Menettely : 2014/2965(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0021/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0021/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 134kWORD 64k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0008/2015
12.1.2015
PE547.444v01-00
 
B8-0021/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ukrainan tilanteesta (2014/2965(RSP))


Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta (2014/2965(RSP))  
B8‑0021/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta, itäisestä kumppanuudesta ja Ukrainasta ja erityisesti 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Ukrainan tilanteesta(1), 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan(2), 17. huhtikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistamasta painostuksesta ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta(3), 17. heinäkuuta 2014 antamansa päätöslauselman Ukrainan tilanteesta(4) sekä 18. syyskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Ukrainan tilanteesta sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytilasta(5),

–       ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston Ukrainaa koskevat päätelmät 23. ja 24. lokakuuta 2014 ja ulkoasiainneuvoston päätelmät 17. marraskuuta 2014,

–       ottaa huomioon EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen viimeisten osien ja pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen allekirjoittamisen toukokuussa 2014 sekä näiden sopimusten ratifioinnin ja hyväksymisen Euroopan parlamentissa ja Ukrainan parlamentissa syyskuussa 2014,

–       ottaa huomioon 5. syyskuuta 2014 tehdyn Minskin pöytäkirjan ja 19. syyskuuta 2014 tehdyn Minskin muistion,

–       ottaa huomioon Ukrainan parlamenttivaalien menestyksekkään järjestämisen 26. lokakuuta 2014,

–       ottaa huomioon Krimin miehityksen sekä Ukrainan itäosissa käytyjen taisteluiden jatkumisen ja sen, että Venäjän sotilasjoukkojen osallistuminen taisteluihin on osoitettu uskottavasti ja kiistattomasti ja että konfliktiin on kiireesti löydettävä kestävä ja kattava poliittinen ratkaisu,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että jatkuvat taistelut Ukrainan joukkojen ja laittomasti aseistettujen ryhmien välillä Donetskissa ja Luhanskissa leimasivat vuoden 2014 syksyä ja että Minskin sopimuksia ei vieläkään ole pantu täysimääräisesti täytäntöön eikä niitä noudateta aukottomasti;

B.     ottaa huomioon, että Ukrainan presidentin- ja parlamenttivaalit toteutettiin eurooppalaisten ja Etyjin normien mukaisesti ja että siten ne mahdollistavat kestävät poliittiset ja taloudelliset uudistukset, korruption tehokkaan torjunnan sekä assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanon, mikä on keskeisen tärkeää Ukrainan valtiojohdon demokraattisen legitimiteetin palauttamiseksi;

C.     toteaa, että 2. marraskuuta 2014 Donetskissa ja Luhanskissa järjestetyt niin kutsutut “presidentin- ja parlamenttivaalit" olivat Ukrainan lainsäädännön vastaisia ja rikkoivat Minskin sopimuksia ja että niitä ei sen vuoksi voida tunnustaa;

D.     toteaa, että talven tulo pahentaa entisestään siviiliväestön koettelemuksia ja kärsimyksiä erityisesti Itä-Ukrainassa, mutta myös Krimillä ja asuinseuduiltaan lähtemään joutuneiden henkilöiden keskuudessa;

E.     ottaa huomioon, että uskottavien raporttien, myös YK:n laatimien raporttien, mukaan Donetskissa ja Luhanskissa ja erityisesti Krimillä on tapahtunut vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, ja toteaa, että raporteissa käsitellään muun muassa mielivaltaisia teloituksia, katoamisia ja muita vakavia kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälisten ihmisoikeusnormien rikkomuksia;

F.     toteaa, että aseellisessa selkkauksessa Ukrainan itäosassa on kuollut tuhansia sotilaita ja siviilejä ja haavoittuneita on vielä enemmän, ja ottaa huomioon, että sadattuhannet ovat paenneet kodeistaan tai eläneet epätietoisuuden vallassa kuukausia jatkuneiden taistelujen keskellä;

G.     ottaa huomioon, että konflikti on heikentänyt Ukrainan talouden tilannetta ja aiheuttanut BKT:n supistumisen 7,5 prosentilla tänä vuonna, ja toteaa, että maassa on pantava täytäntöön merkittäviä taloutta ja korruption torjuntaa koskevia uudistuksia;

H.     katsoo, että tähän konfliktiin ei ole sotilaallista ratkaisua, vaan se voidaan ratkaista ainoastaan Ukrainan sisäisellä poliittisella vuoropuhelulla ja sopimuksella, kuten presidentti Porošenko esitti rauhansuunnitelmassaan, jossa paikallista ja alueellista hallintoa vahvistetaan kunnioittaen täysimääräisesti Ukrainan itsemääräämisoikeutta, alueellista koskemattomuutta, yhtenäisyyttä ja itsenäisyyttä;

I.      katsoo, että Minskissä 5. syyskuuta 2014 allekirjoitettu tulitaukosopimus tarjoaa edelleen parhaan pohjan pyrkimyksille löytää poliittinen ratkaisu, vaikka sopimusta onkin rikottu useaan otteeseen; toteaa, että kaikkien osapuolten on pantava Minskin sopimukset täytäntöön; ottaa huomioon, että joulukuuksi 2014 kaavaillut Minskin jatkoneuvottelut peruutettiin;

J.      ottaa huomioon, että EU:n ulkoasiainneuvosto teki 17. marraskuuta 2014 periaatepäätöksen lisäpakotteiden asettamisesta separatistien johtajia vastaan;

1.      esittää surunvalittelunsa Itä-Ukrainan taisteluiden siviili- ja sotilasuhrien perheille ja pitää erittäin valitettavana konfliktin johdosta aiheutunutta humanitaarista hätää;

2.      korostaa, että konfliktin voi laukaista ainoastaan poliittinen neuvotteluratkaisu, joka perustuu Minskin sopimuksiin ja presidentti Porošenkon esittämään rauhansuunnitelmaan, jolla on tarkoitus hajauttaa Ukrainan valtion rakenteita; korostaa, että kaikkien osapuolten olisi pantava Minskin sopimukset täysimääräisesti täytäntöön ja noudatettava niitä, mikä mahdollistaisi konfliktin vaiheittaisen rauhoittamisen; pitää valitettavana, että neuvottelut, jotka oli määrä käydä joulukuun lopussa Minskissä, peruutettiin vankien vaihtosopimusta lukuun ottamatta tuloksetta; kehottaa kaikkia osapuolia tekemään kaikkensa, jotta neuvottelut voidaan käynnistää pikaisesti uudelleen;

3.      kehottaa kaikkia osapuolia pidättäytymään kaikenlaisen väkivallan käytöstä; korostaa, että väkivallan lopettaminen on ensimmäinen askel, joka on kiireesti otettava menestyksekkäässä poliittisessa prosessissa kohti konfliktin ratkaisemista;

4.      tuomitsee uudelleen Venäjän toteuttaman Krimin miehityksen ja itseensä liittämisen ja tuomitsee kaikki toimet, joilla ulkomailta käsin vaikutetaan Itä-Ukrainan niin kutsuttuihin separatistijoukkoihin ja tuetaan niitä; korostaa, että nämä toimet ovat vastoin kansainvälistä oikeutta ja muodostavat vakavan haasteen Euroopan turvallisuustilanteelle; toistaa sitoutuneensa Ukrainan itsenäisyyteen, itsemääräämisoikeuteen, alueelliseen koskemattomuuteen, rajojen loukkaamattomuuteen ja sen oikeuteen valita vapaasti oman tiensä;

