Предложение за резолюция - B8-0022/2015Предложение за резолюция
B8-0022/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Египет

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Чарлз Танък, Джефри Ван Орден, Ружа Томашич, Валдемар Томашевски, Ришард Чарнецки от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0012/2015

Процедура : 2014/3017(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0022/2015
Внесени текстове :
B8-0022/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0022/2015

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Египет

(2014/3017(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своите предишни резолюции относно Египет, и по-специално своята резолюция от 6 февруари 2014 г.[1],

–       като взе предвид европейската политика за съседство и най-скорошния доклад относно Египет от март 2014 г.,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Египет е страна,

–       като взе предвид новата египетска конституция, одобрена чрез национален референдум през януари 2014 г.,

–       като взе предвид споразумението за асоцииране между ЕС и Египет от 2004 г.,

–       като взе предвид заключенията от 3-ата среща на външните министри на държавите от Европейския съюз и Арабската лига, проведена в Атина (Гърция) през юни 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че Египет е дългогодишен стратегически партньор за Европейския съюз, с общи цели за изграждане на стабилност, мир и благоденствие в региона на Средиземноморието и Близкия изток; като има предвид, че Египет беше основен получател на помощ от ЕС;

Б.     като има предвид, че Египет и ЕС са страни по правно обвързващото споразумение за асоцииране, което влезе в сила през 2014 г.;

В.     като има предвид, че оптимизмът, породен от Арабската пролет и падането на режима на Мубарак, беше последван от политическа и социална поляризация и насилие;

Г.     като има предвид, че на 25 януари 2015 г. ще бъде отбелязана четвъртата годишнина от революцията, която свали от власт президента Мубарак;

Д.     като има предвид, че през май 2014 г. Абдел Фатах ас-Сиси беше избран за президент, което отбеляза последния етап на политически промени в Египет след отстраняването на президента Мохамед Морси през юли 2013 г.;

Е.     като има предвид, че египетският парламент понастоящем е разпуснат, а изборите за Камарата на представителите се очаква да се проведат на два етапа, като започнат на 22-23 март 2015 г.;

Ж.    като има предвид, че отстраняването на президента Морси беше последвано от жестоки репресии, смъртта на около 1 000 души и поставянето извън закона на Мюсюлманското братство;

З.      като има предвид, че нараства загрижеността относно положението с правата на човека в Египет, и по-специално в областта на свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията;

И.     като има предвид, че неотдавнашното възстановяване на икономическата активност в Египет все още не е повлияло върху безработицата и бедността, които продължават да са високи;

Й.     като има предвид, че насилието в Синай се е увеличило от 2011 г. насам, а повече от 500 служители на силите за сигурност са загинали след свалянето от власт на президента Морси през 2013 г.; като има предвид, че тази вълна от насилие заплашва да дестабилизира по-широкия регион;

K.     като има предвид, че срещу стотици цивилни лица се водят процеси във военни съдилища, след като указ на президента ас-Сиси значително разшири техните правомощия; като има предвид, че се съобщава, че това позволява прокурори по граждански дела да насочват с обратно действие граждански дела в процес на разследване или съдебен процес към военните съдилища;

Л.     като има предвид, че на 2 декември 2014 г. съд в Гиза произнесе предварителни смъртни присъди срещу 188 обвиняеми за насилствено нападение срещу полицейски участък в Кердаса предходната година.,

M.    като има предвид, че на 1 януари 2015 г. върховният съд на Египет постанови повторно разглеждане на делото срещу трима журналисти на Ал Джазира, лишени от свобода въз основа на обвинения в разпространяване на неверни новини и сътрудничество със забраненото Мюсюлманско братство след свалянето от власт на президента Морси от военните през 2013 г.;

Н.     като има предвид, че в съответствие с преразгледаната европейска политика за съседство, и особено с подхода „повече за повече“, равнището и обхватът на ангажимента на ЕС към Египет се основават на стимули и следователно зависят от напредъка, осъществен от Египет в спазването на ангажиментите в области като демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и равенството между половете;

