsmæssigt synspunkt; der henviser til, at mere end én million mennesker har forladt den konfliktramte zone og søgt tilflugt i Den Russiske Føderation og i andre ukrainske regioner, som ikke er berørt af fjendtlighederne;

G.     der henviser til, at det den 30. oktober 2014 lykkedes EU at opnå en aftale om en vinterpakke for levering af gas fra Rusland til Ukraine indtil udgangen af marts 2015; der henviser til, at Ukraine på trods af denne aftale i øjeblikket oplever akut energimangel med daglige strømafbrydelser i nogle regioner og skoler, der er lukket på grund af kulden;

H.     der henviser til, at de seneste rapporter fra FN's højkommissær for menneskerettigheder og Amnesty International har anklaget begge parter for menneskerettighedskrænkelser og nævner forbrydelser såsom bortførelser, tortur, udenretslige henrettelser og anvendelse af tunge våben mod tætbefolkede byområder samt anvendelse af klyngebomber; der henviser til, at Ukraines myndigheder har mulighed for og pligt til at efterforske og retsforfølge menneskerettighedskrænkelserne, men ikke i de områder, der kontrolleres af militser støttet af Rusland, hvor der ikke er noget retsvæsenet og ingen retsstat;

I.      der henviser til, at den 5. december sidste år markerede 20-året for undertegnelsen af Budapestmemorandummet; der henviser til, at Ukraine har overholdt alle dets bestemmelser og har indtaget en proaktiv holdning til spørgsmålene om nuklear nedrustning og ikke-spredning i modsætning til Den Russiske Føderation, som har overtrådt sine forpligtelser ved at besætte en del af Ukraines territorium (Krim og Sevastopol) og ved at iværksætte et væbnet angreb i den østlige del af Ukraine; der henviser til, at dette har skabt en farlig præcedens, eftersom en stat, der havde garanteret Ukraines sikkerhed som svar på Ukraines afvisning af at besidde atomvåbenarsenaler dristigt krænkede landets suverænitet og territoriale integritet og overordnet set også ideen om at fremme den globale nukleare nedrustning og ikke-spredning på basis af folkeretten og multilaterale traktater; der henviser til, at Rusland fortsat nægter at gennemføre traktaten om konventionelle væbnede styrker i Europa (CFE-traktaten);

J.      der henviser til, at EU-ambassadørerne efter det nye sæt EU-sanktioner mod Rusland af 12. september, som havde til formål yderligere at stramme russiske bankers, energi- og forsvarsvirksomheders adgang til kapitalmarkederne i EU, på deres møde i Bruxelles den 27. november 2014 godkendte yderligere sanktioner mod de separatister, der opererer i det østlige Ukraine, herunder indførelse af visumforbud og indefrysning af midler for yderligere 13 personer, ligesom yderligere fem selskabers aktiver blev indefrosset;

K.     der henviser til, at mindst 170 journalister ifølge en nylig rapport fra OSCE er blevet overfaldet og syv mere dræbt i Ukraine siden november 2013, ligesom der har været omkring 80 tilfælde af bortførelser og anholdelser af mediefolk, hvoraf to stadig er tilbageholdt; der henviser til, at der er blevet begået hærværk mod 30 redaktioner, herunder tv-kanalers redaktioner; der henviser til, at den ukrainske soldat Nadja Savtjenko, filminstruktøren Oleg Sentsov og adskillige andre ukrainske statsborgere stadig holdes som politiske fanger i Rusland i strid med folkeretten;

L.     der henviser til, at Ukraine ifølge det nyligt udgivne korruptionsindeks for 2014 fra Transparency International fortsat befinder sig blandt de stærkt korrupte lande; der henviser til, at de love til bekæmpelse af korruption, der er vedtaget for nylig, ifølge denne organisation kun har skabt et grundlag for forandringer; der henviser til, at bedømmelsen af Ukraine i henhold til dette indeks endnu en gang viser det akutte behov for at bekæmpe korruption effektivt;