5.      kehottaa Venäjän federaatiota vetämään viipymättä mahdolliset sotilaalliset joukkonsa pois Ukrainan alueelta ja olemaan siirtämättä niitä takaisin jossa vaiheessa tulevaisuutta; kehottaa Venäjää ryhtymään pikaisiin toimiin valvoakseen Ukrainan vastaista rajaansa ja pysäyttääkseen kaikenlaisen laittomien taistelijoiden, aseiden ja muiden tarvikkeiden virtaamisen ja siirtämisen Ukrainaan, jotta kaikenlainen soluttautuminen Ukrainan alueelle saataisiin loppumaan;

6.      kehottaa Venäjän johtoa käyttämään vaikutusvaltaansa separatisteihin näiden vakuuttamiseksi poliittiseen prosessiin osallistumisen tarpeellisuudesta; pyytää kaikkia osapuolia lopettamaan sodanlietsonnan rauhan ja sovinnon edistämiseksi;

7.      kehottaa Ukrainan hallitusta käyttämään toimivaltaansa ääri- ja totalitaaristen liikkeiden symbolien käytön ehkäisemiseksi ja tuomitsemiseksi;

8.      korostaa, että EU:n ja Euroopan neuvoston olisi oltava valmiita tarjoamaan apua ja asiantuntemusta työssä Ukrainan hallinnon hajauttamiseksi; painottaa, että separatisteilla ei missään tapauksessa saa olla veto-oikeutta Ukrainan ulkopoliittisiin valintoihin; korostaa kuitenkin, että on tärkeää saavuttaa laaja yhteisymmärrys kaikkein tärkeimmistä poliittisista päätöksistä sisä- ja ulkopolitiikan saralla;

9.      korostaa, että EU:n pakotteita ei voida peruuttaa ennen kuin Ukrainan rauhanprosessin edistymisestä on selkeitä merkkejä, ja on valmis määräämään lisäpakotteita; korostaa EU:n rajoittavien toimien palautettavuutta ja skaalattavuutta ja että tarpeen mukaan niitä voidaan muuttaa, niiden soveltaminen voidaan keskeyttää ja ne voidaan peruuttaa; tähdentää, että koko EU:n olisi pysyttävä yhtenäisenä pohdittaessa, mikä on paras tapa vastata muuttuviin tilanteisiin; pyytää komissiota seuraamaan Venäjän niin kutsuttujen vastapakotteiden vaikutusta ja ryhtymään pikaisiin toimiin niiden tuottajien tukemiseksi, joihin Venäjän toteuttamat kaupanrajoitukset vaikuttavat;

10.    painottaa, että Etyj on olennaisen tärkeässä asemassa Ukrainan kriisin ratkaisemisessa, koska sillä on kokemusta aseellisten konfliktien ja kriisien käsittelemisestä ja koska sekä Venäjä että Ukraina ovat tämän järjestön jäseniä; kehottaa jäsenvaltioita, korkeaa edustajaa ja komissiota toteuttamaan lisätoimia Etyjin erityistarkkailuoperaation vahvistamiseksi lähettämällä Ukrainaan lisää henkilöstöä ja tarvikkeita; painottaa, että on viipymättä aloitettava Etyjin valvonta kaikkialla Ukrainan ja Venäjän välisellä raja‑alueella, joka on tällä hetkellä separatistien hallinnassa;

11.    kehottaa korkeaa edustajaa ja neuvostoa harkitsemaan Ukrainasta ja Ukrainan konfliktista vastaavan korkea-arvoisen ja korkean tason EU:n erityislähettilään nimittämistä, mikä helpottaisi pyrkimyksiä löytää rauhanomainen ratkaisu;