O.     като има предвид, че свалянето на президента Морси от власт беше последвано от все повече нападения и дискриминация срещу коптски християни в Египет, както и разрушаването на множество църкви;

1.      изразява солидарността си с народа на Египет и предлага непрекъсната подкрепа за неговите усилия за постигане на мирен демократичен преход, включващ политически, икономически и социални реформи;

2.      потвърждава отново ангажимента си към Египет като ключов стратегически партньор в региона; освен това настоятелно призовава правителството на Египет да изпълни своите международни ангажименти в качеството си на основна сила в региона на Южното Средиземноморие;

3.      счита, че правата на човека са неразделна част от изграждането на стабилна, просперираща и демократична египетска държава и призовава всички участници да спазват принципите, за които става въпрос;

4.      решително подкрепя приобщаващ политически процес с участието на всички демократични участници, за да се гарантира, че се извършват необходимите икономически, съдебни и социални реформи в съответствие с интересите на всички египетски граждани;

5.      изразява убеждение, че преходът на Египет към демократична държава има потенциал да бъде модел за редица други страни в региона;

6.      изразява нарастващата си загриженост във връзка с влошаването на положението със сигурността в Синай; отново осъжда използването на насилие и сплашване, във всякакви форми, и призовава всички страни да проявяват максимална сдържаност, с цел предотвратяване на загуба на човешки живот или телесна повреда;

7.      приветства ангажиментите, поети от президента Абдел Фатах ас-Сиси за изграждане на държава, която зачита правата и свободите, включително принципите на правовата държава и свободата на изразяване на мнение за всички; допълнително насърчава египетското правителство изцяло да изпълнява тези основни права и свободи;

8.      осъжда нарастващото използване на военни съдилища за водене на процеси срещу цивилни граждани; освен това призовава египетските съдебни органи да гарантират правото на обвиняемите на справедлив и навременен съдебен процес, основан на ясни обвинения и законосъобразни и независими разследвания, както и правото им на достъп до и контакти с адвокати и членове на семейството, и да зачитат принципите на справедливия процес;

9.      изисква незабавното пускане на свобода на журналистите на Ал Джазира Питър Гресте, Мохамед Фахми и Бахер Мохамед, които понастоящем очакват повторно разглеждане на делото относно обвинения за разпространение на неверни новини и сътрудничество със забраненото Мюсюлманско братство; освен това призовава да бъдат отменени присъдите, издадени срещу колегата им от Ал Джазира Сю Търтън и двама чуждестранни кореспонденти, след като те са били осъдени задочно по подобни обвинения;

10.    счита, че всички журналисти трябва да имат възможност да предават относно положението в Египет без страх от преследване, лишаване от свобода, сплашване или ограничения върху свободата на словото или на изразяване на мнение;

11.    призовава египетското правителство да гарантира, че националните и международните организации на гражданското общество и независимите синдикати могат да работят в страната свободно, без намеса от страна на правителството или сплашване;

12.    приветства усилията на правителството на Египет за постигане на помирение в положението между Израел и Палестина;

13.    освен това приветства усилията на правителството на Египет за подпомагане на лицата, които бягат от сраженията в Сирия и Ирак;

14.    осъжда продължаващите нападения срещу малцинствени религиозни групи в Египет и призовава правителството на Египет да възбуди наказателно преследване срещу лица, които извършват подобни атаки;

15.    приветства факта, че президентът на Египет Абдел Фатах ас-Сиси беше първият президент, който присъства на литургия в църква в Кайро на коптската Бъдни вечер, и счита, че това е важно, символично изявление в рамките на усилията за изграждане на единство в египетското общество;

16.    приветства съобщението, че парламентарните избори ще се проведат на два етапа, като започнат на 22-23 март 2015 г.;

17.    приканва правителството на Египет да изиска разполагането на мисия на ЕС за наблюдение на избори, за да наблюдава предстоящите парламентарни избори;

18.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, ЕСВД, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, на парламентите и правителствата на държавите членки и на парламента и правителството на Египет.