Projekt rezolucji - B8-0020/2015Projekt rezolucji
B8-0020/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Ukrainie

12.1.2015 - (2014/2965(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Ruža Tomašić, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0008/2015

Procedura : 2014/2965(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0020/2015
Teksty złożone :
B8-0020/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0020/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie

(2014/2965(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Ukrainy i Partnerstwa Wschodniego,

–       uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie Ukrainy z dnia 17 listopada 2014 r.,

–       uwzględniając ratyfikację przez PE układu o stowarzyszeniu/pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA),

–       uwzględniając sprawozdanie misji obserwacji wyborów na wybory parlamentarne na Ukrainie w dniu 26 października 2014 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że UE wielokrotnie podkreślała zaangażowanie na rzecz niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz zdecydowane poparcie dla tych wartości, a także prawa tego kraju do decydowania o sojusznikach i swojej przyszłości bez żadnych nacisków zewnętrznych;

B.     mając na uwadze, że w dniu 26 października 2014 r. na Ukrainie odbyły się wybory parlamentarne, które – pomimo nadzwyczaj trudnej sytuacji w kraju – zostały przeprowadzone sprawnie, w uporządkowany i pokojowy sposób oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami, a w których zwyciężyła zdecydowana większość partii popierających ściślejszą integrację Ukrainy z UE;

C.     mając na uwadze, że w dniu 27 czerwca UE podpisała – a następnie ratyfikowała – układ o stowarzyszeniu z Ukrainą, jak również z Gruzją i z Mołdawią; mając na uwadze, że podpisanie tego układu jest wyrazem uznania aspiracji społeczeństwa Ukrainy do życia w państwie, w którym wyznawane są europejskie wartości, panuje demokracja i praworządność;

D.     mając na uwadze, że w dniu 5 grudnia 2014 r. upłynęło 20 lat od podpisania memorandum budapeszteńskiego, w którym USA, Rosja i Wielka Brytania zagwarantowały poszanowanie niezależności i suwerenności Ukrainy w jej przyjętych granicach, a także powstrzymanie się przed używaniem siły wobec Ukrainy;

E.     mając na uwadze, że w dniu 5 września w Mińsku trójstronna grupa kontaktowa uzgodniła zawieszenie broni, które weszło w życie tego samego dnia; mając na uwadze, że porozumienie o zawieszeniu broni jest codziennie naruszane przez separatystów i siły rosyjskie; mając na uwadze, że Rosja nadal wspiera separatystyczne bojówki poprzez stały transfer broni, amunicji, pojazdów pancernych i sprzętu oraz wysyłanie najemników, a także regularnych jednostek rosyjskich, w tym czołgów bojowych, nowoczesnych systemów przeciwlotniczych i artylerii;

F.     mając na uwadze, że według ukraińskich władz do grudnia 2014 r. poniesione od początku konfliktu straty w ludziach przekroczyły 1250 osób, a bojówki wciąż przetrzymują w niewoli wielu ludzi, w tym żołnierzy, dziennikarzy, wolontariuszy i lokalnych mieszkańców;

G.     mając na uwadze, że rosyjska bezpośrednia i pośrednia interwencja wojskowa na Ukrainie, obejmująca aneksję Krymu, stanowi pogwałcenie prawa międzynarodowego, w tym karty ONZ, aktu końcowego z Helsinek i memorandum budapeszteńskiego z 1994 r.; mając na uwadze, że Rosja nadal odmawia przestrzegania traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (A-CFE);

H.     mając na uwadze, że rosyjska polityka karania sąsiadów – w tym Ukrainy, Gruzji i Mołdawii za ich europejskie aspiracje objawiające się podpisywaniem układów o stowarzyszeniu z UE – za pomocą agresji wojskowej i gospodarczej oraz utrwalania lub tworzenia zamrożonych konfliktów ma na celu mieszanie się w sprawy europejskie, destabilizację Europy i osłabienie jedności UE;

I.      mając na uwadze, że tragiczne zestrzelenie samolotu MH17 malezyjskich linii lotniczych w obwodzie donieckim wywołało oburzenie międzynarodowej i europejskiej opinii publicznej; mając na uwadze, że ONZ i UE domagają się dogłębnego międzynarodowego śledztwa w sprawie okoliczności wypadku;

J.      mając na uwadze, że w dniu 17 listopada 2014 r. Rada zaostrzyła unijne sankcje wobec separatystów działających we wschodniej Ukrainie, co objawiło się zamrożeniem aktywów i zakazem podróżowania do UE dla 13 osób i 5 jednostek;

K.     mając na uwadze, że we wschodniej Ukrainie i na Krymie rozpowszechnione jest naruszanie praw człowieka, którego doświadczają zwłaszcza Tatarzy krymscy, zastraszani i przeżywający nową falę zaginięć;

1.      w pełni solidaryzuje się z Ukrainą i narodem ukraińskim; ponownie przypomina o swoim zaangażowaniu na rzecz niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej, nienaruszalności granic i europejskiego wyboru Ukrainy;

2.      zdecydowanie potępia Federację Rosyjską za prowadzenie niewypowiedzianej wojny hybrydowej przeciw Ukrainie w wykorzystaniem regularnych sił rosyjskich i wspieranie nielegalnie uzbrojonych grup; wzywa Rosję do zaprzestania wysyłania do wschodniej Ukrainy broni i bojowników; podkreśla, że działania Rosji przeciw Ukrainie stanowią akt agresji;

3.      podkreśla, że przyjęte przez UE i USA sankcje wobec Rosji mają bezpośrednie skutki dla rosyjskiej gospodarki; ponawia apel do państw członkowskich i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) o zaostrzenie sankcji i przyjęcie zestawu konkretnych celów, których realizacja uniemożliwiłaby przyjęcie nowych środków ograniczających przeciw Rosji albo doprowadziłaby do uchylenia wcześniejszych; do celów tych powinno należeć: całkowite wycofanie rosyjskich żołnierzy i najemników z terytorium Ukrainy, wstrzymanie dostaw broni i sprzętu dla terrorystów, przestrzeganie przez Rosję wszystkich warunków zawieszenia broni, skuteczna międzynarodowa kontrola i weryfikacja zawieszenia broni oraz przywrócenie kontroli Ukrainy nad całym jej terytorium, włącznie z Krymem;

4.      apeluje w związku z tym o harmonizację wojskowego embarga i systemu sankcji, aby zapobiec jakiejkolwiek współpracy UE z Rosją w sektorze obrony, łącznie z technologiami kosmicznymi;

5.      uważa aneksję Krymu za bezprawną i sprzeciwia się uznaniu rosyjskich de facto rządów na półwyspie, co objawia się m.in. decyzją o zakazie importu z Krymu i Sewastopola towarów nieposiadających ukraińskich certyfikatów oraz zakazem wydawania wiz do strefy Schengen mieszkańcom Krymu posiadającym rosyjskie paszporty; z zadowoleniem przyjmuje decyzję firm Mastercard i Visa o zaprzestaniu świadczenia usług w zaanektowanym przez Rosję regionie Krymu;

6.      ponownie apeluje do Rady o umieszczenie tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej na liście organizacji terrorystycznych;

7.      jest głęboko zaniepokojony pogarszającą się sytuacją praw człowieka we wschodniej Ukrainie oraz na Krymie; ubolewa nad trwającym zastraszaniem i prześladowaniem Tatarów krymskich, etnicznych Ukraińców oraz tych wszystkich, którzy odmówili rosyjskiego obywatelstwa na Krymie; podkreśla, że Rosja jest bezpośrednio odpowiedzialna za pogorszenie sytuacji praw człowieka w nielegalnie zaanektowanych regionach Krymu i Donbasu;

8.      wyraża uznanie dla władz ukraińskich za sprawne i uporządkowane przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w dniu 26 października 2014 r. pomimo nadzwyczaj trudnej sytuacji w kraju;

9.      potępia zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 2 listopada 2014 r. nielegalnych i bezprawnych wyborów prezydenckich i parlamentarnych w „Donieckiej Republice Ludowej” i w „Ługańskiej Republice Ludowej”; ubolewa nad faktem, że Rosja uznała je za legalne, podważając tym samym uzgodnienia z Mińska;

10.    ponawia apel do Rosji o natychmiastowe uwolnienie ukraińskich więźniów politycznych, w tym Nadii Sawczenko, która niedawno została wybrana do Rady Najwyższej Ukrainy, a obecnie prowadzi strajk głodowy;

11.    z zadowoleniem przyjmuje powstanie rządu Jaceniuka i ma nadzieję, że należycie i bezzwłocznie wprowadzi on reformy konieczne do zbliżenia Ukrainy do UE; podkreśla w związku z tym konieczność zreformowania i zwiększenia skuteczności Rady Najwyższej dzięki m.in. przedłużeniu dwutygodniowego terminu składania poprawek do proponowanych aktów prawnych, zagwarantowaniu odpowiedniego vacatio legis dla przyjętych przepisów i zapewnieniu większego udziału deputowanych w pracach tego zgromadzenia; ponawia apel o nasilenie działań zwalczających korupcję; z zadowoleniem przyjmuje mianowanie zagranicznych ekspertów na ważne stanowiska w nowej administracji;

12.    zachęca władze Ukrainy do dalszego rozwijania w pełni profesjonalnej i niezależnej służby cywilnej opartej na najlepszych praktykach i doświadczeniach państw członkowskich; apeluje do państw członkowskich i Komisji o rozważenie możliwości wysyłania ekspertów i doświadczonych urzędników państwowych, którzy mogliby pomóc szkolić swoich ukraińskich kolegów;

13.    zachęca Komisję i państwa członkowskie do nasilenia działań z myślą o wsparciu Ukrainy dzięki zorganizowaniu konferencji darczyńców/inwestorów oraz współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi przy określaniu kolejnych etapów służących rozwiązaniu kwestii naprawy gospodarczej i finansowej;

14.    apeluje w związku z tym do wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel i Komisji o podjęcie konkretnych działań i zorganizowanie specjalnego transportu towarów i nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego, takiego jak noktowizory i kamizelki kuloodporne dla ukraińskich żołnierzy walczących na wschodzie kraju;

15.    zachęca państwa członkowskie do dostarczenia pomocy wojskowej i technicznej ukraińskim siłom zbrojnym, co zwiększy ich gotowość i zdolność do walki;

16.    z zadowoleniem przyjmuje podpisanie układu o stowarzyszeniu z Ukrainą i podkreśla prawnie uznaną perspektywę ostatecznego członkostwa Ukrainy w UE, które jest z zasady przyznawane na mocy art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej; nakłania państwa członkowskie UE do ratyfikacji układu o stowarzyszeniu przed szczytem w Rydze w 2015 r.;

17.    podkreśla – w świetle zapowiedzianego wstrzymania projektu South Stream – zwiększone strategiczne znaczenie ukraińskiego systemu przesyłu gazu i apeluje do Komisji o przedstawienie planów stosownej modernizacji ukraińskich rurociągów; z zadowoleniem przyjmuje solidarność okazaną przez UE w postaci zwiększonych ilości gazu idących na Ukrainę dzięki przesyłowi zwrotnemu z państw członkowskich;

18.    z zadowoleniem przyjmuje działania rządu ukraińskiego i premiera Jaceniuka zmierzające do dywersyfikacji dostaw energii i otwarcia procedur przetargowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych, np. w obszarze dostaw paliw jądrowych oraz wyposażenia dla elektrowni;

19.    ubolewa nad prowadzoną w rosyjskich mediach państwowych propagandą na temat Ukrainy wzbudzającą nienawiść do tego kraju w rosyjskim społeczeństwie i powodującą szkody;

20.    apeluje do UE o okazanie solidarności i zajęcie wspólnego stanowiska w reakcji na działania Rosji na Ukrainie i w innych państwach Partnerstwa Wschodniego;

21.    zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwom członkowskim, prezydentowi Ukrainy, rządom i parlamentom krajów Partnerstwa Wschodniego oraz rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest, Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy oraz Zgromadzeniu Parlamentarnemu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.