Päätöslauselmaesitys - B8-0022/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0022/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Egyptin tilanteesta

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0012/2015

Menettely : 2014/3017(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0022/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0022/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0022/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma Egyptin tilanteesta

(2014/3017(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Egyptin tilanteesta, mukaan luettuna 6. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman[1],

–       ottaa huomioon Euroopan naapuruuspolitiikan ja uusimman, maaliskuussa 2014 hyväksytyn edistymiskertomuksen Egyptistä,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Egypti on,

–       ottaa huomioon Egyptin uuden perustuslain, joka hyväksyttiin kansanäänestyksellä tammikuussa 2014,

–       ottaa huomioon EU:n ja Egyptin välisen vuonna 2004 tehdyn assosiaatiosopimuksen,

–       ottaa huomioon Ateenassa Kreikassa kesäkuussa 2014 järjestetyn kolmannen EU:n ja Arabiliiton ulkoministerikokouksen päätelmät,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Egypti on Euroopan unionin pitkäaikainen strateginen kumppani ja että niillä on yhteiset tavoitteet vakauden, rauhan ja vaurauden rakentamiseksi Välimeren ja Lähi-idän alueilla; toteaa, että Egypti on ollut suuri EU:n antaman avun vastaanottaja;

B.     ottaa huomioon, että Egypti ja EU ovat osapuolina oikeudellisesti sitovassa assosiaatiosopimuksessa, joka tuli voimaan vuonna 2004;

C.     toteaa, että arabikevään ja Mubarakin hallinnon kaatumisen herättämää optimismia seurasi poliittinen ja yhteiskunnallinen kahtiajakautuminen ja väkivalta;

D.     toteaa, että 25. tammikuuta 2015 on presidentti Mubarakin syrjäyttäneen vallankumouksen neljäs vuosipäivä;

E.     toteaa, että Abdel Fattah al-Sisi valittiin toukokuussa 2014 presidentiksi, mikä on Egyptin poliittisen muutoksen viimeisin vaihe sen jälkeen, kun presidentti Mohammed Mursi syrjäytettiin heinäkuussa 2013;

F.     toteaa, että Egyptin parlamentti ei tällä hetkellä ole toiminnassa ja että edustajainhuoneen vaalit on tarkoitus järjestää kaksivaiheisina 22.–23. maaliskuuta 2015 alkaen;

G.     toteaa, että presidentti Mursin syrjäyttämistä seurasi väkivallan purkauksia, noin tuhannen ihmisen kuolema ja Muslimiveljeskunnan julistaminen laittomaksi;

H.     toteaa, että Egyptin ihmisoikeustilanne huolestuttaa yhä enemmän erityisesti ilmaisun- ja kokoontumisvapauden suhteen;

I.      toteaa, että taloudellisen toiminnan viimeaikainen elpyminen Egyptissä ei vielä ole vaikuttanut työttömyystasoon ja köyhyyteen, jotka ovat edelleen korkealla;

J.      toteaa, että väkivalta Siinailla on lisääntynyt vuodesta 2011 ja yli 500 turvallisuusjoukkoihin kuuluvaa on saanut surmansa presidentti Mursin vuonna 2013 tapahtuneen syrjäyttämisen jälkeen; toteaa, että tämä väkivallan kasvu uhkaa saattaa epävakaaksi laajemmankin alueen;

K.     toteaa, että sadoittain siviilejä on joutunut sotilastuomioistuinten eteen sen jälkeen, kun presidentti al-Sisi antoi määräyksen, jolla laajennettiin huomattavasti niiden toimivaltaa; toteaa, että eri tahojen mukaan tämä mahdollistaa, että siviilipuolen syyttäjät määräävät taannehtivasti sotilastuomioistuimiin siviilejä, joiden tapausten tutkinta tai oikeudenkäynti on menossa;

L.     toteaa, että Gizassa oleva tuomioistuin tuomitsi 2. joulukuuta 2014 alustavasti kuolemaan jopa 188 henkilöä, joita syytettiin väkivaltaisesta hyökkäyksestä poliisiasemalle edellisenä vuonna;

M.    toteaa, että Egyptin korkein oikeus määräsi 1. tammikuuta 2015 uuden oikeudenkäynnin kolmelle al-Jazeeran toimittajalle, jotka oli vangittu syytettyinä virheellisten uutisten levittämisestä ja yhteistyön tekemisestä kielletyn Muslimiveljeskunnan kanssa sen jälkeen, kun sotilaat syrjäyttivät presidentti Mursin vuonna 2013;

N.     ottaa huomioon, että EU:n tarkistetun naapuruuspolitiikan ja etenkin ”enemmällä enemmän” ‑periaatteen mukaisesti se, millä tasolla ja kuinka laajasti EU sitoutuu toimimaan Egyptin kanssa, perustuu kannustimiin ja riippuu siten Egyptin edistymisestä sitoumustensa kunnioittamisessa demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon alalla;

O.     toteaa, että presidentti Mursin syrjäyttämistä seurasi Egyptin koptikristittyihin kohdistuneiden hyökkäysten ja syrjinnän lisääntyminen sekä kirkkojen tuhoaminen;

1.      ilmaisee solidaarisuutensa Egyptin kansalle ja tukee edelleen kansan pyrkimyksiä, joiden tavoitteena on turvata rauhanomainen demokraattinen siirtyminen järjestelmään, jossa poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset uudistukset voidaan toteuttaa;

2.      vahvistaa pitävänsä Egyptiä edelleen tärkeimpänä strategisena kumppaninaan alueella; kehottaa lisäksi Egyptin hallitusta täyttämään kansainväliset sitoumuksensa vahvan asemansa vuoksi eteläisen Välimeren alueella;

3.      katsoo, että ihmisoikeudet ovat olennainen osa vakaan, vauraan ja demokraattisen Egyptin luomista, ja kehottaa kaikkia toimijoita varjelemaan asiaa koskevia periaatteita;

4.      antaa voimakkaan tukensa osallistavalle poliittiselle prosessille, johon kaikki demokraattiset toimijat osallistuvat, sillä näin voidaan varmistaa, että tarvittavat poliittiset, oikeusjärjestelmää koskevat ja sosiaaliset uudistukset toteutetaan kaikkien Egyptin kansalaisten edut huomioon ottaen;

5.      katsoo, että Egyptin siirtyminen demokratiaan voi mahdollisesti toimia mallina monille muille alueen maille;

6.      on yhä huolestuneempi turvallisuustilanteen huononemisesta Siinailla; tuomitsee jälleen kerran väkivallan ja pelottelun käytön kaikissa muodoissa ja kehottaa kaikkia toimijoita toimimaan mahdollisimman maltillisesti ja pyrkimään estämään kuolemantapaukset ja loukkaantumiset;

7.      pitää myönteisenä presidentti Abdel Fattah al-Sisin sitoutumista rakentamaan valtiota, jossa kunnioitetaan oikeuksia ja vapauksia, oikeusvaltioperiaate ja kaikille taattu ilmaisunvapaus mukaan lukien; kannustaa lisäksi Egyptin hallitusta panemaan nämä perusoikeudet ja -vapaudet täysipainoisesti täytäntöön;

8.      tuomitsee sen, että siviiliasioita yhä useammin käsitellään sotilastuomioistuimissa; pyytää lisäksi Egyptin oikeusviranomaisia varmistamaan syytettyjen oikeuden oikeusturvaan sekä oikeudenmukaiseen ja nopeaan oikeudenkäyntiin, joka perustuu selkeisiin syytöksiin ja asianmukaisiin ja riippumattomiin tutkimuksiin, mukaan lukien tiedonsaantioikeus ja oikeus olla yhteydessä asianajajiin ja perheenjäseniin;

9.      vaatii välittömästi vapauttamaan al-Jazeeran toimittajat Peter Gresten, Mohamed Fahmyn ja Baher Mohamedin, jotka odottavat tällä hetkellä uutta oikeudenkäyntiä syytettyinä virheellisten uutisten levittämisestä ja yhteistyön tekemisestä kielletyn Muslimiveljeskunnan kanssa; pyytää lisäksi kumoamaan tuomiot, jotka annettiin heidän al-Jazeeran toimittajakollegoilleen Sue Turtonille ja kahdelle muulle ulkomaalaiselle kirjeenvaihtajalle sen jälkeen, kun heidät oli tuomittu poissaolevina samanlaisin syyttein;

10.    katsoo, että kaikkien toimittajien on sallittava raportoida Egyptin tilanteesta ilman pelkoa syytteeseen joutumisesta, vangitsemisesta, pelottelusta tai heidän sanan- tai ilmaisunvapautensa rajoittamisesta;

11.    kehottaa Egyptin hallitusta takaamaan, että maan sisäiset ja kansainväliset kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja riippumattomat ammattiyhdistykset voivat toimia maassa vapaasti ilman valtiovallan puuttumista asiaan tai pelottelua;

12.    pitää myönteisinä Egyptin hallituksen pyrkimyksiä saada aikaan sovinto Israelin ja Palestiinan tilanteessa;

13.    pitää myönteisinä myös Egyptin hallituksen pyrkimyksiä auttaa ihmisiä, jotka pakenevat Syyrian ja Irakin taisteluja;

14.    tuomitsee jatkuvat hyökkäykset uskonnollisia vähemmistöryhmiä vastaan Egyptissä ja pyytää Egyptin hallitusta asettamaan syytteeseen näitä hyökkäyksiä tehneet;

15.    pitää myönteisenä, että Egyptin presidentistä Abdel Fattah al-Sisistä on tullut ensimmäinen presidentti, joka osallistui koptikristittyjen messuun kirkossa Kairossa jouluaattona, ja katsoo, että tämä on tärkeä symbolinen viesti pyrkimyksistä rakentaa yhtenäisyyttä Egyptin yhteiskunnan sisälle;

16.    pitää tervetulleena ilmoitusta siitä, että parlamenttivaalit järjestetään kaksivaiheisina 22.–23. maaliskuuta 2015 alkaen;

17.    kehottaa Egyptin hallitusta pyytämään EU:n vaalitarkkailijavaltuuskunnan hyödyntämistä tulevien parlamenttivaalien valvonnassa;

18.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä Egyptin presidentille ja hallitukselle.