Πρόταση ψηφίσματος - B8-0021/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0021/2015

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

  12.1.2015 - (2014/2965(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0008/2015

  Διαδικασία : 2014/2965(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0021/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0021/2015
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8‑0021/2015

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

  (2014/2965(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΑΕΣ) και την Ουκρανία, και ειδικότερα στο ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία[1], το ψήφισμα της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία[2], το ψήφισμα της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με ρωσικές πιέσεις στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και ιδιαίτερα την αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας[3], το ψήφισμα της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία[4] και το ψήφισμα της 18ης Σεπτεμβρίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας[5],

  –       έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Οκτωβρίου σχετικά με την Ουκρανία και τα πορίσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 17ης Νοεμβρίου,

  –       έχοντας υπόψη την υπογραφή των τελικών μερών της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας και της Εκτενούς και Ολοκληρωμένης Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών (DCFTA) το Μάιο 2014 και την εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ουκρανικού Κοινοβουλίου (Verkhovna Rada) κύρωση και συναίνεση στις συμφωνίες αυτές τον Σεπτέμβριο του 2014,

  –       έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του Μινσκ της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 και του Μνημονίου του Μινσκ της 19ης Σεπτεμβρίου 2014,

  –       έχοντας υπόψη την επιτυχή έκβαση των βουλευτικών εκλογών στην Ουκρανία στις 26 Οκτωβρίου 2014,

  –       έχοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κριμαίας και τους συνεχιζόμενες μάχες στην ανατολική Ουκρανία, τις αξιόπιστες και αναμφισβήτητες αποδείξεις για τη συμμετοχή των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στις εν λόγω μάχες και την επείγουσα ανάγκη για εξεύρεση βιώσιμης και σφαιρικής πολιτικής λύσης στη σύρραξη αυτή,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α.      λαμβάνοντας υπόψη ότι το φθινόπωρο του 2014 σημαδεύτηκε από τις συνεχείς μάχες ανάμεσα στις ουκρανικές δυνάμεις και τις παράνομες ένοπλες ομάδες στο Ντονιέτσκ και Λουχάνσκ, και ότι εκκρεμεί ακόμα η πλήρης εφαρμογή και τήρηση των συμφωνιών του Μινσκ·

  Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Ουκρανία διεξήχθηκαν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εκείνα του ΟΑΣΕ, προλειαίνοντας τοιουτοτρόπως το δρόμο για βιώσιμες πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, για μια σοβαρή προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς και για την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης, η οποία είναι ουσιαστική για την αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας στην ηγεσία του ουκρανικού κράτους·

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λεγόμενες "προεδρικές και βουλευτικές εκλογές" στο Ντονιέτσκ και Λουχάνσκ στις 2 Νοεμβρίου 2014 παραβίασαν την ουκρανική νομοθεσία και τις συμφωνίες του Μινσκ, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να τύχουν αναγνώρισης·

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη η άφιξη του χειμώνα θα επιδεινώσει περαιτέρω τις κακουχίες και την ταλαιπωρία του απλού λαού, και συγκεκριμένα στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, αλλά και στην Κριμαία και για εκείνους που έχουν εκτοπισθεί από τα σπίτια τους·

  Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αξιόπιστες εκθέσεις, ακόμα και εκ μέρους του ΟΗΕ, για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ντονιέσκ και Λουχάνσκ, και συγκεκριμένα στην Κριμαία, αλλά και εκθέσεις για συνοπτικές εκτελέσεις, εξαφανίσεις και άλλες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένοπλη σύρραξη στην ανατολική Ουκρανία έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες στρατιωτικών και αμάχων, ενώ πολύ περισσότεροι τραυματίστηκαν και εκατοντάδες χιλιάδες εγκατέλειψαν τις εστίες τους ή αναγκάστηκαν να υποστούν την ανασφάλεια των πολύμηνων μαχών·

  Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύρραξη έχει επιδεινώσει την κατάσταση της ουκρανικής οικονομίας με αποτέλεσμα την πτώση του ΑΕΠ κατά 7,5 % φέτος, και ότι θα πρέπει να επέλθουν μεγάλες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να υπάρξει αγώνας κατά της διαφθοράς·

  Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύρραξη αυτή, αλλά μόνο μια λύση βασισμένη στον πολιτικό διάλογο και συμφωνία εντός της Ουκρανίας, σύμφωνα με το σχέδιο ειρήνευσης που υπέβαλε ο Πρόεδρος Ποροσένκο, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερη τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση με πλήρη σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας, ενότητας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας·

  Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ο η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπεγράφη στο Μινσκ στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 εξακολουθεί να αποτελεί την καλύτερη βάση για τις προσπάθειες προς μια πολιτική λύση, παρά τις πολυάριθμες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέρη πρέπει να εφαρμόσουν τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Μινσκ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ακυρώθηκε η συνέχιση των διαπραγματεύσεων που είχε προγραμματισθεί να διεξαχθούν στο Μινσκ το Δεκέμβριο 2014·

  Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 17 Νοεμβρίου 2014 έλαβε την απόφαση αρχής για περαιτέρω κυρώσεις κατά των αποσχιστών αρχηγών·

  1.      επαναλαμβάνει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των στρατιωτών και του άμαχου πληθυσμού που έπεσαν στις μάχες της Ανατολικής Ουκρανίας και εκφράζει τη βαθειά του λύπη για την ανθρωπιστική οδύνη που έχει προκαλέσει η σύρραξη αυτή·

  2.      υπογραμμίζει πως η εν λόγω σύρραξη μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με πολιτική λύση μέσα από διαπραγματεύσεις, με βάση τις συμφωνίες του Μινσκ και το σχέδιο ειρήνευσης που υπέβαλε ο Πρόεδρος Ποροσένκο, οι οποίες θα δημιουργήσουν μια πιο αποκεντρωμένη διάρθρωση του ουκρανικού κράτους· τονίζει πως πρέπει όλες οι πλευρές να εφαρμόσουν πλήρως και να τηρήσουν τις συμφωνίες του Μινσκ και τοιουτοτρόπως να μπορέσει να επέλθει βαθμιαία αποκλιμάκωση της σύρραξης· λυπάται που οι διαπραγματεύσεις που είχαν προγραμματισθεί να διεξαχθούν στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 στο Μινσκ ακυρώθηκαν χωρίς κανένα άλλο αποτέλεσμα πέρα από μια συμφωνία για την ανταλλαγή κρατουμένων· καλεί όλες τις πλευρές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσουν να επαναληφθούν γρήγορα οι διαπραγματεύσεις·

  3.      καλεί όλες τις πλευρές να πάψουν να κάνουν χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας· τονίζει πως η παύση της βίας είναι το πρώτο βήμα που χρειάζεται να γίνει επειγόντως στο πλαίσιο μιας επιτυχούς πολιτικής διαδικασίας για την επίλυση της σύρραξης·

  4.      επαναλαμβάνει πως καταδικάζει τη ρωσική κατοχή και προσάρτηση της Κριμαίας, όπως καταδικάζει και κάθε ξένη επιρροή και στήριξη στις λεγόμενες αυτονομιστικές δυνάμεις στα ανατολικά μέρη της Ουκρανίας· υπογραμμίζει ότι οι δράσεις αυτές παραβαίνουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν σοβαρή πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για ανεξαρτησία, εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων της Ουκρανίας, καθώς και το δικαίωμά της να επιλέγει ελεύθερα·

  5.      καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να αποσύρει πάραυτα κάθε στρατιωτικό προσωπικό από το ουκρανικό έδαφος και να μην τα ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ στο μέλλον· καλεί τη Ρωσία να λάβει επειγόντως μέρα για τον έλεγχο των συνόρων της με την Ουκρανία και να εμποδίσει όλες τις επιδρομές και κινήσεις άτακτων πολεμιστών, όπλων και εξοπλισμού, προκειμένου να σταματήσει κάθε περαιτέρω διείσδυση στο ουκρανικό έδαφος·

  6.      καλεί τη ρωσική ηγεσία να ασκήσει την επιρροή της επί των αυτονομιστών και να τους πείσει να συμμετάσχουν στην πολιτική διαδικασία· καλεί όλες τις πλευρές να σταματήσουν τη φιλοπόλεμη ρητορική και να επιδιώξουν την ειρήνη και τη συμφιλίωση·

  7.      καλεί την Ουκρανική Κυβέρνηση να κάνει χρήση του κύρους της για να αποτρέψει και καταδικάσει τη χρήση εξτρεμιστικών και απολυταρχικών συμβόλων·

  8.      τονίζει ότι η ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης θα πρέπει να είναι έτοιμα να προσφέρουν τη βοήθεια και την εμπειρογνωμοσύνη τους κατά τις εργασίες για τη διαμόρφωση μιας πιο αποκεντρωμένης διακυβέρνησης στην Ουκρανία· υπογραμμίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι αυτονομιστές να έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας στις επιλογές της Ουκρανίας όσον αφορά την εξωτερική πολιτική· τονίζει ωστόσο πως είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ευρεία συναίνεση σ' ό, τι αφορά τις πιο σημαντικές πολιτικές αποφάσεις στους τομείς της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής·

  9.      τονίζει πως οι κυρώσεις της ΕΕ δεν μπορούν να αρθούν πριν υπάρξουν σημάδια σαφούς προόδου στη διαδικασία ειρήνευσης στην Ουκρανία, και είναι έτοιμη να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις· τονίζει επίσης τη δυνατότητα αναστροφής ή κλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, και ότι αυτά μπορούν να τροποποιηθούν, ανασταλούν ή καταργηθούν ανάλογα με τις ανάγκες· τονίζει δε πως ολόκληρη η ΕΕ πρέπει να ενωμένη κατά την εξέταση του καλύτερου τρόπου αντιμετώπισης της κατάστασης όπως αυτή εξελίσσεται· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις των ρωσικών «αντι-κυρώσεων» και να λάβει γρήγορα μέτρα για την υποστήριξη των παραγωγών που πλήττονται από τους ρωσικούς εμπορικούς περιορισμούς·

  10.    επισημαίνει ότι ο ΟΑΣΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίλυση της ουκρανικής κρίσης λόγω της πείρας του στην αντιμετώπιση ένοπλων συρράξεων και κρίσεων και επειδή τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία είναι μέλη αυτού του οργανισμού· καλεί τα κράτη μέλη, την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της ειδικής αποστολή του ΟΑΣΕ για την παρατήρηση των γεγονότων στην Ουκρανία με προσωπικό και εξοπλισμό· τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, των παρατηρητών του ΟΑΣΕ σε όλα τα σημεία των ουκρανορωσικών συνόρων που βρίσκονται επί του παρόντος υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών·

  11.    καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και το Συμβούλιο να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ορισθεί ένας ανώτερος και ανώτατος ειδικός εκπρόσωπος της ΕΕ για την Ουκρανία και την ουκρανική σύρραξη, προκειμένου να καταβληθούν καλύτερες προσπάθειες για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης·

  12.    εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί από ανθρωπιστικής άποψης στην Ανατολική Ουκρανία, στην Ουκρανία, και για τους εντός της Ουκρανίας εκτοπισθέντες, καθώς και μεταξύ των προσφύγων στη Ρωσία, δεδομένων των σκληρών χειμερινών συνθηκών· επισημαίνει πως χρειάζεται επειγόντως να τύχει βοήθειας και ανακούφισης ο πληθυσμός που βρίσκεται στις πληττόμενες από τη σύρραξη περιοχές, καθώς και οι εντός της χώρας εκτοπισθέντες και πρόσφυγες· επισημαίνει τον κώδωνα κινδύνου που κρούει ο ΠΟΥ εξ αιτίας του ότι η Ανατολική Ουκρανία αντιμετωπίζει επείγοντα προβλήματα υγείας καθώς τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν πλήρως και υπάρχει έλλειψη φαρμάκων και εμβολίων· καλεί δε να καταβληθούν επειγόντως περαιτέρω προσπάθειες από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, σε στήριξη των απόρων· υπενθυμίζει ότι η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ανατολική Ουκρανία πρέπει να διενεργείται σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, και σε στενό συντονισμό με την κυβέρνηση της Ουκρανίας, τα Ηνωμένα Έθνη και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ)· εκφράζει την επιθυμία να επισκεφθεί μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη ζώνη της σύρραξης·

  13.    καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να καταρτίσουν επειγόντως μια σφαιρική και φιλόδοξη δέσμη χρηματοδοτικής στήριξης και βοήθειας για την Ουκρανία, και να στηρίξουν τις προσπάθειες για μια πολιτική λύση και για εθνική συμφιλίωση· καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να εξασφαλίσει την ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης με την Ουκρανία, ως μέσου-κλειδί για την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και την Ουκρανία υπό κάθε προβλεπόμενη διάσταση, και τονίζει πως πρόκειται για διμερή συμφωνία· καλεί δε την Ουκρανία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως μέρους των προσωρινών εμπορικών συμφωνιών με την ΕΕ·

  14.    επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η συμφωνία αυτή δεν συνιστά τον τελικό στόχο των σχέσεων της ΕΕ με την Ουκρανία· τονίζει επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 ΣΕΕ, η Ουκρανία – όπως και κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος – έχει ευρωπαϊκή προοπτική και μπορεί να υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τον όρο ότι πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και εγγυάται το κράτος δικαίου και τη διαφάνεια·

  15.    πιστεύει ακράδαντα ότι η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κατά της διαφθοράς μαζί με μηδενική ανοχή για τη διαφθορά, για να μπορέσει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος, το δικαστικό σύστημα, τις δημόσιες αρχές και στα όργανα επιβολής του νόμου· επιδοκιμάζει την πρόσφατη έγκριση της δέσμης νόμων κατά της διαφθοράς από το Verkhovna Rada και υπογραμμίζει πως οι νόμοι αυτοί είναι σημαντικό να εφαρμοσθούν έγκαιρα και σωστά·

  16.    καλεί τους νεοδιορισθέντες υπουργούς οικονομίας και οικονομικών να προβούν αμέσως στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ουκρανία· κρίνει άκρως σημαντική την αποστολή της ομάδας στήριξης της ΕΕ για την Ουκρανία προκειμένου αυτή να εντοπίσει πού χρειάζεται τεχνική βοήθεια για να στηρίξει την Ουκρανία στην κατάρτιση και εφαρμογή ενός σφαιρικού προγράμματος μεταρρύθμισης·

  17.    επισημαίνει ότι ενώ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός περιλαμβάνει ορισμένες διατάξεις περί ατιμωρησίας όσων συμμετείχαν στη σύρραξη στην Ανατολική Ουκρανία, δεν μπορούν να είναι δεσμευτικές αυτού του είδους οι αποφάσεις για τα εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένης και της τρομοκρατικής ενέργειας της κατάρριψης του σκάφους της πτήσης MH17 της Malaysia Airlines· επιμένει πως οι δράστες της κατάρριψης του αεροσκάφους πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό να διενεργηθεί ανεξάρτητη, ταχεία και πλήρης έρευνα για το θέμα αυτό, η οποία έχει ανατεθεί στο Ολλανδικό Συμβούλιο Ασφαλείας· καταδικάζει τη μη δυνατότητα πρόσβασης στον τόπο του καταρριφθέντος αεροσκάφους·

  18.    επιδοκιμάζει την απόφαση της Γαλλικής Κυβέρνησης να σταματήσει την παράδοση των ελικοπτεροφόρων Μιστράλ και καλεί όλα τα κράτη μέλη να τηρήσουν παρόμοια στάση όσον αφορά τις εξαγωγές που δεν καλύπτονται από τις κυρώσεις της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα όπλα και τα υλικά διπλής χρήσης·

  19.    υπογραμμίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ενεργειακής Κοινότητας και την ανάγκη για ριζική ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ανεξαρτησίας και αντοχής της ΕΕ σε εξωτερικές πιέσεις, με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, την περαιτέρω ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών στις χώρες που γειτονεύουν με την ΕΕ και την ανάπτυξη διασυνδετήριων αγωγών ενέργειας μεταξύ των χωρών αυτών και εντός της ΕΕ, σύμφωνα με τους στόχους της Ενεργειακής Κοινότητας, αλλά και την ανάγκη εφαρμογής αυτών των σχεδίων κοινού συμφέροντος κατά προτεραιότητα· τονίζει πως γι' αυτό θα απαιτηθεί ουσιαστική επένδυση σε υποδομές·

  20.    καλεί επειγόντως την Επιτροπή να ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την τρίτη φιλόδοξη δέσμη της μακροοικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία, και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διοργάνωση της Διάσκεψης Δωρητών για την Ουκρανία, στην οποία θα συμμετάσχουν διεθνείς οργανώσεις, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η κοινωνία των πολιτών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δεσμευθεί η διεθνής κοινότητα να στηρίξει την οικονομική και πολιτική σταθεροποίηση και τις μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία·

  21.    επισύρει την προσοχή στις πρόσφατες αξιόπιστες εκθέσεις σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία και στις περιοχές σύρραξης· υποστηρίζει την έκκληση προς την Ουκρανική Κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα ενιαίο, τακτικά ενημερωνόμενο μητρώο με τα καταγγελλόμενα περιστατικά απαγωγής, και για την ενδελεχή και αμερόληπτη διερεύνηση όλων των ισχυρισμών κατάχρησης εξουσίας, κακομεταχείρισης ή βασανισμού και από τις δυο συγκρουόμενες πλευρές·

  22.    τονίζει πως χρειάζεται επαφή με τη ρωσική κοινωνία των πολιτών προκειμένου να καταστεί σαφές στο ρωσικό λαό ότι η ΕΕ δεν τον θεωρεί εχθρό, αλλά ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας· εάν η Ρωσική Κυβέρνηση λάβει συγκεκριμένα μέτρα για επιστροφή στην αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας και της διεθνούς έννομης τάξης, τότε θα δημιουργηθεί η βάση για αποκλιμάκωση·

  23.    καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν κατά πόσο οι πρόσφατες εκθέσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση από ρωσικές τράπεζες και μεμονωμένα άτομα σε κόμματα της άκρας δεξιάς και αριστεράς εντός της ΕΕ αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, και καλεί να διεξαχθεί ουσιαστική συζήτηση για τους κινδύνους και τις προκλήσεις που προέρχονται από αυτό το είδος οικονομικής στήριξης και κατά πόσο η σημερινή νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των κομμάτων είναι η δέουσα μετά από αυτές τις αποκαλύψεις·

  24.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.