Procedure : 2014/2965(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0020/2015

Indgivne tekster :

B8-0020/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2015 - 11.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0011

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 131kWORD 54k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0008/2015
12.1.2015
PE547.443v01-00
 
B8-0020/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Ukraine (2014/2965(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Ruža Tomašić, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine (2014/2965(RSP))  
B8‑0020/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine og det østlige partnerskab;

–       der henviser til konklusionerne fra Udenrigsrådets møde om Ukraine den 17. november 2014,

–       der henviser til sin ratificering af associeringsaftalen/en vidtgående og bred frihandelsaftale (DFCTA)

–       der henviser til rapporten fra valgobservationsdelegationen om parlamentsvalget i Ukraine den 26. oktober 2014;

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at EU gentagne gange har bekræftet sin opbakning bag og stærke støtte til Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet, samt landets ret til selv at vælge sine allierede og sin fremtid uden pres udefra;

B.     der henviser til, at Ukraine den 26. oktober 2014 afholdt parlamentsvalg, som på trods af den yderst vanskelige situation i landet forløb effektivt og på en ordentlig og fredelig måde i overensstemmelse med internationale normer, og som blev vundet med stort flertal af partier, som går ind for en tættere integrering af Ukraine i EU;

C.     der henviser til, at EU den 27. juni 2014 underskrev og senere ratificerede en associeringsaftale med Ukraine sammen med Geogien og Moldova; der henviser til, at undertegnelsen af denne aftale er en anerkendelse af det ukrainske folks ønske om at leve i et land, der bygger på europæiske værdier, demokrati og retsstatsprincippet;

D.     der henviser til, at den 5. december 2014 var 20-årsdagen for underskrivelsen af Budapest-memorandummet, hvori USA, Rusland og Det Forenede Kongerige garanterede at respektere Ukraines uafhængighed og suverænitet inden for de eksisterende grænser og gav tilsagn om at afstå fra at true med eller anvende vold over for Ukraine;

E.     der henviser til, at den tresidede kontaktgruppe den 5. september 2014 enedes om en våbenhvile, som trådte i kraft samme dag; der henviser til, at våbenhvilen siden da er blevet krænket dagligt af både separatister og russiske styrker; der henviser til, at Rusland fortsat støtter de separatistiske militser gennem en stadig strøm af våben, ammunition, panserkøretøjer, udstyr og lejesoldater og gennem regulære russiske enheder med bl.a. kampvogne, avancerede luftforsvarssystemer og artilleri;

F.     der henviser til, at der ifølge beretninger fra de ukrainske myndigheder fra december 2014 var faldet 1250 soldater siden konfliktens begyndelse, mens mange mennesker blev holdt fanget af separatisterne, herunder soldater, journalister, frivillige og lokale beboere;

G.     der henviser til, at den russiske direkte og indirekte militære intervention i Ukraine, herunder annekteringen af Krim, er en krænkelse af folkeretten, herunder FN-pagten, Helsingforsslutakten og Budapestaftalen fra 1994; der henviser til, at Rusland fortsat nægter at gennemføre traktaten om konventionelle væbnede styrker i Europa (CFE-traktaten);

H.     der henviser til, at formålet med Ruslands politik med at straffe sine naboer, herunder Ukraine, Geogien og Moldova, for deres europæiske fremtidsønsker, som de kommer til udtryk i form af associeringsaftaler med EU, ved hjælp af økonomisk og militær aggression og med at holde liv i eller skabe fastfrosne konflikter er at blande sig i europæiske anliggender, destabilisere Europa og svække enheden i EU;

I.      der henviser til, at den tragiske nedskydning af Malaysian Airlines-flyet MH17 i Donetskområdet vækkede harme i den internationale og europæiske offentlighed; der henviser til, at USA og EU har krævet en tilbundsgående international undersøgelse af omstændighederne omkring ulykken;

J.      der henviser til, at Rådet den 17. november 2014 skærpede EU's restriktive foranstaltninger over for separatisterne i det østlige Ukraine, idet 13 fysiske personer og 5 juridiske personer fik deres aktiver indefrosset og fik forbud mod at rejse til EU;

K.     der henviser til, at der sker omfattende krænkelser af menneskerettighederne både i det østlige Ukraine og på Krimhalvøen, som navnlig rammer krimtatarerne i form af intimidering og en ny bølge af forsvundne personer;

1.      giver udtryk for sin solidaritet med Ukraine og den ukrainske nation; bekræfter endnu en gang sin opbakning bag Ukraines uafhængighed, suverænitet, territoriale integritet, ukrænkeligheden af landets grænser og dets valg af Europa;

2.      fordømmer på det kraftigste Den Russiske Føderation for at føre en ikke erklæret hybrid krig mod Ukraine med brug af regulære russiske styrker og for at støtte ulovligt bevæbnede grupper; opfordrer Rusland til at standse strømmen af våben og krigere til Østukraine; understreger, at Ruslands adfærd over for Ukraine udgør en angrebshandling;

3.      understreger, at både EU's og USA's sanktioner over for Rusland har direkte følger for den russiske økonomi; gentager sin opfordring til medlemsstaterne og EU's udenrigstjeneste til at skærpe sanktionerne og at fastsætte klare benchmarks, som - hvis de opfyldes - eventuelt kan forhindre vedtagelsen af nye restriktive foranstaltninger over for Rusland eller føre til ophævelsen af eksisterende sanktioner; der er tale om følgende benchmarks: en fuldstændig tilbagetrækning af russiske tropper og lejesoldater fra Ukraines territorium, standsning af leveringerne af våben og udstyr til terrorister, Ruslands fuldstændige overholdelse af våbenhvilen, indførelse af en effektiv international kontrol med og verifikation af våbenhvilen og genetablering af Ukraines kontrol over hele sit territorium, inklusive Krimhalvøen;

4.      opfordrer i den forbindelse til en strømlining af den militære embargo og sanktionsordningen for at forhindre enhver form for samarbejde mellem EU og Rusland inden for forsvarssektoren, herunder om rumteknologi;

5.      anser annekteringen af Krimhalvøen for ulovlig og nægter at anerkende Rusland faktiske herredømme over halvøen bl.a. gennem afgørelsen om at forbyde indførsel af varer fra Krimhalvøen og Sevastopol, som ikke har et ukrainsk certifikat og om at forbyde udstedelsen af Schengen-visa til beboere på Krimhalvøen med russiske pas; glæder sig over Mastercards og Visas beslutning om at standse al virksomhed i den annekterede Krimregion i Rusland;

6.      opfordrer Rådet til at opføre de såkaldte folkerepublikker Donetsk og Lugansk på listen over terrororganisationer;

7.      er alvorligt bekymret over forværringen i menneskerettighedssituationen i Østukraine og på Krimhalvøen; beklager den konstante intimidering af krimtatarer, etniske ukrainere og alle dem, som har afvist russisk statsborgerskab på Krimhalvøen; understreger, at Rusland er direkte ansvarlig for forværringen af menneskerettighedssituationen på den ulovligt annekterede Krimhalvø og i Dombas-regionen;

8.      giver udtryk for sin anerkendelse af den effektive og ordentlige måde, som de ukrainske myndigheder gennemførte parlamentsvalget den 26. oktober 2014 på trods af en yderst vanskelig situation i landet;

9.      fordømmer tilrettelæggelsen og afholdelsen af ulovlige og illegitime "præsident- og parlamentsvalg" i "Folkerepublikken Donetsk" og "Folkerepublikken Luhansk" den 2. november 204; beklager, at Rusland betragter dem som legitime og dermed undergraver Minsk-ordningen;

10.    gentager sit krav til Rusland om øjeblikkeligt at løslade ukrainske politiske fanger, herunder Nadiya Savchenko, som for nylig blev valgt til Verkhovna Rada i Ukraine, og som for øjeblikket gennemfører en sultestrejke;

11.    glæder sig over dannelsen af Yatsenyuk-regeringen og håber, at den hurtigt og på behørig vis vil gennemføre de reformer, der er nødvendige for at bringe Ukraine tættere på EU; understreger i den forbindelse nødvendigheden af at reformere og øge effektiviteten af Verkhovna Rada ved bl.a. at forlænge fristen på to uger for indgivelse af ændringsforslag til lovforslag, at sikre en rimelig frist mellem vedtagelse og ikrafttrædelse af retsakter og at sikre en højere grad af medvirken fra medlemmernes side i parlamentets arbejde; gentager sin opfodring til at øge indsatsen mod korruption; glæder sig over udnævnelsen af udenlandske eksperter til centrale hverv i den nye regering;

12.    tilskynder de ukrainske myndigheder til yderligere at udvikle et professionelt og uafhængigt embedsmandsapparat, som bygger på bedste praksis i og erfaringerne fra medlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at overveje at udsende eksperter og erfarne embedsmænd, som kan hjælpe til med uddannelse af deres ukrainske kolleger;

13.    opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at yde støtte til Ukraine ved at tilrettelægge doner-/investorkonferencer og ved i samarbejde med internationale finansinstitutioner at fastlægge yderligere skridt for at sætte gang i det økonomske og finansielle genopsving i Ukraine;

14.    opfordrer i den forbindelse VP/HR og Kommissionen til at gribe konkret ind og arrangere særtransport af udstyr og ikke-dødbringende militært udstyr, herunder natkikkerter og skudsikre veste til soldater, der kæmper i den østlige del af landet;

15.    opfordrer medlemsstaterne til at yde militær og teknisk bistand til Ukraines væbnede styrker for derved at øge deres kampberedskab og kampevne;

16.    glæder sig over undertegnelsen af associeringsaftalen med Ukraine og fremhæver Ukraines juridisk anerkendte udsigt til i sidste instans at blive medlem af EU, hvilket i princippet er garanteret i artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union; opfordrer medlemsstaterne til at ratificere associeringsaftalen inden Riga-topmødet i 2015;

17.    understreger i betragtning den bebudede standsning af South Stream-projektet den stigende strategiske betydning af Ukraines gastransportsystem og opfordrer Kommissionen til at udarbejde planer for en hensigtsmæssig modernisering af Ukraines rørledninger; glæder sig over den solidaritet, som EU har udvist, og de øgede mængder gas, som Ukraine får tilbagesendt fra medlemsstaterne;

18.    glæder sig over, at den ukrainske regering under ledelse af premierminister Yatsenyuk bestræber sig på at diversificere energiforsyningerne og give internationale selskaber mulighed for at levere energiprodukter som f.eks. atombrændsel eller udstyr til elværker;

19.    beklager den russiske propaganda i de statsejede medier mod Ukraine, som tilsigter at skabe had og nedladenhed over for landet i det russiske samfund;

20.    opfordrer EU til at udvise solidaritet og tale med én stemme, når den reagerer på Ruslands adfærd over for Ukraine og andre lande i det østlige partnerskab;

21.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne, Ukraines præsident, regeringerne og parlamenterne i landene i det østlige partnerskab og Den Russiske Føderation, Den Parlamentariske Forsamling Euronest samt de parlamentariske forsamlinger i Europarådet og i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik