Menettely : 2014/3017(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0019/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0019/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 143kWORD 79k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.442v01-00
 
B8-0019/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Egyptin tilanteesta (2014/3017(RSP))


Judith Sargentini, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Eva Joly, Bodil Ceballos, Pascal Durand, Bart Staes, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Egyptin tilanteesta (2014/3017(RSP))  
B8‑0019/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Egyptistä ja erityisesti 17. heinäkuuta 2014 antamansa päätöslauselman ilmaisun- ja kokoontumisvapaudesta Egyptissä(1),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin ulkoasioiden neuvoston kokouksissaan elokuussa 2013 ja helmikuussa 2014 hyväksymät päätelmät Egyptistä,

–       ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon äskettäiset julkilausumat Egyptistä, mukaan lukien 3. joulukuuta 2014 annetut tuomioistuimen päätökset,

–       ottaa huomioon EU:n ja Egyptin assosiaatiosopimuksen sekä EU:n ja Egyptin Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman,

–       ottaa huomioon EU:n suuntaviivat sananvapaudesta ja ihmisoikeuksien puolustajista sekä EU:n suuntaviivat, jotka on tarkoitettu edistämään ja suojelemaan homo- ja biseksuaalien, transihmisten sekä intersukupuolisten henkilöiden (HLBTI) oikeutta nauttia kaikista ihmisoikeuksista,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 5. marraskuuta 2014 julkaiseman Egyptiä koskevan yleisen määräaikaisarvioinnin,

–       ottaa huomioon Egyptin perustuslain ja erityisesti sen 65 artiklan (mielipiteen- ja ilmaisunvapaus), 70 artiklan (lehdistönvapaus), 73 artiklan (kokoontumisvapautta koskeva ”Freedom of House”), 75 artiklan (oikeus perustaa yhdistyksiä) ja 93 artiklan (kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön sitova luonne),

–       ottaa huomioon Egyptin lain 107/2013 oikeudesta julkisiin kokoontumisiin, kulkueisiin ja rauhanomaisiin protesteihin,

–       ottaa huomioon presidentin asetuksena annetun Egyptin lain 136/2014, jossa kaikki ”julkiset ja tärkeät laitokset” asetetaan sotilastuomiovallan alaisuuteen kahdeksi vuodeksi,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–       ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Egypti ratifioi vuonna 1982,

–       ottaa huomioon Human Rights Watchin 12. elokuuta 2014 julkaiseman raportin, jonka otsikkona on ”All According to Plan, the Rab'a Massacre and Mass Killings of Protestors in Egypt”,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että ilmaisunvapaus, yhdistymisvapaus ja kokoontumisvapaus ovat demokraattisen ja moniarvoisen yhteiskunnan välttämättömiä tukipilareita; ottaa huomioon, että näiden perusvapauksien tallaaminen Mubarakin hallinnon aikana oli ratkaiseva tekijä, kun kansa helmikuussa 2011 kaatoi kyseisen hallinnon; toteaa, että perusvapaudet on kiistatta kirjattu vuonna 2014 hyväksyttyyn Egyptin perustuslakiin;

B.     ottaa huomioon, että kesäkuun 2013 sotilasvallankaappauksesta lähtien Egyptin viranomaiset ovat harjoittaneet sortoa laajuudessa, jota ei ole koskaan aikaisemmin nähty maan modernissa historiassa; toteaa, että Egyptin ihmisoikeustilanne on presidentti Abdel Fattah al-Sisin johdolla jatkuvasti ja kautta linjan heikentynyt;

C.     ottaa huomioon, että raporttien mukaan arviolta 14 000 ihmistä on pidätetty heinäkuun 2013 sotilasvallankaappauksen jälkeen; ottaa huomioon, että monet heistä on pidätetty pelkän rauhanomaisen mielenosoittamisen takia tai pelkästään siksi, että he ovat ilmaisseet erimielisyytensä;

D.     ottaa huomioon, että tuhansia Muslimiveljeskunnan oletettuja jäseniä ja kannattajia, mukaan lukien sen koko johto ja vallasta syrjäytetty presidentti Morsi on pidätetty ja että satoja on syytetty ja tuomittu kuolemaan, myös joukko-oikeudenkäynneissä, tai heille on annettu pitkiä vankeusrangaistuksia oikeudellisissa menettelyissä, jotka ilmiselvästi ovat oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä koskevien perusnormien vastaisia; ottaa huomioon, että egyptiläinen rikosoikeus antoi 2. joulukuuta 2014 alustavat kuolemantuomiot 188 syytetylle heidän oletetusta osallistumisestaan elokuussa 2013 tehtyyn hyökkäykseen poliisiasemaa vastaan;

