Projekt rezolucji - B8-0021/2015Projekt rezolucji
B8-0021/2015

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Ukrainie

  12.1.2015 - (2014/2965(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0008/2015

  Procedura : 2014/2965(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0021/2015
  Teksty złożone :
  B8-0021/2015
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B8‑0021/2015

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie

  (2014/2965(RSP))

  Parlament Europejski,

  –       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa, w sprawie Partnerstwa Wschodniego i w sprawie Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem rezolucji z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie[1], rezolucji z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainie[2], rezolucji z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie presji wywieranej przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacji Ukrainy Wschodniej[3], rezolucję z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie[4] oraz rezolucję z dnia 18 września 2014 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie i stanu stosunków UE–Rosja[5],

  –       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dni 23 i 24 października w sprawie Ukrainy oraz konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 17 listopada,

  –       uwzględniając podpisanie w maju 2014 r. końcowych części układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą oraz pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA), a także uwzględniając ratyfikację i zgodę na te umowy wyrażone przez Parlament Europejski i Radę Najwyższą we wrześniu 2014 r.,

  –       uwzględniając protokół z Mińska z dnia 5 września 2014 r. i jego memorandum z dnia 19 września 2014 r.,

  –       uwzględniając udany przebieg wyborów parlamentarnych na Ukrainie w dniu 26 października 2014 r.,

  –       uwzględniając trwającą nadal okupację Krymu i poważne starcia we wschodniej części Ukrainy, a także wiarygodne i niepodważalne dowody udziału rosyjskich sił wojskowych w tych starciach oraz pilną potrzebę znalezienia zrównoważonego i kompleksowego politycznego rozwiązania dla tego konfliktu,

  –       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.     mając na uwadze, że jesień 2014 r. została naznaczona ciągłymi starciami sił ukraińskich z nielegalnie zbrojonymi grupami w Doniecku i Ługańsku, a także mając na uwadze, że porozumienia zawarte w Mińsku wciąż nie zostały w pełni wdrożone i nie są przestrzegane;

  B.     mając na uwadze, że wybory prezydenckie i parlamentarne na Ukrainie przeprowadzono zgodnie ze standardami europejskimi i OBWE, co przygotowało grunt pod trwałe reformy polityczne i gospodarcze, zdecydowaną walkę z korupcją oraz wdrożenie układu o stowarzyszeniu, mającego podstawowe znaczenie dla przywrócenia legitymacji demokratycznej w kierowaniu państwem ukraińskim;

  C.     mając na uwadze, że tzw. wybory prezydenckie i parlamentarne w Doniecku i Ługańsku w dniu 2 listopada 2014 r. złamały ukraińskie prawo oraz umowy zawarte w Mińsku, a zatem nie mogą być uznane;

  D.     mając na uwadze, że nadejście zimy jeszcze pogorszy trudności i cierpienia, z jakimi zmaga się ludność cywilna, zwłaszcza w Ukrainie Wschodniej, ale także na Krymie i wśród przesiedlonych;

  E.     mając na uwadze, że istnieją wiarygodne sprawozdania, w tym sporządzone przez ONZ, na temat poważnego łamania praw człowieka w Doniecku i Ługańsku, a zwłaszcza na Krymie, a także sprawozdania o doraźnych egzekucjach, zaginięciach i innych poważnych naruszeniach międzynarodowego prawa i standardów praw człowieka;

  F.     mając na uwadze, że konflikt zbrojny we wschodniej części Ukrainy spowodował tysiące ofiar wojskowych i cywilnych, a znacznie więcej osób zostało rannych, oraz że setki tysięcy osób musiały w pośpiechu opuścić swoje domy lub stawić czoła zagrożeniu podczas wielu miesięcy walk;

  G.     mając na uwadze, że konflikt pogorszył stan ukraińskiej gospodarki, co objawiło się spadkiem PKB o 7,5% w tym roku, a także mając na uwadze, że duże reformy gospodarcze i antykorupcyjna będą musiały być zrealizowane;

  H.     mając na uwadze, że nie istnieje wojskowe rozwiązanie tego konfliktu, a jedynie rozwiązanie oparte na dialogu politycznym i porozumieniu z Ukrainą, zgodnie z planem pokojowym przedstawionym przez prezydenta Poroszenkę, który obejmuje rozszerzenie rządów na szczeblu lokalnym i regionalnym przy pełnym poszanowaniu suwerenności Ukrainy, jej integralności terytorialnej, jedności i niepodległości;

  I.      mając na uwadze, że zawieszenie broni podpisane w Mińsku w dniu 5 września 2014 r. wciąż stanowi najlepszą podstawę działań zmierzających do politycznego rozwiązania, pomimo licznych naruszeń zawieszenia broni; mając na uwadze, że wszystkie strony muszą zastosować się do porozumienia podpisanego w Mińsku; mając na uwadze, że negocjacje zaplanowane do kontynuowania w Mińsku w grudniu 2014 r. zostały odwołane;

  J.      mając na uwadze, że unijna Rada do Spraw Zagranicznych na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2014 r. podjęła decyzję co do zasady dotyczącą dalszych sankcji wobec separatystycznych przywódców;

  1.      ponawia kondolencje dla rodzin cywilnych i wojskowych ofiar starć we wschodniej części Ukrainy i głęboko ubolewa nad ludzkim cierpieniem spowodowanym tym konfliktem;

  2.      podkreśla, że zakończeniem dla tego konfliktu może być jedynie wynegocjowane rozwiązanie polityczne, oparte na porozumieniach z Mińska i planie pokojowym prezydenta Poroszenki, co stworzy bardziej zdecentralizowaną strukturę państwa ukraińskiego; podkreśla, że wszystkie strony powinny w pełni przestrzegać porozumień z Mińska i w ten sposób umożliwić stopniowe łagodzenie konfliktu; ubolewa, że negocjacje zaplanowane na koniec grudnia 2014 r. w Mińsku zostały odwołane, a jedynym rezultatem była umowa o wymianie więźniów; apeluje do wszystkich stron o poczynienie jak największych wysiłków z myślą o szybkim wznowieniu negocjacji;

  3.      apeluje do wszystkich stron o powstrzymanie się od używania jakiejkolwiek formy przemocy; podkreśla, że zaprzestanie przemocy to pierwszy pilnie niezbędny krok w udanym politycznym procesie zmierzającym do zakończenia konfliktu;

  4.      ponownie potępia rosyjską okupację i aneksję Krymu, a także wszelkie zagraniczne wpływy i poparcie dla tzw. sił separatystycznych we wschodnich częściach Ukrainy; podkreśla, że takie działania są niezgodne z prawem międzynarodowym oraz stanowią poważne wyzwanie dla europejskiego bezpieczeństwa; ponownie opowiada się za niepodległością, suwerennością, integralnością terytorialną i nienaruszalnością granic Ukrainy, a także za jej prawem do swobodnego wyboru;

  5.      apeluje do Federacji Rosyjskiej o bezzwłoczne wycofanie całego personelu wojskowego z terytorium Ukrainy oraz o powstrzymanie się od jego ponownego rozlokowania kiedykolwiek w przyszłości; wzywa Rosję do pilnego przyjęcia środków kontroli swojej granicy z Ukrainą oraz wstrzymania napływu i ruchów bojowników nieregularnej armii, nielegalnej broni i sprzętu, a także położenia całkowitego kresu dalszej infiltracji na terytorium Ukrainy;

  6.      wzywa przywódców Rosji do wykorzystania swojego wpływu na separatystów w celu przekonania ich do złożenia broni i zaangażowania się w proces polityczny; wzywa wszystkie strony do zaprzestania agresywnej retoryki w imię pokoju i pojednania;

  7.      apeluje, aby rząd Ukrainy wykorzystał swój autorytet do zapobieżenia wykorzystywaniu ekstremistycznych i totalitarnych symboli, a także do potępiania takich działań;

  8.      podkreśla, że UE i Rada Europy powinny być gotowe do zaoferowania pomocy i fachowej wiedzy w trakcie prac nad większą decentralizacją rządów na Ukrainie; podkreśla, że separatyści w żadnym przypadku nie powinni móc wetować decyzji Ukrainy w dziedzinie polityki zagranicznej; podkreśla jednakże znaczenie zapewnienia szerokiego konsensusu dotyczącego najważniejszych decyzji politycznych w obszarach polityki wewnętrznej i zagranicznej;

  9.      podkreśla, że unijnych sankcji nie można znieść, dopóki nie stwierdzi się wyraźnych postępów w procesie pokojowym na Ukrainie, i jest gotów nałożyć kolejne sankcje; podkreśla, że unijne środki ograniczające są odwracalne i można je zmienić, zawiesić lub odwołać w razie potrzeby; podkreśla, że UE jako całość powinna pozostać zjednoczona przy rozważaniu najlepszych sposobów postępowania w miarę rozwoju sytuacji; wzywa Komisję do śledzenia skutków, jakie przynoszą rosyjskie tzw. sankcje odwetowe, oraz do szybkiego podjęcia środków wsparcia producentów, w których uderzają rosyjskie restrykcje handlowe;

  10.    podkreśla, że OBWE odgrywa podstawową rolę w zażegnaniu kryzysu na Ukrainie z uwagi na jej doświadczenie w dziedzinie rozwiązywania konfliktów zbrojnych oraz wychodzenia z sytuacji kryzysowych, a także z uwagi na fakt, że zarówno Federacja Rosyjska, jak i Ukraina są członkami tej organizacji; wzywa państwa członkowskie UE, wysoką przedstawiciel UE oraz Komisję do dołożenia wszelkich starań, by wzmocnić i powiększyć specjalną misję obserwacyjną OBWE na Ukrainie, zarówno pod względem liczby personelu, jak i pod kątem sprzętu; podkreśla potrzebę bezzwłocznego rozmieszczenia obserwatorów OBWE wzdłuż całej granicy ukraińsko-rosyjskiej, która obecnie znajduje się pod kontrolą separatystów;

  11.    apeluje do wysokiej przedstawiciel i do Rady o rozważenie mianowania doświadczonego specjalnego przedstawiciela UE wysokiego szczebla ds. Ukrainy i konfliktu ukraińskiego, co mogłoby ułatwić działania zmierzające do pokojowego rozwiązania;

  12.    wyraża poważne zaniepokojenie sytuacją humanitarną we wschodniej Ukrainie i na Krymie oraz sytuacją osób przesiedlanych na Ukrainie, a także uchodźców w Rosji, z uwagi na ostre warunki zimowe; podkreśla pilną potrzebę dalszego niesienia pomocy humanitarnej i pomagania ludności w strefach objętych konfliktem, przesiedleńcom i uchodźcom; przypomina, że WHO ostrzegała, iż wschodnia Ukraina boryka się z kryzysową sytuacją w zakresie zdrowia, szpitale nie funkcjonują w pełni i brakuje leków oraz szczepionek; wzywa do dalszych pilnych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej, w tym UE, aby udzielić pomocy osobom najbardziej jej potrzebującym; przypomina, że niesienie pomocy humanitarnej wschodniej Ukrainie musi się odbywać przy pełnym poszanowaniu międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zasad człowieczeństwa, neutralności, bezstronności i niezależności, a także w ścisłej współpracy z rządem Ukrainy, ONZ i Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża; wyraża życzenie, żeby delegacja Parlamentu Europejskiego mogła odwiedzić strefę konfliktu;

  13.    wzywa Komisję i ESDZ do pilnego opracowania szeroko zakrojonego i ambitnego pakietu wsparcia finansowego i pomocy dla Ukrainy, a także do wsparcia prac zmierzających do znalezienia politycznego rozwiązania i pojednania narodowego; wzywa ponadto Komisję do przyjęcia wszystkich środków zapewniających sprawne i szybkie wdrożenie układu o stowarzyszeniu z Ukrainą, który jest kluczowym narzędziem rozwijania stosunków między UE a Ukrainą w każdej objętej nim dziedzinie, i podkreśla, że jest to układ dwustronny; apeluje do Ukrainy o dotrzymanie zobowiązań, jakie podjęła jako strona tymczasowych umów handlowych z UE;

  14.    przypomina w tym kontekście, że układ ten nie jest ostatecznym celem stosunków UE-Ukraina; ponadto zwraca uwagę, że zgodnie z art. 49 TUE Ukraina, podobnie jak wszystkie państwa europejskie, ma możliwość integracji z Unią Europejską i może starać się o przystąpienie do niej pod warunkiem przestrzegania kryteriów kopenhaskich, zasad demokracji, poszanowania podstawowych wolności oraz praw człowieka i praw mniejszości, a także zapewnienia praworządności i przejrzystości;

  15.    jest przekonany, że ambitny program antykorupcyjny, w tym zupełny brak tolerancji dla korupcji, jest pilnie potrzebny na Ukrainie, aby przywrócić zaufanie obywateli do państwa, systemu sądowego, władz publicznych i organów egzekwowania prawa; z zadowoleniem przyjmuje niedawne przyjęcie przez Radę Najwyższą pakietu ustaw antykorupcyjnych i podkreśla znaczenie terminowego i właściwego wdrożenia tych ustaw;

  16.    apeluje do nowo mianowanych ministrów gospodarki i finansów o nieopóźnianie realizacji reform niezbędnych do przywrócenia wzrostu gospodarczego na Ukrainie; uważa misję unijnej grupy wsparcia dla Ukrainy za kluczową przy identyfikowaniu obszarów, w których konieczna jest techniczna pomoc, aby wesprzeć Ukrainę w opracowywaniu i realizacji kompleksowego programu reform;

  17.    zauważa, że o ile porozumienie o zawieszeniu broni zawiera pewne zapisy przewidujące bezkarność osób uczestniczących w konflikcie we wschodniej części Ukrainy, o tyle decyzji takich nie można podejmować w przypadku popełnionych zbrodni wojennych, w tym terrorystycznego aktu zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych MN17; podkreśla, że sprawcy tej zbrodni muszą stanąć przed sądem; zwraca uwagę na znaczenie niezależnego, szybkiego i pełnego dochodzenia, powierzonego Holenderskiej Radzie ds. Bezpieczeństwa; potępia brak dostępu do miejsca zestrzelenia samolotu;

  18.    z zadowoleniem przyjmuje decyzję rządu francuskiego o wstrzymaniu dostawy okrętów Mistral do transportu śmigłowców i wzywa wszystkie państwa członkowskie do przyjęcia podobnego podejścia w odniesieniu do towarów eksportowych nieobjętych decyzjami UE w sprawie sankcji, w szczególności broni i materiałów podwójnego zastosowania;

  19.    podkreśla konieczność reform w ukraińskim sektorze energetycznym, zgodnych z zobowiązaniami Wspólnoty Energetycznej, a także konieczność radykalnego zwiększenia unijnego bezpieczeństwa, niezależności i odporności na presję zewnętrzną w dziedzinie energetyki dzięki utworzeniu europejskiej unii energetycznej, dalszemu rozwojowi infrastruktury energetycznej w krajach sąsiedzkich UE oraz wzajemnych połączeń między tymi krajami i w obrębie UE, zgodnie z celami Wspólnoty Energetycznej, a także konieczność priorytetowej realizacji tych projektów o wspólnym znaczeniu; podkreśla, że będzie to wymagało znacznych inwestycji w infrastrukturę;

  20.    wzywa Komisję do rozpoczęcia prac nad trzecim ambitnym pakietem pomocy makrofinansowej dla Ukrainy oraz do odegrania wiodącej roli w organizowaniu międzynarodowej konferencji darczyńców wspierających Ukrainę, na której mają się spotkać przedstawiciele organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych oraz podmioty społeczeństwa obywatelskiego; podkreśla jak ważne jest, by społeczność międzynarodowa wspierała stabilizację gospodarczą i polityczną oraz reformy na Ukrainie;

  21.    zwraca uwagę na niedawne wiarygodne doniesienia o łamaniu praw człowieka w strefach konfliktu; popiera wezwanie rządu Ukrainy do utworzenia jednego, regularnie aktualizowanego rejestru zgłoszonych przypadków porwań, a także do dokładnego i bezstronnego zbadania wszystkich zarzutów o nadużywanie siły, brutalne traktowanie i stosowanie tortur przez obie strony konfliktu;

  22.    podkreśla konieczność dotarcia do rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, aby wyjaśnić, że UE nie uważa ludności rosyjskiej za wrogów, ale że niezależność i integralność terytorialna Ukrainy muszą być poszanowane; jeżeli rząd rosyjski podejmie konkretne działania świadczące o powrocie do dobrych stosunków sąsiedzkich i międzynarodowego porządku prawnego, będzie to podstawa do rozładowania napięcia;

  23.    apeluje do państw członkowskich o zbadanie, czy niedawne sprawozdania dotyczące finansowania przez rosyjskie banki i osoby prywatne skrajnie prawicowych i lewicowych partii politycznych w UE świadczą o naruszeniu przepisów o finansowaniu partii politycznych i wzywa do zdecydowanej debaty na temat ryzyka i wyzwań wynikających z takiego wsparcia finansowego, a także kwestii, czy obowiązujące przepisy dotyczące finansowaniu partii są w pełni odpowiednie w świetle tych doniesień;

  24.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, a także prezydentowi, rządowi i parlamentowi Ukrainy, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej oraz Radzie Europy.