Rezolūcijas priekšlikums - B8-0020/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0020/2015

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Ukrainā

  12.1.2015 - (2014/2965(RSP))

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

  Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Ruža Tomašić, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0008/2015

  Procedūra : 2014/2965(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0020/2015
  Iesniegtie teksti :
  B8-0020/2015
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  B8-0020/2015

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ukrainā

  (2014/2965(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ukrainu un Austrumu partnerību,

  –       ņemot vērā Ārlietu padomes 2014. gada 17. novembra secinājumus par Ukrainu,

  –       ņemot vērā Parlamenta veikto asociācijas nolīguma / padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības nolīguma (DCFTA) ratifikāciju,

  –       ņemot vērā uz 2014. gada 26. oktobra parlamenta vēlēšanām Ukrainā nosūtītās vēlēšanu novērošanas delegācijas ziņojumu,

  –       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

  A.     tā kā ES ir atkārtoti uzsvērusi apņemšanos veicināt un stingri atbalstīt Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo vienotību, kā arī tās tiesības izvēlēties sabiedrotos un lemt par savu nākotni bez ārēja spiediena;

  B.     tā kā 2014. gada 26. oktobrī Ukrainā notika parlamenta vēlēšanas, kuras, neraugoties uz ārkārtīgi grūto stāvokli valstī, noritēja efektīvi, bez traucējumiem un mierīgi, kā arī saskaņā ar starptautiskiem standartiem un kurās ar lielu vairākumu uzvarēja partijas, kas atbalsta ciešāku Ukrainas integrāciju ar ES;

  C.     tā kā līdz ar Gruziju un Moldovu ES 2014. gada 27. jūnijā parakstīja — un vēlāk ratificēja — asociācijas nolīgumu ar Ukrainu; tā kā ar šā nolīguma parakstīšanu tiek atzīti Ukrainas tautas centieni dzīvot valstī, kurā valda Eiropas vērtības, demokrātija un tiesiskums;

  D.     tā kā 2014. gada 5. decembris bija 20. gadadiena, kopš tika parakstīts Budapeštas memorands, kurā ASV, Krievija un Apvienotā Karaliste sniedza garantijas, ka tiks ievērota Ukrainas neatkarība un suverenitāte tās toreizējās robežās un ka pret Ukrainu netiks vērsti draudi vai pielietots spēks;

  E.     tā kā 2014. gada 5. septembrī trīspusējā kontaktgrupa vienojās par uguns pārtraukšanu, kura stājās spēkā tajā pašā dienā; tā kā kopš tā laika separātisti un Krievijas spēki katru dienu ir pārkāpuši uguns pārtraukšanu; tā kā Krievija turpina atbalstīt separātistu kaujiniekus, nemitīgi iepludinot ieročus, munīciju, bruņumašīnas, tehniku un algotņus, kā arī Krievijas regulārās armijas vienības, tostarp smagos kaujas tankus, sarežģītas pretgaisa aizsardzības sistēmas un artilēriju;

  F.     tā kā saskaņā ar Ukrainas iestāžu sniegtajām ziņām no konflikta sākuma līdz 2014. gada decembrim kritušo kareivju skaits pārsniedza 1250, turklāt vēl daudzus citus kaujinieki joprojām tur gūstā, tostarp kareivjus, žurnālistus, brīvprātīgos un vietējos iedzīvotājus;

  G.     tā kā Krievijas tiešā un netiešā militārā intervence Ukrainā, kas ietver arī Krimas aneksiju, pārkāpj starptautiskās tiesības, tostarp ANO Hartu, Helsinku Nobeiguma aktu un 1994. gada Budapeštas memorandu; tā kā Krievija joprojām atsakās īstenot Līgumu par konvencionālajiem bruņotajiem spēkiem Eiropā;

  H.     tā kā Krievijas politika sodīt kaimiņus, tostarp Ukrainu, Gruziju un Moldovu, par to centieniem tuvināties Eiropai, kas pausti asociācijas nolīgumos ar ES, ir vērsta uz iejaukšanos Eiropas lietās, Eiropas destabilizāciju un ES vienotības vājināšanu, izmantojot militāru un ekonomisku agresiju un uzturot vai radot iesaldētus konfliktus;

  I.      tā kā traģiskā Malaysian Airlines reisa MH17 lidmašīnas notriekšana Doņeckas reģionā izraisīja starptautiskās un Eiropas sabiedrības sašutumu; tā kā ANO un ES ir pieprasījušas negadījuma apstākļu rūpīgu starptautisku izmeklēšanu;

  J.      tā kā 2014. gada 17. novembrī Padome pastiprināja ES noteiktos ierobežojošos pasākumus pret separātistiem, kas darbojas Austrumukrainā, 13 personām un piecām struktūrām piemērojot līdzekļu iesaldēšanu un aizliegumu ieceļot ES;

  K.     tā kā gan Austrumukrainā, gan Krimā plaši tiek pārkāptas cilvēktiesības, ko īpaši izjūt Krimas tatāri, tostarp kā iebiedēšanu un jaunus cilvēku pazušanas gadījumus,

  1.      pauž pilnīgu solidaritāti ar Ukrainu un Ukrainas tautu; atkārtoti izsaka atbalstu Ukrainas neatkarībai, suverenitātei, teritoriālajai vienotībai, robežu neaizskaramībai un tās Eiropas ceļa izvēlei;

  2.      stingri nosoda Krievijas Federāciju par nepieteikta hibrīdkara vešanu pret Ukrainu, izmantojot Krievijas regulāro armiju un atbalstot nelikumīgi bruņotas grupas; aicina Krieviju apturēt ieroču un kaujinieku ieplūšanu Ukrainas austrumos; uzsver, ka Krievijas darbības pret Ukrainu ir agresijas akts;

  3.      uzsver, ka ES un ASV pret Krieviju pieņemtās sankcijas tieši ietekmē Krievijas ekonomiku; atkārtoti aicina dalībvalstis un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) pastiprināt šīs sankcijas un pieņemt skaidru kritēriju kopumu, kuru izpildes gadījumā varētu tikt pārtraukta jaunu ierobežojošu pasākumu pieņemšana pret Krieviju vai varētu tikt atcelti iepriekš pieņemtie pasākumi, un šie kritēriji būtu: Krievijas karaspēka un algotņu pilnīga atkāpšanās no Ukrainas teritorijas, ieroču un ekipējuma piegāžu teroristiem pārtraukšana, Krievijas apņemšanās pilnībā ievērot uguns pārtraukšanu, efektīvu starptautisku kontroļu un uzraudzības ieviešana attiecībā uz uguns pārtraukšanu un Ukrainas kontroles atjaunošana pār visu tās teritoriju, tostarp Krimu;

  4.      šajā sakarībā prasa pilnveidot militāro embargo un sankciju režīmu, lai novērstu jebkādu ES sadarbību ar Krieviju aizsardzības jomā, tostarp attiecībā uz kosmosa tehnoloģijām;

  5.      uzskata Krimas aneksiju par nelikumīgu un atsakās atzīt Krievijas de facto varu šai pussalā, cita starpā pieņemot lēmumu par preču importa no Krimas un Sevastopoles aizliegumu, ja tām nav Ukrainas sertifikāta, un aizliedzot Šengenas vīzu izsniegšanu Krimas iedzīvotājiem ar Krievijas pasēm; atzinīgi vērtē Mastercard un Visa lēmumu pārtraukt visus pakalpojumus Krievijas anektētajā Krimas reģionā;

  6.      atkārtoti aicina Padomi teroristisko organizāciju sarakstā iekļaut t. s. Doņeckas un Luhanskas Tautas Republikas;

  7.      pauž dziļas bažas par cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos Austrumukrainā un Krimā; pauž nožēlu par joprojām notiekošo Krimas tatāru, etnisko ukraiņu un visu to personu iebiedēšanu un vajāšanu, kuras atteikušās pieņemt Krievijas pilsonību Krimā; uzsver to, ka Krievija ir tieši atbildīga par cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos nelikumīgi anektētajā Krimā, kā arī Donbasa reģionā;

  8.      izsaka atzinību Ukrainas iestādēm par 2014. gada 26. oktobrī efektīvi un bez traucējumiem notikušajām parlamenta vēlēšanām, lai gan situācija valstī bija ārkārtīgi grūta;

  9.      nosoda nelikumīgu un neleģitīmu prezidenta un parlamenta vēlēšanu rīkošanu un norisi „Doņeckas Tautas Republikā” un „Luhanskas Tautas Republikā” 2014. gada 2. novembrī; pauž nožēlu par to, ka Krievija atzina tās par leģitīmām, tādējādi iedragājot Minskas vienošanos īstenošanu;

  10.    atkārtoti aicina Krieviju nekavējoties atbrīvot politieslodzītos no Ukrainas, tostarp Nadju Savčenko, kura nesen tika ievēlēta Ukrainas parlamentā (Verkhovna Rada) un patlaban ir pieteikusi badastreiku;

  11.    atzinīgi vērtē A. Jaceņuka valdības izveidi un cer, ka tā pienācīgi un bez kavēšanās īstenos reformas, kuras vajadzīgas, lai Ukraina tuvinātos ES; šajā sakarībā uzsver, ka ir jāreformē un jāuzlabo Verkhovna Rada efektivitāte, cita starpā pagarinot divu nedēļu termiņu grozījumu iesniegšanai par ierosinātajiem aktiem, nodrošinot pieņemto likumu pienācīgu vacation legis termiņu un nodrošinot deputātu lielāku līdzdalību asamblejas darbā; atkārtoti aicina pielikt lielākas pūles cīņā ar korupciju; atzinīgi vērtē ārvalstu ekspertu iecelšanu svarīgos amatos jaunajā administrācijā;

  12.    mudina Ukrainas iestādes turpināt veidot pilnībā profesionālu un neatkarīgu civildienestu, par pamatu ņemot dalībvalstu paraugpraksi un pieredzi; aicina dalībvalstis un Komisiju apsvērt ekspertu un pieredzējušu ierēdņu nosūtīšanu, kuri varētu palīdzēt apmācīt savus Ukrainas kolēģus;

  13.    aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt ieguldījumu palīdzības sniegšanā Ukrainai, rīkojot līdzekļu devēju / investīciju konferenci un sadarbojoties ar starptautiskām finanšu institūcijām, lai noteiktu turpmākos pasākumus Ukrainas ekonomiskās un finansiālās atlabšanas veicināšanai;

  14.    šajā sakarībā aicina augsto pārstāvi / Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Komisiju veikt konkrētas darbības un organizēt īpašu transportu, lai piegādātu preces un militāro ekipējumu, kas nav paredzēts nonāvēšanai, tostarp nakts redzamības binokļus un bruņuvestes Ukrainas karavīriem, kuri cīnās valsts austrumos;

  15.    aicina dalībvalstis sniegt militāru un tehnisku palīdzību Ukrainas bruņotajiem spēkiem, tādējādi uzlabojot to kaujas gatavību un spējas;

  16.    atzinīgi novērtē asociācijas nolīguma parakstīšanu ar Ukrainu un uzsver Ukrainas juridiski atzīto eventuālas ES dalībvalsts perspektīvu, kas principā paredzēta ar Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu; aicina dalībvalstis ratificēt šo asociācijas nolīgumu pirms augstākā līmeņa tikšanās Rīgā 2015. gadā;

  17.    ņemot vērā paziņojumu par projekta South Stream apturēšanu, uzsver Ukrainas gāzes transporta sistēmas nozīmību un aicina Komisiju nākt klajā ar Ukrainas cauruļvadu pienācīgas modernizācijas plāniem; atzinīgi vērtē ES izrādīto solidaritāti un palielināto gāzes apjomu, kas tiek sūtīts uz Ukrainu atgriezeniskās plūsmās no dalībvalstīm;

  18.    atzinīgi vērtē Ukrainas premjerministra Jaceņuka valdības centienus dažādot enerģijas piegādes un atļaut iepirkumos piedalīties starptautiskiem uzņēmumiem, piemēram, kodoldegvielas nodrošināšanas jomā un spēkstaciju aprīkojuma piegādē;

  19.    pauž nožēlu par Krievijas pret Ukrainu vērsto propagandu valsts īpašumā esošos plašsaziņas līdzekļos, kura kurina naidu un veido aizspriedumus pret šo valsti Krievijas sabiedrībā;

  20.    prasa ES izrādīt solidaritāti un paust vienotu viedokli, reaģējot uz Krievijas darbībām Ukrainā un citās Austrumu partnerības dalībvalstīs;

  21.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstīm, Ukrainas prezidentam, Austrumu partnerības valstu un Krievijas Federācijas valdībām un parlamentiem, Euronest Parlamentārajai asamblejai un Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārajām asamblejām.