M.    der henviser til, at den russiske embargo mod import af en lang række landbrugsprodukter fra EU og andre lande, som blev indført af den russiske premierminister den 6. august 2014, har store konsekvenser for en række landbrugssektorer og lande, som eksporterer landbrugsprodukter til Rusland;

N.     der henviser til, at Udenrigsrådet den 27. juni 2014 bekræftede Kommissionens analyse, ifølge hvilken Ukraine havde opfyldt alle benchmarks i den første fase af handlingsplanen for visumliberalisering, og gik videre til anden del af visumliberaliseringsprocessen;

1.      glæder sig over den positive evaluering af parlamentsvalget den 26. oktober 2014, om end der blev konstateret nogle proceduremæssige problemer, og den efterfølgende indsættelse af det nye Verhovna Rada; forventer i denne forbindelse, at den nye regering og det nye parlament indfrier deres løfter ved at gennemføre de nødvendige politiske, administrative og økonomiske reformer på vejen hen imod europæisk integration i overensstemmelse med Euro-Majdan-bevægelsens forhåbninger;

2.      opfordrer Rådet og Kommissionen til at sætte alt ind på at bistå Ukraine i vedtagelsen og frem for alt gennemførelsen af disse reformer med henblik på at bane vejen for en fuldstændig gennemførelse af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine; glæder sig i denne sammenhæng over lanceringen af Den Europæiske Unions rådgivende mission (EUAM), der har fået til opgave effektivt at gøre noget ved reformen af den civile sikkerhedssektor i tilgift til oprettelsen af en støttegruppe, der skal funger som kontaktpunkt, skabe struktur og overblik samt yde vejledning til Kommissionens arbejde med at støtte Ukraine og også bidrage til at mobilisere medlemsstaternes ekspertise og yderligere forbedre koordinationen med andre donorer og de internationale finansieringsinstitutioner;

3.      opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage behørigt hensyn til de ukrainske myndigheders anmodning om et tredje program for makrofinansiel bistand, herunder støttebeløbet og spørgsmålet om betingelserne for statens politik efter udbetalingen af den anden rate under det andet program; understreger, at enhver finansiel bistand fra EU skal være underkastet strenge betingelser for så vidt angår bekæmpelse af korruption;

4.      udtrykker bekymring over den nye regerings beslutning om at etablere et ministerium for informationspolitik og opfordrer til en åben og gennemsigtig debat med henblik på at klarlægge årsagerne og i sidste ende få vedtaget tilstrækkelige og effektive foranstaltninger til at imødegå den stigende russiske propaganda; har den holdning, at propaganda aldrig kan overvindes med propaganda, men at Ukraine har et akut behov for en reform på medieområdet med det formål at skabe et offentlig, men ikke statskontrolleret radio- og tv-spredningssystem og gennemsigtig kontrol med de private medier; advarer om faren for at skabe statslig censur med massemedier;

5.      fordømmer på det kraftigste de vedvarende overtrædelser af våbenhvileaftalen, hovedsageligt fra de russiskstøttede separatistiske militsers side, og opfordrer alle parter til at gøre deres yderste for at gennemføre den fuldt ud og i god tro med henblik på at bane vejen for indledningen af en ægte fredsproces og en inklusiv national dialog; opfordrer endvidere alle parter til at fortsætte forhandlingerne med henblik på at få afklaret alle udestående spørgsmål, især for så vidt angår status for regionerne Lugansk og Donetsk eller en del af dem inden for rammerne af en samlet ukrainsk stat;

6.      fordømmer afholdelsen af ulovlige og illegitime "præsidentvalg" og "parlamentariske valg" i "Folkerepublikken Donetsk" og "Folkerepublikken Lugansk" den 2. november 2014, samt det faktum, at Rusland "anerkendte dem" og dermed undergravede Minsk-aftalerne;

7.      bekræfter sit tilsagn om Ukraines selvstændighed, suverænitet og territoriale integritet og understreger, at kun en reel politisk løsning på krisen kan bane vejen for fuld forsoning mellem parterne og styrke landets enhed;

8.      beklager, at OSCE’s særlige observatørmission stadig er underbemandet og følgelig ikke leverer de forventede resultater; understreger, at missionen spiller en central rolle med hensyn til at løse den ukrainske krise, da OSCE har erfaring med at håndtere væbnede konflikter og kriser, og da både Den Russiske Føderation og Ukraine er medlemmer af denne organisation; opfordrer EU's medlemsstater, EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen til at gøre deres yderste for at styrke og øge OSCE's særlige observatørmission i Ukraine både hvad angår personale, logistik og udstyr; understreger behovet for hurtigst muligt at sætte OSCE's observatører ind langs de dele af grænsen mellem Ukraine og Rusland, som i øjeblikket kontrolleres af separatisterne;

9.      opfordrer indtrængende Kommissionen til at indlede forberedelserne til en donorkonference for Donbas og glæder sig i denne forbindelse over muligheden for, at Den Europæiske Investeringsbank kan afsætte 200 mio. EUR til genopbygning af regionen; glæder sig endvidere over EU’s beslutning om at tildele 55 mio. EUR til finansiering af det nye program "støtte til Ukraines regionalpolitik", som skal understøtte gennemførelsen af den statslige regionaludviklingsstrategi for 2020, som blev godkendt af regeringen den 6. august 2014 og giver mulighed for en stabil og forudsigelig finansiering af regioner og kommuner samt styrket finansielt autonomi for lokale myndigheder, større konkurrenceevne for regionerne og bedre territorial samfundsøkonomisk samhørighed;

10.    opfordrer Moskva til at standse eskaleringen af situation ved omgående at standse strømmen af våben, lejesoldater og tropper til støtte for de separatistiske militser og lukke den 400 km lange del af grænsen, som på nuværende tidspunkt ikke kontrolleres af Ukraines grænsevagter; understreger, at den måde, hvorpå Rusland har krænket Budapestaftalen, som blev set som et vigtigt bidrag til den globale nukleare nedrustning og ikke-spredning i 1990’erne, vil have en massiv negative indvirkning på de andre landes parathed til at tiltræde ikkespredningstraktaten (NPT) og strengt at overholde de forpligtelser, der følger af NPT forud for den kommende NPT-gennemgangskonference i 2015;

11.    betoner Ruslands ansvar for forværringen af menneskerettighedssituationen på den ulovligt annekterede halvø Krim; udtrykker i den forbindelse dyb bekymring over, at 18 000 mennesker har forladt regionen, heraf halvdelen krimtatarerne; opfordrer de russiske myndigheder til at stoppe den stigende militarisering af Krimhalvøen og modsætter sig på det kraftigste Ruslands intention om at anvende kernevåben i den besatte del af Ukraine som bebudet af den russiske udenrigsminister; gentager sin opfordring til Rusland om øjeblikkeligt at løslade ukrainske politiske fanger, herunder Nadja Savtjenko, som for nylig er blevet valgt in absentia til Verkhovna Rada, og filminstruktøren Oleg Sentsov;

12.    glæder sig over Det Europæiske Fodboldforbunds (UEFA's) beslutning om at forbyde klubber fra Krim at deltage i den russiske fodboldunions turneringer fra 1. januar 2015, og forbyde den russiske fodboldunion at organisere fodboldkampe på Krims område uden samtykke fra UEFA og det ukrainske fodboldforbund; har den holdning, at FIFA bør suspendere forberedelserne til VM 2018, som skal afholdes i Rusland, så længe angrebene på Ukraine fortsætter;

13.    opfordrer til en videreførelse af den nuværende sanktionsordning og opfordrer indtrængende Kommissionen til at finde måder at øge solidariteten på mellem medlemsstaterne, i tilfælde af at krisen med Rusland forstætter; opfordrer i denne forbindelse indtrængende EU's stats- og regeringsledere til at gøre fuld brug af EU's stærke ikke-militære midler til at forhindre, at våbenhvileaftalen gør det østlige Ukraine til endnu en fastlåst konflikt, ved at opretholde presset på Rusland, så længe der ikke ses væsentlige og definitive tegn på forbedring af krisen;

14.    beklager dybt de pro-russiske militantes røveri af 20 pansrede køretøjer, der kom med kontanter til sociale ydelser i den besatte del af Donbas, men beklager præsident Porosjenkos beslutning om at standse disse betalinger til ukrainske borgere, der på grund af konflikten lever i en fortvivlet situation; opfordrer de ukrainske myndigheder til at finde metoder til at nå ud til dem og genoprette forsyningerne til levering af pensioner og bistand;

15.    opfordrer endvidere til øget og mere effektiv humanitær bistand til internt fordrevne, navnlig for så vidt angår børn og ældre, og til fuld og uhindret adgang til konfliktområderne for Den Internationale Røde Kors Komité; mener i denne forbindelse, at der kunne organiseres sikker levering af pensioner i regionerne Donetsk og Lugansk med hjælp fra Røde Kors og OSCE, således at pengene når frem til dem, der er berettiget til disse pensioner som borgere i Ukraine;

16.    gentager sit synspunkt om, at humanitærbistand til konfliktramte områder bør leveres af internationale organisationer for at undgå enhver politisk instrumentalisering og misbrug af støtten; opfordrer indtrængende Rusland til at standse de såkaldte hvide konvojer og bakke op om, at Det Internationale Røde Kors straks overtager alle humanitære bistandsaktiviteter i det østlige Ukraine og også i Lugansk- og Donetsk-området; er overbevist om, at dette er den eneste måde at undgå en humanitær katastrofe på;

17.    glæder sig over den franske regerings afvisning af at levere de første Mistral-helikoptere til Rusland; opfordrer indtrængende den franske regering til at ophæve denne kontrakt endeligt; opfordrer indtrængende Det Forenede Kongerige til øjeblikkeligt at trække alle nuværende våbeneksporttilladelser til Rusland tilbage og opfordrer ligeledes indtrængende alle EU-medlemsstaterne til formelt at forstærke EU's våbenembargo mod Rusland ved ikke blot at forbyde fremtidig eksport, men også at annullere alle nuværende aftaler og licenser;

18.    noterer sig visse EU-medlemsstaters levering af ikkedødbringende udstyr til de ukrainske væbnede styrker; støtter eksport af ikkedødbringende udstyr såsom beskyttelsesveste, kommunikationsudstyr, mobile felthospitaler eller lægelige aktiver såsom førstehjælpsudstyr, men også teknisk bistand (f.eks. dieselmotorer); anser eksport af sådant ikkedødbringende udstyr for lovligt og moralsk forsvarligt, da det bidrager til Ukraines ret til selvforsvar;

19.    henleder opmærksomheden på de seneste rapporter fra Amnesty International og Human Rights Watch om menneskerettighedskrænkelser i de konfliktramte områder og udtrykker sin stærke fordømmelse af alle de bortførelser, voldsomme overfald, tortur, mord, udenretslige drab og andre alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne og brud på den humanitære folkeret mod aktivister, demonstranter, journalister og mange andre borgere, der ikke tager aktiv del i konflikten i det østlige Ukraine, som er begået i løbet af de seneste tre måneder, hovedsagelig af bevæbnede separatister og i nogle tilfælde også af regeringsstyrker; glæder sig over den interne undersøgelse, der er indledt af de ukrainske myndigheder om den påståede anvendelse af klyngebomber, og forventer i denne forbindelse rettidige og præcise konklusioner; opfordrer Ukraines regering til at udøve fuld kontrol over alle frivillige bataljoner; opfordrer den ukrainske regering og de ukrainske myndigheder til at fortsætte med at efterforske og retsforfølge alle forbrydelser mod menneskeheden; er dybt bekymret over, at der i de regioner, der kontrolleres af en ny gruppe af krigsherrer, ikke hersker nogen retssikkerhed, og at der endog anvendes dødsstraf;

20.    opfordrer indtrængende de ukrainske myndigheder til at indlede en åben, gennemsigtig og inklusiv dialog med alle dele af det ukrainske samfund; opfordrer dem i denne forbindelse til ikke at forhale de nødvendige og længeventede reformer på forfatningsmæssigt, politisk, administrativt og økonomisk plan; mener i den forbindelse, at en forfatningsreform i Ukraine, herunder decentraliseringsprocessen bør være genstand for en bred dybdegående drøftelse med inddragelse af alle dele af det ukrainske samfund; mener, at det vigtigste skridt er at gøre de offentlige institutioner ansvarlige over for borgernes behov; understreger, at den interne omorganisering af de forskellige administrations- og ledelsesniveauer er anden etape, og at netværket af renselsesinitiativer i Ukraine er fremkommet med gode forslag, som regeringen bør overveje alvorligt i reformprocessen;

21.    opfordrer til øjeblikkelig og effektiv gennemførelse af den nationale strategi mod korruption; understreger, at bekæmpelsen af denne praksis skal være en af den nye regerings højeste prioriteter, og forventer konkrete resultater på linje med forventningerne hos de mennesker, som demonstrerede på Majdan-pladsen;

22.    understreger, at undertegnelsen af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine den 27. juni 2014 er et grundlæggende skridt i retning af en uddybning af forbindelserne mellem de to parter og inddragelsen af Ukraine i den europæiske integrationsproces; giver i denne forbindelse på ny udtryk for sin opfattelse af, at denne aftale ikke er det endelige mål i forholdet mellem EU og Ukraine; påpeger endvidere, at Ukraine – ligesom enhver anden europæisk stat – i medfør af artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union har et europæisk fremtidsperspektiv og kan ansøge om at blive medlem af Unionen, såfremt landet overholder de demokratiske principper, respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder og menneske- og mindretalsrettighederne samt sikrer retsstatsprincipperne; opfordrer indtrængende EU’s medlemsstater til at ratificere associeringsaftalen inden topmødet i Riga;

23.    fremhæver, at en associeringsaftale eller en vidtgående og bred frihandelsaftale med Den Europæiske Union ikke er forbundet med optagelse i NATO; understreger i denne forbindelse, at spørgsmålet om medlemskab af NATO er et meget kontroversielt spørgsmål, både i det ukrainske samfund og i den europæiske offentlighed; bemærker, at Verhovna Rada under de givne omstændigheder har stemt for at bringe Ukraines alliancefri status til ophør, men udtrykker bekymring over, at alle initiativer om NATO-medlemskab vil øge spændingerne i en større del af regionen;

24.    beklager beslutningen om at indstille den midlertidige anvendelse af det vidtgående og brede frihandelsområde indtil den 31. december 2015 som følge af Ruslands trussel om yderligere at blokere for den bilaterale handel med Ukraine; understreger, at Europa-Parlamentet ratificerede associeringsaftalen den 26. oktober 2014, og at den ikke bør ændres på Ruslands anmodning, og opfordrer Kommissionen til at drøfte løsninger på russiske bekymringer inden for den margin, der tillades af aftalen i den ratificerede form; beklager Ruslands trussel om at indføre nye sanktioner mod Ukraine, hvis de reformer, der er knyttet til tilpasningen til gældende fællesskabsret fortsætter; mener, at muligheden for at fremme økonomisk integration med Det Eurasiske Økonomiske Fællesskab bør afvejes nøje, og at EU og medlemsstaterne på ingen måde bør stille en sådan mulighed i udsigt, uden at Rusland først gør væsentlige fremskridt med hensyn til krisen i Ukraine;

25.    minder om, at aftalen om et vidtgående og bredt frihandelsområde skal være en lejlighed til at reformere den ukrainske økonomi på en bæredygtig måde ved at bryde med særinteresser; understreger vigtigheden af at yde Ukraine den nødvendige finansielle og tekniske bistand til at gennemføre det vidtgående og brede frihandelsområde samt af at prioritere områder, hvor Ukraine kan få størst muligt udbytte af den økonomiske integration med EU;

26.    mener, at det er af allerstørste betydning at mindske EU’s energiafhængighed af Moskva og andre autoritære regimer og samtidig at indføre konkrete alternativer til at hjælpe de medlemsstater, som i øjeblikket er afhængige af Rusland som eneleverandør; opfordrer i denne henseende Kommissionen til at arbejde for en fuld gennemførelse af den tredje energipakke og støtte energieffektivitetsprojekter, da dette vil overflødiggøre yderligere rørledningskapacitet, og til i praksis at diversificere energikilderne ved at udvikle vedvarende energikilder; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til ikke at lade deres offentlige virksomheder gå sammen med russiske virksomheder omkring projekter, der øger Europa sårbarhed og tager sigte på at isolere Ukraine, såsom South Stream-projektet;

27.    understreger i denne forbindelse behovet for ambitiøse og bindende mål for 2030 (40 % for energieffektivitet og 45 % for vedvarende energi) med henblik på at skabe arbejdspladser i Ukraine og EU inden for disse sektorer, øge forsyningssikkerheden og opfylde vores klimamål, samtidig med at afhængigheden af fossil energi mindskes;

28.    opfordrer EU til at overveje at betragte gaslagre, samkøringslinjer og returstrømningsfaciliteter som strategiske aktiver og derved regulere den andel af kontraherende parter, som kan være tredjeparter inden for disse nøglesektorer; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at ophæve planlagte aftaler med Rusland inden for energisektoren, herunder om nukleare reaktorer, brændstofteknologi og affaldsoverførsler af nuklear teknologi samt South Stream-gasledningen;

29.    beklager, at de ukrainske myndigheder ikke i tide traf de nødvendige foranstaltninger til at imødegå den energikrise, der for øjeblikket hersker i landet; opfordrer til en radikal omstrukturering af det ukrainske energisystem, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde en ad hoc finansiel pakke, som sigter mod at tilpasse den ukrainske energisektor til EU’s standarder, navnlig med hensyn til effektivitet og vedvarende energi; mener, at finansiel støtte fra EU til den ukrainske energisektor bør være underlagt betingelser som minimum for så vidt angår systematisk installation af måleudstyr;

30.    glæder sig over Kommissionens vedtagelse af den fjerde situationsrapport for Ukraines gennemførelse af handlingsplanen for visumliberalisering og Rådets afgørelse om at gå videre til anden fase; insisterer på en hurtig fuldførelse af ordningen om visumfrihed mellem EU og Ukraine som en konkret imødekommelse af de europæiske forhåbninger hos de borgere, der demonstrerede på Majdan-pladsen; gentager i mellemtiden sin opfordring til en øjeblikkelig indførelse af midlertidige, meget enkle og billige visumprocedurer;

31.    minder ikke desto mindre om, at respekten for minoriteters grundlæggende rettigheder er en betingelse for visumliberaliseringsprocessen, og opfordrer derfor de ukrainske myndigheder til at indføre en lovgivning til bekæmpelse af diskrimination i tråd med europæiske standarder, herunder lovgivning om forskelsbehandling på grund af seksuel orientering;

32.    opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige hasteforanstaltninger i kølvandet på den russiske embargo mod EU's landbrugsprodukter til at stabilisere landbrugsmarkederne ved at prioritere en forbedret anvendelse af de indre markeder og forarbejde produkter, hvor det er muligt, og undgå tilbagekøb (destruktion) og subsidieret eksport til tredjelande, navnlig udviklingslande; forventer i denne forbindelse solidaritet og korrekt handelsmæssig adfærd fra tredjelande med tæt tilknytning til EU, især kandidatlande;

33.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Ukraines præsident, regering og parlament, Europarådet, OSCE og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

 

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0170.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0248.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0457.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0009.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0025.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik