Förfarande : 2014/2965(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0018/2015

Ingivna texter :

B8-0018/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 140kWORD 77k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0008/2015
12.1.2015
PE547.441v01-00
 
B8-0018/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP))


Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Peter Eriksson, Ernest Maragall, Helga Trüpel, Davor Škrlec, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP))  
B8‑0018/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina, särskilt resolutionerna av den 27 februari 2014 om situationen i Ukraina(1), av den 13 mars 2014 om Rysslands invasion av Ukraina(2), av den 17 april 2014 om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina(3), av den 17 juli 2014 om Ukraina(4) och av den 18 september 2014 om situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland(5),

–       med beaktande av undertecknadet av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina den 27 juni 2014, som inbegriper ett djupgående och omfattande frihandelsavtal, samt av Europaparlaments och Verchovna Radas gemensamma undertecknande av detta avtal den 16 september 2014,

–       med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikes frågor) extrainsatta möte om Ukraina den 3 mars 2014 och av slutsatserna från rådets (utrikes frågor) möten den 17 mars 2014, den 14 april 2014, den 12 maj 2014, den 23 juni 2014, den 15 augusti 2014 och den 17 november 2014,

–       med beaktande av stats- och regeringschefernas uttalande om Ukraina vid Europeiska rådets möte den 6 mars 2014 och den 27 maj 2014,

–       med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte om Ukraina den 21 mars 2014, den 27 juni 2014, den 16 juli 2014, den 30 augusti 2014 och den 18 december 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     En manifestation kallad ”minnenas natt” hölls på Majdantorget i Kiev den 30 november 2014, på årsdagen av kravallpolisen Berkuts brutala skingrande av studenter som demonstrerade för Ukrainas integration i Europa och mot den dåvarande regeringens beslut att inte underteckna associeringssavtalet mellan EU och Ukraina. Denna studentdemonstration ledde till en bred mobilisering i det ukrainska samhället till stöd för djupgående och radikala demokratiska reformer, vilket ledde till president Janukovytjs fall.

B.     Det tidigarelagda val som ägde rum den 26 oktober 2014 avlöpte fredligt och korrekt trots den pågående konflikten i de östra regionerna och Rysslands annektering av Krim. Över 50 % av ledamöterna i det nyvalda Verchovna Rada är nya och många av dem är en direkt följd av Euromajdanrörelsen. Det nya parlamentet och den nya regeringen måste uppfylla sina löften, vilka bygger på de strävanden som det ukrainska folket gav uttryck för i månadslånga, fredliga demonstrationer på gatorna, där man stod emot den tidigare regimens förtryck och våld.

C.     Den 2 december 2014 röstade Verchovna Rada för bildandet en ny regering med stöd av en koalition av fem partier som kallas ”Europeiska Ukraina”.

D.     Den vapenvila i östra Ukraina som avtalades i den trilaterala kontaktgruppen i Minsk den 5 september 2014 och följdes den 19 september av ett memorandum om genomförande av en fredsplan med 12 punkter, har ständigt brutits av framför allt proryska militanta grupper, vilket har lett till att krisen har blivit en lågintensiv konflikt som långsamt riskerar att övergå i en frusen konflikt. Sedan den 9 december 2014 har antalet brott mot vapenvilan minskat kraftigt tack vare att president Porosjenko uppmanade till lugn. De viktigaste punkterna i memorandumet har inte genomförts, i synnerhet utmarkeringen av en kontaktlinje, tillbakadragandet av tunga vapen minst 15 kilometer på båda sidor och den kontroll av den ukrainsk-ryska gränsen som ska utföras av OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag. De senaste samtalen mellan parterna ägde rum i Minsk den 24 december 2014 men ledde inte till några konkreta resultat utöver utbyte av gisslan.

E.     Ryssland har ökat sitt militära och logistiska stöd till separatisterna genom ett konstant flöde av vapen, ammunition, bepansrade fordon och utrustning, legosoldater och förklädda soldater trots EU:s uppmaningar om att göra allt man kan för att lugna situationen. Sedan början på krisen har Ryssland samlat trupper och krigsmateriel på områden i östra Ukraina. Enligt tillförlitliga källor finns det mellan 6 000 och 8 000 ryska trupper stationerade på ukrainskt territorium.

F.     Över 4 500 människor har mist livet under denna konflikt, däribland 1 300 efter avtalet om vapenvila, och situationen i konfliktområdet är djupt oroväckande, både ur humanitär synvinkel och ur hälsosynpunkt. Mer än en miljon människor har lämnat konfliktområdet och sökt skydd i Ryssland och i andra regioner i Ukraina som inte påverkas av oroligheterna.

G.     Den 30 oktober 2014 lyckades EU förhandla fram en överenskommelse om ett vinterpaket för leverans av gas från Ryssland till Ukraina fram till slutet av mars 2015. Trots denna överenskommelse lider Ukraina för närvarande av en akut energibrist, med dagliga strömavbrott i en del regioner och stängda skolor på grund av kylan.

H.     I rapporter som nyligen offentliggjordes av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och Amnesty International anklagas båda sidor för människorättskränkningar, och i rapporterna nämns brott som bortföranden, tortyr, utomrättsliga avrättningar, användning av tunga vapen i tätbefolkade stadsområden samt användning av klusterbomber. De ukrainska myndigheterna har möjlighet och skyldighet att utreda dessa brott mot de mänskliga rättigheterna och ställa de ansvariga inför rätta; de kan dock inte göra detta i de områden som kontroleras av ryskstödda militanta grupper där det inte finns något rättssystem och rättsstaten är satt ur spel.

I.      Den 5 december 2014 var det 20 år sedan samförståndsavtalet från Budapest undertecknades. Ukraina har respekterat alla bestämmelser i det och agerat proaktivt i frågor rörande nedrustning och icke-spridning av kärnvapen, medan Ryssland har brutit mot sina åtaganden genom att ockupera delar av Ukrainas territorium (Krim och Sevastopol) och inleda väpnade angrepp i östra Ukraina. Detta har skapat ett farligt prejudikat eftersom en stat som garanterade Ukrainas säkerhet efter att Ukraina hade avstått från kärnvapen allvarligt kränkte Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och den allmänna principen om att främja nedrustning och icke-spridning av kärnvapen i världen på grundval av internationell lagstiftning och multilaterala avtal. Ryssland vägrar fortsatt att tillämpa fördraget om konventionella väpnade styrkor i Europa (CFE).

J.      Nya sanktioner mot Ryssland infördes den 12 september 2014 i syfte att ytterligare strama åt de ryska bankernas, energibolagens och försvarsindustriföretagens tillgång till kapital på EU-marknaden. Därefter godkände EU-ambassadörerna vid sitt sammanträde i Bryssel den 27 november utvidgade sanktioner mot de separatister som verkar i östra Ukraina. Dessa sanktioner inkluderar visumförbud och frysta tillgångar för ytterligare 13 personer, samt frysta tillgångar för fem nya företag.

K.     Enligt en ny OSSE-rapport har minst 170 journalister attackerats och ytterligare sju dödas i Ukraina sedan november 2013, och det finns cirka 800 fall med bortförda och gripna mediearbetare, varav två fortfarande sitter fänglade. 30 redaktioner har fått sina lokaler vandaliserade, däribland tv-kanaler. Den ukrainska soldaten Nadija Savtjenko, filmskaparen Oleg Sentsov och andra ukrainska medborgare hålls fortfarande som politiska fångar i Ryssland i strid med internationell rätt.

L.     Enligt Transparency Internationals korruptionsindex för 2014 tillhör Ukraina fortfarande kategorin mycket korrupta länder. Enligt organisationen utgör de antikorruptionslagar som nyligen infördes bara en bas för förändring. Ukrainas rangordning i detta index visar än en gång på vikten av att effektivt bekämpa korruptionen.

M.    Det ryska embargot mot import av ett stort antal jordbruksprodukter från EU och andra länder, som infördes av den ryska premiärministern den 6 augusti 2014, får omfattande konsekvenser för ett antal jordbrukssektorer och länder som exporterar jordbruksprodukter till Ryssland.

N.     Den 27 juni 2014 bekräftade rådet (utrikes frågor) kommissionens analys att Ukraina har uppfyllt alla riktmärken under den första etappen i handlingsplanen för viseringsliberalisering och gått vidare till den andra etappen i visaliberaliseringsprocessen.

1.      Europaparlamentet välkomnar den positiva bedömningen av valet den 26 oktober 2014, även om en del förfarandeproblem noterades, och det efterföljande öppnandet av det nya Verchovna Rada. Parlamentet förväntar sig i detta sammanhang att den nya regeringen och det nya parlamentet uppfyller sina löften om att genomföra nödvändiga politiska, administrativa och ekonomiska reformer på vägen mot europeisk integration, i enlighet med Euromajdanrörelsens strävanden.

2.      Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att göra allt för att bistå Ukraina vid antagandet och, framför allt, genomförandet av dessa reformer och på så sätt bana väg för ett fullständigt genomförande av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang inledandet av Europeiska unionens rådgivande uppdrag, som har i uppgift att effektivt bidra till reformer inom den civila säkerhetssektorn efter upprättandet av den stödgrupp som ger en fokuspunkt, struktur, översikt och vägledning för kommissionens stöd till Ukraina, samt att bidra till att mobilisera medlemsstaternas expertis och ytterligare öka samarbetet med andra givare och de internationella finansieringsinstituten.

3.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vederbörligen beakta de ukrainska myndigheternas begäran om ett tredje program för makrofinansiellt stöd, som inkluderar storleken på stödet och frågan om förhållandena inom den statliga politiken efter genomförandet av det andra steget inom det andra programmet. Parlamentet betonar att allt ekonomiskt stöd från EU måste åtföljas av strikta villkor rörande kampen mot korruption.

4.      Europaparlamentet uttrycker sin oro för den nya regeringens beslut att upprätta ett ministerium för informationspolitik och efterlyser en öppen och transparent debatt för att förtydliga orsakerna bakom detta och så småningom vidta lämpliga och effektiva åtgärder för att motarbeta den tilltagande ryska propagandan. Parlamentet anser att man aldrig kan besegra propaganda med propaganda, utan Ukraina behöver i stället en omedelbar reform av mediesektorn i syfte att skapa ett offentligt, men inte statskontrollerat, tv- och radiosystem och en öppen kontroll av privata medier. Parlamentet varnar för att införa statlig censur av massmedierna.

5.      Europaparlamentet fördömer med kraft alla brott mot avtalet om vapenvila, vilka framför allt begås av de ryskstödda separatistgrupperna, och uppmanar samtliga parter att göra allt de kan för att fullt ut och i ärligt uppsåt genomföra avtalet för att på så sätt bana väg för en ny och genuin fredsprocess och en inkluderande nationell dialog. Parlamentet uppmanar också samtliga parter att fortsätta förhandlingarna för att lösa alla frågor som kvarstår rörande i synnerhet ställningen för regionerna Luhansk och Donetsk, eller delar av dem, inom ramen för en enad ukrainsk stat.

6.      Europaparlamentet fördömer anordnadet av olagliga ”president- och parlamentsval” i ”Folkrepubliken Donetsk” och ”Folkrepubliken Luhansk” den 2 november 2014, samt det faktum att Ryssland ”respekterade dessa val” och därmed underminerade Minsköverenskommelsen.

7.      Europaparlamentet bekräftar sitt engagemang för Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet, och betonar att endast en verklig politisk lösning på krisen kan bana väg för fullständig försoning mellan parterna och stärka landets enhet.

8.      Europaparlamentet beklagar att OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag fortfarande är underbemannat och därmed underpresterar. Parlamentet understryker att detta uppdrag spelar en avgörande roll för att lösa krisen i Ukraina, med tanke på OSSE:s erfarenhet av att hantera väpnade konflikter och kriser och det faktum att både Ryssland och Ukraina är medlemmar i organisationen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt kommissionen att göra allt de kan för att se till att OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag i Ukraina stärks och utökas i fråga om såväl personal som logistik och utrustning. Parlamentet betonar att OSSE:s övervakare utan ytterligare dröjsmål måste sättas in längs de delar av den ukrainsk-ryska gränsen som för närvarande kontrolleras av separatister.

9.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att börja förbereda en givarkonferens för Donbassregionen och välkomnar i detta sammanhang att Europeiska investeringsbanken skulle kunna avsätta 200 miljoner euro för återuppbyggnad av regionen. Parlamentet välkomnar vidare EU:s beslut att avsätta 55 miljoner euro till finansiering av det nya programmet ”Stöd till Ukrainas regionalpolitik”, vilket antogs av regeringen den 6 augusti 2014 och är en del av genomförandet av statens regionala utvecklingsstrategi. Programmet ger en stabil och förutsägbar finansiering för regioner och kommuner, stärkt ekonomisk självständighet för lokala myndigheter, ökad regional konkurrenskraft samt förbättrad territoriell socioekonomisk sammanhållning.

10.    Europaparlamentet uppmanar Moskva att sluta trappa upp läget genom att omedelbart stoppa flödet av vapen, legosoldater och trupper till stöd för separatisterna och att stänga den 400 kilometer långa del av gränsen som för närvarande inte kontrolleras av Ukrainas gränsvakter. Parlamentet betonar att det sätt på vilket Ryssland har brutit mot Budapestavtalet, vilket sågs som ett viktigt bidrag till nedrustningen och icke-spridningen av kärnvapen i världen under 1990-talet, kommer att ha en enorm negativ inverkan på andra länders beredvillighet att underteckna icke-spridningsfördraget och att strikt uppfylla åtagandet enligt detta fördrag inför den förestående konferens om en översyn om icke-spridningsfördraget som ska hållas under 2015.

11.    Europaparlamentet betonar att Ryssland har ansvar för den allt sämre situationen för de mänskliga rättigheterna i det olagligt annekterade Krim. Parlamentet understryker i detta sammahang sin djupa oro över att 18 000 människor har lämnat regionen, och att över hälften av dem är krimtatarer. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att upphöra med den fortsatta militariseringen av Krimhalvön och motsätter sig Rysslands avsikt att placera kärnvapen i denna ockuperade del av Ukraina, vilket Rysslands utrikesminister har aviserat. Parlamentet upprepar på nytt sitt krav på Ryssland att omedelbart frige ukrainska politiska fångar, inbegripet Nadija Savtjenko, som nyligen valdes in i Verchova Rada i sin frånvaro, och filmskaparen Oleg Sentsov.

12.    Europaparlamentet välkomnar Europeiska fotbollsförbudets (UEFA) beslut att förbjuda Krims klubbar att delta i Ryska fotbollsförbundets turneringar från och med den 1 januari 2015 och att förbjuda det Ryska fotbollsförbudet att organisera några fotbollsmatcher överhuvudtaget på Krims territorium utan tillstånd av UEFA och Ukrainas fotbollsförbund. Parlamentet anser att FIFA bör stoppa förberedelserna av VM 2018 i Ryssland så länge aggressionen mot Ukraina varar.

13.    Europaparlamentet vill att de nuvarande sanktionerna upprätthålls och uppmanar kommissionen att finna vägar att öka solidariteten mellan medlemsstaterna om krisen med Ryssland fortsätter. Parlamentet uppmanar med kraft EU:s stats- och regeringschefer att till fullo utnyttja EU:s kraftfulla icke-militära medel för att förhindra att avtalet om vapenvila gör östra Ukraina till ännu en frusen konflikt, genom att upprätthålla påtryckningarna mot Ryssland så länge man inte ser väsentliga och definitiva tecken på att krisen mildras.

14.    Europaparlamentet fördömer med kraft de proryska militanta gruppernas rån av 20 beväpnade fordon som levererade kontanter för sociala utgifter i den ockuperade delen av Donbass, men beklagar president Porosjenkos beslut att ställa in dessa betalningar till ukrainska medborgare som på grund av konflikten lever under mycket svåra förhållanden. Parlamentet uppmanar de ukrainska myndigheterna att finna vägar att nå ut till dem och åter börja betala ut pensioner och bidrag.

15.    Europaparlamentet efterlyser vidare ett ökat och mer effektivt humanitärt stöd till internflyktingar, och då i synnerhet barn och äldre, och vill att Internationella rödakorskommittén ges fullständig och obehindrad tillgång till konfliktområdena. Parlamentet anser i detta sammanhang att en säker utbetalning av pensioner i Donetsk- och Luhanskregionerna skulle kunna organiseras genom Röda korset och OSSE så att pengarna kommer fram till dem som har rätt till pensioner eftersom de är ukrainska medborgare.

16.    Europaparlamentet upprepar sin åsikt om att humanitärt bistånd i konfliktområden endast ska ges av internationella organisationer för att undvika att biståndet blir ett politiskt instrument och att biståndsmedlen missbrukas. Parlamentet uppmanar Ryssland att stoppa de så kallade vita konvojerna och att låta Internationella röda korset omedelbart ta över all humanitär biståndsverksamhet i östra Ukraina och i Luhansk- och Donetskregionerna. Parlamentet är övertygat om att detta är det enda sättet att förhindra en humanitär katastrof.

17.    Europaparlamentet välkomnar den franska regeringens beslut att inte leverera det första helikopterbärande Mistralfartyget till Ryssland. Parlamentet uppmanar den franska regeringen att permanent säga upp detta kontrakt och Förenade kungariket att genast dra tillbaka alla befintliga licenser för vapenexport till Ryssland. Dessutom uppmanas alla medlemsstater att formellt utöka EU:s vapenembargo gentemot Ryssland genom att inte bara förbjuda framtida export utan också annullera alla befintliga kontrakt och licenser.

18.    Europaparlamentet noterar att vissa EU-medlemsstater har levererat icke-dödande utrustning till Ukrainas väpnade styrkor. Parlamentet stöder export av icke-dödande utrustning såsom skyddsvästar, kommunikationsutrusning, mobila fältsjukhus och medicinska förnödenheter såsom första hjälpen-utrustning, men även tekniskt stöd (t.ex. dieselmotorer). Parlamentet anser att export av sådan icke-dödande utrusning är legitimt och moraliskt försvarbart då det bidrar till Ukrainas rätt till självförsvar.

19.    Europaparlamentet uppmärksammar rapporterna från Amnesty International och Human Rights Watch om brott mot de mänskliga rättigheterna i konfliktområden och fördömer kraftfullt de bortföranden, fall av brutal misshandel och tortyr, mord, utomrättsliga avrättningar och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt som aktivister, demonstranter, journalister och många andra medborgare som inte är aktiva i konflikten i östra Ukraina har utsatts för under de senaste tre månaderna och som huvudsakligen har begåtts av beväpnade separatister men i vissa fall även av regeringsstyrkor. Parlamentet välkomnar den internutredning om den påstådda användningen av klusterbomber som de ukrainska myndigheterna har inlett samt förväntar sig snabba och precisa slutsatser. Parlamentet uppmanar Ukrainas regering att utöva full kontroll över frivilligbataljonerna, och Ukrainas regering och myndigheter uppmanas att fortsätta att undersöka och lagföra alla brott mot mänskligheten. Parlamentet är djupt oroat över att det inte finns någon rättssäkerhet och att till och med dödsstraff tillämpas i de områden som kontrolleras av en ny grupp av krigsherrar.

20.    Europaparlamentet uppmanar med kraft de ukrainska myndigheterna att inleda en öppen och insynsvänlig dialog som omfattar alla delar av det ukrainska samhället. Parlamentet uppmanar dem i detta sammanhang att inte försena de nödvändiga och efterlängtade konstitutionella, politiska och ekonomiska reformerna. De konstitutionella reformerna i Ukraina, inklusive decentraliseringsprocessen, bör bli föremål för en bred och djupgående diskussion som alla delar av det ukrainska samhället deltar i. Parlamentet anser att det viktigaste steget är att få de statliga institutionerna att ta ansvar för invånarnas behov. Parlamentet betonar att en intern omorganisering av de olika administrations- och styrningsnivåerna utgör det andra steget och att nätverket för lustrationsinitiativ i Ukraina har lagt fram bra förslag som regeringen noggrant bör överväga i reformprocessen.

21.    Europaparlamentet efterlyser ett omedelbart och effektivt genomförande av den nationella strategin mot korruption. Parlamentet betonar att kampen mot korruption måste vara en av den nya regeringens högsta prioriteringar och förväntar sig konkreta resultat som motsvarar de förväntningar som demonstraterna på Majdantorget hade.

22.    Europaparlamentet betonar att undertecknandet av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina den 27 juni 2014 är ett grundläggande steg för att fördjupa förbindelserna mellan de båda parterna och föra in Ukraina i den europeiska integrationsprocessen. Parlamentet upprepar i detta avseende att detta avtal inte utgör det slutliga målet i förbindelserna mellan EU och Ukraina. Vidare betonar parlamentet att Ukraina, enligt artikel 49 i EU-fördraget, precis som alla andra europeiska stater har ett europeiskt perspektiv och kan ansöka om medlemskap i Europeiska unionen, förutsatt att landet ansluter sig till demokratins principer, respekterar grundläggande friheter, mänskliga rättigheter och minoriteternas rättigheter samt garanterar rättsstaten. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att ratificera associeringsavtalet före toppmötet i Riga.

23.    Parlamentet understryker att ett associeringsavtal eller ett djupgående och omfattande frihandelsavtal med EU inte är kopplat till integration i Nato. Parlamentet betonar i detta sammanhang att frågan om Natomedlemskap splittrar både det ukrainska samhället och den europeiska opinionen. Parlamentet noterar att Verchovna Rada, på grund av de rådande omständigheterna, röstade för avskaffandet av Ukrainas alliansfrihet, men uttrycker sin oro för att alla steg mot ett Natomedlemskap kan medföra ökade spänningar i hela regionen.

24.    Europaparlamentet beklagar djupt beslutet att skjuta upp den tillfälliga tillämpningen av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet till den 31 december 2015 på grund av Rysslands hot om ytterligare blockader mot den bilaterala handeln med Ukraina. Parlamentet betonar att Europaparlamentet ratificerade associeringsavtalet den 26 oktober 2014 och att det inte bör ändras på Rysslands begäran, samt uppmanar kommissionen att diskutera lösningar med Ryssland inom den marginal som det ratificerade avtalet tillåter. Parlamentet fördömer Rysslands hot om att införa nya sanktioner mot Ukraina om landet genomför reformer kopplade till gemenskapslagstiftningen. Parlamentet anser att möjligheten att öka den ekonomiska integrationen med den Euroasiatiska ekonomiska gemenskapen bör avvägas noga och att EU och Medlemsstaterna inte under några omständigheter ska öppna för denna möjlighet utan att Ryssland först har tagit avsevärda steg för att lösa Ukrainakrisen.

25.    Europaparlamentet påminner om det djupgående och omfattande frihandelsavtalet måste användas som en möjlighet att varaktigt reformera den ukrainska ekonomin genom att bryta upp egenintressen. Parlamentet understryker betydelsen av att ge Ukraina nödvändigt ekonomiskt och tekniskt stöd för att genomföra det djupgående och omfattande frihandelsavtalet och prioritera de områden där Ukraina kan dra störst nytta av en ekonomisk integration med EU.

26.    Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att minska EU:s energiberoende av Moskva och andra auktoritära regimer, samtidigt som man inför konkreta alternativ för att hjälpa de medlemsstater som för närvarande litar till Ryssland som enda leverantör. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att arbeta för ett fullständigt genomförande av det tredje energipaketet och att stödja energieffektivitetsprojekt, eftersom detta skulle göra ytterligare ledningar överflödiga, och även att praktiskt diversifiera energikällorna genom att utveckla förnybara energislag. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte låta sina offentliga företag bedriva projekt med ryska företag som ökar den europeiska sårbarheten och syftar till att isolera Ukraina, till exempel South Stream.

27.    Europaparlamentet framhåller behovet av ambitiösa och bindande mål till 2030 (40 % för energieffektiviteten och 45 % för förnybara energikällor) för att skapa arbetstillfällen i Ukraina och EU inom dessa sektorer, öka försörjningstryggheten samt inte bara uppnå våra klimatmål utan även minska beroendet av fossila bränslen.

28.    Europaparlamentet uppmanar EU att betrakta gaslagring, sammanlänkningar och anläggningar för återflöde som strategiska tillgångar och därmed reglera den andel av alla kontraktsparter som får utgöras av tredje parter inom dessa viktiga sektorer. Parlamentet uppmanar vidare medlemsstaterna att ställa in de planerade avtalen med Ryssland inom energisektorn, även de avtal som gäller kärnreaktorer och bränsleteknik, transporter av avfall från kärnteknik samt South Stream-gasledningen.

29.    Europaparlamentet beklagar att de ukrainska myndigheterna inte i tid vidtog de åtgärder som behövdes för att möta den energikris som för närvarande påverkar landet. Parlamentet vill se en radikal omstrukturering av det ukrainska energisystemet och uppmanar kommissionen att förbereda ett specifikt ekonomiskt paket som syftar till att anpassa den ukrainska energisektorn till EU:s normer, i synnerhet när det gäller effektivitet och förnybar energi. Parlamentet anser att det ekonomiska stödet från EU till Ukrainas energisektor bör villkoras med åtminstone en systematisk installation av mätarutrustning.

30.    Europaparlamentet välkomnar kommissionens antagande av den fjärde lägesrapporten om genomförandet av handlingsplanen för viseringsliberalisering samt rådets beslut att gå vidare till den andra etappen. Parlamentet kräver ett snabbt införande av viseringsfriheten mellan EU och Ukraina som ett konkret svar på de europeiska ambitioner som uttrycktes av de människor som demonstrerade på Majdantorget. Parlamentet upprepar sin begäran om att det i väntan på detta omedelbart ska införas tillfälliga, mycket enkla och billiga viseringsförfaranden.

31.    Europaparlamentet påminner dock om att respekt för minoriteters grundläggande rättigheter är ett villkor för viseringsliberaliseringen och uppmanar därför de ukrainska myndigheterna att slutgiltigt införa antidiskrimineringslagar som lever upp till europeiska normer, däribland lagar mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

32.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta de akuta åtgärder som krävs för att stabilisera jordbruksmarknaderna till följd av det ryska embargot mot EU:s jordbruksprodukter, och att prioritera förbättrad användning av de inre marknaderna och bearbetning av produkter där så är möjligt, men undvika återtag från marknaden (förstöring) och stöd för export till tredjeländer, särskilt utvecklingsländer. Parlamentet förväntar sig i detta sammanhang att tredjeländer med nära koppling till EU, i synnerhet kandidatländerna, ska uppvisa solidaritet och ett korrekt handelsuppförande.

33.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Ukrainas president, regering och parlament, Europarådet, OSSE samt Ryska federationens president, regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0170.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2014)0248.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2014)0457.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2014)0009.

(5)

Antagna texter, P8_TA(2014)0025.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy