Menettely : 2014/2965(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0020/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0020/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 129kWORD 59k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0008/2015
12.1.2015
PE547.443v01-00
 
B8-0020/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ukrainan tilanteesta (2014/2965(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Ruža Tomašić, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta (2014/2965(RSP))  
B8‑0020/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Ukrainasta ja itäisestä kumppanuudesta,

–       ottaa huomioon 17. marraskuuta 2014 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Ukrainasta,

–       ottaa huomioon ratifioimansa assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen (DCFTA),

–       ottaa huomioon 26. lokakuuta 2014 pidettyjä Ukrainan parlamenttivaaleja tarkkailleen vaalitarkkailuvaltuuskunnan raportin,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että EU on toistuvasti korostanut antavansa Ukrainalle vahvan tukensa ja olevansa sitoutunut Ukrainan itsenäisyyteen, itsemääräämisoikeuteen ja alueelliseen koskemattomuuteen sekä sen oikeuteen päättää liittolaisistaan ja tulevaisuudestaan ilman ulkopuolista painostusta;

B.     ottaa huomioon, että maan äärimmäisen vaikeasta tilanteesta huolimatta Ukrainassa järjestettiin 26. lokakuuta 2014 parlamenttivaalit, jotka toimitettiin tehokkaasti, sääntöjä noudattaen ja rauhallisesti sekä kansainvälisten normien mukaisesti, ja että vaalivoiton saivat suurella enemmistöllä puolueet, jotka kannattavat Ukrainan läheisempää yhdentymistä EU:hun;

C.     ottaa huomioon, että EU allekirjoitti 27. kesäkuuta 2014 ja ratifioi myöhemmin assosiaatiosopimuksen Ukrainan sekä Georgian ja Moldovan kanssa; katsoo, että allekirjoittamalla kyseisen sopimuksen EU tunnustaa Ukrainan kansan voimakkaan halun asua maassa, jota johdetaan soveltamalla eurooppalaisia arvoja, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta;

D.     ottaa huomioon, että 5. joulukuuta 2014 tuli kuluneeksi 20 vuotta Budapestin muistion allekirjoittamisesta, jossa Yhdysvallat, Venäjä ja Yhdistynyt kuningaskunta takasivat kunnioittavansa Ukrainan itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta sen nykyisten rajojen sisällä ja pidättäytyvänsä voimankäytöstä Ukrainaa vastaan tai sillä uhkaamisesta;

E.     ottaa huomioon, että 5. syyskuuta 2014 Ukraina-kontaktiryhmä sopi tulitauosta, joka tuli voimaan samana päivänä; toteaa, että tämän jälkeen kapinalliset ja Venäjän joukot ovat loukanneet tulitaukosopimusta päivittäin; toteaa, että Venäjä jatkaa kapinallisjoukkojen tukemista toimittamalla jatkuvasti aseita, ammuksia, panssariajoneuvoja, varusteita ja palkkasotureita sekä venäläisten ammattisotilaiden yksiköitä ja taistelupanssarivaunuja, kehittyneitä ilmatorjuntajärjestelmiä ja tykistöä;

F.     ottaa huomioon, että Ukrainan viranomaisten mukaan joulukuuhun 2014 mennessä oli menehtynyt yli 1 250 sotilasta konfliktin alkamisen jälkeen ja että sotilasjoukot pitävät edelleen vangittuina paljon ihmisiä, muun muassa sotilaita, toimittajia, vapaaehtoistyöntekijöitä ja paikallisia asukkaita;

G.     toteaa, että Venäjän suora ja epäsuora sotilaallinen väliintulo Ukrainassa ja Krimin liittäminen Venäjään rikkovat kansainvälistä oikeutta, kuten YK:n peruskirjaa, Helsingin päätösasiakirjaa ja vuoden 1994 Budapestin muistiota; ottaa huomioon, että Venäjä kieltäytyy edelleen hyväksymästä tavanomaisia aseita Euroopassa koskevan sopimuksen (TAE) täytäntöönpanoa;

H.     katsoo, että Venäjän politiikalla, jolla se rankaisee naapureitaan, kuten Ukrainaa, Georgiaa ja Moldovaa, niiden EU:n kanssa tekemissä assosiaatiosopimuksissa ilmaisemista unioniin liittyvistä pyrkimyksistä sotilaallisilla ja taloudellisilla hyökkäyksillä sekä pitkittämällä tai luomalla lukkiutuneita konflikteja, pyritään sekaantumaan EU:n asioihin, horjuttamaan Euroopan vakautta ja heikentämään EU:n yhtenäisyyttä;

I.      toteaa, että Malaysia Airlinesin lennon MH17 järkyttävä alasampuminen Donetskissa sai aikaan tyrmistyneen reaktion Euroopassa ja muualla maailmassa; ottaa huomioon, että YK ja EU ovat vaatineet perusteellista kansainvälistä tutkimusta onnettomuuteen liittyvistä olosuhteista;

J.      ottaa huomioon, että neuvosto tiukensi 17. marraskuuta 2014 EU:n rajoittavia toimenpiteitä Itä-Ukrainassa toimivia kapinallisia vastaan jäädyttämällä 13 henkilön ja 5 yhtiön varat ja asettamalla niille EU:n matkustuskiellon;

K.     ottaa huomioon, että sekä Itä-Ukrainassa että Krimillä tapahtuu yleisesti ihmisoikeusloukkauksia, jotka kohdistuvat erityisesti Krimin tataareihin ja joihin kuuluu myös uhkailua ja lukuisia uusia katoamisia;

1.      ilmaisee täyden myötätuntonsa Ukrainalle ja Ukrainan kansalle; toistaa jälleen kerran sitoutuneensa Ukrainan itsenäisyyteen, itsemääräämisoikeuteen, alueelliseen koskemattomuuteen, rajojen loukkaamattomuuteen ja sen valitsemaan tiehen kohti Eurooppaa;

2.      tuomitsee voimakkaasti Venäjän federaation Ukrainaa vastaan käymän hybridisodan, jota ei ole julistettu virallisesti ja jossa Venäjä käyttää tavanomaista armeijaansa ja antaa tukeaan laittomille aseistetuille ryhmille; kehottaa Venäjää lopettamaan aseiden ja sotilaiden virran Itä-Ukrainaan; korostaa, että Venäjän toimet Ukrainaa vastaan ovat hyökkäys;

3.      korostaa, että sekä EU:n että Yhdysvaltojen hyväksymillä Venäjään kohdistuvilla pakotteilla on suoria vaikutuksia Venäjän talouteen; kehottaa uudelleen jäsenvaltioita ja Euroopan ulkosuhdehallintoa tiukentamaan pakotteita ja sopimaan selkeistä edellytyksistä, joiden täyttäminen voisi estää uusien Venäjään kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden hyväksymisen tai johtaa aiemmin määrättyjen pakotteiden purkamiseen; katsoo, että näiden edellytysten mukaisesti Venäjän joukot ja palkkasoturit on vedettävä täysimääräisesti pois Ukrainan alueelta, ase- ja varustetoimitukset terroristeille on lopetettava, Venäjän on noudatettava tulitaukoa täysimääräisesti, tulitauon tehokas kansainvälinen valvonta ja varmentaminen on toteutettava ja koko Ukrainan alue, myös Krim, on palautettava Ukrainan valvontaan;

4.      vaatii tässä yhteydessä asevientikiellon ja pakotteiden yhdenmukaistamista, jotta estetään kaikenlainen EU:n yhteistyö Venäjän kanssa puolustusalalla, avaruusteknologia mukaan luettuna;

5.      pitää Krimin liittämistä Venäjään laittomana ja kieltäytyy tunnustamasta Venäjän de facto ‑hallintoa niemimaalla; kannattaa myös päätöstä kieltää sellaisten Krimiltä ja Sevastopolista peräisin olevien tuotteiden tuonti, joilla ei ole ukrainalaista aitoustodistusta, ja kieltää Schengen-viisumeiden myöntämisen Krimin asukkaille, joilla on Venäjän passi; suhtautuu myönteisesti MasterCardin ja Visan päätökseen lopettaa kaikki palvelut Venäjään liitetyllä Krimin alueella;

6.      kehottaa uudelleen neuvostoa lisäämään niin kutsutut Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat terroristijärjestöjen luetteloon;

7.      on erittäin huolestunut ihmisoikeustilanteen huononemisesta Itä-Ukrainassa ja Krimillä; pitää valitettavana jatkuvaa uhkailua ja häirintää, joita kohdistetaan Ukrainan etniseen väestöön kuuluviin Krimin tataareihin ja kaikkiin niihin, jotka kieltäytyvät ottamasta Venäjän kansalaisuutta Krimillä; korostaa, että Venäjä on suoraan vastuussa ihmisoikeustilanteen huononemisesta laittomasti liitetyllä Krimillä ja Donbassin alueella;

8.      antaa Ukrainan viranomaisille tunnustusta 26. lokakuuta 2014 tehokkaasti ja sääntöjä noudattaen toimitetuista parlamenttivaaleista, vaikka maan tilanne on äärimmäisen vaikea;

9.      tuomitsee 2. marraskuuta 2014 niin kutsutuissa Donetskin ja Luhanskin kansantasavalloissa järjestetyt ja toimitetut laittomat ja perusteettomat presidentin- ja parlamenttivaalit; pitää valitettava, että Venäjä piti vaaleja perusteltuina ja horjutti siten Minskin pöytäkirjaa;

10.    kehottaa jälleen Venäjää vapauttamaan välittömästi ukrainalaiset poliittiset vangit, myös Nadija Savtšenkon, joka valittiin äskettäin Ukrainan parlamenttiin ja joka on tällä hetkellä nälkälakossa;

11.    suhtautuu myönteisesti Jatsenjukin hallituksen muodostamiseen ja toivoo sen panevan asianmukaisesti ja viipymättä täytäntöön tarvittavat uudistukset Ukrainan lähentymiseksi EU:hun; korostaa tässä yhteydessä tarvetta uudistaa ja tehostaa Ukrainan parlamenttia muun muassa pidentämällä ehdotettuihin säädöksiin tehtävien tarkistusten esittämiselle asetettua kahden viikon määräaikaa, varmistamalla hyväksytyille säännöksille asianmukainen määräaika (vacatio legis) ja takaamalla parlamentin jäsenten tehokkaampi osallistuminen parlamentin työhön; kehottaa uudelleen nopeuttamaan korruption torjuntaa koskevien toimien toteuttamista; pitää myönteisenä ulkomaalaisten asiantuntijoiden nimittämistä uuden hallinnon merkittäviin virkoihin;

12.    kannustaa Ukrainan viranomaisia kehittämään edelleen täysin ammattitaitoista ja riippumatonta virkamieskuntaa EU:n jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen ja kokemusten pohjalta; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota harkitsemaan asiantuntijoiden ja kokeneiden virkamiesten lähettämistä Ukrainaan avustamaan ukrainalaisten kollegojen kouluttamisessa;

13.    kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan avun antamiseksi Ukrainalle järjestämällä avunantajien/investoijien konferenssin ja tekemällä yhteistyötä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa määrittääkseen lisätoimia, joilla edistetään Ukrainan talouden ja rahoitusalan elpymistä;

14.    kehottaa tässä yhteydessä komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja komissiota toteuttamaan konkreettisia toimia ja järjestämään erityiskuljetuksen varusteille ja ei-tappaville puolustustarvikkeille, mukaan lukien maan itäosassa taisteleville ukrainalaisille sotilaille toimitettavat pimeänäkölaitteet ja luotiliivit;

15.    kehottaa jäsenvaltioita antamaan Ukrainan armeijalle sotilaallista ja teknistä apua, jolla lisätään sen taisteluvalmiutta ja -edellytyksiä;

16.    pitää myönteisenä assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista Ukrainan kanssa ja korostaa Ukrainan oikeudellisesti tunnustettua mahdollisuutta liittyä aikanaan EU:n jäseneksi, mitä koskeva periaate on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklaan; kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan assosiaatiosopimuksen ennen Riiassa vuonna 2015 pidettävää huppukokousta;

17.    korostaa Ukrainan kaasunsiirtojärjestelmän strategista merkitystä sen jälkeen kun Venäjä ilmoitti South Stream -hankkeen keskeyttämisestä ja kehottaa komissiota esittämään suunnitelmia Ukrainan putkistojen riittävästä uudenaikaistamisesta; pitää myönteisenä EU:n osoittamaa solidaarisuutta ja EU:n jäsenvaltioista käänteisten virtausten kautta Ukrainaan tulevan kaasun määrän lisääntymistä;

18.    suhtautuu myönteisesti pääministeri Jatsenjukin johtaman hallituksen pyrkimyksiin monipuolistaa energiatoimituksia ja avata hankintamenettelyt kansainvälisille yhtiöille esimerkiksi ydinpolttoaineiden hankinnassa ja voimalaitostarvikkeiden toimittamisessa;

19.    pitää valitettavana Ukrainaan kohdistettua Venäjän propagandaa valtion omistamissa tiedotusvälineissä, joissa lietsotaan venäläiseen yhteiskuntaan Ukrainan vastaista vihaa ja ennakkoluuloisuutta;

20.    kehottaa EU:ta osoittamaan solidaarisuutta ja puhumaan yhdellä äänellä vastatessaan Venäjän toimiin Ukrainassa ja muissa itäisen kumppanuuden maissa;

21.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioille, Ukrainan presidentille, itäisten kumppanuusmaiden ja Venäjän federaation hallituksille ja parlamenteille, EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisille yleiskokouksille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö