Forslag til beslutning - B8-0021/2015Forslag til beslutning
B8-0021/2015

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Ukraine

  12.1.2015 - (2014/2965(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0008/2015

  Procedure : 2014/2965(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0021/2015
  Indgivne tekster :
  B8-0021/2015
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0021/2015

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine

  (2014/2965(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til sine tidligere beslutninger om den europæiske naboskabspolitik, om det østlige partnerskab og om Ukraine[1], navnlig sin beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Ukraine, af 13. marts 2014 om Ruslands invasion af Ukraine[2], af 17. april 2014 om russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine[3] og af 17. juli 2014 om Ukraine[4] samt af 18. september 2014 om situationen i Ukraine og forholdet mellem EU og Rusland[5],

  –       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 23. og 24. oktober 2014 om Ukraine og til konklusionerne fra samlingen i Rådet for Udenrigsanliggender den 17. november 2014,

  –       der henviser til undertegningen af de sidste dele af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine og den vidtgående og brede frihandelsaftale i maj 2014 og til Europa‑Parlamentets og det ukrainske parlaments (Verkhovna Radas) tilsagn hertil og ratifikation heraf i september 2014,

  –       der henviser til Minsk-protokollen af 5. september 2014 og til Minsk-memorandummet af 19. september 2014,

  –       der henviser til den vellykkede gennemførelse af parlamentsvalget i Ukraine den 26. oktober 2014,

  –       der henviser til den fortsatte besættelse af Krim og de alvorlige kampe, der foregår i de østlige dele af Ukraine, til de troværdige og ubestridelige beviser på, at russiske militære styrker har været direkte involveret i disse kampe, og til det presserende behov for at finde en bæredygtig og omfattende politisk løsning på denne konflikt,

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.     der henviser til, at efteråret 2014 var præget af fortsatte kampe mellem ukrainske styrker og ulovligt væbnede grupper i Donetsk og Lugansk, og at Minsk-aftalerne endnu ikke er gennemført og respekteres fuldt ud;

  B.     der henviser til, at præsident- og parlamentsvalget i Ukraine blev gennemført i overensstemmelse med europæiske og OSCE-standarder og dermed baner vejen for vedvarende politiske og økonomiske reformer, for en seriøs bekæmpelse af korruption og for gennemførelsen af associeringsaftalen, som er afgørende for at genoprette den demokratiske legitimitet i den ukrainske statsledelse;

  C.     der henviser til, at de såkaldte "præsident- og parlamentsvalg" i Donetsk og Lugansk den 2. november 2014 overtrådte ukrainsk lovgivning og Minsk-aftalerne, og derfor ikke kan anerkendes;

  D.     der henviser til, at vinteren yderligere vil forværre civilbefolkningens afsavn og lidelser, navnlig i den østlige del af Ukraine, men også i Krim og blandt dem, der er fordrevet fra deres hjem;

  E.     der henviser til, at der foreligger troværdige rapporter, herunder FN-rapporter, om alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Donetsk og Lugansk, særligt i Krim, herunder rapporter om summariske henrettelser, forsvindinger og andre alvorlige overtrædelser af internationale menneskerettighedslove og -standarder;

  F.     der henviser til, at den væbnede konflikt i det østlige Ukraine har medført mere end 2 600 militære og civile tabstal, endnu flere sårede og hundredtusindvis, der har måttet flygte fra deres hjem eller udholde usikkerheden ved flere måneders kampe;

  G.     der henviser til, at konflikten har forværret den ukrainske økonomi, hvilket resulterer i et fald i BNP på 7,5 % i år, og at der er behov for store reformer til økonomisk genopretning og bekæmpelse af korruption;

  H.     der henviser til, at der ikke findes en militær løsning på denne konflikt, men kun en løsning baseret på politisk dialog og enighed inden Ukraine, i henhold til den fredsplan, som præsident Poroshenko har forelagt, som omfatter mere lokal og regional forvaltning baseret på fuld respekt for Ukraines suverænitet, territoriale integritet, enhed og uafhængighed;

  I.      der henviser til, at den våbenhvileaftale, der blev undertegnet i Minsk den 5. september 2014, stadig danner det bedste grundlag for bestræbelserne på at finde en politisk løsning, trods utallige overtrædelser af våbenhvileaftalen; der henviser til, at alle parter skal gennemføre Minsk-aftalerne; der henviser til, at en fortsættelse af de forhandlinger, der blev afholdt i Minsk i december 2014, blev aflyst;

  J.      der henviser til, at Udenrigsrådet den 17. november 2014 tog en principbeslutning om at rette yderligere sanktioner mod separatistiske ledere;

  1.      gentager sin medfølelse med familierne til de civile og militære ofre for kampene i den østlige del af Ukraine og beklager dybt de humanitære følger af denne konflikt;

  2.      understreger, at der kun kan være tale om en forhandlet politisk løsning på denne konflikt, baseret på Minsk-aftalerne og på den fredsplan, som præsident Poroshenko har forelagt, som vil skabe en mere decentral struktur af den ukrainske stat; understreger, at alle parter fuldt ud bør gennemføre og respektere Minsk-aftalerne og dermed give mulighed for en gradvis nedtrapning af konflikten; beklager, at de forhandlinger, der var planlagt til at finde sted i slutningen af december 2014 i Minsk blev aflyst uden andet resultat end en aftale om udveksling af fanger; opfordrer alle parter til at gøre deres yderste for at opnå en hurtig genoptagelse af forhandlingerne;

  3.      opfordrer alle parter til at afstå fra at anvende nogen form for vold; understreger, at enden på volden er det første akut nødvendige skridt i en vellykket politisk proces hen imod en løsning på konflikten;

  4.      gentager sin fordømmelse af den russiske besættelse og annektering af Krim og fordømmer al udenlandsk indflydelse og støtte til de såkaldte separatistiske kræfter i de østlige dele af Ukraine; understreger, at disse handlinger er i strid med folkeretten og udgør en alvorlig trussel for den europæiske sikkerhedssituation; gentager sit engagement til fordel for Ukraines uafhængighed, suverænitet, territoriale integritet og dets grænsers ukrænkelighed og for Ukraines ret til at træffe et frit valg;

  5.      opfordrer Den Russiske Føderation til straks at trække al militært personel tilbage fra Ukraines territorium og afholde sig fra at genindsætte disse i fremtiden; opfordrer Rusland til at træffe hasteforanstaltninger for at kontrollere sin grænse til Ukraine og til at indstille enhver indtrængen eller aktivitet af irregulære krigere eller indførsel eller flytning af ulovlige våben og udstyr for at bringe enhver yderligere infiltration af ukrainsk territorium til ophør;

  6.      opfordrer det russiske lederskab til at anvende sin indflydelse hos separatisterne til at overtale dem til at engagere sig i den politiske proces; opfordrer alle parter til en bringe krigsretorikken til ophør af hensyn til fred og forsoning;

  7.      anmoder den ukrainske regering til at bruge sin autoritet til at forebygge og fordømme brugen af ekstremistiske og totalitære symboler;

  8.      understreger, at EU og Europarådet bør være klar til at yde bistand og ekspertise i forbindelse med arbejdet på at opnå en mere decentraliseret regering i Ukraine; understreger, at separatisterne under ingen omstændigheder bør have vetoret i forbindelse med Ukraines udenrigspolitiske valg; understreger dog, at det er vigtigt at sikre bred enighed om de vigtigste politiske beslutninger inden for indenrigs- og udenrigspolitik;

  9.      understreger, at EU's sanktioner ikke kan ophæves, før der er tegn på klare fremskridt i fredsprocessen i Ukraine, og er rede til at indføre yderligere sanktioner; understreger, at EU's restriktive foranstaltninger kan ophæves eller gradueres, og at de kan ændres, suspenderes eller ophæves efter behov; understreger, at EU som helhed skal forblive forenet, når man overvejer, hvordan man bedst håndterer situationen, som den udvikler sig; opfordrer Kommissionen til at følge virkningen af de russiske såkaldte "modsanktioner" nøje og til hurtigt at træffe foranstaltninger til at støtte de producenter, der rammes af de russiske handelsrestriktioner;

  10.    understreger, at OSCE spiller en central rolle med hensyn til at løse den ukrainske krise, da det har erfaring med væbnede konflikter og kriser, og da både Den Russiske Føderation og Ukraine er medlemmer af denne organisation; opfordrer medlemsstaterne, Unionens højtstående repræsentant og Kommissionen til at gøre en større indsats for at styrke OSCE's særlige observatørmission i Ukraine med personale og udstyr; understreger behovet for hurtigst muligt at sætte OSCE's observatører ind langs alle dele af grænsen mellem Ukraine og Rusland, som i øjeblikket kontrolleres af separatisterne;

  11.    opfordrer den højtstående repræsentant og Rådet til at overveje at udnævne en særlig, højtstående EU-repræsentant for Ukraine og Ukraine-konflikten, som kan lette bestræbelserne på at opnå en fredelig løsning;

  12.    udtrykker dyb bekymring over den humanitære situation i det østlige Ukraine, i Krim, og for de internt fordrevne i Ukraine, såvel som de ukrainske flygtninge i Rusland, i lyset af den hårde vinter; påpeger det akutte behov for yderligere humanitær bistand og nødhjælp til befolkningen i de konfliktramte områder, til de internt fordrevne og til flygtninge; gentager advarslen fra WHO om, at det østlige Ukraine står over for en folkesundhedsmæssig nødsituation med hospitaler, der ikke fungerer optimalt, og mangel på lægemidler og vacciner; opfordrer til yderligere, presserende indsats fra det internationale samfund, herunder EU, til støtte af de dårligst stillede; minder om, at ydelsen af humanitær bistand til det østlige Ukraine skal ske i fuld overensstemmelse med den humanitære folkeret og principperne om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed og i tæt samarbejde med den ukrainske regering, FN og Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC); udtrykker ønske om, at en delegation fra Europa-Parlamentet kunne besøge konfliktzonen;

  13.    opfordrer Kommissionen og EU‑Udenrigstjenesten til hurtigst muligt at udarbejde en omfattende og ambitiøs økonomisk bistands‑ og hjælpepakke til Ukraine og til at støtte arbejdet hen imod en politisk løsning og national forsoning; opfordrer yderligere Kommissionen til at træffe alle mulige foranstaltninger til at sikre en gnidningsløs og tidlig gennemførelse af associeringsaftalen med Ukraine som et nøgleinstrument til at udvikle forbindelserne mellem EU og Ukraine inden for alle de dimensioner, der er angivet, og understreger, at det er en bilateral aftale; opfordrer Ukraine til at opfylde sine forpligtelser som led i EU's midlertidige handelsordninger;

  14.    giver i denne forbindelse på ny udtryk for sin opfattelse af, at denne aftale ikke er det endelige mål i forbindelserne mellem EU og Ukraine; påpeger yderligere, at Ukraine – ligesom enhver anden europæisk stat – i medfør af artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union har et europæisk fremtidsperspektiv og kan ansøge om at blive medlem af Den Europæiske Union, såfremt landet overholder Københavnskriterierne og de demokratiske principper, respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder og menneske- og mindretalsrettighederne samt sikrer retsstatsprincipperne og gennemsigtighed;

  15.    er overbevist om, at et ambitiøst program for bekæmpelse af korruption, herunder nultolerance over for korruption, er et presserende behov i Ukraine for at genoprette borgernes tillid til staten, retssystemet, offentlige myndigheder og retshåndhævende organer; glæder sig over Verkhovna Radas nylige vedtagelse af pakken af anti-korruptionslove og understreger vigtigheden af, at disse love bliver rettidigt og korrekt gennemført;

  16.    opfordrer de nyudnævnte økonomi- og finansministre til ikke at forsinke gennemførelsen af de reformer, der er nødvendige for at genoprette den økonomiske vækst i Ukraine; anser det for en afgørende mission for EU's støttegruppe for Ukraine at identificere de områder, hvor der er behov for teknisk bistand til at støtte Ukraine i udviklingen og gennemførelsen af et omfattende reformprogram;

  17.    bemærker, at mens våbenhvileaftalen indeholder visse bestemmelser om straffrihed for de involverede i konflikten i det østlige Ukraine, kan der ikke træffes en sådan beslutning vedrørende krigsforbrydelser, såsom det terrorangreb, der bestod i nedskydningen af Malaysia Airlines‑flyet MH17; understreger, at gerningsmændene bag nedskydningen skal stilles for en domstol; understreger betydningen af en uafhængig, hurtig og fuld efterforskning, som er delegeret til det nederlandske sikkerhedsråd; fordømmer den manglende adgang til det nedskudte passagerfly;

  18.    glæder sig over den franske regerings beslutning om at indstille leveringen af helikopterhangarskibe af klassen Mistral, og opfordrer alle medlemsstaterne til at indtage en tilsvarende holdning til eksport, som ikke er omfattet af EU's sanktionsafgørelser, navnlig i forbindelse med våben og materiel med dobbelt anvendelse;

  19.    understreger behovet for en reform af Ukraines energisektor i overensstemmelse med energifællesskabets målsætninger og behovet for en markant forbedring af EU's energisikkerhed, uafhængighed og modstandsdygtighed over for eksternt pres gennem oprettelsen af den europæiske energiunion, videre udvikling af energiinfrastrukturen i Den Europæiske Unions nabolande og udvikling af energisamkøringslinjer mellem disse lande og i EU i overensstemmelse med målene for energifællesskabet, og for at disse projekter af fælles interesse gennemføres som en prioritet; understreger, at dette vil kræve betydelige investeringer i infrastruktur;

  20.    opfordrer indtrængende Kommissionen til at påbegynde udarbejdelsen af den tredje ambitiøse pakke med makrofinansiel bistand til Ukraine samt spille en førende rolle med hensyn til at organisere donorkonferencen for Ukraine, som involverer internationale organisationer, internationale finansielle institutioner og det civile samfund; understreger betydningen af et løfte fra det internationale samfund om at støtte økonomisk og politisk stabilisering og reform i Ukraine;

  21.    henleder opmærksomheden på de nylige troværdige rapporter om krænkelser af menneskerettighederne i Krim og de konfliktramte områder; støtter opfordringen til den ukrainske regering om at oprette en fælles og regelmæssigt ajourført fortegnelse over rapporterede bortførelser og foretage en tilbundsgående og upartisk undersøgelse af alle påstande om magtmisbrug, mishandling og tortur på begge sider af konflikten;

  22.    understreger behovet for at nå ud til det russiske civilsamfund med henblik på at gøre det klart, at EU ikke ser det russiske folk som sin modstander, men at Ukraines uafhængighed og territoriale integritet bør respekteres; mener, at hvis den russiske regering tager konkrete skridt til at vende tilbage til princippet om godt naboskab og den internationale retsorden, vil dette danne grundlag for en nedtrapning;

  23.    opfordrer medlemsstaterne til at undersøge, om de seneste rapporter om finansiering fra russiske banker og enkeltpersoner til politiske partier på den yderste højre- og yderste venstrefløj inden for EU udgør en overtrædelse af lovgivningen om partifinansiering, og opfordrer til en omfattende debat om de risici og udfordringer, der er forbundet med denne form for finansiel støtte, og om hvorvidt lovgivningen om partifinansiering er tilstrækkeligt omfattende i lyset af disse åbenbaringer;

  24.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Ukraines præsident, regering og parlament, Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament og Europarådet.