E.     ottaa huomioon, että lokakuussa 2014 annettu presidentin asetus on tarjonnut perustan satojen siviilien asian käsittelyn siirtämiseen sotilastuomioistuimiin ja että asetusta sovelletaan myös takautuvasti; ottaa huomioon, että sotilastuomioistuimet ovat puolustusministeriön alaisia ja että ne kohtelevat lapsia ja aikuisia samalla tavalla;

F.     toteaa, että arvioiden mukaan heinäkuun 2013 jälkeen noin 1 400 mielenosoittajaa on menehtynyt turvallisuusjoukkojen liiallisen tai mielivaltaisen voimankäytön takia; toteaa, että näin tapahtui myös 2. tammikuuta 2015, kun turvallisuusjoukot ampuivat kuoliaaksi kaksi ihmistä Muslimiveljeskunnan kannattajien protestin väkivaltaisen hajottamisen yhteydessä Matariyan alueella Kairossa: ottaa huomioon, että heinä-elokuussa 2013 Egyptin turvallisuusjoukot tappoivat systemaattisesti ja laajamittaisesti ainakin 1 150 Morsia tukevaa mielenosoittajaa ja Human Right Watch ‑järjestön mukaan sitä voidaan erittäin suurella todennäköisyydellä pitää rikoksena ihmisyyttä vastaan; ottaa huomioon, että Human Right Watch on todennut, että Rab’an aukion surmat ovat nykyhistoriassa yksi laajimmista mielenosoittajien surmaamisista yhden päivän aikana; ottaa huomioon, että tästä joukkosurmasta vastuussa olevat turvallisuusjoukkojen päällystöön kuuluvat ovat tähän asti nauttineet täydestä rankaisemattomuudesta ja että vain muutamia poliiseja ja sotilaita on asetettu vastuuseen muista mielenosoittajiin kohdistuneista väkivaltaisuuksista; ottaa huomioon, että yleisesti katsotaan, että joulukuussa 2013 perustettu tutkintakomitea ei ole onnistunut tekemään perusteellisia, uskottavia ja puolueettomia tutkimuksia näistä tapahtumista; ottaa huomioon, että Egyptin viranomaiset ovat tuominneet väkivallanteot, kuten tuliaseiden käytön, joihin mielenosoittajat ovat syyllistyneet turvallisuusviranomaisia vastaan; ottaa huomioon, että oikeuslääketieteellisen viraston mukaan Rab’an mielenosoituksen hajottamisen aikana kuoli kahdeksan poliisia;

G.     ottaa huomioon, että 29. marraskuuta 2014 egyptiläinen tuomioistuin vapautti vallasta syöstyn presidentti Mubarakin, joka oli tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen siksi, että hän ”ei suojellut mielenosoittajia” vuoden 2011 kansannousun yhteydessä, kaksi Mubarakin poikaa, entisen sisäministerin Habib al‑Adlyn ja useita turvallisuusjoukkojen päällystöön kuuluvia;

H.     ottaa huomioon, että Egyptin turvallisuustilanne on jatkuvasti heikentynyt samalla kun Egyptin turvallisuusjoukot ovat tehostaneet militanttien tukahduttamistoimia Siinain niemimaalla erityisesti 24. lokakuuta 2014 Karm al-Qawadisin tarkastusasemaa vastaan tehdyn hyökkäyksen jälkeen, jossa kuoli 28 egyptiläistä sotilasta; ottaa huomioon, että poliisia ja armeijan henkilöstöä vastaan hyökätään säännöllisesti kaikkialla maassa; toteaa, että tällainen hyökkäys tehtiin 5. tammikuuta 2015 Pohjois-Siinailla sijaitsevaa poliisin rakennusta vastaan ja että useita poliiseja kuoli tai haavoittui 4. tammikuuta käydyssä tulitaistelussa Länsi-Kairon esikaupunkialueella ja 6. tammikuuta Minyassa; ottaa huomioon, että valtio on määrännyt tuhansien asukkaiden häätämisestä Rafahissa, luonut 500 metrin puskurivyöhykkeen Gazan rajalle ja määrännyt kolmen kuukauden pituisen poikkeustilan osaan Siinaita; ottaa huomioon, että Pohjois-Siinailla toimiva militanttiryhmä Ansar Bayt al-Maqdis on vannonut uskollisuutta Islamilaiselle valtiolle; ottaa huomioon, että Rafahin rajanylityspaikka Gazan rajalla on yhä pääosin suljettu ja että joulukuussa 2014 se oli auki vain kolme päivää, mikä pahentaa kahden naapurin asettamaa Gazan erillisalueen saartoa;

I.      ottaa huomioon, että 24. marraskuuta 2013 asetuksena annettu uusi kokoontumisia koskeva laki on antanut oikeusperustan rauhanomaista kokoontumista koskevan oikeuden ja ilmaisunvapauden voimakkaalle rajoittamiselle ja antaa erityisesti sisäministeriölle laajan harkintavallan kieltää ja hajottaa protesteja ja pidättää mielenosoittajia; toteaa, että sadat johtavat intellektuellit, journalistit ja poliittiset puolueet ovat vaatineet viranomaisia kumoamaan välittömästi tämän sortavan lain;

J.      toteaa, että Egyptin kansalaisjärjestöt ovat toistuvasti ilmaisseet olevansa erittäin huolissaan uusimmasta kansalaisjärjestöjä koskevasta lakiesityksestä, joka mahdollistaisi siviiliryhmien asettamisen turvallisuus- ja hallintoelinten täydelliseen ja perusteettomaan valvontaan ja alistetuiksi niille ja antaisi mahdollisuuden rangaista ihmisoikeuksien puolustajia erittäin ankarasti; ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan järjestöille on annettu – useaan kertaan myöhemmäksi siirretty – määräaika rekisteröityä lain nro 84 mukaisesti ja että kyseisessä laissa asetetaan tiukat rajat kansalaisjärjestöjen riippumattomuudelle ja toiminnalle rikossyytteiden uhalla; ottaa huomioon 21. syyskuuta 2014 annetun presidentin asetuksen rikoslain muuttamisesta, jossa määrätään ankarista, myös elinkautisista rangaistuksista kansalaisjärjestöille, jotka saavat ulkomailta rahoitusta löyhästi ilmaistuun ”kansallista etua vahingoittavaan” tarkoitukseen; ottaa huomioon, että Egyptin johtavat ihmisoikeusjärjestöt ovat todenneet, että nykyinen sortojärjestelmä on saavuttanut tason, jota ei ole aiemmin nähty, ei edes Mubarakin autoritaarisen hallinnon aikana; ottaa huomioon, että hallituksen tukema media on käynnistänyt ennennäkemättömän loanheiton Egyptin riippumattomia ihmisoikeusjärjestöjä vastaan;

K.     ottaa huomioon, että kokoontumisia koskevan lain perusteella lukuisia ihmisoikeuksien puolustajia, oppositiohahmoja ja nuorisoaktivisteja on pidätetty, heitä on asetettu syytteeseen ja tuomittu heidän harjoittamastaan rauhanomaisesta toiminnasta; ottaa huomioon, että tunnettuja aktivisteja, kuten bloggaaja Ahmed Douma, huhtikuun 6. päivän liikkeen johtajat Mohamed Adel ja Ahmed Maher sekä ihmisoikeusjuristi Mahinoor El-Masry on tuomittu kolmen vuoden vankeusrangaistukseen uuden lain oletetusta rikkomisesta; ottaa huomioon, että bloggaaja Alaa Abd El Fattah ja 24 muuta syytettyä tuomittiin 15 vuodeksi vankeuteen luvattomasta mielenosoittamisesta; ottaa huomioon, että 20. lokakuuta 2014 23 henkilöä, mukaan lukien ihmisoikeuksien puolustajat Yara Sallam ja Sanaa Ahmed Seif, tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen mielenosoitusten vastaisen lain rikkomisesta; ottaa huomioon, että yliopisto-opiskelijoita on pidätetty ja ankarasti estetty osallistumasta rauhallisiin protesteihin yliopistojen kampuksilla ja että eräitä heistä poliisijoukot ovat ampuneet kuoliaiksi yliopiston tiloissa; ottaa huomioon, että kaikissa näissä tapauksissa oikeudelliset menettelyt on laajasti tuomittu poliittisesti motivoituina ja kelvottomina, koska niissä on oleellisia menettelyihin liittyviä puutteita;

L.     ottaa huomioon, että Egyptin naisten oikeuksia käsittelevien kansalaisjärjestöjen raporttien mukaan naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntymässä huolimatta uuden sukupuolista häirintää koskevan lain antamisesta, jota ei tosin vielä ole pantu täytäntöön; ottaa huomioon, että egyptiläiset naisaktivistit ovat erityisen heikossa asemassa ja usein heihin kohdistuu väkivaltaa, heitä vastaan hyökätään seksuaalisesti tai kohdellaan halventavasti heidän rauhanomaisen toimintansa takia;

M.    ottaa huomioon, että 23. kesäkuuta 2014 Al-Jazeeran journalistit Mohamed Fadel Fahmy, Peter Greste ja Baher Mohamed tuomittiin seitsemästä kymmeneen vuodeksi vankeuteen syytettyinä siitä, että he ovat levittäneet ”vääriä uutisia” ja vehkeilleet Muslimiveljeskunnan kanssa; ottaa huomioon, että kolme muuta journalistia, Sue Turton, Dominic Kane ja Rena Netjes tuomittiin 10 vuodeksi poissaolevina; ottaa huomioon, että 1. tammikuuta 2015 Egyptin vetoomustuomioistuin määräsi asian uudelleen käsiteltäväksi; toteaa, että YK:n entinen ihmisoikeusvaltuutettu Navi Pillay on paheksunut näitä oikeudenkäyntimenettelyjä ja todennut, että niissä vilisee säännönvastaisuuksia ja ne rikkovat ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta; ottaa huomioon, että ainakin 14 muuta journalistia on nykyisin vankilassa ja että Journalistien suojelukomitean mukaan Egypti siten kuuluu maihin, joissa mediaa tukahdutetaan eniten; ottaa huomioon, että itsesensuuri on lisääntynyt dramaattisesti kesän 2013 jälkeen;

N.     ottaa huomioon, että 22. joulukuuta 2014 Al Jazeeran Egyptin kanava keskeytti lähetyksensä Qatarista kunnes olosuhteet tulevat suotuisiksi työn jatkamiselle Egyptissä; ottaa huomioon, että syyskuussa 2014 seitsemää Muslimiveljeskunnan johtavaa jäsentä pyydettiin poistumaan Qatarista; katsoo, että molemmat päätökset liittyvät Dohan ja Kairon välisten suhteiden lämpenemiseen;

O.     ottaa huomioon, että 23. joulukuuta 2014 Kairossa sijaitseva sovitteluelin määräsi huomattavalle egyptiläiselle satiirikolle Bassem Youssefille 50 miljoonan Egyptin punnan (5,9 miljoonaa euroa) sakon riita-asiassa televisiokanavan kanssa, joka oli keskeyttänyt satiirikon ohjelman lähettämisen sen jälkeen, kun siinä oli pilailtu Egyptin sotilasjohdon kustannuksella; ottaa huomioon, että kyseinen televisio-ohjelma, joka oli katsojaluvuilla mitattuna arabimaailman kaikkien aikojen suosituin satiiriohjelma, on nyt lopetettu; ottaa huomioon, että suurin osa yksityisestä mediasta oli läheisessä yhteydessä Mubarakin hallintoon ja nyt nykyiseen hallintoon;

P.     ottaa huomioon, että 7. joulukuuta 2014 26 miestä pidätettiin ”irstauden harjoittamisesta” Kairossa sijaitsevassa yleisessä kylpylässä; ottaa huomioon, että pidätys televisioitiin ja esitettiin sen olevan osa kampanjaa, jonka tarkoituksena on rangaista poikkeavasta seksuaalisesta käyttäytymisestä; ottaa huomioon, että 12. tammikuuta 2015 kaikki syytetyt vapautettiin; ottaa huomioon, että heidän tahallisen nöyryyttävä pidättämisensä on nähtävä sitä taustaa vasten, että HLBT-yhteisön tukahduttamista maassa on tehostettu; ottaa huomioon, että joulukuun pidätykset ovat laajin homoseksuaalisuudesta epäiltyjen miesten pidättäminen Mubarakin ajan jälkeen; ottaa huomioon, että syyskuussa 2014 kahdeksan miestä tuomittiin kolmen vuoden vankeusrangaistuksiin irstaussyytteistä verkossa kiertäneen videon perusteella, jossa nähtävästi kuvattiin homoseksuaalien avioliittoa; ottaa huomioon, että joulukuussa 2014 tuomio lyhennettiin yhdeksi vuodeksi vankeutta; ottaa huomioon, että syyskuussa 2014 kairolainen tuomioistuin tuomitsi kuusi miestä kahdeksi vuodeksi kuritushuoneeseen heidän mainostettuaan Facebookissa kotiaan homojen kohtauspaikkana; ottaa huomioon, että Egyptian Initiative for Personal Rights -järjestö arvioi, että ainakin 150 ihmistä on pidätetty kuluneiden 18 kuukauden aikana irstaudesta syytettyinä;

Q.     ottaa huomioon, että naisten sukuelinten silpominen on kielletty Egyptissä ja rangaistukset sitä koskevan lain rikkomisesta ovat tulleet huomattavasti ankarammiksi, mutta käytäntöä jatketaan silti yleisesti; ottaa huomioon, että 20. marraskuuta 2014 Egyptin ensimmäisessä naisten sukuelinten silpomista koskevassa oikeudenkäynnissä vapautettiin silpomisen takia kuolleen 13-vuotiaan tytön isä ja menettelyn suorittanut lääkäri; ottaa huomioon, että syyttäjäviranomainen on valittanut päätöksestä;

R.     ottaa huomioon, että EU on Egyptin tärkein talouskumppani ja sen merkittävin ulkomaisten investointien lähde; ottaa huomioon, että arabikevään jälkeen tarkistetun naapuruuspolitiikkansa ja etenkin enemmällä enemmän -periaatteen mukaisesti EU:n osallistumisen tason ja laajuuden Egyptissä on riiputtava maan edistymisestä sitoumustensa kunnioittamisessa demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien alalla; ottaa huomioon, että 21. elokuuta 2013 ulkoasioiden neuvosto antoi varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle tehtäväksi tarkastella uudelleen EU:n apua Egyptille; ottaa huomioon, että neuvosto päätti, että EU:n yhteistyötä Egyptin kanssa tarkistettaisiin paikan päällä saavutetun kehityksen mukaisesti;

S.     toteaa, että parlamenttivaalit on suunniteltu pidettäviksi maalis-huhtikuussa 2015; ottaa huomioon, että EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan käyttämisen edellytyksenä on, että poliittisilla puolueilla ja yksittäisillä ehdokkailla on laillinen oikeus osallistua vaaleihin, että ilmaisunvapautta kunnioitetaan, että vallassa olevaa hallitusta voidaan arvostella, että maassa vallitsee vapaa liikkuvuus ja kokoontumisvapaus ja että kaikilla osallistuvilla puolueilla ja ehdokkailla on kohtuullinen mahdollisuus käyttää tiedotusvälineitä;

T.     ottaa huomioon, että ulkoasioiden neuvoston 21. huhtikuuta 2013 antamissa päätelmissä todetaan, että ”jäsenvaltiot päättivät myös keskeyttää sellaisten tarvikkeiden vientiluvat Egyptiin, joita voitaisiin käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa, arvioida uudelleen yhteisen kannan 2008/944/YUTP soveltamisalaan kuuluvien tarvikkeiden vientilupia ja tarkastella uudelleen Egyptin kanssa toteuttamaansa turvallisuusalan avunantoa”; ottaa huomioon, että helmikuussa 2014 ulkoasioiden neuvosto toisti nämä päätelmät;

U.     ottaa huomioon, että 27. marraskuuta 2014 Ranska ilmoitti useista asekaupoista Egyptin kanssa, mukaan luettuina yhden miljardin euron sopimus sotalaivojen varustamisesta ja taisteluhävittäjien uusiminen; ottaa huomioon, että kesäkuussa 2014 Yhdysvallat vapautti Morsin syrjäyttäneen sotilasvallankaappauksen jälkeen jäädyttämänsä 575 miljoonaa dollaria sotilastukea Egyptille; ottaa huomioon, että elokuussa 2014 Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi kehittää sotilaallista ja teknistä yhteistyötä Egyptin kanssa, ja raporttien mukaan maat tekevät kohta edistyneitä ohjuksia ja sotalentokoneita koskevan sopimuksen, jonka arvo on kolme miljardia Yhdysvaltain dollaria;

1.      on syvästi huolissaan siitä, että kesäkuun 2013 sotilasvallankaappauksen jälkeen Egyptin viranomaiset ovat jatkuvasti hyökänneet oikeusvaltiota, perusoikeuksia, poliittista moniarvoisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan Egyptissä; pitää valitettavana, että maa jatkuvasti etääntyy yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, ihmisarvoa, vapauksia ja demokratiaa koskevista pyrkimyksistä, jotka inspiroivat kansan tekemää vallankumousta 25. tammikuuta 2011;

2.      tuomitsee poliisin ja sotilaiden jatkuvasti harjoittaman julmuuden, häirinnän ja joukkopidätykset sekä valeoikeudenkäynnit satoja yksityishenkilöitä, journalisteja, ihmisoikeuksien puolustajia, intellektuelleja, opiskelijoita, ammattiyhdistysaktivisteja ja opposition aktivisteja vastaan ja katsoo, että niillä tukahdutetaan pelkkää perusoikeuksien harjoittamista; kehottaa Egyptin viranomaisia kiistattomasti takaamaan näiden vapauksien suojaamisen;

3.      kehottaa jälleen välittömästi ja ehdoitta vapauttamaan kaikki pelkästään ilmaisun- ja kokoontumisvapauden käyttämisen johdosta pidätetyt, mukaan luettuna ihmisoikeuksien puolustajat Yara Sallam ja Sanaa Ahmed Seif; kehottaa välittömästi vapauttamaan ihmisoikeusaktivisti Alaa Abd El Fattahin ja ihmisoikeusjuristi Mahinour El-Masryn ja kumoamaan heidän ankarat vankeusrangaistuksensa; kehottaa viranomaisia kumoamaan lokakuun 6. päivän liikkeen perusteettoman kiellon ja järjestön aktivisteille, mukaan luettuina Ahmed Maher ja Mohamed Adel, annetut tuomiot;

4.      on edelleen syvästi huolissaan Egyptin heikkenevästä turvallisuustilanteesta, mukaan luettuna terrori-iskujen ja muiden väkivallantekojen moninkertaistuminen, joista radikaalit islamistiryhmät ovat ottaneet vastuun; on erityisen huolissaan Siinain tilanteesta ja kasvavaa radikalisoitumista koskevista uutisista erityisesti nuorison keskuudessa; ilmaisee solidaarisuutensa uhreille; tukee Egyptin viranomaisten kaikkia toimia, joilla pyritään vastaamaan radikaalien islamistien aiheuttamaan vakavaan uhkaan tavalla, joka on ihmisoikeusnormien mukainen; on huolissaan raporteista, joiden mukaan paikallisiin väestöryhmiin kohdistetaan ankaria toimenpiteitä, mukaan luettuna Rafahin tuhansien asukkaiden häätäminen; painottaa, että terrorismin torjuminen väkivallalla vain lisää väkivaltaa molemmilla puolilla ja kehottaa Egyptin viranomaisia hävittämään ekstremismin juuret ottamalla kaikki poliittiset voimat mukaan poliittiseen päätöksentekoon; kehottaa Egyptin viranomaisia ratkaisemaan Siinain beduiiniväestön pitkäaikaiset ongelmat, jotka liittyvät poliittiseen vieraantumiseen ja taloudelliseen riistoon; kehottaa lopettamaan riippumattomien äänien tukahduttamisen Siinailla;

5.      on vakavasti huolissaan oikeuslaitoksen järjestelmällisestä käyttämisestä Egyptin hallinnon työkaluna kaikenlaisen toisinajattelun tukahduttamiseksi maassa; kehottaa Egyptin viranomaisia tiukasti varjelemaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja antamaan vahvat takuut oikeudelle oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin perustuslain ja kansainvälisten normien mukaisesti;

6.      pitää valitettavana sotilastuomioistuinten ennennäkemättömän laajaa käyttöä siviiliasioissa, kun satoja siviiliasioita on siirretty sotilastuomioistuinten käsiteltäviksi, ja lakia on sovellettu myös taannehtivasti; kehottaa Egyptin viranomaisia kumoamaan lokakuussa 2014 annetun asetuksen, jossa säädetään tämän käytännön perusteista, ja lopettamaan siviiliasioiden käsittelyn sotilastuomioistuimissa kansainvälisten ja alueellisten normien mukaisesti;

7.      on erittäin huolissaan mediaympäristön vakavasta heikentymisestä; kehottaa välittömästi ja ehdoitta vapauttamaan Al Jazeeran journalistit, joiden uusintaoikeudenkäynnistä määrättiin 1. tammikuuta 2015, ja kaikki media-ammattilaiset ja bloggaajat, jotka on tuomittu pelkästään laillisen toiminnan harjoittamisesta, mukaan luettuina Mahmoud Abdel Nabi, Mahmoud Abu Zeid, Samhi Mustafa, Ahmed Gamal, Ahmed Fouad ja Abdel Rahman Shaheen;

8.      ilmaisee äärimmäisen kauhistuksensa joukkokuolemanrangaistusten antamisesta Muslimiveljeskunnan kannattajille järkyttävän epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä, joista viimeisin oli 2. joulukuuta 2014, kun 188 syytettyä tuomittiin kuolemaan; kehottaa mitätöimään kaikki nämä tuomiot ja turvaamaan syytetyille oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin sekä keskeyttämään kuolemantuomioiden täytäntöönpanon ja pyrkimään tämän julman ja epäinhimillisen rangaistuksen poistamiseen; toistaa, että EU vastustaa kuolemanrangaistusta lujasti ja periaatteellisesti; panee merkille, että kaikista maailman maista Egyptissä langetetaan neljänneksi eniten kuolemantuomioita;

9.      uskoo lujasti, että aidosti moniarvoinen ja osallistava yhteiskunta antaa perustan pitkän aikavälin vakaudelle ja turvallisuudelle Egyptissä; kehottaa Egyptin viranomaisia tässä yhteydessä harkitsemaan uudelleen suurimman oppositiojärjestön, Muslimiveljeskunnan, nimeämistä terroristiryhmäksi;

10.    arvostelee ankarasti marraskuussa 2013 annettua tukahduttavaa mielenosoituslakia, jota on käytetty useaan kertaan kieltämään kaikenlaiset mielenosoitukset, joissa arvostellaan hallitusta, hajottamaan mielenosoittajat väkisin ja pidättämään heitä; kehottaa Egyptin viranomaisia kumoamaan tämän lain tai muuttamaan sitä, jotta se voidaan saattaa kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaiseksi;

11.    on huolissaan uutisista, joiden mukaan kansalaisjärjestöjä koskevasta laista tulee erittäin rajoittava ja kehottaa viranomaisia huolehtimaan siitä, että tulevassa lainsäädännössä noudatetaan perustuslain antamia takeita yhdistymisvapaudelle;

12.    tuomitsee rauhanomaisten mielenosoittajien, erityisesti Muslimiveljeskunnan jäsenten ja kannattajien, laittoman joukkotappamisen, johon Egyptin turvallisuusjoukot ovat syyllistyneet sotilasvallankaappauksen jälkeen; kehottaa Egyptin viranomaisia määräämään, että turvallisuusjoukkojen on mielenosoittajiin kohdistetussa voimankäytössä noudatettava oikeasuhteisuutta ja tarpeellisuutta koskevia kansainvälisiä normeja; pitää valitettavana lähes täydellistä rankaisemattomuuden ilmapiiriä niiden turvallisuusviranomaisten osalta, jotka kuluneen vuoden aikana ovat syyllistyneet kohtuuttomaan voimankäyttöön ja muihin vakaviin väärinkäytöksiin;

13.    pitää pöyristyttävinä HLBT-yhteisöön kohdistettujen tehoiskujen lisääntymistä Egyptissä, yhä lukuisampia pidätyksiä, joita suoritetaan myös nöyryyttävissä olosuhteissa, ja pitkiä vankeusrangaistuksista, joita annetaan ihmisille heidän seksuaalisen suuntautumisensa perusteella; kehottaa Egyptin viranomaisia lopettamaan vihakampanjan HLBT-ihmisiä vastaan; kehottaa Egyptin viranomaisia lopettamaan HLBT-ihmisten kriminalisoinnin irstailua koskevan lain perusteella ja vapauttamaan kaikki HLBT-ihmiset, joita on pidätetty ja vangittu tämän lain nojalla;

14.    pitää erittäin valitettavana tulosta naisten sukuelinten silvontarikosta koskevasta Egyptin ensimmäisestä oikeudenkäynnistä, joka käytiin Aggan alioikeudessa 20. marraskuuta 2014, ja kehottaa Egyptin viranomaisia ja oikeusviranomaisia Egyptin oman lainsäädännön mukaisesti tehokkaasti tutkimaan, syyttämään ja tuomitsemaan kaikki henkilöt, jotka ovat osallisia kyseisiin julmiin ja vahingollisiin toimiin;

15.    kehottaa Egyptin viranomaisia noudattamaan täysin YK:n ihmisoikeusmenettelyjä ja myös hyväksymään useiden erityisraportoijien esittämät vierailupyynnöt; kehottaa Egyptiä noudattamaan sitoumustaan avata YK:n ihmisoikeusvaltuutetun aluetoimisto;

16.    korostaa, että ennennäkemätön tukahduttamisen taso Egyptissä estää EU:ta hoitamasta asioita normaalisti ja oikeuttaa tarkastelemaan EU:n Egyptin-suhteita uudelleen perusteellisesti ja kattavasti; kehottaa pikaisesti hyväksymään ulkoasioiden neuvoston päätelmät, johon olisi sisällyttävä kohdennettuja toimenpiteitä, joilla vastataan tilanteeseen maassa; vastustaa kaikkia uusia aloitteita EU:n yhteisistä toimista Egyptin viranomaisten kanssa, mukaan luettuina teknisen tason vuoropuhelu, ennen kuin tämä poliittinen uudelleen tarkastelu on tehty;

17.    on tyrmistynyt komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja jäsenvaltioiden vaisuista julkisista reaktioista ihmisoikeuksien puolustajia koskeviin useisiin typerryttäviin tuomioihin ja katsoo, että nämä reaktiot eivät täytä EU:n sitoumusten, eritoten ihmisoikeuksien puolustajia koskevien EU:n suuntaviivojen, vaatimuksia, ja että Kairossa ne nähdään vain tukena meneillään olevalle tukahduttamisen kierteelle; odottaa, että EU ja varsinkin varapuheenjohtaja / korkea edustaja ja EU:n Kairon-edustusto tehostavat julkisia reaktioitaan, jos Egyptin hallinto vielä hyökkää ihmisoikeuksien puolustajia ja muita toisinajattelijoita vastaan, sekä tukevat vaarassa tai pidätettyinä olevia ja seuraavat heidän oikeudenkäyntejään kattavasti;

18.    kehottaa EU:ta hyväksymään luettelon egyptiläisistä mielipidevangeista, joiden kohtalo antaa tosiasioihin perustuvia elementtejä EU:n tulevien Egyptin-suhteiden määrittelemiseen;

19.    paheksuu häpeämätöntä kaksinaismoraalia, jolla EU suhtautuu sen kumppanuusmaiden tekemiin mielenosoittajien joukkomurhiin, ja korostaa räikeää eroa siinä, miten EU suhtautui välinpitämättömästi Rab'an surmiin elokuussa 2013 ja miten EU vastasi pakotteilla, kun mielenosoittajat murskattiin Beijingin Taivaallisen rauhan aukiolla vuonna 1989 tai Andijanissa Uzbekistanissa vuonna 2005; kehottaa jäsenvaltioita, samalla tavalla kuin tehtiin EU:n nopeassa reaktiossa mielenosoittajien väkivaltaiseen tukahduttamiseen Euroopan naapurustossa olevassa toisessa maassa eli Ukrainassa, käyttämään kohdennettuja pakotteita, mukaan luettuina varojen jäädyttäminen ja viisumikiellot niille, jota ovat vastuussa ihmisoikeuksien rikkomisesta, väkivallasta ja kohtuuttoman voiman käytöstä Egyptissä;

20.    pitää valitettavana, että jäsenvaltiot, kuten Ranska, tekevät jatkuvasti turvallisuusalan yhteistyötä Egyptin kanssa ja ovat ilmoittaneet asekaupoista; katsoo että nämä toimet rikkovat aseiden vientiä koskevaa EU:n yhteistä kantaa; kehottaa koko EU:ta kieltämään kaikenlaisten turvallisuustarvikkeiden ja sotilasavun viennin Egyptiin; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa raportoimaan jäsenvaltioiden sotilas- ja turvallisuusyhteistyön nykytilasta Egyptin hallinnon kanssa ja jäsenvaltioiden tekemän selvityksen tuloksista niiden Egyptille antamasta turvallisuusalan avusta, kuten ulkoasioiden neuvosto päätti elokuussa 2013;

21.    toistaa varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle esittämänsä pyynnön selostaa erityistoimenpiteitä, joita on toteutettu vastauksena ulkoasioiden neuvoston elokuussa 2013 tekemään päätökseen, jonka mukaan on tarkasteltava uudelleen EU:n Egyptille antamaa tukea; pyytää komissiota selventämään, mikä on viiteen talousarviotukiohjelmaan myönnettyjen huomattavien varojen nykytila ja millaisia suunnitelmia on tehty näiden varojen täytäntöönpanosta komission talousarviotukea koskevien suuntaviivojen ja tilintarkastustuomioistuimen kesäkuussa 2013 antamien suositusten mukaisesti; kehottaa komissiota selventämään, millaisia suojatoimenpiteitä on sisällytetty naapuruuspolitiikan investointivälineestä rahoitettuihin ohjelmiin korruptiovaaran sekä armeijan kontrolloimien talous- ja rahoitusyksikköjen osalta;

22.    kehottaa välittömästi keskeyttämään kaikki Egyptin viranomaisten kanssa toteutettavat toimet kaupan helpottamiseksi, myös jäädyttämään kaupan kestävyyttä koskevien vaikutusten arvioinnin, jolla tuetaan suunniteltua pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppasopimusta;

23.    on erittäin epäileväinen sen suhteen, että tulevat parlamenttivaalit ovat oikeudenmukaiset, osallistavat ja luotettavat, koska perusihmisoikeuksia ja perusvapauksia rajoitetaan edelleen ja koska käytössä on uudistettu vaalijärjestelmä, jota on laajasti arvosteltu siitä, että se ei täytä kansainvälisiä demokratiaa koskevia normeja; vaatii, että jos EU kutsutaan tarkkailemaan näitä vaaleja, varapuheenjohtajan / korkean edustajan olisi kansainvälisten ja EU:n omien vaalitarkkailunormien mukaisesti kieltäydyttävä tarkkailuvaltuuskunnan lähettämisestä; kehottaa EU:ta ilmoittamaan Egyptin viranomaisille selvästi, että näiden vaalien toimittaminen ja tulokset ovat määrittäviä elementtejä EU:n ja Egyptin suhteiden tulevan kehityksen kannalta; pahoittelee, että toukokuussa 2014 lähetettiin täysimittainen EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta, sillä se oli EU:n vaalitarkkailua koskevien suuntaviivojen vastaista ja vahingoitti EU:n vaalitarkkailun mainetta ja uskottavuutta;

24.    kannustaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa hankkimaan EU:lle kannatusta sen suositellessa YK:n ihmisoikeusneuvoston seuraavassa istunnossa Egyptin tilannetta koskevaa päätöslauselmaa, jolla muun muassa käynnistettäisiin kansainvälinen tutkinta mielenosoittajien tappamisesta ja väitteistä, joiden mukaan turvallisuusjoukot ovat sotilasvallankaappauksen jälkeen syyllistyneet kidutukseen ja pahoinpitelyihin;

25.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Egyptin arabitasavallan presidentille ja hallitukselle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0007.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö