Förslag till resolution - B8-0020/2015Förslag till resolution
B8-0020/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Ukraina

12.1.2015 - (2014/2965(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Ruža Tomašić, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0008/2015

Förfarande : 2014/2965(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0020/2015
Ingivna texter :
B8-0020/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0020/2015

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina

(2014/2965(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina och det östliga partnerskapet,

–       med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikes frågor) möte den 17 november 2014 om Ukraina,

–       med beaktande av sin ratificering av associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet,

–       med beaktande av rapporten från valobservatörsdelegationen till parlamentsvalet i Ukraina den 26 oktober 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     EU har vid upprepade tillfällen betonat sitt engagemang och starka stöd för Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet, samt för landets rätt att fatta beslut om sina allierade och sin framtid utan några yttre påtryckningar.

B.     Den 26 oktober 2014 höll Ukraina parlamentsval som – trots en extremt svår situation i landet – förlöpte på ett effektivt, korrekt och fredligt sätt samt i linje med internationella standarder, och valet vanns av en stor majoritet partier som stöder ett närmare samarbete mellan Ukraina och EU.

C.     Den 27 juni 2014 undertecknade, och senare ratificerade, EU ett associeringsavtal med Ukraina, tillsammans med Georgien och Moldavien. Undertecknandet av detta avtal innebär ett erkännande av det ukrainska folkets önskan att leva i ett land som bygger på europeiska värderingar, demokrati och rättsstatsprincipen.

D.     Den 5 december 2014 var 20-årsdagen för undertecknandet av samförståndsavtalet från Budapest, i vilket USA, Ryssland och Förenade kungariket garanterade att de skulle respektera Ukrainas oberoende och suveränitet inom landets befintliga gränser och avhålla sig från hot om eller användning av våld mot Ukraina.

E.     Den 5 september 2014 enades den trilaterala kontaktgruppen om eldupphör, som trädde i kraft samma dag. Eldupphörsarrangemangen har sedan dess dagligen brutits av separatister och ryska styrkor. Ryssland fortsätter att stödja de separatistiska miliserna genom att tillhandahålla ett konstant flöde av vapen, ammunition, bepansrade fordon, utrustning och legosoldater samt reguljära ryska styrkor, inbegripet huvudstridsvagnar, sofistikerade luftvärnssystem och artilleri.

F.     I december 2014 hade enligt de ukrainska myndigheterna över 1 250 personer dött sedan början av konflikten och många hålls fortfarande fångna av de militanta aktivisterna, inbegripet soldater, journalister, frivilligarbetare och personer ur lokalbefolkningen.

G.     Rysslands direkta och indirekta militära ingripande i Ukraina, bland annat genom annekteringen av Krim, strider mot internationell rätt såsom FN-stadgan, Helsingforsöverenskommelsen och 1994 års samförståndsavtal från Budapest. Ryssland vägrar fortsatt att tillämpa fördraget om konventionella väpnade styrkor i Europa (CFE).

H.     Rysslands politik som går ut på att straffa sina grannar, såsom Ukraina, Georgien och Moldavien, för deras europeiska ambitioner uttryckta i associeringsavtal med EU, genom militära och ekonomiska angrepp samt genom att upprätthålla och skapa låsta konflikter, syftar till att blanda sig i EU:s angelägenheter, destabilisera Europa och försvaga Europeiska unionens enhet.

I.      Den tragiska nedskjutningen av Malaysian Airlines flyg MH17 i Donetskregionen utlöste stor ilska i den internationella och europeiska opinionen. FN och EU begärde en noggrann internationell undersökning av omständigheterna kring olyckan.

J.      Den 17 november 2014 förstärkte rådet EU:s restriktiva åtgärder mot separatister i östra Ukraina, genom att 13 personer och 5 enheter fick sina tillgångar frysta och förbjöds att resa till EU.

K.     Det förekommer utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna i både östra Ukraina och Krim, särskilt när det gäller krimtatarer, inbegripet genom hot och en ny våg av försvinnanden.

1.      Europaparlamentet uttrycker full solidaritet med Ukraina och den ukrainska nationen. Parlamentet upprepar på nytt sitt engagemang när det gäller Ukrainas oberoende, suveränitet, territoriala integritet, gränsernas okränkbarhet samt landets val att orientera sig mot Europa.

2.      Europaparlamentet fördömer kraftigt Ryssland för att ha startat ett hybridkrig utan krigsförklaring mot Ukraina med hjälp av reguljära ryska trupper och med stöd till olagligt beväpnade grupper. Ryssland uppmanas enträget att stoppa flödet av vapen och stridskrafter till östra Ukraina. Parlamentet understryker att Rysslands agerande mot Ukraina utgör en fientlig handling.

3.      Europaparlamentet betonar att sanktionerna mot Ryssland, som antagits av både EU och USA, har direkta effekter för den ryska ekonomin. Parlamentet uppmanar på nytt medlemsstaterna och utrikestjänsten att stärka sanktionerna och anta en uppsättning tydliga riktmärken som, när de uppnås, kan hindra att nya restriktiva åtgärder antas gentemot Ryssland eller leda till att de nuvarande upphävs. Dessa riktmärken bör bl.a. vara ett komplett tillbakadragande av ryska trupper och legosoldater från Ukrainas territorium, ett slut på leveranserna av vapen och utrustning till terrorister, full respekt från rysk sida för eldupphörsarrangemangen, inrättande av en effektiv internationell kontroll och verifiering av eldupphörsarrangemangen samt återupprättande av Ukrainas kontroll över landets hela territorium, inklusive Krim.

4.      Europaparlamentet begär i detta sammanhang att man samordnar det militära embargot och sanktionerna för att förhindra allt EU-samarbete med Ryssland på försvarsområdet, inbegripet rymdteknik.

5.      Europaparlamentet anser att annekteringen av Krim är olaglig, och vägrar att erkänna Rysslands de facto-styre på halvön, bland annat genom ett beslut att förbjuda import av varor från Krim och Sevastopol som inte har ukrainskt intyg och att förbjuda utfärdandet av Schengenvisum till invånare i Krim med ryska pass. Parlamentet välkomnar beslutet från Mastercard och Visa att upphöra med alla sina tjänster i den annekterade krimregionen i Ryssland.

6.      Europaparlamentet uppmanar på nytt rådet att föra in de s.k. folkrepublikerna Donetsk och Luhansk i listan över terroristorganisationer.

7.      Europaparlamentet är mycket oroat över den försämrade människorättssituationen i östra Ukraina och Krim. Parlamentet beklagar de förekommande hoten och trakasserierna mot krimtatarer, etniska ukrainare och alla dem som har vägrat ta emot ryskt medborgarskap i Krim. Parlamentet betonar att Ryssland är direkta ansvarigt för försämringen av människorättssituationen i det olagligt annekterade Krim och i Donbassregionen.

8.      Europaparlamentet lovordar de ukrainska myndigheterna för deras effektiva och korrekta genomförande av parlamentsvalet den 26 oktober 2014 trots att landet befann sig i en extremt svår situation.

9.      Europaparlamentet fördömer anordnandet och genomförandet av olagliga och illegitima ”president- och parlamentsval” i ”folkrepubliken Donetsk” och ”folkrepubliken Luhansk” den 2 november 2014. Parlamentet beklagar att Ryssland ansåg dem vara legitima, och därmed underminerar överenskommelserna från Minsk.

10.    Europaparlamentet upprepar sitt krav att Ryssland omedelbart ska släppa ukrainska politiska fångar, inbegripet Nadija Savtjenko, som nyligen valdes in i Ukrainas parlament Verkhovna Rada och som för närvarande hungerstrejkar.

11.    Europaparlamentet välkomnar inrättandet av Yatsenyuk–regeringen och hoppas att den vederbörligen och omgående kommer att genomföra de reformer som behövs för att föra Ukraina närmare EU. Parlamentet betonar i detta sammanhang behovet att reformera och effektivisera Verchovna Rada, genom att bland annat förlänga tidsfristen på två veckor för att lägga fram ändringsförslag till föreslagna akter, garantera en verklig vacatio legis för de antagna bestämmelserna och se till att ledamöterna i högre grad deltar i församlingens arbete. Parlamentet begär på nytt att man ökar insatserna för att bekämpa korruption. Parlamentet välkomnar utnämningen av utländska experter till viktiga poster i den nya administrationen.

12.    Europaparlamentet uppmanar de ukrainska myndigheterna att ytterligare utveckla en fullständigt professionell och oberoende statsförvaltning, baserad på medlemsstaternas bästa praxis och erfarenheter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att överväga att skicka experter och erfarna tjänstemän som skulle kunna hjälpa till med att utbilda sina ukrainska motparter.

13.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina insatser för att bistå Ukraina, genom att anordna en givar–/investerarkonferens och samarbeta med internationella finansinstitut för att fastställa ytterligare åtgärder för Ukrainas ekonomiska och finansiella återhämtning.

14.    Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang vice ordföranden/den höga representanten och kommissionen att vidta konkreta åtgärder och organisera den särskilda transporten för leveranser och icke-dödande militär utrustning, inbegripet glasögon för mörkerseende och skyddsvästar till de ukrainska soldater som strider i landets östra del.

15.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge Ukrainas väpnade styrkor militärt och tekniskt stöd, för att öka deras stridsberedskap och stridskapacitet.

16.    Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av associeringsavtalet med Ukraina och understryker Ukrainas rättsligt erkända utsikter till ett eventuellt medlemskap i EU, som i princip beviljas genom artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ratificera associeringsavtalet före toppmötet i Riga 2015.

17.    Det har meddelats att South Stream-projektet kommer att stoppas, och Europaparlamentet betonar mot bakgrund av detta att Ukrainas gastransportsystem kommer att få en större strategisk betydelse och uppmanar kommissionen att ta fram planer på en lämplig modernisering av Ukrainas ledningar. Parlamentet välkomnar EU:s solidaritet och den allt större volymen gas som går till Ukraina genom omvända flöden från medlemsstaterna.

18.    Europaparlamentet välkomnar de insatser som den ukrainska regeringen under ledning av premiärminister Jatsenjuk gjort för att diversifiera energiförsörjningen och öppna upp upphandlingarna för internationella företag, till exempel för anskaffning av kärnbränsle och tillhandahållande av utrustning till kraftverk.

19.    Europaparlamentet beklagar den ryska propaganda som avser Ukraina i statsägda medier och som manar det ryska samhället till hat och fördomar mot landet.

20.    Europaparlamentet uppmanar EU att visa solidaritet och att ge ett enhetligt budskap i reaktionerna på Rysslands handlingar i Ukraina och i andra länder i det östliga partnerskapet.

21.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna, Ukrainas president, regeringarna och parlamenten i länderna inom det östliga partnerskapet och i Ryska federationen, den parlamentariska församlingen Euronest samt Europarådets och OSSE:s parlamentariska församlingar.