12.    esittää vakavan huolensa Itä-Ukrainan ja Krimin humanitaarisesta tilanteesta, Ukrainan sisäisistä pakolaisista sekä Venäjälle siirtyneistä pakolaisista ankarat talviolot huomioon ottaen; huomauttaa, että konfliktista kärsineiden alueiden väestölle, maan sisällä siirtymään joutuneille ja pakolaisille on tarjottava kiireesti lisäapua; muistuttaa WHO:n varoituksista, joiden mukaan Itä-Ukrainaa uhkaa terveydenhuoltoon liittyvä hätätilanne, sillä sairaalat eivät ole täydessä toimintakunnossa ja lääkkeitä ja rokotteita ei ole riittävästi; kehottaa kansainvälistä yhteisöä, myös EU:ta, ryhtymään kiireellisiin lisätoimiin kaikkein heikommassa asemassa olevien tukemiseksi; muistuttaa, että humanitaarisen avun toimittamisessa Itä-Ukrainaan on noudatettava kaikilta osin kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja humaaniuden, neutraaliuden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden periaatteita, ja sen on tapahduttava tiiviissä yhteistyössä Ukrainan hallituksen, YK:n ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) kanssa; toivoo, että Euroopan parlamentin valtuuskunta voisi vierailla konfliktialueella;

13.    pyytää komissiota ja EUH:ta laatimaan kiireesti Ukrainalle annettavaa taloudellista tukea ja apua koskevan kattavan ja kunnianhimoisen paketin sekä tukemaan työtä poliittisen ratkaisun ja kansallisen sovun aikaansaamiseksi; kehottaa lisäksi komissiota ryhtymään kaikkiin aiheellisiin toimiin varmistaakseen Ukrainan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen jouhevan täytäntöönpanon jo varhaisessa vaiheessa, sillä sopimus on keskeisessä asemassa EU:n ja Ukrainan välisten suhteiden kehittämisessä niiden kaikissa aiotuissa ulottuvuuksissa, ja korostaa, että kyse on kahdenvälisestä sopimuksesta; kehottaa Ukrainaa pitämään kiinni EU:n tilapäisten kauppajärjestelyiden mukaisista sitoumuksistaan;

14.    toistaa näkemyksensä, ettei tämä sopimus ole EU:n ja Ukrainan välisten suhteiden lopullinen tavoite; huomauttaa lisäksi, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan nojalla Ukraina – kuten mikä tahansa muu Euroopan valtio – voi halutessaan liittyä unioniin ja hakea unionin jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että se noudattaa Kööpenhaminan kriteereitä ja demokratian periaatteita, kunnioittaa perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä varmistaa oikeusvaltioperiaatteen ja avoimuuden toteutumisen;

15.    uskoo vakaasti, että Ukrainassa on kiireesti käynnistettävä muun muassa lahjonnan nollatoleranssin sisältävä kunnianhimoinen korruption torjuntaohjelma, jotta kansalaisten luottamus valtioon, oikeuslaitokseen, viranomaisiin ja lainvalvontaelimiin voidaan palauttaa; pitää myönteisenä Ukrainan parlamentin hiljan hyväksymää korruption torjuntaan liittyvää säädöspakettia ja korostaa kyseisten säädösten oikea‑aikaisen ja asianmukaisen täytäntöönpanon merkitystä;

16.    kehottaa vastikään nimitettyjä talous- ja valtiovarainministereitä panemaan viipymättä täytäntöön uudistukset, jotka ovat tarpeen Ukrainan talouskasvun elvyttämiseksi; pitää olennaisen tärkeänä EU:n Ukrainan tukiryhmän tehtävää määrittää alat, joilla Ukrainalle on annettava teknistä apua sen tukemiseksi kattavan uudistusohjelman laatimisessa ja täytäntöönpanossa,

17.    panee merkille, että vaikka tulitaukosopimuksessa on eräitä määräyksiä Itä-Ukrainan konfliktiin osallistuneiden syyttämättä jättämisestä, samaa päätöstä ei voida tehdä sotarikoksiin syyllistyneiden kohdalla, terroritekona pidettävää Malaysia Airlines -lentoyhtiön lennon MH17 alas ampuminen mukaan luettuna; korostaa, että alas ampumiseen syyllistyneet on saatava oikeuden eteen; korostaa, että on tärkeää tutkia riippumattomasti, nopeasti ja täydellisesti lennon pudottamisen syyt, ja toteaa, että tehtävä on uskottu Alankomaiden tutkintalautakunnalle; tuomitsee pääsyn kieltämisen lentokoneen putoamisalueelle;

18.    on tyytyväinen Ranskan hallituksen päätökseen keskeyttää Mistral-merkkisten helikopterien tukialusten toimitukset Venäjälle ja pyytää kaikkia jäsenvaltioita menettelemään samoin, kun kyse on EU:n pakotepäätösten ulkopuolisista vientituotteista ja erityisesti aseista ja kaksikäyttötuotteista;

19.    korostaa, että Ukrainan on uudistettava energia-alaansa energiayhteisölle antamiensa sitoumusten mukaisesti, ja että EU:n energiavarmuutta ja -riippumattomuutta sekä kykyä vastustaa ulkopuolista painostusta on lisättävä perustamalla Euroopan energiaunioni, kehittämällä EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden energiainfrastruktuuria ja edistämällä energiaverkkojen yhteen liittämistä näiden maiden kesken sekä niiden ja EU:n välillä energiayhteisön tavoitteiden mukaisesti sekä pitämällä ensisijaisena näiden yhteisen edun mukaisten hankkeiden toteuttamista; korostaa, että tämä edellyttää merkittäviä investointeja infrastruktuuriin;

20.    kehottaa komissiota aloittamaan Ukrainan kolmannen kunnianhimoisen makrotaloudellisen rahoitustukipaketin valmistelut sekä ottamaan johtavan roolin järjestettäessä Ukrainan avunantajien konferenssia, johon osallistuu kansainvälisiä järjestöjä ja rahoituslaitoksia sekä kansalaisyhteiskunta; korostaa sen merkitystä, että kansainvälinen yhteisö sitoutuu tukemaan Ukrainan taloudellista ja poliittista vakauttamista ja uudistamista;

21.    kiinnittää huomiota viimeaikaisiin uskottavina pidettäviin raportteihin Krimillä ja konfliktialueilla tehdyistä ihmisoikeusrikkomuksista; tukee Ukrainan hallitukselle esitettyä pyyntöä luoda yksi ja säännöllisesti ajan tasalle saatettava rekisteri ilmoitetuista sieppauksista ja tutkia perusteellisesti ja puolueettomasti kaikki – konfliktin molempiin osapuoliin kohdistetut – väitteet voimankäytöstä, pahoinpitelystä ja kidutuksesta;

22.    korostaa tarvetta pyrkiä tavoittamaan Venäjän kansalaisyhteiskunta, jotta voidaan tehdä selväksi, että EU ei pidä Venäjän kansaa vastustajanaan, vaan katsoo, että olisi kunnioitettava Ukrainan itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta; toteaa, että mikäli Venäjän hallitus ryhtyisi konkreettisiin toimiin hyvien naapurisuhteiden ja kansainvälisen oikeusjärjestyksen periaatteen palauttamiseksi kunniaan, ne tarjoaisivat lähtökohdan tilanteen rauhoittamiselle;

23.    kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan viimeaikaisia väitteitä, joiden mukaan Venäjän pankit ja yksityishenkilöt ovat rahoittaneet äärioikeistolaisia ja -vasemmistolaisia poliittisia puolueita EU:ssa, ja selvittämään, onko niissä kyse puoluerahoitusta koskevan lainsäädännön rikkomisesta; kehottaa käynnistämään vakavan keskustelun tämäntyyppiseen rahoitukseen liittyvistä riskeistä ja haasteista ja siitä, onko voimassa oleva asiaan liittyvä lainsäädäntö täysin ajan tasalla näiden paljastusten valossa;

24.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Euroopan neuvostolle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0170.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0248.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0457.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0009.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0025.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö